Search result for

warranty

(35 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warranty-, *warranty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warranty[N] การรับประกัน, See also: การรับรอง, Syn. guarantee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warranty(วอร์'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การอนุญาต,การมอบอำนาจ,หนังสือรับรอง,หนังสือค้ำประกัน,หมาย, Syn. assurance,guarantee

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warrantyคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyคำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyการรับประกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyการรับประกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, the owner sent in the manufacturer's warranty.แน่นอน เจ้าของส่งใบขอรับประกันเข้ามา The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Don't think the warranty is gonna cover that.ผมก็เชื่อพวกคุณเสมอ G-Force (2009)
Ten billion beat warranty.- รับประกันการเต้น หนี่งหมื่นล้านครั้ง Repo Men (2010)
The warranty alone on this baby...แค่การรับประกันเจ้านี่อย่างเดียวก็... Repo Men (2010)
One went bad outside warranty.เสียไปชิ้นนึงตอนหมดประกัน Repo Men (2010)
Flexor Dura-Joints. Billion step warranty.เฟล็กซอร์ ดูราจ้อยท์ รับประกันการขยับหนึ่งพันล้านครั้ง Repo Men (2010)
It's a pretty expensive car and they pull all this warranty crap if you do your own repairs,มันเป็นรถที่แพงมากและ พวกเขาจะเรื่องเอาประกันต่างๆ ถ้าเกิดเราซ่อมมันเอง Co-Captain (2011)
What I love about this, though, is it's called the Kubang, which, being a Maserati, is the noise it'll make the day the warranty runs out!แต่มีสิ่งที่ผมชอบนะ มันคือ คูแบง ซึ่งเป็นมาเซราติ เป็นเสียงที่แจ้งเตือนว่า ระยะเวลาประกันใกล้จะหมด Episode #18.1 (2012)
I got, uh, two new knees a couple years ago-- warranty expired.ผมเพิ่งเปลี่ยนเข่าใหม่ เมื่อ 2 ปีก่อน ประกันหมดอายุแล้ว Lekio (2012)
- It's under warranty.มันเป็นภายใต้การรับประกัน. One Chance (2013)
Meanwhile, our extended warranty is not being honored by the restaurant that used to be Circuit City.ในขณะเดียวกัน ประกันต่ออายุของเรา ก็เคลมไม่ได้เพราะตอนนี้ Circuit City เจ๊งกลายเป็นร้านอาหารไปแล้ว History 101 (2013)
He is the only Greendale student who has ever paid for a premium locker or the extended pencil warranty.ของวิชาที่กรีนเดลซ้ำกว่า 2 ครั้ง เป็นนักศึกษาคนเดียว ที่ยอมจ่ายค่าล็อคเกอร์พรีเมี่ยม Economics of Marine Biology (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับประกันสินค้า[n. exp.] (bai rapprakan sinkhā) EN: warranty   
คำรับรอง[n.] (kham raprøng) EN: confirmation ; warranty   

CMU English Pronouncing Dictionary
WARRANTY    W AO1 R AH0 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warranty    (n) (w o1 r @ n t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty [Add to Longdo]
担保責任[たんぽせきにん, tanposekinin] (n) warranty [Add to Longdo]
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P) [Add to Longdo]
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period [Add to Longdo]
保証付き(P);保証付;保障付き;保障付[ほしょうつき, hoshoutsuki] (adj-no) guaranteed; certified; warranty included; (P) [Add to Longdo]
瑕疵担保[かしたんぽ, kashitanpo] (n) warranty against defects [Add to Longdo]
瑕疵担保責任[かしたんぽせきにん, kashitanposekinin] (n) warranty against defects [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, ] warranty period; still under guarantee, #33,204 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warranty \War"rant*y\, n.; pl. {Warranties}. [OF. warantie, F.
   garantie. See {Warrant}, n., and cf. {Guaranty}.]
   [1913 Webster]
   1. (Anc. Law) A covenant real, whereby the grantor of an
    estate of freehold and his heirs were bound to warrant and
    defend the title, and, in case of eviction by title
    paramount, to yield other lands of equal value in
    recompense. This warranty has long singe become obsolete,
    and its place supplied by personal covenants for title.
    Among these is the covenant of warranty, which runs with
    the land, and is in the nature of a real covenant. --Kent.
    [1913 Webster]
 
   2. (Modern Law) An engagement or undertaking, express or
    implied, that a certain fact regarding the subject of a
    contract is, or shall be, as it is expressly or impliedly
    declared or promised to be. In sales of goods by persons
    in possession, there is an implied warranty of title, but,
    as to the quality of goods, the rule of every sale is,
    Caveat emptor. --Chitty. Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   3. (Insurance Law) A stipulation or engagement by a party
    insured, that certain things, relating to the subject of
    insurance, or affecting the risk, exist, or shall exist,
    or have been done, or shall be done. These warranties,
    when express, should appear in the policy; but there are
    certain implied warranties. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   4. Justificatory mandate or precept; authority; warrant. [R.]
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If they disobey precept, that is no excuse to us,
       nor gives us any warranty . . . to disobey likewise.
                          --Kettlewe??.
    [1913 Webster]
 
   5. Security; warrant; guaranty.
    [1913 Webster]
 
       The stamp was a warranty of the public. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Guarantee}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warranty \War"rant*y\, v. t.
   To warrant; to guarantee.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warranty
   n 1: a written assurance that some product or service will be
      provided or will meet certain specifications [syn:
      {guarantee}, {warrant}, {warrantee}, {warranty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top