ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endorsement

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endorsement-, *endorsement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
推薦[すいせん, suisen] (n, vs, adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P) #2,554 [Add to Longdo]
推奨[すいしょう, suishou] (n, vs) recommendation; endorsement; (P) #3,660 [Add to Longdo]
賛同[さんどう, sandou] (n, vs) approval; endorsement; (P) #5,434 [Add to Longdo]
裏付け(P);裏づけ;裏付[うらづけ, uraduke] (n, adj-no) backing; support; endorsement; collateral; security; guarantee; proof; substantiation; foundation; lining (something); something lined; (P) #13,115 [Add to Longdo]
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement [Add to Longdo]
売上手数料[うりあげてすうりょう, uriagetesuuryou] (n) endorsement commission; commission earned; sales commission [Add to Longdo]
裏書;裏書き[うらがき, uragaki] (n, vs) endorsement; proof; note on back of the scroll [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boy, I hate to arrest a public figure like yourself, but, hell, I don't think you got too many endorsement deals to worry about, now, do you?จริงๆผมก็ไม่อยาก จับคนมีชื่อเสียงอย่างคุณ แต่อย่างว่าคุณก็ ไม่มีชื่อไว้หากินเท่าไหร่แล้วนี่ The Longest Yard (2005)
What if we get an endorsement from an airline?เป็นยังไงถ้าเราทำข้อตกลง กับสายการบิน? Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I think we have enough endorsement deals.ฉันคิดว่าเราควรจะพอใจแล้วนะ ตกลงแบบนี้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Yes, but without the endorsement of the Pope, the result will be hollow.ใช่, แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากพระสันตปาปา ผลการตัดสินก็จะไม่มีความหมาย The Other Boleyn Girl (2008)
It would be tantamount to full-on government endorsement of deviant vampiric behavior.นั่นเท่ากับรัฐบาลลงนามอนุมัติ กับพฤติกรรมผิดปกติแบบแวมไพร์ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Celebrity endorsement really works!การรับรองโดยคนดัง มันได้ผลจริง ๆ Love in Disguise (2010)
Top-tier team and endorsements from... here to China!ทีมชั้นสูง และตัวแทนสินค้าจาก... ที่นี่จนถึงประเทศจีน! Sudden Death (2010)
I told you, endorsements aren't my focus.ผมบอกแล้ว ว่าไม่สนเรื่องตัวแทนสินค้า Sudden Death (2010)
that--that is not a ringing endorsement for... oh!นั้น.. แบบว่าไม่ได้รับการรับรองจาก... Phil on Wire (2011)
Jen hasn't signed any endorsement deals.เจนไม่ได้เซ็นต์ข้อเสนอ Ua Lawe Wale (2011)
I mean, I have a lot of endorsements, but that was probably my biggest endorsement amongst other endorsements that I had.ฉันหมายถึง ฉันก็ได้การยอมรับมามากอะนะ แต่มันอาจจะไม่ใช่หนึงในการยอมรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ฉันมี Jess & Julia (2012)
It wouldn't hurt us to have your endorsement on that.- 118 00: 04: 39, 580 Dial M for Mayor (2012)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indorsement \In*dorse"ment\, n. [From {Indorse}; cf.
   {Endorsement}.] [Written also {endorsement}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of writing on the back of a note, bill, or other
    written instrument.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is written on the back of a note, bill, or
    other paper, as a name, an order for, or a receipt of,
    payment, or the return of an officer, etc.; a writing,
    usually upon the back, but sometimes on the face, of a
    negotiable instrument, by which the property therein is
    assigned and transferred. --Story. Byles. Burrill.
    [1913 Webster]
 
   3. Sanction, support, or approval; as, the indorsement of a
    rumor, an opinion, a course, conduct.
    [1913 Webster]
 
   {Blank indorsement}. See under {Blank}. Indorser

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endorsement \En*dorse"ment\, n. [Cf. F. endossement.]
   Same as {Indorsement}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endorsement
   n 1: a promotional statement (as found on the dust jackets of
      books); "the author got all his friends to write blurbs for
      his book" [syn: {endorsement}, {indorsement}, {blurb}]
   2: a speech seconding a motion; "do I hear a second?" [syn:
     {second}, {secondment}, {endorsement}, {indorsement}]
   3: formal and explicit approval; "a Democrat usually gets the
     union's endorsement" [syn: {sanction}, {countenance},
     {endorsement}, {indorsement}, {warrant}, {imprimatur}]
   4: a signature that validates something; "the cashier would not
     cash the check without an endorsement" [syn: {endorsement},
     {indorsement}]
   5: the act of endorsing; "a star athlete can make a lot of money
     from endorsements" [syn: {endorsement}, {indorsement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top