ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

application program

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -application program-, *application program*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
application program[N] โปรแกรมใช้งาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
application program interface (API)ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรแกรมใช้งาน[N] application program, Example: โปรแกรมใช้งานที่จะนำมาทดสอบนั้นต้องเป็นตัวเดียวกัน, Count unit: โปรแกรม, ชุด, Thai definition: ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถทำงานเฉพาะอย่าง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应用程式介面[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] application programming interface; API [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] (n) {comp} application programming interface; API [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[, apurike-shonpuroguramu] (n) {comp} application program; application programme [Add to Longdo]
アプリケーションプログラムパッケージ[, apurike-shonpuroguramupakke-ji] (n) {comp} application program package [Add to Longdo]
応用プログラム[おうようプログラム, ouyou puroguramu] (n) {comp} application program; application software [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
応用プログラム[おうようプログラム, ouyou puroguramu] application program, application software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 application program
   n 1: a program that gives a computer instructions that provide
      the user with tools to accomplish a task; "he has tried
      several different word processing applications" [syn:
      {application}, {application program}, {applications
      programme}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top