ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misrepresentation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misrepresentation-, *misrepresentation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misrepresentation(n) การเป็นตัวอย่างที่ผิด, Syn. belie

English-Thai: Nontri Dictionary
misrepresentation(n) การแสดงผิด, การใส่ความ, การบิดเบือนความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misrepresentationการแถลงข้อความเป็นเท็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
misrepresentationการแถลงที่ไม่เป็นจริง, การสำแดงที่ไม่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหลอกลวง[kān løklūang] (n) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation  FR: fraude [ f ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungenaue Darstellung { f } | ungenaue Darstellungen { pl }misrepresentation | misrepresentations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冤罪;えん罪;寃罪(iK)[えんざい, enzai] (n) false charge; false accusation; misrepresentation #15,464 [Add to Longdo]
学歴詐称[がくれきさしょう, gakurekisashou] (n) false statement (misrepresentation) of one's academic career [Add to Longdo]
曲筆[きょくひつ, kyokuhitsu] (n, vs) misrepresentation; falsification [Add to Longdo]
経歴詐称[けいれきさしょう, keirekisashou] (n) misrepresentation (falsification) of one's past record (personal history) [Add to Longdo]
詐称[さしょう, sashou] (n, vs) misrepresentation; false statement; (P) [Add to Longdo]
身分詐称[みぶんさしょう, mibunsashou] (n) false personation; misrepresentation of one's social position [Add to Longdo]
不当表示[ふとうひょうじ, futouhyouji] (n) misrepresentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misrepresentation \Mis*rep`re*sen*ta"tion\, n.
   Untrue representation; false or incorrect statement or
   account; -- usually unfavorable to the thing represented; as,
   a misrepresentation of a person's motives. --Sydney Smith.
   [1913 Webster]
 
   Note: In popular use, this word often conveys the idea of
      intentional untruth.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misrepresentation
   n 1: a misleading falsehood [syn: {misrepresentation}, {deceit},
      {deception}]
   2: a willful perversion of facts [syn: {falsification},
     {misrepresentation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top