ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -菜-, *菜*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, cài, ㄘㄞˋ] vegetables; order, dish; food
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1266

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cài, ㄘㄞˋ, ] dish (type of food); vegetables; vegetable #1,478 [Add to Longdo]
[shū cài, ㄕㄨ ㄘㄞˋ, ] vegetables; produce #3,033 [Add to Longdo]
[yóu cài, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ, ] oilseed rape (Brassica campestris) #9,363 [Add to Longdo]
[cài dān, ㄘㄞˋ ㄉㄢ, / ] menu #9,571 [Add to Longdo]
[bái cài, ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, ] Chinese cabbage; pak choi or bok choi #10,048 [Add to Longdo]
[fàn cài, ㄈㄢˋ ㄘㄞˋ, / ] food #11,150 [Add to Longdo]
[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ, ] spinach #12,608 [Add to Longdo]
[qīng cài, ㄑㄧㄥ ㄘㄞˋ, ] green vegetables; Chinese cabbage #13,849 [Add to Longdo]
[qín cài, ㄑㄧㄣˊ ㄘㄞˋ, ] celery #14,319 [Add to Longdo]
[pào cài, ㄆㄠˋ ㄘㄞˋ, ] pickled cabbage; Korean kimchhi #17,097 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[な, na] (n) side dish [Add to Longdo]
[な, na] (n) (1) greens; vegetables; (2) rape (Brassica napus); rapeseed; (P) [Add to Longdo]
っ葉;[なっぱ, nappa] (n) (See 青梗, 白) greens; vegetable leaves; leaf vegetable [Add to Longdo]
っ葉服;葉服[なっぱふく, nappafuku] (n) (light blue) overalls; workman's overalls [Add to Longdo]
の花[なのはな, nanohana] (n) rape blossoms; Brassica rapa var. amplexicaulu [Add to Longdo]
[さいえん, saien] (n) vegetable garden; (P) [Add to Longdo]
[なたね, natane] (n) rapeseed; coleseed; (P) [Add to Longdo]
種殻[なたねがら, natanegara] (n) rapeseed hulls [Add to Longdo]
[なたねな;ナタネナ, natanena ; natanena] (n) (uk) (See 油・あぶらな) rape (seed oil plant, Brassica campestris) [Add to Longdo]
種梅雨[なたねづゆ, nataneduyu] (n) long spell of rain in early spring [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.あなたの園で作れる穀物や野を食べて生活する方がずっと安上がりだ。
You should eat more vegetables.あなたはもっとたくさんの野を食べるといいですよ。
You should eat more vegetables.あなたはもっと野を食べた方がいいですよ。
They deal in fruit and vegetables at that store.あの店では果物と野を販売している。
Her mother, Mrs Brown, increased the amount of vegetables in her diet.お母さんであるブラウン夫人は、彼女の食事に野の量を増やしました。
Mother insists that I should eat more vegetables.お母さんは私にもっと野を食べろと要求する。
You don't see this kind of (vegetable) vending machine in the city.こういう(野の)無人販売所は、都会では見かけないよね。
Here is a basket full of vegetables.ここに野のいっぱいはいったかごがあります。
Can I use this area to raise vegetables?この場所を野を作るのに使っていいですか。
This farm yields enough vegetables to meet our needs.この農園は私たちの必要を満たすに足るだけの野を産出する。
These vegetables cook slowly.この野はなかなか煮えない。
What do you call this vegetable in English?この野は英語で何と言いますか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your food's getting ice-cold. You always complain about your food.[CN] 你的饭已经冷了 你总是抱怨你的饭 The Awful Truth (1937)
Terrific. I'm doing vegetables now.[JP] 上々よ 私は野に昇格したわ The Fabulous Baker Boys (1989)
Mexican.[CN] 墨西哥 Come in, Stranger (2004)
And some herbs... kindza (coriander).[JP] もあります 周到だな Kin-dza-dza! (1986)
One bratwurst![CN] -白切肘子配酸 The Blue Angel (1930)
Ah, this is greasy. I want to eat kimchee.[CN] 好想要吃泡 Episode #1.2 (2004)
The hors d'oeuvres are so bad the worst dishes you have ever seen.[JP] はとてもひどく・・・ あなたが今まで見た中で最悪の代物となるだろう The Wing or The Thigh? (1976)
Menus.[CN] Members Only (2006)
Master, today we have fragrant mushrooms, chrysanthemum moss hair, bird's nest thrice-fried mushroom, five-color vegetables vegetarian hot-pot and also heart of cactus.[JP] 旦那様 本日は 椎茸 えのき 山きのこ 燕の巣 キノコ炒め 五色野炒め Raise the Red Lantern (1991)
- A halfwit could've done better.[CN] 鸟的表现都会比你们好 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
And my subconscious is yearning for a piece of juicy meat.[JP] 私は食主義者で あるけれども- Stalker (1979)
What vegetable dishes do we have today?[JP] の準備はあるのか? Raise the Red Lantern (1991)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[な, na] Gemuese;, Raps [Add to Longdo]
[さいえん, saien] Gemuesegarten [Add to Longdo]
[なたね, natane] Raps [Add to Longdo]
[さいしょく, saishoku] Pflanzenkost, vegetarische_Kost [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top