หรือคุณหมายถึง groundleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

groundless

G R AW1 N D L AH0 S   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groundless-, *groundless*, groundles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groundless[ADJ] ซึ่งไม่มีเหตุผล, See also: ลอยๆ, หลักลอย, ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. baseless, causeless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groundless(เกราดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลเหตุ., See also: groundlessness n., Syn. unreasonable

English-Thai: Nontri Dictionary
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
groundlessไร้เหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a crazy, groundless accusation.กล่าวหาผมได้ไร้เหตุผลสิ้นดี Remember Paul? (2010)
You cannot convict a person based on innuendo or groundless accusations.คุณไม่อาจลงโทษบุคคล ด้วยความรู้สึกประชดประัชันได้ หรือจากข้อกล่าวหา ที่แสนจะเลื่อนลอย The Boy with the Answer (2010)
That's just groundless rumor.นั่นมันเป็นแค่เรื่องเล่าน่ะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
That's just a groundless rumor.รึว่ามันจะเป็นแค่ข่าวลือที่ไม่จริง My Wife Is a Gangster 3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groundlessHe chafed under the groundless criticism.
groundlessIt is important to note that his assertion is groundless.
groundlessIt is not that Johnson's claim is groundless but that it is misleading.
groundlessThe fact is that the rumor is groundless.
groundlessThe rumor turned out to be groundless.
groundlessThey are always believing a groundless rumor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าวยกเมฆ[N] unfounded news, See also: groundless news, rumour, Syn. ข่าวไม่มีมูล, ข่าวโคมลอย, ข่าวเหลวไหล, Example: อย่าไปเชื่อลุงแดงนักเลย แกมีแต่ข่าวยกเมฆทั้งนั้น, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นจึงไม่น่าเชื่อถือ
โคมลอย[ADJ] groundless, See also: baseless, unfounded, unjustified, idle, Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ, Ant. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, Example: อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยให้มันมากนักนะ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
ข่าวยกเมฆ[n.] (khāoyokmēk) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.)   FR: information non fondée [f] ; rumeur [f]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle   FR: non fondé ; injustifié
ปราศจากหลักฐาน[adj.] (prātsajāk lakthān) EN: groundless   FR: sans fondement ; infondé
ไร้เหตุผล[adj.] (rai hētphon) EN: groundless ; illogical   FR: sans fondement ; illogique

CMU English Pronouncing Dictionary
GROUNDLESS    G R AW1 N D L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
groundless    (j) grˈaundlɪs (g r au1 n d l i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫须有[mò xū yǒu, ㄇㄛˋ ㄒㄩ ㄧㄡˇ, / ] groundless; baseless, #43,657 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative [Add to Longdo]
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion [Add to Longdo]
虚説[きょせつ, kyosetsu] (n) groundless rumor; groundless rumour [Add to Longdo]
空説[くうせつ, kuusetsu] (n) groundless rumor or story (rumour) [Add to Longdo]
空疎[くうそ, kuuso] (adj-na,n) vain; groundless; futile; (P) [Add to Longdo]
根も葉も無い噂[ねもはもないうわさ, nemohamonaiuwasa] (n) groundless rumor; groundless rumour [Add to Longdo]
根拠のない[こんきょのない, konkyononai] (adj-i) baseless; groundless [Add to Longdo]
根無し[ねなし, nenashi] (n) rootless; groundless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groundless \Ground"less\, a. [AS. grundle['a]s bottomless.]
   Without ground or foundation; wanting cause or reason for
   support; not authorized; false; baseless; as, groundless
   fear; a groundless report, rumor, or assertion. --
   {Ground"less*ly}, adv. -- {Ground"less*ness}, n.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 groundless
   adj 1: without a basis in reason or fact; "baseless gossip";
       "the allegations proved groundless"; "idle fears";
       "unfounded suspicions"; "unwarranted jealousy" [syn:
       {baseless}, {groundless}, {idle}, {unfounded},
       {unwarranted}, {wild}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top