Search result for

coating

(45 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coating-, *coating*, coat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coating[N] ชั้นบางๆ ที่ใช้ปกคลุม, Syn. layer, film
coating[N] สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coatingn. ชั้นเหนือผิวหน้า,สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม

English-Thai: Nontri Dictionary
coating(n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coatingสารเคลือบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coatingการฉาบผิว [การแพทย์]
Coating Drumsหม้อเคลือบ [การแพทย์]
Coating processesการเคลือบ [TU Subject Heading]
Coating, Siliconeวิธีเคลือบผิวแก้วด้วยซิลิโคน [การแพทย์]
Coatingsสารเคลือบผิว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When people sun-dried the persimmon, the sugar has melted and then dried into the white coatingเมื่อใครตากมันไว้,น้ำตาลนั่นจะละลาย และแห้งกลายเป็นคราบขาว Iljimae (2008)
I found a powder coating similar to the type used on industrial-strength Dumpsters.ผมเจอผงแป้งคลุมอยู่บาง ๆ คล้ายกับชนิดที่ ใช้ในโรงงานมาตราฐานที่ทิ้งขยะ The Plain in the Prodigy (2009)
It's the creepy candy coating.แต่เป็นเปลือกนอกที่น่าขนลุก The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
A special coating on the fur.G-Force ทำไมคุณถึงเพิ่งได้ทำแบบนั้น G-Force (2009)
Now, this technique involves coating a thin layer of thermalized metallic dust onto the evidence.ด้วยเทคนิคจะมีการปกป้อง ชั้นผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ ของฝุ่นแป้งโลหะที่ถูก ให้ความร้อน ตรงหลักฐาน The Bones That Weren't (2010)
The hot wire is just plastic coating.สายไฟมันร้อนเพราะหุ้มด้วยพลาสติก Baby Blue (2012)
A certain kind of metal, certain kind of pipe, certain kind of pipe coating, so we're checking all the construction sites that use that kind of pipe.โลหะชนิดหนึ่ง ไปป์ชนิดหนึ่ง ตัวเคลือบไปป์ ชนิดหนึ่ง เราตรวจสอบที่ก่อสร้างทั้งหมด Apéritif (2013)
Aaron peels off the film marked A, exposing the adhesive coating.แอรอน ลอกเปลือกฟิล์มที่ทำเครื่องหมาย A ออก เปิดแผ่นฟิล์มชั้นบางๆที่ยึดด้วยกาวออก The Interview (2014)
The chocolate coating makes it go down easier.ช็อคโกแลตที่เคลือบอยู่จะทำให้กลืนง่าย The Princess Bride (1987)
There's a coating of dust on hereมีผงฝุ่นติดอยู่ตรงนี้ Art Imitates Life (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลือบ[N] coating, See also: enameling, Example: เพื่อป้องกันการซึมของน้ำเขาจึงทำการเคลือบผิวของอ่างน้ำ, Thai definition: การไล้ ทา หรือพอกผิวเดิมด้วยของเหลวบางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเคลือบ[n.] (kān khleūap) EN: coating   FR: émaillure [f]
การทา[n.] (kān thā) EN: coating   

CMU English Pronouncing Dictionary
COATING    K OW1 T IH0 NG
COATINGS    K OW1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coating    (v) (k ou1 t i ng)
coatings    (n) (k ou1 t i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstrich {m}; Belag {m}; Beschichtung {f} | zweiter Anstrichcoating | second coat [Add to Longdo]
Anstrichverträglichkeit {f}coating compatibility [Add to Longdo]
Schichtdicke {f}coating thickness; plating thickness [Add to Longdo]
Überzug {m} | Überzüge {pl}coating | coatings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーティング[, ko-teingu] (n,vs) coating; (P) [Add to Longdo]
タイル[, tairu] (n) (1) tile; (2) coating; (P) [Add to Longdo]
ダクロ[, dakuro] (adj-f) (abbr) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
ダクロダイズド[, dakurodaizudo] (adj-f) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
ネオリバー[, neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent) [Add to Longdo]
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls [Add to Longdo]
モリダグ[, moridagu] (n) dag coating containing molybdenum [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
下塗り[したぬり, shitanuri] (n) undercoat; first coating [Add to Longdo]
機能塗料[きのうとりょう, kinoutoryou] (n) functional coating; functional paint [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāi, ㄊㄞ, ] coating (of tongue) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coating \Coat"ing\ (k[=o]"[i^]ng), n.
   1. A coat or covering; a layer of any substance, as a cover
    or protection; as, the coating of a retort or vial.
    [1913 Webster]
 
   2. Cloth for coats; as, an assortment of coatings.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coat \Coat\ (k[=o]t), v. t. [imp. & p. p. {Coated}; p. pr. & vb.
   n. {Coating}.]
   1. To cover with a coat or outer garment.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with a layer of any substance; as, to coat a jar
    with tin foil; to coat a ceiling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coating
   n 1: a thin layer covering something; "a second coat of paint"
      [syn: {coating}, {coat}]
   2: a decorative texture or appearance of a surface (or the
     substance that gives it that appearance); "the boat had a
     metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish";
     "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly"
     [syn: {coating}, {finish}, {finishing}]
   3: a heavy fabric suitable for coats
   4: the work of applying something; "the doctor prescribed a
     topical application of iodine"; "a complete bleach requires
     several applications"; "the surface was ready for a coating
     of paint"; [syn: {application}, {coating}, {covering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top