ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warrantee

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warrantee-, *warrantee*
Possible hiragana form: わっらんてえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warrantee[N] ผู้ถูกรับรอง, See also: ผู้ได้รับการรับรอง, ผู้ได้รับการค้ำประกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warrantee(วอร์'รันที) n. ผู้ถูกรับรอง,ผู้ได้รับการประกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warrantee (n) wˌɒrəntˈiː (w o2 r @ n t ii1)
warrantees (n) wˌɒrəntˈiːz (w o2 r @ n t ii1 z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warrantee \War`ran*tee"\, n. (Law)
   The person to whom a warrant or warranty is made.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warrantee
   n 1: a recipient of a warrant issued by a court in the United
      States
   2: a customer to whom a warrant or guarantee is given
   3: a written assurance that some product or service will be
     provided or will meet certain specifications [syn:
     {guarantee}, {warrant}, {warrantee}, {warranty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top