ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peculation

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peculation-, *peculation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculation[N] การยักยอก, See also: การขโมย, Syn. fraud, thievery

English-Thai: Nontri Dictionary
peculation(n) การทุจริต,การขโมย,การยักยอก
speculation(n) การหมุนเงิน,ความคิด,การเดา,การเสี่ยงโชค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peculationการยักยอกทรัพย์สินของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักตุน[v.] (kaktun) EN: hoard for speculation ; corner   
การเก็งกำไร[n.] (kān kengkamrai) EN: speculation   
การเล็งกำไร[n. exp.] (kān leng kamrai) EN: speculation   
การเล่นหุ้น[n. exp.] (kān len hun) EN: speculation   
การยักยอกเงิน[n.] (kān yakyøk ngoen) EN: embezzlement ; misappropriation ; peculation   
การยักยอกทรัพย์สินของแผ่นดิน[n. exp.] (kān yakyøk sapsin khøng phaendin) EN: peculation   
สิ่งที่คิด[n. exp.] (sing thī khit) EN: what someone thinks ; thought ; idea ; speculation ; reflection   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peculation    (n) pˌɛkjulˈɛɪʃən (p e2 k y u l ei1 sh @ n)
peculations    (n) pˌɛkjulˈɛɪʃənz (p e2 k y u l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
よう[, you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
スペキュレーション[, supekyure-shon] (n) speculation [Add to Longdo]
為替投機[かわせとうき, kawasetouki] (n) currency speculation [Add to Longdo]
一六勝負[いちろくしょうぶ, ichirokushoubu] (n) gambling; speculation [Add to Longdo]
憶説;臆説[おくせつ, okusetsu] (n) hypothesis; speculation; surmise; conjecture [Add to Longdo]
憶測(P);臆測[おくそく, okusoku] (n,vs) guess; speculation; supposition; (P) [Add to Longdo]
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay [Add to Longdo]
株式投機[かぶしきとうき, kabushikitouki] (n) stock speculation; speculation in stocks; playing the stock market [Add to Longdo]
空相場[くうそうば, kuusouba] (n) speculation; fictitious transaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculation \Pec`u*la"tion\, n.
   The act or practice of peculating, or of defrauding the
   public by appropriating to one's own use the money or goods
   intrusted to one's care for management or disbursement;
   embezzlement.
   [1913 Webster]
 
      Every British subject . . . active in the discovery of
      peculations has been ruined.       --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peculation
   n 1: the fraudulent appropriation of funds or property entrusted
      to your care but actually owned by someone else [syn:
      {embezzlement}, {peculation}, {defalcation},
      {misapplication}, {misappropriation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top