ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความตั้งใจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความตั้งใจ-, *ความตั้งใจ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตั้งใจ(n) intention, See also: will, determination, volition, Syn. ความมุ่งมั่น, ความตั้งอกตั้งใจ, Example: งานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ถ้าผู้ที่ทำงานนั้นมีความตั้งใจในการทำงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วสะความตั้งใจ, ความปรารถนา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reproductive intentionความตั้งใจจะมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attentionความตั้งใจ, สมาธิ, ความสนใจ, การตั้งใจ, ความสนใจ, ความใส่ใจ [การแพทย์]
Distractibilityความตั้งใจเปลี่ยนแปลงง่ายตามสิ่งเร้าต่างๆ, ถูกดึงโดยสิ่งเร้าจากภายนอกได้ง่าย, วอกแวกง่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Goodbody) Intention.ความตั้งใจ How I Won the War (1967)
Don't destroy my good intentions. I already feel guilty...อย่าทำลายความตั้งใจที่ดีของผม Gandhi (1982)
But the will has gone.แต่ความตั้งใจนั้นจบแล้ว Gandhi (1982)
"but it comes from afar and carries with it all my good intentions."แต่มันมาจากที่ไกลแสนไกล และอัดแน่นไปด้วยความตั้งใจที่ดีของแม่" The Joy Luck Club (1993)
- What's "intentions"?- อะไรคือ "ความตั้งใจ" คะ The Joy Luck Club (1993)
- Oh, a good intention means- ความตั้งใจที่ดีก็หมายถึง... The Joy Luck Club (1993)
I will tell them this feather may look worthless, but it comes from afar and carries with it all my good intentions.ฉันจะบอกพวกเขาว่า ขนหงส์นี้อาจดูไร้ค่า แต่มันมาจากแดนไกล และอัดแน่นไปด้วยความตั้งใจที่ดีของฉัน The Joy Luck Club (1993)
W-We got into this thing with the best intentions. Really. I never-W-เรามีในสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุด จริงๆ ฉัน never- Pulp Fiction (1994)
Continue. You were saying something about "best intentions."ดำเนินการต่อ ที่คุณกำลังพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ "ความตั้งใจที่ดีที่สุด". Pulp Fiction (1994)
Norton had no intention of going that quietly.นอร์ตันมีความตั้งใจที่จะไปที่เงียบ ๆ ไม่มี The Shawshank Redemption (1994)
"They are not married, nor can I find there was any intention of being so,""พวกเขายังไม่ได้แต่งงานกัน พี่ไม่พบว่ามีความตั้งใจใดๆ ที่พวกเขาจะทำอย่างนั้น" Episode #1.5 (1995)
That you actually declared your resolution of never taking orders and were compensated accordingly.เหมือนที่คุณประกาศความตั้งใจย่างแท้จริง ว่าจะไม่รับการเป็นพระและได้รับค่าชดเชยไปแล้ว Episode #1.6 (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตั้งใจ[khwām tangjai] (n) EN: intention
ความตั้งใจ[khwām tangjai] (n) EN: intention ; will ; determination ; volition  FR: intention [ f ] ; application [ f ]
ความตั้งใจผิด[khwām tangjai phit] (n, exp) EN: wrong concentration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim(n) ความตั้งใจ, See also: จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. object, plan, purpose
animus(n) ความตั้งใจ, Syn. intention
attention(n) ความสนใจ, See also: ความตั้งใจ, Syn. concentration, heed, Ant. inatention
backbone(n) ความกล้า, See also: ความตั้งใจ, ความเข้มแข็ง, Syn. firmness, fortitude
design(n) จุดประสงค์, See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย, Syn. object, intention
determination(n) ความมุ่งมั่น, See also: ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่, Syn. decision, purpose, resolution
ear(n) ความตั้งใจ, See also: ความสนใจ, Syn. attention, need
effect(n) ความตั้งใจ, Syn. intention, purport
Slow and steady wins the race(idm) ความตั้งใจและความขยันจะนำความสำเร็จมาให้
intent(n) เจตนา (คำทางการ), See also: ความตั้งใจ, จุดประสงค์, Syn. aim, intention, purpose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desist(ดิซิสทฺ', ดิซิสทฺ') vt. หยุด, ระงับ, เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน, การตกลงใจ, ความตั้งใจ, การยุติ, การสิ้นสุด -S.decision, Ant. uncertainty
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง, เอาใจ, ตั้งใจจริง, ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง, สำคัญมาก, ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง, ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
eye(อาย) n. ตา, นัยน์ตา, จักษุ, สายตา, การดู, การจ้อง, ความตั้งใจ, ความคิด, ข้อคิด, ทัศนะ, ช่อง, รู, ทิศทางลม, ตาของหน่อพืช, จุดของแสง, หลอดไฟที่มีแสง, สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู, ดูแล, เพ่งเล็ง) -pl. eyes, eyen, Syn. observe, wa
hent(เฮนทฺ) vt. เข้าใจ. n. การเข้าใจ, ความตั้งใจ
intent(อินเทนทฺ') n. เจตนา, ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความหมาย, ความสำคัญ. adj. ยึดมั่น, แน่วแน่, มุ่งหมายไว้, ตั้งใจไว้., See also: intently adv. intentness n., Syn. intention
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา, ความตั้งใจ, เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ ความมุ่งหมาย, เป้าหมาย
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต, ใจ, จิตใจ, จริต, ความคิด, ปัญญา, เหตุผล, ข้อคิดเห็น, ความตั้งใจ, สติสัมปชัญญะ, ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า, วิกลจริต) v. ใส่ใจ, สนใจ, ระวัง, เชื่อฟัง, ดูแล, เป็นห่วง, คัดค้าน, สังเกต, จำได้
mind-set(ไมด`เชท) n. ความตั้งใจ ความโน้มเอียง
thought(ธอท) n. ความคิด, การไตร่ตรอง, การรำพึง, ปัญญา, การพิจารณา, ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea, notion

English-Thai: Nontri Dictionary
design(n) การออกแบบ, แผนการ, โครงการ, แบบแผน, ความตั้งใจ, จุดประสงค์
determination(n) การตกลงใจ, ความตั้งใจ, ความแน่นอน, การกำหนด
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง, ความจริงจัง, ความตั้งใจจริง, ความมุ่งมั่น
intention(n) ความตั้งใจ, เจตนา, ความมุ่งหมาย
mind(n) จิตใจ, เชาวน์, ความตั้งใจ, ความคิด, สติปัญญา, ความทรงจำ
volition(n) ความตั้งใจ, ความเต็มใจ, กำลังใจ, ความปรารถนา
will(n) ความประสงค์, พินัยกรรม, ความสมัครใจ, ความตั้งใจ, ความตกลงใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intentionality(n) ความตั้งใจ, เจตนา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意志[いし, ishi] (n) ความตั้งใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] TH: ความตั้งใจจริง  EN: zeal

German-Thai: Longdo Dictionary
absichtilich(adj, adv) ด้วยความตั้งใจ, See also: mit Absicht
gewissenhaft(adj, adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

French-Thai: Longdo Dictionary
fin, -s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top