ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justify

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justify-, *justify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
justify(vt) จัดบรรทัดให้เสมอกัน, See also: จัดบรรทัดให้เท่ากัน
justify(vt) แสดงให้เห็นถึง, See also: พิสูจน์ให้เห็น, แสดงเหตุผล, Syn. warrant, vindicate, Ant. charge, blame
justify(vt) อธิบาย, See also: แก้ตัว, Syn. explain, excuse
justify by(phrv) พิสูจน์ว่าถูกต้องจาก, See also: แสดงว่าถูกต้องจาก, ได้รับการสนับสนุนจาก
justify to(phrv) พิสูจน์ว่าถูกต้องให้กับ, See also: แสดงว่า...บริสุทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
justify(จัส'ทิไฟ) { justified, justifying, justifies } vt., vi. แสดงความบริสุทธิ์, พิสูจน์ว่าถูกต้อง, สนับสนุนความบริสุทธิ์, หรือความถูกต้อง., Syn. legitimize

English-Thai: Nontri Dictionary
justify(vt) ให้เหตุผล, แสดงความบริสุทธิ์, แก้ตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
justifyจัด(ขอบ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
justifyจัด(ขอบ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justifying bailหลักประกันที่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Justifyจัดขอบ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม Gandhi (1982)
How then do you justify taking bribes in return for delivering your husbandคุณคิดยังไงเรื่องการรับสินบน แล้วก็ส่งมอบให้สามีของคุณ Clue (1985)
But that doesn't justify being an alarmist.แต่นั่นไม่ได้แสดงให้เห็น ถึงการเป็นกระต่ายตื่นตูม Contact (1997)
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย The Matrix Revolutions (2003)
I'm so getting this. Soon, I can kiss you losers goodbye and finally justify moving to this miserable fucking town.นี่จำไว้นะ มันจะดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ยังไงเราก็มีชีวิตอยู่ Latter Days (2003)
Don't even try to justify it.อย่ามาพยายามแก้ตัวอ้างเหตุผลหน่อยเลย Mr. Monk and the Blackout (2004)
A man seemingly without a conscience for whom the ends always justify the means.บุรุษผู้ดูเหมือนไม่เคยเกรงกลัวบาป ...ผู้ซึ่งต้องการเพียงอำนาจ V for Vendetta (2005)
Interesting how your country always finds a way to justify interfering in other people's affairs.มันน่าสนใจที่ประเทศคุณ มักจะหาข้ออ้าง.. ..ในการมายุ่งกับเรื่องของคนอื่น Bandidas (2006)
If not for that, how you gonna justify the incompetence?ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะ แล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะ โดยไม่ให้รู้ตัว Dasepo Naughty Girls (2006)
Sounds to me like a coward trying to justify himself.ฟังดูเหมือนพวกขี้ขลาด พยายามอธิบายสรรพคุณตัวเอง Manhunt (2006)
Look, I'm not going to justify myself in front...นี่ ฉันจะไม่พูดอะไรเพื่อแก้ตัวอีกแล้วนะ Funny Games (2007)
Science can justify everything you claim God has done.วิทยาศาสตร์อธิบายได้ทุกอย่าง จะมาอ้างถึงพระเจ้า 2012 Doomsday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
justifyCan you justify the use of violence?
justifyCan you justify your action?
justifyDoes the end justify the means?
justifyDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!
justifyHe is trying to justify his act.
justifyHow can you justify your behavior?
justifyHow can you justify your rude behavior?
justifyNow the company can justify such expenditure.
justifyThe accused tried to justify his actions.
justifyThe end does not always justify the means.
justifyThe end does not necessarily justify the means.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
แสดงเหตุผล[sadaēng hētphon] (v, exp) EN: justify

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
justify
justifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justify
justifying

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャスティファイ[jasuteifai] (n, vs) justify [Add to Longdo]
嘘も方便;うそも方便[うそもほうべん, usomohouben] (exp) the end justifies the means; circumstances may justify a lie [Add to Longdo]
言い開く;言開く[いいひらく, iihiraku] (v5k, vt) to justify; to explain; to vindicate [Add to Longdo]
行揃え[ぎょうそろえ, gyousoroe] (n) { comp } justify [Add to Longdo]
申し開らく[もうしひらく, moushihiraku] (v5k) to explain; to justify [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄せる[よせる, yoseru] to justify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Justify \Jus"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Justified}; p. pr. &
   vb. n. {Justifying}.] [F. justifier, L. justificare; justus
   just + -ficare (in comp.) to make. See {Just}, a., and
   {-fy}.]
   [1913 Webster]
   1. To prove or show to be just; to vindicate; to maintain or
    defend as conformable to law, right, justice, propriety,
    or duty.
    [1913 Webster]
 
       That to the height of this great argument
       I may assert eternal providence,
       And justify the ways of God to men.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Unless the oppression is so extreme as to justify
       revolution, it would not justify the evil of
       breaking up a government.       --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   2. To pronounce free from guilt or blame; to declare or prove
    to have done that which is just, right, proper, etc.; to
    absolve; to exonerate; to clear.
    [1913 Webster]
 
       I can not justify whom the law condemns. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) To treat as if righteous and just; to pardon; to
    exculpate; to absolve.
    [1913 Webster]
 
       By him all that believe are justified from all
       things, from which ye could not be justified by the
       law of Moses.             --Acts xiii.
                          39.
    [1913 Webster]
 
   4. To prove; to ratify; to confirm. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) To make even or true, as lines of type, by proper
    spacing; to align (text) at the left (left justify) or
    right (right justify) margins of a column or page, or at
    both margins; to adjust, as type. See {Justification}, 4.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law)
    (a) To show (a person) to have had a sufficient legal
      reason for an act that has been made the subject of a
      charge or accusation.
    (b) To qualify (one's self) as a surety by taking oath to
      the ownership of sufficient property.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
         The production of bail in court, who there
         justify themselves against the exception of the
         plaintiff.            --Bouvier's
                          Law Dict.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: To defend; maintain; vindicate; excuse; exculpate;
     absolve; exonerate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Justify \Jus"ti*fy\, v. i.
   1. (Print.) To form an even surface or true line with
    something else; to fit exactly.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To take oath to the ownership of property sufficient
    to qualify one's self as bail or surety.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 justify
   v 1: show to be reasonable or provide adequate ground for; "The
      emergency does not warrant all of us buying guns"; "The end
      justifies the means" [syn: {justify}, {warrant}]
   2: show to be right by providing justification or proof;
     "vindicate a claim" [syn: {justify}, {vindicate}]
   3: defend, explain, clear away, or make excuses for by
     reasoning; "rationalize the child's seemingly crazy
     behavior"; "he rationalized his lack of success" [syn:
     {apologize}, {apologise}, {excuse}, {justify}, {rationalize},
     {rationalise}]
   4: let off the hook; "I absolve you from this responsibility"
     [syn: {absolve}, {justify}, {free}] [ant: {blame}, {fault}]
   5: adjust the spaces between words; "justify the margins"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top