ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attest

AH0 T EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attest-, *attest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attest(vt) ทำให้ชัดเจน, Syn. make clear, demonstrate
attest(vt) พิสูจน์ว่าจริง
attest to(phrv) ยืนยัน, See also: เป็นเครื่องพิสูจน์, เป็นเครื่องยืนยันถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attest(อะเทสทฺ') vt., vi. เป็นพยาน, รับรอง, พิสูจน์, ให้การ, ยืนยัน, ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ, เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor, attestator n.
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ, การเป็นพยาน, การรับรอง, หลักฐานพยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi, vt) พิสูจน์, ให้การ, รับรอง, ยืนยัน, ให้คำปฏิญาณ, สาบาน, เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน, การให้การ, การรับรอง, พยานหลักฐาน, การปฏิญาณตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attestเป็นพยาน, ให้การเป็นพยาน, ลงชื่อเป็นพยาน, รับรองความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation clauseข้อกำหนดการลงนามประทับตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation of willการรับรองการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attesting witnessพยานรับรองลายมือชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He can attest to the divine one's generosity.จอมทัพพร้อมจะ ยกโทษให้ทั้งสิ้น 300 (2006)
So under possible penalty of perjury, as it relates to case file b1987004, do you, agent james ellison, today attest that all that you've recorded and said, case file's accurate and factual as far as your recollection can warrant?เอาละ ภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ในแฟ้มคดีหมายเลข บี 1987004 นักสืบเจมส์ เอลลิสัน\ คุณรับรองหรือไม่ว่าคำให้การของคุณ Samson & Delilah (2008)
I can certainly attest to that;ดิฉันยืนยันได้ Changeling (2008)
In Coosa county cemetery can attest to that fact.ในประเทษ คูซ่าสามารถบอกความจริงอะไรได้ The Price (2008)
If I remember correctly, you have two missing toes that can attest to that bag.ถ้าฉันจำได้อย่างถูกต้อง คุณมีนิ้วเท้า 2 นิ้วที่มันหายไป Prison Break: The Final Break (2009)
one, two, three, four... five witnesses who can attest to that fact.5 จะเป็นพยานให้การตามความเป็นจริง Django Unchained (2012)
Preferably with bars on their uniforms, who are willing to attest to Sully's heroism and kindness...โดยเฉพาะตราบนเครื่องแบบของพวกเขา ผู้ที่เต็มจะจะยืนยันความเป็นฮีโร่และความความดีของซุลลี่ และให้ทหารไปคุมข้างล่างไว้ Sweet Baby (2012)
The witnesses in Rome also attest the will grants the family domicile in Rome and the villa here in Capua.พยานในกรุงโรม ยังยืนยัน ทุนจะ ภูมิลำเนาของครอบครัวในกรุงโรม และวิลล่าที่นี่ในปัว Chosen Path (2012)
Yeah, I bet you have witnesses who can attest to that, too.ใช่ พนันได้เลยว่า คุณมีพยายนยืนยันเรื่องนั้นด้วย Kupale (2012)
I can attest to that.ผมยืนยันได้ Judgment Day (2012)
Declan can attest to how difficult it is to find a repairman on Labor Day.เดคแลนสามารถยืนยันได้ว่ามันยากอย่างไร ในการที่จะหาช่างซ่อมแอร์ในวันแรงงาน Sacrifice (2013)
You were there, I can attest to that.เธออยู่ที่นั่น ฉันยืนยันได้ Episode #1.4 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attestHis success attest his diligence.
attestThe fingerprints on the knife attest to her guilt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นำสืบ(v) attest, See also: bring witness or evidence to court, serve as proof of, Example: โจทก์นำสืบว่า จำเลยหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้, Thai Definition: นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมรณบัตร[bai møranabat] (n, exp) EN: notification of death  FR: certificat de décès [ m ] ; attestation de décès [ f ]
ใบรับรอง[bairaprøng] (n, exp) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity  FR: certificat [ m ] ; attestation [ f ]
ใบรับรองแพทย์[bairaprøng phaēt] (n, exp) EN: doctor's certificate  FR: certificat médical [ m ] ; attestation médicale [ f ]
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [ f ] ; certificat [ m ]
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
ค้ำประกัน[khamprakan] (v) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety  FR: garantir ; assurer ; certifier
นำสืบ[namseūp] (v) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of   FR: amener des témoins à la barre
นิติกรณ์[nitikøn] (n) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation  FR: légalisation [ f ]
เป็นพยาน[pen phayān] (v, exp) FR: témoigner ; attester
ยัน[yan] (v) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATTEST AH0 T EH1 S T
ATTESTS AH0 T EH1 S T S
ATTESTS AH0 T EH1 S
ATTESTED AH0 T EH1 S T IH0 D
ATTESTING AH0 T EH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attest (v) ˈətˈɛst (@1 t e1 s t)
attests (v) ˈətˈɛsts (@1 t e1 s t s)
attested (v) ˈətˈɛstɪd (@1 t e1 s t i d)
attesting (v) ˈətˈɛstɪŋ (@1 t e1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attest { n }; Beglaubigung { f }; Zeugnis { n } | Atteste { pl }; Beglaubigungen { pl }; Zeugnisse { pl }attestation | attestations [Add to Longdo]
Attest { n }; Bescheinigung { f } | Atteste { pl }; Bescheinigungen { pl } | medizinisches Attestcertificate | certificates | medical certificate [Add to Longdo]
attestierendcertificating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
認証[にんしょう, ninshou] (n, vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P) #6,379 [Add to Longdo]
アテスト[atesuto] (n) attest [Add to Longdo]
証明謄本[しょうめいとうほん, shoumeitouhon] (n) attested copy [Add to Longdo]
誓言[せいげん, seigen] (n, vs) attestation; attest; vow or oath (made to the gods) [Add to Longdo]
認証式[にんしょうしき, ninshoushiki] (n) attestation (investiture) ceremony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attest \At"test"\, v. t. [imp. & p. p. {Attested}; p. pr. & vb.
   n. {Attesting}.] [L. attestari; ad + testari to bear witness:
   cf. F. attester.]
   1. To bear witness to; to certify; to affirm to be true or
    genuine; as, to attest the truth of a writing, a copy of
    record.
    [1913 Webster]
 
       Facts . . . attested by particular pagan authors.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To give proof of; to manifest; as, the ruins of Palmyra
    attest its ancient magnificence.
    [1913 Webster]
 
   3. To call to witness; to invoke. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       The sacred streams which Heaven's imperial state
       Attests in oaths, and fears to violate. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attest \At*test"\, n.
   Witness; testimony; attestation. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The attest of eyes and ears.       --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attest
   v 1: provide evidence for; stand as proof of; show by one's
      behavior, attitude, or external attributes; "His high fever
      attested to his illness"; "The buildings in Rome manifest a
      high level of architectural sophistication"; "This decision
      demonstrates his sense of fairness" [syn: {attest},
      {certify}, {manifest}, {demonstrate}, {evidence}]
   2: authenticate, affirm to be true, genuine, or correct, as in
     an official capacity; "I attest this signature"
   3: give testimony in a court of law [syn: {testify}, {attest},
     {take the stand}, {bear witness}]
   4: establish or verify the usage of; "This word is not attested
     until 1993"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 attest
  certificate; testimony

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Attest /atɛst/ 
  certificate

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 attest /ɑtɛst/
  certificate; testimony

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 attest
  certificate; testimony

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top