ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endorsement

EH0 N D AO1 R S M AH0 N T   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endorsement-, *endorsement*
English-Thai: Nontri Dictionary
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endorsementการสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
endorsementการสลักหลัง, ใบสลักหลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorsementการสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู backing ความหมาย ที่ ๑ และ indorsement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
endorsements and amendmentsรายการบันทึกและแก้ไขหนังสือเดินทาง [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endorsement (n) officially approved ได้รับการอนุญาต ในที่นี้หมายถึง ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Early exit polling confirmed that Gotham City's new mayor will be Theo Galavan, who is projected to win in a landslide, helped by the endorsement of many prominent citizens, including police union president James Gordon, city controller Edwin...ล่าสุด ผลประกาศยืนยันออกมาแล้วว่า นายกเทศมนตรีคนใหม่ของเมืองก็อธแธม คาดว่าเป็นธีโอ กาลาแวน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ชนะ การเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
Is there really that much money in this, Dean, or is it like that endorsement deal you made with let's potato chips?และสร้างรายได้ให้วิทยาลัยไม่สิ้นสุด เข้าใจล่ะ คณบดี คุณอยากได้เงินจากเรื่องนี้มาก Economics of Marine Biology (2013)
Yes, well, your endorsement would mean a great deal.ครับ การได้รับการเห็นด้วยจากคุณ เป็นเรื่องดีจริงๆ Illumination (2013)
You win, you get maybe ten times that in endorsements and the subsequent tour.ถ้าชนะ อาจได้เยอะกว่านั้น10เท่า จากป้ายโฆษณาและออกทัวร์ The Diamond in the Rough (2013)
There is no way I would accept your endorsement of my school now if you begged me.ไม่มีทางที่ฉันจะยอมรับให้คุณ เขียนโฆษณาโรงเรียนของฉันแน่ ถึงคุณจะอ้อนวอน A Dance with Death (2012)
'Cause I have fittings, a couple of endorsement meetings, like three red carpets I have to show up at--เพราะฉันต้องไปลองชุด มีประชุม โฆษณา และมีงานพรมแดงที่ต้องไป ปรากฏตัวอีก 3 งานค่ะ An Embarrassment of Bitches (2012)
It wouldn't hurt us to have your endorsement on that.- 118 00: 04: 39,580 Dial M for Mayor (2012)
I mean, I have a lot of endorsements, but that was probably my biggest endorsement amongst other endorsements that I had.ฉันหมายถึง ฉันก็ได้การยอมรับมามากอะนะ แต่มันอาจจะไม่ใช่หนึงในการยอมรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ฉันมี Jess & Julia (2012)
Jen hasn't signed any endorsement deals.เจนไม่ได้เซ็นต์ข้อเสนอ Ua Lawe Wale (2011)
that--that is not a ringing endorsement for... oh!นั้น.. แบบว่าไม่ได้รับการรับรองจาก... Phil on Wire (2011)
I told you, endorsements aren't my focus.ผมบอกแล้ว ว่าไม่สนเรื่องตัวแทนสินค้า Sudden Death (2010)
Top-tier team and endorsements from... here to China!ทีมชั้นสูง และตัวแทนสินค้าจาก... ที่นี่จนถึงประเทศจีน! Sudden Death (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสลักหลัง[n.] (kān salaklang) EN: endorsement   
การสลักหลังลอย[n. exp.] (kān salaklang løi) EN: blank endorsement   
การสลักหลังตั๋วแลกเงิน[n. exp.] (kān salaklang tūa laēk ngoen) EN: endorsement   
การเซ็นชื่อสลักหลัง[n. exp.] (kān sen cheū salaklang) EN: endorsement   
การเซ็นลอย[n. exp.] (kān sen løi) EN: blank endorsement   FR: signature en blanc [f]
การเซ็นสลักหลัง[n. exp.] (kān sen salaklang) EN: endorsement   
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[n. exp.] (kān sen salaklang dōi mī khø jamkat) EN: restrictive endorsement   
การเซ็นสลักหลังโดยระบุชื่อ [n. exp.] (kān sen salaklang dōi rabu cheū) EN: full endorsement   
การเซ็นสลักหลังลอย[n. exp.] (kān sen salaklang løi) EN: blank endorsement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDORSEMENT    EH0 N D AO1 R S M AH0 N T
ENDORSEMENTS    EH0 N D AO1 R S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endorsement    (n) ˈɪndˈɔːsmənt (i1 n d oo1 s m @ n t)
endorsements    (n) ˈɪndˈɔːsmənts (i1 n d oo1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermerk {m}; Zusatz {m} | siehe Vermerkendorsement | see endorsement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
賛同[さんどう, sandou] (n,vs) approval; endorsement; (P) [Add to Longdo]
推奨[すいしょう, suishou] (n,vs) recommendation; endorsement; (P) [Add to Longdo]
推薦[すいせん, suisen] (n,vs,adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P) [Add to Longdo]
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement [Add to Longdo]
売上手数料[うりあげてすうりょう, uriagetesuuryou] (n) endorsement commission; commission earned; sales commission [Add to Longdo]
裏書;裏書き[うらがき, uragaki] (n,vs) endorsement; proof; note on back of the scroll [Add to Longdo]
裏付け(P);裏づけ;裏付[うらづけ, uraduke] (n,adj-no) backing; support; endorsement; collateral; security; guarantee; proof; substantiation; foundation; lining (something); something lined; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indorsement \In*dorse"ment\, n. [From {Indorse}; cf.
   {Endorsement}.] [Written also {endorsement}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of writing on the back of a note, bill, or other
    written instrument.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is written on the back of a note, bill, or
    other paper, as a name, an order for, or a receipt of,
    payment, or the return of an officer, etc.; a writing,
    usually upon the back, but sometimes on the face, of a
    negotiable instrument, by which the property therein is
    assigned and transferred. --Story. Byles. Burrill.
    [1913 Webster]
 
   3. Sanction, support, or approval; as, the indorsement of a
    rumor, an opinion, a course, conduct.
    [1913 Webster]
 
   {Blank indorsement}. See under {Blank}. Indorser

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endorsement \En*dorse"ment\, n. [Cf. F. endossement.]
   Same as {Indorsement}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endorsement
   n 1: a promotional statement (as found on the dust jackets of
      books); "the author got all his friends to write blurbs for
      his book" [syn: {endorsement}, {indorsement}, {blurb}]
   2: a speech seconding a motion; "do I hear a second?" [syn:
     {second}, {secondment}, {endorsement}, {indorsement}]
   3: formal and explicit approval; "a Democrat usually gets the
     union's endorsement" [syn: {sanction}, {countenance},
     {endorsement}, {indorsement}, {warrant}, {imprimatur}]
   4: a signature that validates something; "the cashier would not
     cash the check without an endorsement" [syn: {endorsement},
     {indorsement}]
   5: the act of endorsing; "a star athlete can make a lot of money
     from endorsements" [syn: {endorsement}, {indorsement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top