ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アプリ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アプリ-, *アプリ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリ[apuri] (n) (abbr) { comp } (computer) application; (P) [Add to Longdo]
アプリオリ[apuriori] (adj-na, n) a priori (lat [Add to Longdo]
アプリオリ法[アプリオリほう, apuriori hou] (n) { comp } gestalt method; a priori method [Add to Longdo]
アプリカント[apurikanto] (n) applicant [Add to Longdo]
アプリケーション[apurike-shon] (n) { comp } application; (P) [Add to Longdo]
アプリケーションを終了する[アプリケーションをしゅうりょうする, apurike-shon woshuuryousuru] (exp, vs-i) { comp } to exit from the application [Add to Longdo]
アプリケーションアイコン[apurike-shon'aikon] (n) { comp } application icon [Add to Longdo]
アプリケーションインターフェース[apurike-shon'inta-fe-su] (n) { comp } application interface [Add to Longdo]
アプリケーションエンジニア[apurike-shon'enjinia] (n) { comp } application systems engineer [Add to Longdo]
アプリケーションキー[apurike-shonki-] (n) { comp } application key [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.その実現もユーザーニーズを考えたアプリケーションの開発と行政による規制緩和が大きなポイントとなると考えられる。
The development of applications for Android is possible from today.Android 用アプリケーションの開発は今日から可能です。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The next transformative development, a picture-sharing application.[JP] 次の課題は フォト共有アプリ The Social Network (2010)
This is called Application 45, Version 1.[JP] アプリケーション45 バージョン1 The Master (2012)
The airforce has been Interested in ai applications For a long time now, as par Back as the '80s.[JP] 空軍はずっと昔の80年代から AI アプリに興味を示してきました Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
- End of Application.[JP] - アプリケーション終了 The Master (2012)
I have an apricot belly, want to see?[JP] アプリコットが 見たい? The Master (2012)
Says that proof of its practical application is pretty shaky.[JP] バーゲン理論の 広範囲な研究をしました 実用的なアプリケーションの証明が かなり不確実であると言います 明日彼は 会議で講演をします VS. (2009)
I think it was apricot[JP] アプリコットだった How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Your scarf... it was apricot[JP] "君のスカーフ アプリコットだった" How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
You know what, there's an app for the iPad now.[JP] 知ってた? iPadアプリがあるのよ Pilot (2012)
Like you said, we all do dumb shit when we're fucked up.[JP] 好きなのは、我々 すべてを行うバカアプリときに我々がめちゃくちゃだ。 The Hangover (2009)
We tend to do dumb shit when we're fucked up.[JP] 我々はバカアプリを行う傾向がある ときに我々がめちゃくちゃだ。 The Hangover (2009)
And end of Application.[JP] アプリケーション終了 The Master (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
アプリケーション[あぷりけーしょん, apurike-shon] application [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top