ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アプリケーション

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アプリケーション-, *アプリケーション*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーション[apurike-shon] (n) { comp } application; (P) #6,131 [Add to Longdo]
アプリケーションを終了する[アプリケーションをしゅうりょうする, apurike-shon woshuuryousuru] (exp, vs-i) { comp } to exit from the application [Add to Longdo]
アプリケーションアイコン[apurike-shon'aikon] (n) { comp } application icon [Add to Longdo]
アプリケーションインターフェース[apurike-shon'inta-fe-su] (n) { comp } application interface [Add to Longdo]
アプリケーションエンジニア[apurike-shon'enjinia] (n) { comp } application systems engineer [Add to Longdo]
アプリケーションキー[apurike-shonki-] (n) { comp } application key [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ;アプリケーションサーバー[apurike-shonsa-ba ; apurike-shonsa-ba-] (n) { comp } application server [Add to Longdo]
アプリケーションサービス[apurike-shonsa-bisu] (n) { comp } application service [Add to Longdo]
アプリケーションサービスプロバイダ[apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) { comp } Application Service Provider [Add to Longdo]
アプリケーションシステム[apurike-shonshisutemu] (n) { comp } application system [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.その実現もユーザーニーズを考えたアプリケーションの開発と行政による規制緩和が大きなポイントとなると考えられる。
The development of applications for Android is possible from today.Android 用アプリケーションの開発は今日から可能です。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I ran the names from the files you discovered against women who use the angler application.[JP] 君が 発見したファイルから 名前を実行した アングラアプリケーションを 使う女性に対して Lady Killer (2013)
This is called Application 45, Version 1.[JP] アプリケーション45 バージョン1 The Master (2012)
So please, download this application onto your phones so that you can check in once you arrive at the club.[JP] どうか 携帯電話に このアプリケーションをダウンロードして下さい クラブに着くまでに 予約を取っておきます Lady Killer (2013)
The greatest vulnerabilities are not in programs or servers.[JP] 主な脆弱さは アプリケーションやサーバーじゃない Who Am I (2014)
- End of Application.[JP] - アプリケーション終了 The Master (2012)
Says that proof of its practical application is pretty shaky.[JP] バーゲン理論の 広範囲な研究をしました 実用的なアプリケーションの証明が かなり不確実であると言います 明日彼は 会議で講演をします VS. (2009)
What is the application for your trigger?[JP] アプリケーションの トリガーは何だ? Dead Man Down (2013)
I wouldn't be asked to develop combat applications.[JP] 戦闘アプリケーションの開発 は依頼されていません RoboCop (2014)
Well, you have to upload the application.[JP] まあ 君はアプリケーションを アップロードしないと The Intern (2015)
Mr. Murphy favors this application when looking for new targets.[JP] 新しい標的を探す時 マーフィー氏は このアプリケーションを好む Lady Killer (2013)
Yeah, and guess which genius published every theory about Gravitonium and possible applications ... years go?[JP] ええ、そして何処の天才が全ての理論を発表したか言い当ててみて。 グラビトニウムと可能なアプリケーションについての・・・何年か前よ! The Asset (2013)
And end of Application.[JP] アプリケーション終了 The Master (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アプリケーション[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アプリケーション[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
アプリケーション[あぷりけーしょん, apurike-shon] application [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top