ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำร้องขอ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำร้องขอ-, *คำร้องขอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำร้องขอ[N] petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oral requestคำร้องขอด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition of rightsคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rights, petition ofคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the United States would never-- if the president-- that's how it will always be.สหรัฐอเมริกา จะไม่ปฏิเสธ คำร้องขอของประธานาธิบดี ตามนั้น ชัดเจนมั้ยครับ? Spies Like Us (1985)
At Marsellus's request.ตามคำร้องขอของ Marsellus Pulp Fiction (1994)
It's come to our attention that you made a FOIL request a couple of days ago, on the Burrows case.พวกเพิ่งรู้ว่าคุณยื่นคำร้องขอดูข้อมูล เมื่อไม่กี่วันก่อน ในคดีของเบอโรส์ Allen (2005)
I assume this is about your transfer request for Michael Scofield.ผมสันนิษฐานว่าคงเกี่ยวกับคำร้องขอย้าย ไมเคิล สกอฟิลด์ ของคุณสินะ English, Fitz or Percy (2005)
In your motion, you cited chronic, um...ในคำร้องของคุณ คุณอ้างว่าเป็นมานานแล้ว English, Fitz or Percy (2005)
Lose Scofield's paperwork.ทำให้คำร้องขอ ของสกอฟิลล์หายไปซะ English, Fitz or Percy (2005)
This is about getting organised. Bringing our complaints to the right people.นี่เป็นเรื่องที่เราต้องจัดการ เราต้องยื่นคำร้องของเรากับคนที่เหมาะสม X-Men: The Last Stand (2006)
The Olympic Committee voted on your request for a special dispensation to compete in the qualifiers.มติคณะกรรมการโอลิมปิค เรื่องคำร้องของเธอกรณีพิเศษ ในการแข่งขันของผู้มีคุณสมบัติ Peaceful Warrior (2006)
We received your inquiry regarding your depersonalization study, and a spot has become available.เราได้รับคำร้องขอให้ศึกษา เกี่ยวกับอาการรู้สึกเหมือนไม่จริงของคุณแล้ว และตอนนี้ก็มีที่ว่างให้คุณเข้ามาได้ Numb (2007)
At the time you were giving off low levels of radiation.มันเป็นคำร้องขอของผม Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
But we do have one condition, or rather a request. Eh?แต่เราต้องมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่ง, หรือคำร้องขอน่ะครับ Eiga: Kurosagi (2008)
I was gonna talk to you about this, if and when my motion's upheld.ฉันว่าจะคุยกับคุณเรื่องนี้อยู่พอดี เมื่อไหร่ที่ศาลรับฟังคำร้องของฉัน Sí se puede (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องขอวีซ่า[n. exp.] (khamrøngkhø wīsā) EN: application for a visa   FR: demande de visa [f]
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (khamrøngkhø hai song phūrāi khām daēn) EN: extradition request   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
reply(รีไพล') vi. ตอบ,ตอบได้,สนองตอบ,สะ-ท้อน,ก้องกลับ,ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ,การตอบ,การตอบแก้,, See also: replier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง

German-Thai: Longdo Dictionary
einen Antrag auf etw. stellenยื่นคำร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง , See also: S. etw. beantragen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top