ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petition

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petition-, *petition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petition(n) การร้องเรียน, See also: การร้องทุกข์, การถวายฎีกา
petition(n) การอ้อนวอน, See also: การสวดอ้อนวอน, การขอร้อง, Syn. appeal, solicitation
petition(n) คำร้อง, See also: ฎีกา, คำร้องเรียน
petition(n) คำอ้อนวอน, See also: คำขอร้อง, Syn. prayer, request, supplication
petition(vt) ร้องเรียน, See also: ถวายฎีกา, ร้องทุกข์
petition(vt) อ้อนวอน, See also: ขอร้อง, Syn. appeal, request, solicit
petitioner(n) ผู้ที่ร้องเรียน, Syn. suppliant, supplicant
petition for(phrv) ร้องทุกข์, See also: ร้องเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน, การอ้อนวอน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, สิทธิการร้องเรียน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา. vt., vi. ร้อยเรียน, ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request, appeal
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน, การชิงชัย, ผู้แข่งขัน, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
repetition(เรพพิทิช'เชิน) n. การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, สิ่งที่อัดใหม่, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ, Syn. redoing

English-Thai: Nontri Dictionary
petition(n) การร้องเรียน, ฎีกา, คำร้อง, การอุทธรณ์, การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์, ผู้ร้องเรียน, ผู้ถวายฎีกา, ผู้ร้องทุกข์
competition(n) การแข่งขัน, การแข่ง, การชิงชัย
repetition(n) สำเนา, การกล่าวซ้ำ, การท่อง, การทำซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionคำร้องทุกข์, เรื่องราวร้องทุกข์ [ ดู complaint ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition nominationการเข้าชื่อเสนอเพื่อการแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petition of rightsคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petition of rightสิทธิในการกล่าวโทษ [TU Subject Heading]
Petition, Right ofสิทธิในการร้องทุกข์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You're the one who refused to sign a petition against the Vietnam War.ป๊าก็คือคนนึงที่ไม่ยอมลงชื่อ ในคำร้องต่อต้านสงความเวียดนาม The Dreamers (2003)
A petition is a poem.คำร้องก็คือบทประพันธ์แบบนึง ใช่! The Dreamers (2003)
A petition is a poem, a poem is a petition.คำร้องคือบทประพันธ์, บทประพันธ์ก็คือคำร้อง - ใช่ The Dreamers (2003)
O Mother of the Word incarnate, despise not my petition and my necessity, but, in Thy mercy, hear and answer me.พระมารดาแห่งพระวจนาถ โปรดอย่าเมินต่อวาจาของข้าพเจ้า แต่จงสดับฟังและโปรดด้วยเถิด Loving Annabelle (2006)
- Are these all the petitions for today?นี้เป็นฏีฏาทั้งหมดของวันนี้รึ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
Everyone, come on, this petition gets those cameras out of our lounge.ทุกคน มาเลย ลงชื่อคำร้อง เรื่องที่กล้องมาติดที่ห้องพักนักเรียน Charlie Bartlett (2007)
The board completely ignored the petition to get the cameras out of the lounge, so they've basically blown us off.คณะกรรมการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงถึงคำร้อง ที่จะให้เอากล้องออกไปจากห้องพัก พวกเขาไม่สนใจพวกเราเลย Charlie Bartlett (2007)
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ Chuck in Real Life (2008)
Yes. Well, I went to see Mr. West to petition for clemency...ใช่ ฉันไปหาคุณเวสต์มา/N เพื่อขอความช่วยเหลือ Confessions of a Shopaholic (2009)
You could petition the Jedi council for an intervention.ท่านสามารถร้องขอให้สภาเจไดทำการแทรกแซงได้นี่ Trespass (2009)
Teddy, if you let me go, I can petition for leniency.ฉันคิดว่าฉันทำได้ เท็ดดี้ ถ้านายปล่อยฉันไป ฉันยื่นฎีกาลดโทษให้นายได้นะ Rates of Exchange (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
petitionFirst we will present a petition to the mayor and collect signatures.
petitionI addressed a petition to the mayor.
petitionI thought it strange that the petition had been turned down.
petitionThe villagers petitioned against the nuclear power plant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้องเรียน(v) complain, See also: petition, request, make an accusation to one's superior, appeal, Syn. ร้องทุกข์, Example: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ, Thai Definition: เสนอเรื่องราว
เข้าชื่อ(v) petition, See also: have jointly signed, submit a joint letter, Syn. ลงชื่อ, Example: ฝ่ายค้านจะเข้าชื่อกันเพื่อขับไล่รัฐมนตรีบางคนออก, Thai Definition: รวมกันลงชื่อเพื่อแสดงความจำนง
คำร้องขอ(n) petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai Definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้อง(n) petition, See also: request, appeal, entreaty, application, Syn. ฎีกา, คำขอ, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา, Count Unit: ข้อ, ฉบับ, Thai Definition: คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
คำร้องทุกข์(n) petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai Definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ใบฎีกา(n) petition, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
ร้องฎีกา(v) petition, Thai Definition: ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์
ฎีกา(n) petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) petition to the Supreme Court, Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์, Example: เขาจะรอจนกว่าจะถึงวันอ่านคำตัดสินคำร้องฎีกาของลูกชายเขา, Thai Definition: การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฎีกา[baidīkā] (n) EN: petition
ฎีกา[dīkā] (n) EN: petition to the crown ; appeal  FR: pétition [ f ] ; supplique [ f ] ; requête [ f ]
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême
ฟ้องหย่า[føng yā] (v, exp) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against  FR: intenter une action en divorce
การฟ้องแย้ง[kān føng yaēng] (n, exp) EN: cross-action ; cross-suit ; cross petition
การแก่งแย่งกัน[kān kaengyaēng kan] (n, exp) EN: competition  FR: compétition [ f ]
การแข่ง[kān khaeng] (n) EN: race ; competition ; game ; contest  FR: course [ f ] ; compétition [ f ] ; rencontre [ f ] ; match [ m ] ; tournoi [ m ] ; partie [ f ]
การแข่งขัน[kān khaengkhan] (n) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament  FR: match [ m ] ; rencontre [ f ] ; compétition [ f ] ; challenge [ m ] ; tournoi [ m ] ; partie [ f ]
การแข่งขันกีฬา[kān khaengkhan kīlā] (n, exp) FR: compétition sportive [ f ]
การแข่งขันที่ยุติธรรม[kān khaengkhan thī yuttitham] (n, exp) EN: fair competition

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PETITION
PETITIONS
PETITIONED
PETITIONER
PETITIONERS
PETITIONING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petition
petitions
petitioned
petitioner
petitioners
petitioning

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
请愿[qǐng yuàn, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ,   /  ] petition (for action to be taken) #41,494 [Add to Longdo]
请愿书[qǐng yuàn shū, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ ㄕㄨ,    /   ] petition #60,226 [Add to Longdo]
呈文[chéng wén, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ,  ] petition (submitted to a superior) #100,037 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bittgesuch { n }; Gesuch { n }; Bitte { f }; Petition { f }; Antrag { m } | Bittgesuche { pl }; Gesuche { pl }; Bitten { pl }; Petitionen { pl }; Anträge { pl }petition | petitions [Add to Longdo]
Ehescheidungsklage { f }petition for divorce [Add to Longdo]
Entlassungsgesuch { n }petition for release [Add to Longdo]
Gnadengesuch { m }petition for mercy [Add to Longdo]
Konkursantrag { m }petition in bankrupty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (suf) (1) war; battle; (2) match; competition #216 [Add to Longdo]
対戦[たいせん, taisen] (n, vs) waging war; competition; (P) #1,597 [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) #2,009 [Add to Longdo]
敗退[はいたい, haitai] (n, vs) being defeated; being eliminated (from competition); (P) #2,105 [Add to Longdo]
繰り返し(P);くり返し;繰返し[くりかえし, kurikaeshi] (n, vs, adj-no, adj-na) (1) repetition; reiteration; iteration; cycle; (adv) (2) repeatedly; (P) #2,507 [Add to Longdo]
重複[じゅうふく(P);ちょうふく(P), juufuku (P); choufuku (P)] (n, vs, adj-no) duplication; repetition; overlapping; redundancy; restoration; (P) #2,636 [Add to Longdo]
比べ(P);較べ;競べ[くらべ, kurabe] (n, n-suf) (uk) contest; comparison; competition; (P) #2,930 [Add to Longdo]
願い[ねがい, negai] (n) desire; wish; request; prayer; petition; application; (P) #3,070 [Add to Longdo]
申請[しんせい, shinsei] (n, vs) application; request; petition; (P) #3,307 [Add to Longdo]
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n, adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P) #4,265 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
請願[せいがん, seigan] Petition, Gesuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petition \Pe*ti"tion\, n. [F. p['e]tition, L. petitio, fr.
   petere, petitum, to beg, ask, seek; perh. akin to E. feather,
   or find.]
   1. A prayer; a supplication; an imploration; an entreaty;
    especially, a request of a solemn or formal kind; a prayer
    to the Supreme Being, or to a person of superior power,
    rank, or authority; also, a single clause in such a
    prayer.
    [1913 Webster]
 
       A house of prayer and petition for thy people. --1
                          Macc. vii. 37.
    [1913 Webster]
 
       This last petition heard of all her prayer.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A formal written request addressed to an official person,
    or to an organized body, having power to grant it.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: (Law), A request to government, in either of
    its branches, for the granting of a particular grace or
    right, or for the legislature to take a specific action;
    -- in distinction from a {memorial}, which calls certain
    facts to mind. The petition may be signed by one or any
    number of persons.
    [1913 Webster + PJC]
 
   4. The written document containing a {petition} (senses 1 or
    2).
    [1913 Webster]
 
   {Petition of right} (Law), a petition to obtain possession or
    restitution of property, either real or personal, from the
    Crown, which suggests such a title as controverts the
    title of the Crown, grounded on facts disclosed in the
    petition itself. --Mozley & W.
 
   {The Petition of Right} (Eng. Hist.), the parliamentary
    declaration of the rights of the people, assented to by
    Charles I.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petition \Pe*ti"tion\, v. t. [imp. & p. p. {Petitioned}; p. pr.
   & vb. n. {Petitioning}.]
   To make a prayer or request to; to ask from; to solicit; to
   entreat; especially, to make a formal written supplication,
   or application to, as to any branch of the government; as, to
   petition the court; to petition the governor.
   [1913 Webster]
 
      You have . . . petitioned all the gods for my
      prosperity.               --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petition \Pe*ti"tion\, v. i.
   To make a petition or solicitation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petition
   n 1: a formal message requesting something that is submitted to
      an authority [syn: {request}, {petition}, {postulation}]
   2: reverent petition to a deity [syn: {prayer}, {petition},
     {orison}]
   v 1: write a petition for something to somebody; request
      formally and in writing

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top