ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*application*

AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: application, -application-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
application(n) โปรแกรมประยุกต์ในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คำทับศัพท์ แอปพลิเคชัน ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
application(n) การขอ, Syn. request, petition
application(n) การใช้, See also: การประยุกต์ใช้, Syn. use, utilization, employment
application(n) การทา
application(n) ความสัมพันธ์กัน, See also: ความเกี่ยวข้อง, Syn. relevance, applicability, relationship
application(n) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
misapplication(n) การใช้ผิดวัตถุประสงค์, See also: การใช้ผิดวิธี, Syn. misrepresentation, misuse
application program(n) โปรแกรมใช้งาน
make application to(idm) สมัคร, See also: ยื่นเสนอ, Syn. apply to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร, ความเกี่ยวข้อง, ความมีประโยชน์, การใช้, การร้องขอ, คำร้องขอ, ใบสมัคร, ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration, utility, request
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
application windowวินโดว์โปรแกรม <คำแปล>หมายถึงวินโดว์ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ถ้าจะสร้างแฟ้มข้อมูล ก็จะมองเห็นมีวินโดว์ใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกวินโดว์หนึ่ง เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window)
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
application(n) ใบสมัครงาน, การสมัครงาน, คำร้องขอ, การแสดงความจำนง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressure application timeเวลาใช้แรงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rule applicationการใช้กฎบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule applicationการใช้กฎ, การปฏิบัติตามกฎ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application ratingค่าประเมินใช้งานจริง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
application specific integrated circuit (ASIC)วงจรรวมเฉพาะงาน (เอสิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
application, ex parteคำขอฝ่ายเดียว (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application, ruleการใช้กฎบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
application, ruleการใช้กฎ, การปฏิบัติตามกฎ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application๑. การประยุกต์๒. โปรแกรมประยุกต์๓. ระบบประยุกต์๔. งานประยุกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
applicationคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
application๑. คำขอ๒. การใช้, การประยุกต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application๑. การประยุกต์๒. โปรแกรมประยุกต์๓. ระบบประยุกต์๔. งานประยุกต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application by motionคำขอโดยทำเป็นคำร้อง (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application for a new trialคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ [ ดู motion for new trial ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application packageโปรแกรมสำเร็จประยุกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
application program interface (API)ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
API (application program interface)เอพีไอ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ASIC (application specific integrated circuit)เอสิก (วงจรรวมเฉพาะงาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
misapplicationการใช้ทรัพย์ในทางมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer applicationsการใช้งานคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ex parte applicationคำขอฝ่ายเดียว (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
NCSA (National Center for Supercomputing Applications)เอ็นซีเอสเอ (ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
NCSA (National Center for Supercomputing Applications)เอ็นซีเอสเอ (ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
National Center for Supercomputing Applications (NCSA)ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เอ็นซีเอสเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
National Center for Supercomputing Applications (NCSA)ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เอ็นซีเอสเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Applicationงานประยุกต์, Example: โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Application No.เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Continuing Applicationsการยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง, การยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง, Example: มี 3 ประเภท คือ Division, Continuation และ Continuation-in-part [ทรัพย์สินทางปัญญา]
European Patent Applicationsระบบการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรของทวีปยุโรปแห่งเดียว ที่สามารถให้ความคุ้มครองในแต่ละประเทศที่ระบุต่อไป [ทรัพย์สินทางปัญญา]
International Patent Applicationคำขอรับสิทธิบัตรเดียว ที่สามารถยื่นในระดับนานาชาติ 142 ประเทศ, คำขอรับสิทธิบัตรเดียว ที่สามารถยื่นในระดับนานาชาติ 142 ประเทศ, Example: ตามข้อตกลง PCT โดยผ่านจากหมายเลขเดียว ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิบัตรของแต่ละประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Plant Application (Patent)คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ พืชประเภทที่มีการขยายพันธ์แบบไร้เพศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Application Dateวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Mesures (1995)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตราการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ค.ศ. 1995) [TU Subject Heading]
Applicationการใช้ประโยชน์ [TU Subject Heading]
Application service providersผู้ให้บริการส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]
Application softwareส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]
Applications for positionsการสมัครงาน [TU Subject Heading]
College applicationsการสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Industrial applicationsการใช้ในเชิงอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Microsoft Visual Basic for applicationsไมโครซอฟต์ วิชวล เบสิก สำหรับแอปป์ลิเคชัน [TU Subject Heading]
Scientific applicationsการใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Wireless Application Protocol (Computer network protocol)โพรโทคอลการใช้งานแบบไร้สาย (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Land Applicationการประยุกต์บนดิน, Example: ดู Land Treatment (Land Treatment หมายถึง การบำบัดหรือกำจัดน้ำเสียวิธีหนึ่งโดยกระจายลง บนดินที่มีพืชคลุมอยู่) [สิ่งแวดล้อม]
Application Factorปัจจัยประยุกต์, Example: ผลหารของความเข้มข้นของสารใดๆ ที่ไม่เป็นพิษ หลังจากการสัมผัส เป็นเวลานานหรืออย่างต่อเนื่อง ด้วยค่า TLm 96 ชม. ของสารนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Agreement for the Application of the Bolivarian Alternative for the Peoples of our America and the People’s Trade Agreementsความตกลงอัลบา เกิดขึ้นจากแนวความคิดของประธานาธิบดี Hugo Cha'vez แห่งเวเนซุเอลาหลังประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกประชาคมแอนเดียนเพื่อแสดง ความไม่พอใจที่โคลัมเบียและเปรูจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ข้อตกลง ALBA จึงเป็นทางเลือกในการจัดทำความตกลงทางการค้าตามแนวสังคมนิยมแทนการจัดทำเขต การค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกา (FTAA) ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ เวเนซุเอลา คิวบา และโบลิเวีย [การทูต]
Statement of sources and applications of fundsงบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน [การบัญชี]
Applicationการประยุกต์, ประโยชน์ในงานวิเคราะห์, การนำไปใช้ [การแพทย์]
Application Characteristicsคุณสมบัติด้านการนำไปใช้ได้ดี [การแพทย์]
Application Siteบริเวณที่ให้ยา [การแพทย์]
Application, Localยาเฉพาะที่, ใช้เฉพาะที่ [การแพทย์]
Clinical Applicationsการใช้ในทางคลีนิค [การแพทย์]
Epidemiology, Application ofระบาดวิทยาด้านประยุกต์ [การแพทย์]
application efficiencyapplication efficiency, ประสิทธิภาพการให้น้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
water application efficiencywater application efficiency, ประสิทธิภาพในการให้น้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
net water applicationnet water application, ปริมาณน้ำสุทธิที่ให้แก่พืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
time of applicationtime of application, เวลาให้น้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Knowledge applicationการประยุกต์ใช้ความรู้ [การจัดการความรู้]
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์, ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์อาจเขียนขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
application(n) ใบคำร้อง, ใบคำขอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Are these the applications?เป็นการให้โอกาสคุณ ค้นหาวิธีทํางานเอง -คุณสูบบุหรี่หรือเปล่า Big (1988)
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป The Lawnmower Man (1992)
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
I'd like to put in an application to get all my teeth extracted.ผมอยากจะใส่ในใบสมัคร เพื่อรับทั้งหมดฟันสกัด In the Name of the Father (1993)
Even the saliva on your application form.การจับมือ หรือน้ำลายที่เลียซองจดหมาย Gattaca (1997)
Actually, I'd like to fill out an application.จริงๆแล้วผมกำลังหาตำแหน่งงานว่าง American Beauty (1999)
The T-virus was a major medical breakthrough... although it clearly also possessed highly profitable military applications."ที-ไวรัสเป็น วิชาหลักทางการแพทย์... แม้ว่ามันจะแน่ชัดแล้ว อย่างสำคัญใช้ประโยชน์ทางการทหาร Resident Evil (2002)
Speaking of which, you hand in your application? Management?พูดถึง นี่เธอยื่นใบสมัครเป็นผู้จัดการหรือยัง Maid in Manhattan (2002)
We had no idea you were interested in management until Miss Kehoe brought us your application.We had no idea you were interested in management... ...until Miss Kehoe brought us your application. Maid in Manhattan (2002)
Normally, you'd have to go through the entire program and train for a year as a butler, but given the circumstances... rather extraordinary due to overbooking and understaffing, we decided to accelerate your application.Normally, you'd go through the program and train for a year as a butler, but-- -Given the circumstances-- -Due to overbooking and understaffing... Maid in Manhattan (2002)
You filled out an application for me?You filled out an application for me? Maid in Manhattan (2002)
Practical application.- ไม่ใช่ อะไรที่เป็นเรื่องจริงน่ะ The Time Machine (2002)
Time travel: practical application.เดินทางผ่านกาลเวลา การเดินทางที่แท้จริง The Time Machine (2002)
Are you worried about your college applications?เธอห่วงเรื่องใบเรียนต่อมหาลัยหรอ? A Walk to Remember (2002)
She practically filled out my application for me.เค้ากรอกใบสมัครให้ฉันเลย Mona Lisa Smile (2003)
And she practically filled out your application.แต่เค้าก็ยังกรอกใบสมัครเรียนให้เธอ Mona Lisa Smile (2003)
How's it going to look on her college application under extracurriculars-- "Shoots blue collar thugs"?แต่มันจะเป็นยังไงล่ะ ตรงกิจกรรม นอกเวลาเรียนในใบสมัครเรียน/ยิงนักเลงหรอ The O.C. (2003)
Thank you. And with this grant to develop new applications for copper wire, dr.ด้วยทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากลวดทองแดง... Around the World in 80 Days (2004)
He did mention that in his application...ว่ารู้สึกเหนื่อย ที่จะต้องพูดให้ทุกคนหลงเสน่ห์ I Heart Huckabees (2004)
Plus, I already sent in my application and I sent a CDอีกอย่าง หนูส่งในสมัครกับซีดีไปแล้วด้วย Raise Your Voice (2004)
But what is the application?คำถามคือจะใช้กล่องนั้นทำอะไรได้บ้าง ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่า... Primer (2004)
And with no need for it, no possible real-world application... no advantage at all to be gained from it, the idea stayed.และด้วยความที่ว่ามันไม่จำเป็น มันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ... และไม่ก่อประโยชน์อันใด ทั้งสองจึงปล่อยความคิดไว้แบบนั้น Primer (2004)
Marriage License Applicationอะไรเหรอ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Student Music Festival Band Applicationการประกวดวงดนตรีนักเรียน Swing Girls (2004)
Music Festival Application Videoเทปสมัครประกวดดนตรี Swing Girls (2004)
Well, weounsel them to avoid it if they possibly can, but, you know, we were talking job interviews and housing applications.เราบอกเขาแล้ว ว่าให้พยายามหลีกเลี่ยง ถ้าทำได้ แต่อย่างที่คุณก็รู้ เราพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์งาน Pilot (2004)
You back this mission and I'll sign over a fair percentage of any application...ถ้านายรับงานนี้ ฉันจะจ่ายส่วนแบ่งอย่างน่าพอใจเลย Fantastic Four (2005)
And its applications and patents.รวมอุปกรณ์ และสิทธิบัตร. Fantastic Four (2005)
I had all the applications, too.ตอนนั้นฉันมีใบสมัครเรียนพร้อม The Perfect Man (2005)
They're done the applications.พวกเขายื่นใบลาออกแล้ว Jenny, Juno (2005)
! Application for a name change?ใบสำหรับเปลี่ยนชื่อหรอ My Lovely Sam-Soon (2005)
The application takes a month's time and they could reject itการยื่นคำร้องต้องใช้เวลาเป็นเดือน แล้วอาจจะไม่ผ่านก็ได้ My Lovely Sam-Soon (2005)
Also cancel that application for the name changeแล้วก็ไปยกเลิกใบเปลี่ยนชื่อนั่นซะ My Lovely Sam-Soon (2005)
This is employment application fraud and it's an out and out scamใบสมัครงานนี่ โกหกปลิ้นปล้อนทั้งเพ เป็นคนขี้โกหกหรือไงเราน่ะ Always - Sunset on Third Street (2005)
If I'm a killer who has to use an immediate application of overpowering force, even out in the middle of nowhere, หากฉันเป็นฆาตกรที่ต้องอาศัย วิธีการฆ่าอย่างรุนแรงและรวดเร็ว แม้ว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้คนละก็ Extreme Aggressor (2005)
Yeah, and what names did you write on the application this time ?ช่าย แล้ว นายใช้ชื่ออะไรอ่ะ หรือ ครั้งนี้ไม่ต้องสมัคร Pilot (2005)
That's why our application screening was so tough.ทำให้พวกเราต้องคัดเลือกใบสมัครอย่างทรหด Episode #1.1 (2006)
Let me see if I can find you an application for our internship.- ครับ ผมจะหาใบสมัครฝึกอบรมให้ The Pursuit of Happyness (2006)
As you can see, we got a hell of lot of applications here, so...ดูสิครับ ใบสมัครเต็มไปหมดเลย The Pursuit of Happyness (2006)
I'd love the opportunity to discuss what may seem like weaknesses on my application.สิ่งที่ดูเหมือนจะ เป็นข้อด้อยในใบสมัครผม The Pursuit of Happyness (2006)
I submitted an application for the intern programme about a month ago and I would just love to sit with you briefly...ผมสมัครฝึกอบรมมาเดือนนึงแล้ว ผมอยากคุยกับคุณสักครู่... The Pursuit of Happyness (2006)
I filled out the FAA application, sent it in over six months ago.ผมยื่นคำร้องกับกองการบิน ส่งไปเมื่อหกเดือนก่อน The Astronaut Farmer (2006)
We are assembled here to review an application for the launching of a spacecraft.เรามารวมตัวกันที่นี่ เพื่อพิจารณาถึงคำร้อง... ...ในการทำการปล่อยยานอวกาศ The Astronaut Farmer (2006)
I'm the one who processed the applications.ฉันนี่แหละที่ดูแลเรื่องรับสมัครงาน The Page Turner (2006)
I'll get you an application.เดี๋ยวจะเอาสัญญาเช่ามาให้กรอก Chapter One 'Genesis' (2006)
With respect, sir, geographical location shouldn't factor in the application of the law.ด้วยความเคารพนะครับ ตำแหน่งภูมิศาสตร์ไม่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย Hot Fuzz (2007)
Covering your tracks with the judicial application of bacon and beans.แถมยังเบียงเบนประเด็นโดย ใช้ถั่วและเบคอน Hot Fuzz (2007)
There are new treatments, an experimental program... that requires an application, and I thought you might be interested.มีการบำบัดแบบใหม่ วิธีแบบไสยศาสตร์... ที่จะต้องเซ็นต์ยินยอม และผมคิดว่าคุณคงสนใจ The Orphanage (2007)
Then I need you to Xerox the recommendation letters for Grayer's Collegiate application.หลังจากนั้นเธอก็ไปถ่ายเอกสารแนะนำ เกี่ยวกับการสมัครเข้าวิทยาลัยของเกรเยอร์ The Nanny Diaries (2007)
I hope this field diary has been illuminating for those considering my application to graduate school.ฉันหวังว่าเนื้อหาในไดอารี่เล่มนี้ จะให้ความกระจ่าง The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applicationAdmission will be allotted in order of application.
applicationAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
applicationAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.
applicationAn elastic application of the rule.
applicationApplications are accepted until tomorrow.
applicationApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
applicationAttach a recent photograph to your application form.
applicationExternal application only.
applicationFill in this application form and send it at once.
applicationGlue the photograph to your application form.
applicationHave them send you an application form over the Internet.
applicationHer application for leave was refused.
applicationHer application to join the party was rejected.
applicationHe sent in his application to the office.
applicationHe turned down my application.
applicationHis application was rejected.
applicationHis application went through.
applicationI don't happen to have your application on hand at the moment.
applicationIf you want to join the club, you must first fill in this application form.
applicationI made five applications for jobs but got nothing.
applicationIn the U.S., part of the application process to universities usually includes an essay on "Why I want to go to university."
applicationI regret to inform you that your application has been refused.
applicationIt is important that you attach your photo to the application form.
applicationIt is important that you attach your photo to the application from.
applicationIt is necessary to complete all pages of the application form.
applicationIt should be emphasized that Emmet's theory yielded a number of byproducts in the process of application.
applicationI was going to hand in my application form to the boss today, but he beat me to the punch.
applicationI will make an application to that firm for employment.
applicationI would like to consider the implications we can draw from the application of Emmet's theory to chemistry.
applicationI wrote off for an application form.
applicationJane filled out an application.
applicationMail your application for admission directly to the school office.
applicationMay I have an application form in Japanese?
applicationMore detailed information will be supplied on application to the publisher.
applicationNew truth and knowledge always elevate human life and most usually find practical application.
applicationOn the practical side, the application of Emmet's theory has produced several outstanding designs.
applicationPlease fax me the application form.
applicationPlease fill in the application form and send it back by November 2nd.
applicationPlease fill in this application form.
applicationRecent investigations have demonstrated that the application of Emmet's theory is not always without defects.
applicationShe made out the application for admission.
applicationThe development of applications for Android is possible from today.
applicationThe office telegraphed that they had not received my application.
applicationThese ungrammatical sentences resulted from the application of the additional rule F.
applicationThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.
applicationThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
applicationThis method has no application to the case.
applicationThis method is of wide application.
applicationThis rule has no application to the case.
applicationThis school was recommended to me by someone I asked to help me with the visa application process.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศรับ(v) announce one is accepting application, See also: announce accepting application, Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร, Example: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที, Thai Definition: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
ครอบจักรวาล(adj) universal, See also: of wide application, Example: นักวิจัยหลายท่านยังคงมุ่งประเด็นการวิจัยไปยังความรู้แบบครอบจักรวาล, Thai Definition: ครอบทั่วหมดทุกอย่าง
ใบสมัคร(n) application, Syn. ใบสมัครงาน, Example: มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งนี้ 20 คน, Thai Definition: เอกสารแจ้งขอความจำนงเข้าเรียน ขอเข้าทำงานหรือร่วมกิจการ
วิริยะ(n) diligence, See also: assiduity, persistence, application, industry, laboriousness, perseverance, Syn. วิริยะอุตสาหะ, ความเพียร, ความบากบั่น, Example: นายไตรภพเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด, Thai Definition: ความตั้งใจในการฝ่าความยากลำบาก
คำร้องขอ(n) petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai Definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้อง(n) petition, See also: request, appeal, entreaty, application, Syn. ฎีกา, คำขอ, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา, Count Unit: ข้อ, ฉบับ, Thai Definition: คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
โปรแกรมใช้งาน(n) application program, Example: โปรแกรมใช้งานที่จะนำมาทดสอบนั้นต้องเป็นตัวเดียวกัน, Count Unit: โปรแกรม, ชุด, Thai Definition: ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถทำงานเฉพาะอย่าง
การสมัครงาน(n) job application, See also: applying for a job, Example: เขาขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการสมัครงาน
จดหมายสมัครงาน(n) application letter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใบสมัคร[baēp bai samak] (n, exp) EN: application form  FR: formulaire d'inscription [ m ]
ใบคำร้องขอ[bai khamrøngkhø] (n, exp) EN: application form
ใบขออนุญาต[bai khø anuyāt] (n, exp) EN: application form
ใบลา[bailā] (n) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence
ใบสมัคร[bai samak] (n, exp) EN: application ; application form  FR: bulletin d'inscription [ m ] ; formulaire d'inscription [ m ] ; demande d'adhésion [ f ]
ใบสมัครงาน[bai samak ngān] (n, exp) EN: application ; application form
ใบสมัครสมาชิก[bai samak samāchik] (n, exp) EN: member application  FR: demande d'adhésion [ f ] ; bulletin d'adhésion [ m ]
จดหมายสมัครงาน[jotmāi samak ngān] (n, exp) EN: letter of application
การใช้กฎหมาย[kān chai kotmāi] (n, exp) EN: application of law  FR: application de la loi [ f ]
การใช้และการตีความกฎหมาย[kān chai lae kān tīkhwām kotmāi] (n, exp) EN: application and interpretation of law
การนำไปใช้งาน[kān nam pai chai-ngān] (n, exp) EN: application ; puting into use
การประยุกต์[kān prayuk] (n) EN: application  FR: application [ f ]
การประยุกต์ใช้[kān prayukchai] (n) EN: application
คำขอ[khamkhø] (n) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition   FR: demande [ f ] ; requête [ f ]
คำขอร้อง[khamkhørøng] (n) EN: request ; application
คำร้อง[khamrøng] (n) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion  FR: pétition [ f ] ; requête [ f ] ; plainte [ f ]
คำร้องขอ[khamrøngkhø] (n) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request  FR: requête [ f ] ; demande [ f ]
คำร้องขอวีซ่า[khamrøngkhø wīsā] (n, exp) EN: application for a visa  FR: demande de visa [ f ]
คำร้องตกไป[khamrøng tokpai] (n, exp) EN: application turned down
ขอบเขตการประยุกต์ใช้[khøpkhēt kān prayukchai] (n, exp) EN: range of applications ; areas of application
ครอบจักรวาล[khrøpjakkrawān] (adj) EN: universal ; of wide application  FR: universel
ความตั้งใจ[khwām tangjai] (n) EN: intention ; will ; determination ; volition  FR: intention [ f ] ; application [ f ]
กรอกใบสมัคร[krøk bai samak] (v, exp) EN: fill out an application form  FR: compléter un formulaire d'inscription
หมั่น[man] (v) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application  FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
พัฒนาโปรแกรม[phatthanā prōkraēm] (v, exp) FR: développer un programme ; développer une application
ประกาศรับ[prakāt rap] (v, exp) EN: announce one is accepting application
ประกาศรับสมัคร[prakāt rap samak] (v, exp) EN: announce one is accepting application
ประยุกต์[prayuk] (v) EN: apply ; adapt ; adjust ; make practical use ; put into action ; use  FR: appliquer ; mettre en application
โปรแกรม[prōkraēm] (n) EN: programme ; program (Am.) ; software  FR: programme [ m ] ; logiciel [ m ] ; application informatique [ f ]
โปรแกรมคอมพิวเตอร์[prōkraēm khømphiūtoē] (n, exp) EN: computer program  FR: programme informatique [ m ] ; application informatique [ f ]
ร่ำเรียน[ramrīen] (v) EN: study ; learn ; be learned  FR: étudier sans relâche ; étudier avec application ; bûcher (fam.) ; potasser (fam.) ; bloquer (fam. - Belg.)
สมัคร[samak] (v) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing  FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire
ทำคำร้อง[tham khamrøng] (v, exp) EN: file an application
ทำคำร้องขอวีซ่า[tham khamrøngkhø wīsā] (v, exp) EN: file an application for a visa  FR: introduire une demande de visa
ทฤษฎีและการประยุกต์[thritsadī lae kān prayuk] (n, exp) EN: theories and applications ; principles and applications  FR: théorie et applications [ fpl ] ; principes et application [ mpl ]
อุตสาห์[utsā] (v) EN: try ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application  FR: se démener ; se dépenser
วันรับสมัคร[wan rap samak] (n, exp) EN: application date
วิริยะ[wiriya] (n) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery  FR: courage [ m ] ; effort [ m ] ; persévérance [ f ]
ยื่นใบสมัคร[yeūn bai samak] (v, exp) EN: submit an application
ยื่นหนังสือ[yeūn nangseū] (v, exp) EN: submit a letter of request ; submit an application

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPLICATION AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N
APPLICATIONS AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z
MISAPPLICATION M IH0 S AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
application (n) ˌæplɪkˈɛɪʃən (a2 p l i k ei1 sh @ n)
applications (n) ˌæplɪkˈɛɪʃənz (a2 p l i k ei1 sh @ n z)
misapplication (n) mˌɪsˌæplɪkˈɛɪʃən (m i2 s a2 p l i k ei1 sh @ n)
misapplications (n) mˌɪsˌæplɪkˈɛɪʃənz (m i2 s a2 p l i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应用[yìng yòng, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] to use; to apply; application; applicable #884 [Add to Longdo]
申请[shēn qǐng, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ, / ] to apply for sth; application (form etc) #1,372 [Add to Longdo]
招聘[zhāo pìn, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ, ] recruitment; to invite applications for a job #3,963 [Add to Longdo]
用途[yòng tú, ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] use; application #7,265 [Add to Longdo]
军用[jūn yòng, ㄐㄩㄣ ㄩㄥˋ, / ] (for) military use; military application #11,392 [Add to Longdo]
应用软件[yìng yòng ruǎn jiàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] application software #20,204 [Add to Longdo]
申请书[shēn qǐng shū, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ, / ] application #23,485 [Add to Longdo]
申请表[shēn qǐng biǎo, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄠˇ, / ] application form #25,272 [Add to Longdo]
学以致用[xué yǐ zhì yòng, ㄒㄩㄝˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄩㄥˋ, / ] to study sth to apply it; study for practical applications #40,367 [Add to Longdo]
应用层[yìng yòng céng, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄘㄥˊ, / ] application layer #63,929 [Add to Longdo]
假条[jià tiáo, ㄐㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] leave permit; application for leave #78,594 [Add to Longdo]
征聘[zhēng pìn, ㄓㄥ ㄆㄧㄣˋ, / ] to invite job applications; to recruit #127,731 [Add to Longdo]
典型用途[diǎn xíng yòng tú, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] typical use; typical application [Add to Longdo]
可供军用[kě gōng jūn yòng, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄩㄥˋ, / ] having possible military application [Add to Longdo]
商业应用[shāng yè yìng yòng, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] business application [Add to Longdo]
客户应用[kè hù yìng yòng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] client application [Add to Longdo]
实际应用[shí jì yìng yòng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] practical application [Add to Longdo]
专用集成电路[zhuān yòng jì chéng diàn lù, ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] ASIC; Application-specific integrated circuit [Add to Longdo]
应用平台[yìng yòng píng tái, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] application platform [Add to Longdo]
应用程式[yìng yòng chéng shì, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] application; (computer) program [Add to Longdo]
应用程式介面[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] application programming interface; API [Add to Longdo]
应用软体[yìng yòng ruǎn tǐ, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] application software [Add to Longdo]
杀手级应用[shā shǒu jí yìng yòng, ㄕㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧˊ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] killer application; killer app [Add to Longdo]
网络应用[wǎng luò yìng yòng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] network application [Add to Longdo]
网路应用[wǎng lù yìng yòng, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] network application [Add to Longdo]
菜单条[cài dān tiáo, ㄘㄞˋ ㄉㄢ ㄊㄧㄠˊ, / ] menu bar (of a computer application) [Add to Longdo]
起动[qǐ dòng, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to start up (a motor); to launch (a computer application) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
利用[りよう, riyou] TH: การประยุกต์ใช้  EN: application
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: การสมัคร  EN: application
使用[しよう, shiyou] TH: การประยุกต์ใช้  EN: application

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienzeichnung { f }application for shares [Add to Longdo]
Anmeldeformular { n }; Antragsformular { n }application form [Add to Longdo]
Anmeldedatum { n }date of application; filing date [Add to Longdo]
Anmeldegebühr { f }registration fee; application fee; filing fee [Add to Longdo]
Anmeldeschluss { m }registration deadline; application deadline [Add to Longdo]
Anmeldetag { m }date of application; date of filing [Add to Longdo]
Anmeldeverfahren { n }application procedure [Add to Longdo]
Anmeldevorschriften { pl }application requirements [Add to Longdo]
Antrag { m }; Anmeldung { f } | vorläufige Anmeldung | einen Antrag einreichen; eine Anmeldung einreichen | einen Antrag genehmigen | abgezweigte Anmeldung; abgetrennte Anmeldungapplication | provisional application | to file an application | to approve an application | divisional application [Add to Longdo]
Antragsbearbeitung { f }processing of the applications [Add to Longdo]
Antragsformular { n } | Antragsformulare { pl }applications form | applications forms [Add to Longdo]
Antragstellung { f }application for permit [Add to Longdo]
Antragsunterlagen { pl }application papers [Add to Longdo]
Anwenderprogramm { n }application program [Add to Longdo]
Anwendersoftware { f }software application [Add to Longdo]
Anwendung { f }; Verwendung { f }; Einsatzfall { m } | weitere Anwendung | gewerbliche Anwendungapplication | additional application | industrial application [Add to Longdo]
Anwendungsdatei { f }application file [Add to Longdo]
Anwendungsdatei { f }application for admission [Add to Longdo]
Anwendungsdaten { pl }application data [Add to Longdo]
Anwendungsdiskette { f }application diskette [Add to Longdo]
Anwendungsdokumentation { f }application documentation [Add to Longdo]
Anwendungsebene { f }application level [Add to Longdo]
Anwendungsentwicklung { f }application management [Add to Longdo]
Anwendungserfolg { m }success in application [Add to Longdo]
Anwendungsfehler { m }application error [Add to Longdo]
Anwendungsfunktion { f }application function [Add to Longdo]
Anwendungsgebiet { n }; Anwendungsbereich { m }area of application; field of application; scope of application [Add to Longdo]
Anwendungsgenerator { m } [ comp. ]applications generator [Add to Longdo]
Anwendungshilfe { f } | Anwendungshilfenapplication hint | application hints [Add to Longdo]
Anwendungsinformation { f }application information [Add to Longdo]
Anwendungspaket { n }; Applikationsprogramm { n } [ comp. ]applications package [Add to Longdo]
Anwendungspaket { n }; Anwendungssoftware { f } [ comp. ]application package [Add to Longdo]
Anwendungspaket { n }application kit [Add to Longdo]
Anwendungsprogramm { n } [ comp. ]application program [Add to Longdo]
Anwendungsprogrammierer { m } [ comp. ]application programmer [Add to Longdo]
Anwendungsprogrammierung { f } [ comp. ]application programming [Add to Longdo]
Anwendungsprotokoll { n }application log [Add to Longdo]
Anwendungsschicht { f }; Anwendungsebene { f }application layer [Add to Longdo]
Anwendungsschnittstelle { f } [ comp. ]application interface [Add to Longdo]
Anwendungssoftware { f } [ comp. ]application software [Add to Longdo]
Anwendungsstandard { m }application standard [Add to Longdo]
Anwendungsstatistik { f }application statistics [Add to Longdo]
Anwendungsstudie { f }application study [Add to Longdo]
Anwendungssystem { n }application system [Add to Longdo]
Anwendungssystem { n }applications system [Add to Longdo]
Anwendungstechnik { f }applications engineering [Add to Longdo]
Anwendungstechniker { m }application engineer [Add to Longdo]
Anwendungstechniker { m }applications engineer [Add to Longdo]
Anwendungsverarbeitung { f }application processing [Add to Longdo]
Anwendungs- und Systemprogrammierung { f } [ comp. ]application and system programming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
利用[りよう, riyou] (n, vs) use; utilization; utilisation; application; (P) #20 [Add to Longdo]
使用[しよう, shiyou] (n, vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P) #123 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company #376 [Add to Longdo]
運用[うんよう, unyou] (n, vs) (1) making use of; application; practical use; investment; (2) operation; (P) #1,185 [Add to Longdo]
破壊[はかい, hakai] (n, vs) (1) destruction; disruption; (2) { comp } (application) crash; (P) #1,694 [Add to Longdo]
活用[かつよう, katsuyou] (n, vs) (1) practical use; application; (2) { ling } conjugation; declension; inflection; (P) #2,300 [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] (n, vs) recruiting; taking applications; (P) #2,680 [Add to Longdo]
願い[ねがい, negai] (n) desire; wish; request; prayer; petition; application; (P) #3,070 [Add to Longdo]
申請[しんせい, shinsei] (n, vs) application; request; petition; (P) #3,307 [Add to Longdo]
応用[おうよう, ouyou] (n, vs) application; put to practical use; (P) #4,168 [Add to Longdo]
請求[せいきゅう, seikyuu] (n, vs) claim; demand; charge; application; request; billing (for a service); (P) #4,638 [Add to Longdo]
アプリケーション[apurike-shon] (n) { comp } application; (P) #6,131 [Add to Longdo]
応募[おうぼ, oubo] (n, vs) subscription; application; (P) #6,231 [Add to Longdo]
志願[しがん, shigan] (n, vs, adj-no) aspiration; volunteering; desire; application; (P) #9,214 [Add to Longdo]
広義[こうぎ, kougi] (n) wide sense; broader application #10,403 [Add to Longdo]
加熱[かねつ, kanetsu] (n, vs) heating; application of heat; (P) #10,955 [Add to Longdo]
出願[しゅつがん, shutsugan] (n, vs) (See 応募) application; (P) #14,474 [Add to Longdo]
専科[せんか, senka] (n) (1) specialized course; specialised course; (2) something that is specialized for a certain field or application (e.g. a sauce specially made for zaru soba) #16,205 [Add to Longdo]
野良[のら, nora] (n) (1) (良 is ateji) field; farm; (adj-no) (2) rural; agricultural; (n-pref) (3) stray (e.g. dog, cat); (4) (See 勝手・かって・6) unauthorised (esp. mobile phone application) #19,438 [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) { comp } association-responding-application-entity; association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] (n) { comp } association-initiating-application-entity; association-initiator [Add to Longdo]
アプリ[apuri] (n) (abbr) { comp } (computer) application; (P) [Add to Longdo]
アプリケーションを終了する[アプリケーションをしゅうりょうする, apurike-shon woshuuryousuru] (exp, vs-i) { comp } to exit from the application [Add to Longdo]
アプリケーションアイコン[apurike-shon'aikon] (n) { comp } application icon [Add to Longdo]
アプリケーションインターフェース[apurike-shon'inta-fe-su] (n) { comp } application interface [Add to Longdo]
アプリケーションエンジニア[apurike-shon'enjinia] (n) { comp } application systems engineer [Add to Longdo]
アプリケーションキー[apurike-shonki-] (n) { comp } application key [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ;アプリケーションサーバー[apurike-shonsa-ba ; apurike-shonsa-ba-] (n) { comp } application server [Add to Longdo]
アプリケーションサービス[apurike-shonsa-bisu] (n) { comp } application service [Add to Longdo]
アプリケーションサービスプロバイダ[apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) { comp } Application Service Provider [Add to Longdo]
アプリケーションシステム[apurike-shonshisutemu] (n) { comp } application system [Add to Longdo]
アプリケーションジェネレータ[apurike-shonjienere-ta] (n) { comp } application generator [Add to Longdo]
アプリケーションソフト[apurike-shonsofuto] (n) { comp } application software [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア;アプリケーションソフトウエア[apurike-shonsofutouea ; apurike-shonsofutouea] (n) { comp } application software [Add to Longdo]
アプリケーションテクノロジ[apurike-shontekunoroji] (n) { comp } application technology [Add to Longdo]
アプリケーションデータ[apurike-shonde-ta] (n) { comp } application data [Add to Longdo]
アプリケーションノート[apurike-shonno-to] (n) { comp } application note [Add to Longdo]
アプリケーションバンドル[apurike-shonbandoru] (n) { comp } application-bundling [Add to Longdo]
アプリケーションフレームワーク[apurike-shonfure-muwa-ku] (n) { comp } application framework [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[apurike-shonpuroguraminguintafe-su] (n) { comp } application programming interface; API [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[apurike-shonpuroguramu] (n) { comp } application program; application programme [Add to Longdo]
アプリケーションプログラムパッケージ[apurike-shonpuroguramupakke-ji] (n) { comp } application program package [Add to Longdo]
アプリケーションプロセッサ[apurike-shonpurosessa] (n) { comp } application processor [Add to Longdo]
アプリケーションプロトコル[apurike-shonpurotokoru] (n) { comp } application protocol [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] (n) { comp } application development [Add to Longdo]
アプリケーション開発システム[アプリケーションかいはつシステム, apurike-shon kaihatsu shisutemu] (n) { comp } application development system [Add to Longdo]
アプリケーション開発ツール[アプリケーションかいはつツール, apurike-shon kaihatsu tsu-ru] (n) { comp } application development tool [Add to Longdo]
アプリケーション開発環境[アプリケーションかいはつかんきょう, apurike-shon kaihatsukankyou] (n) { comp } Application Development Environment; ADE [Add to Longdo]
アプリケーション開発言語[アプリケーションかいはつげんご, apurike-shon kaihatsugengo] (n) { comp } application development language [Add to Longdo]
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) { comp } application developer; applications developer; applications programmer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application [Add to Longdo]
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application [Add to Longdo]
トランザクション処理応用サービス要素[とらんざくしょんしょりおうようサービスようそ, toranzakushonshoriouyou sa-bisu youso] Transaction Processing Application Service Element, TPASE [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application [Add to Longdo]
一括適用[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] batch application [Add to Longdo]
運用管理[うんようかんり, unyoukanri] application management [Add to Longdo]
応用[おうよう, ouyou] application [Add to Longdo]
応用BOS[おうようBOS, ouyou BOS] application BOS [Add to Longdo]
応用アソシエーション[おうようアソシエーション, ouyou asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
応用コンテキスト[おうようコンテキスト, ouyou kontekisuto] application context [Add to Longdo]
応用ソフトウェア[おうようソフトウェア, ouyou sofutouea] application software [Add to Longdo]
応用ソフトウェアプログラム[おうようソフトウェアプログラム, ouyou sofutoueapuroguramu] application software program [Add to Longdo]
応用データ[おうようデータ, ouyou de-ta] application data [Add to Longdo]
応用パッケージ[おうようパッケージ, ouyou pakke-ji] application package [Add to Longdo]
応用プログラム[おうようプログラム, ouyou puroguramu] application program, application software [Add to Longdo]
応用プロセス[おうようプロセス, ouyou purosesu] application-process [Add to Longdo]
応用管理[おうようかんり, ouyoukanri] application-management [Add to Longdo]
応用管理応用エンティティ[おうようかんりおうようエンティティ, ouyoukanriouyou enteitei] application-management-application-entity [Add to Longdo]
応用規則[おうようきそく, ouyoukisoku] application convention [Add to Longdo]
応用特有情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information [Add to Longdo]
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem [Add to Longdo]
起動側応用エンティティ[きどうがわおうようエンティティ, kidougawaouyou enteitei] invoking-application-entity [Add to Longdo]
共通アプリケーション環境[きょうつうアプリケーションかんきょう, kyoutsuu apurike-shon kankyou] CAE, Common Application Environment [Add to Longdo]
業務アプリケーション[ぎょうむアプリケーション, gyoumu apurike-shon] business application [Add to Longdo]
実行側応用エンティティ[じっこうがわおうようエンティティ, jikkougawaouyou enteitei] performing-application-entity [Add to Longdo]
適合SGML応用[てきごうSGMLおうよう, tekigou SGML ouyou] conforming SGML application [Add to Longdo]
適用業務ソフトウェア[てきようぎょむソフトウェア, tekiyougyomu sofutouea] application software [Add to Longdo]
適用業務ソフトウェアプログラム[てきようぎょうむソフトウェアプログラム, tekiyougyoumu sofutoueapuroguramu] application software program [Add to Longdo]
適用業務プログラム[てきようぎょうむプログラム, tekiyougyoumu puroguramu] application software [Add to Longdo]
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem [Add to Longdo]
適用範囲[てきようはんい, tekiyouhan'i] range of use, range of application(s), scope (of a document) [Add to Longdo]
適用分野[てきようぶんや, tekiyoubunya] field of application [Add to Longdo]
特定業務向き言語[とくていぎょうむむきげんご, tokuteigyoumumukigengo] application-oriented language [Add to Longdo]
特定用途向け集積回路[とくていようとむけしゅうせきかいろ, tokuteiyoutomukeshuusekikairo] Application-Specific Integrated Circuit, ASIC [Add to Longdo]
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top