Search result for

employment

(88 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employment-, *employment*
English-Thai: Longdo Dictionary
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employment[N] การงาน, See also: งาน, Syn. job, occupation, work
employment[N] การจ้างงาน, Syn. hire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง,การว่าจ้าง,ภาวะที่ถูกว่าจ้าง,อาชีพ,การงาน,ธุรกิจ,กิจกรรม, Syn. work
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
employment(n) การงาน,อาชีพ,การจ้าง,การว่าจ้าง
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employmentการจ้างงาน, การจัดหางาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employmentการจ้างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employmentการจ้างงาน, การจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employment agencyสำนักงานจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employment contractสัญญาจ้างงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employment of childrenการใช้แรงงานเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employment statusสถานภาพการจ้างงาน [ดู status in employment] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employmentการจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Employmentการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Employmentการเข้าทำงาน [เศรษฐศาสตร์]
Employmentการจ้างงาน [การบัญชี]
Employmentการทำงาน [การแพทย์]
Employment (Economic theory)การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Employment agenciesสำนักงานจัดหางาน [TU Subject Heading]
Employment creationการสร้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Employment forecastingพยากรณ์การจ้างงาน [TU Subject Heading]
Employment in foreign countriesการจ้างงานในต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I must tell you. I'm leaving court and your father's employment.ข้าอยากบอกท่าน ว่าข้าจะไปจากวังนี้ จากข้าจ้างจากพ่อท่าน The Other Boleyn Girl (2008)
Employment history, etcetera.ประวัติการทำงานเรื่องอื่น งี่เง่า Burn After Reading (2008)
The employment agency said we would be doing translations.ทางเอเจนซี่บอกว่าเราควรแปลเอกสารก่อน Taken (2008)
Says he can't get any further without seeing my former place of employment.บอกให้นะ เขาไม่มีทางทำให้มันไวกว่านี้ได้หรอก ถ้าหากไม่ดู ประวัติลูกจ้าง Five the Hard Way (2008)
For local people, it provides employment.สำหรับคนในพื้นที่, มันคือการจ้างงาน Home (2009)
Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.การจ้างงานของซัมเมอร์ในร้านไอศครีม ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนปีสอง... ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับผลกำไรของร้านที่เพิ่มขึ้นถึง 212% อย่างอธิบายไม่ได้ 500 Days of Summer (2009)
If you don't have an employment, I know a good employer!เดี๋ยว Goemon (2009)
So although I wish I were here with better news, the fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company.คือ ถึงแม้ว่าผมจะอยากมาพบคุณด้วยข่าวที่ดีกว่านี้ แต่ความจริงก็คือ คุณและผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่า นี่เป็นอาทิตย์สุดท้ายการทำงานของคุณที่นี่ Up in the Air (2009)
You seemed to have your pick of employment, including right here.ดูเหมือนคุณจะได้งานที่คุณต้องการ รวมทั้งที่นี่ด้วย Up in the Air (2009)
Lt Flynn, employment records?หมวดฟริ้นน์ ขอมูลการจ้างงานล่ะ Double Blind (2009)
Neither thought we had enough evidence to authorize a warrant for any of the agencies' employment records.เพื่อขอหมายค้นสำนักงานเอเจนท์ซี่ Double Blind (2009)
Maybe we can get these employment records on our own.บางทีเราอาจหาข้อมูลการจ้างงานได้ด้วยตัวเอง Double Blind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employmentEmployment continued to lag.
employmentHe came to Tokyo in search of employment.
employmentHe has been without employment for a month.
employmentHe is seeking for employment.
employmentHer baby gives her employment enough.
employmentIn Japan, employment opportunities are significantly lower for women than they are for men.
employmentIt is certain that one important criteria for employment is having 'leadership'.
employmentI will make an application to that firm for employment.
employmentShe found employment as a typist.
employmentThe master plan includes programs to provide employment as well as recreation.
employmentThey are crying to the government to find employment for them.
employmentThey guaranteed regular employment to their workers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปโยค[N] utilization, See also: employment, Syn. การใช้สอย, การทำให้เกิดประโยชน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การรับจ้าง[N] employment, See also: hire, Example: เขานำเงินที่ได้จากการรับจ้างไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว, Thai definition: การทำงานเพื่อให้ได้สินจ้างจากผู้อื่น
การจ้างแรงงาน[N] employment, Example: อัตราการจ้างแรงงานไทยมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำลง, Thai definition: สภาพการจ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจ้างงาน[n.] (kān jāng-ngān) EN: employment   FR: emploi [m]
การจ้างงานเต็มอัตรา[n. exp.] (kān jāng-ngān tem attrā) EN: full employment   FR: plein emploi [m]
การจัดหางาน[n. exp.] (kān jathā ngān) EN: employment   
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan kān wāng-ngān) EN: unemployment insurance   FR: assurance chômage [f]
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]
การว่าจ้าง[n.] (kān wājāng) EN: employment   
การว่าจ้างเต็มอัตรา[n. exp.] (kān wājāng tem attrā) EN: full employment   
การว่างงาน[n.] (kān wāng-ngān) EN: unemployment   FR: chômage [m]
งาน[n.] (ngān) EN: work ; job ; task ; labour ; employment ; function ; duty ; business   FR: travail [m] ; occupation [f] ; emploi [m] ; activité [f] ; boulot (fam.) [m] ; job (fam.) [m] ; tâche [f] ; business [m] (fam.)
สำนักงานจัดหางาน[n. exp.] (samnakngān jathā ngān) EN: employment agency   FR: agence de l'emploi [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLOYMENT    EH0 M P L OY1 M AH0 N T
EMPLOYMENT    AH0 M P L OY1 M AH0 N T
EMPLOYMENTS    EH0 M P L OY1 M AH0 N T S
EMPLOYMENTS    AH0 M P L OY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employment    (n) (i1 m p l oi1 m @ n t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
使用[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstellungsvertrag {m}employment contract [Add to Longdo]
Arbeitsvertrag {m}employment contract [Add to Longdo]
Beschäftigung {f} | Beschäftigungen {pl}employment | employments [Add to Longdo]
Beschäftigungsindex {m}employment index [Add to Longdo]
Betriebszugehörigkeit {f}employment with a company; period of employment [Add to Longdo]
Stellennachweis {m} | Stellennachweise {pl}employment agency | employment agencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei [Add to Longdo]
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P) [Add to Longdo]
ユニオンショップ制[ユニオンショップせい, yunionshoppu sei] (n) union shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
一季[いっき;ひとき, ikki ; hitoki] (n-adv,n-t) (1) one season; (2) (See 半季) one year (esp. as an Edo-period duration of employment) [Add to Longdo]
永久雇用[えいきゅうこよう, eikyuukoyou] (n) permanent employment [Add to Longdo]
縁故採用[えんこさいよう, enkosaiyou] (n,vs) employment of workers through (personal) connections; getting a job through one's personal connection [Add to Longdo]
黄犬契約[おうけんけいやく;こうけんけいやく, oukenkeiyaku ; koukenkeiyaku] (n) yellow dog contract (employment contract which forbids the employee to join a labor union) [Add to Longdo]
完全雇用[かんぜんこよう, kanzenkoyou] (n) full employment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
就业率[jiù yè lǜ, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, / ] employment rate [Add to Longdo]
性工作[xìng gōng zuò, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] employment as sex worker; prostitution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Employment \Em*ploy"ment\, n.
   1. The act of employing or using; also, the state of being
    employed.
    [1913 Webster]
 
   2. That which engages or occupies; that which consumes time
    or attention; office or post of business; service; as,
    agricultural employments; mechanical employments; public
    employments; in the employment of government.
    [1913 Webster]
 
       Cares are employments, and without employ
       The soul is on a rack.        --Young.
 
   Syn: Work; business; occupation; vocation; calling; office;
     service; commission; trade; profession.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 employment
   n 1: the state of being employed or having a job; "they are
      looking for employment"; "he was in the employ of the city"
      [syn: {employment}, {employ}] [ant: {unemployment}]
   2: the occupation for which you are paid; "he is looking for
     employment"; "a lot of people are out of work" [syn:
     {employment}, {work}]
   3: the act of giving someone a job [syn: {employment},
     {engagement}]
   4: the act of using; "he warned against the use of narcotic
     drugs"; "skilled in the utilization of computers" [syn:
     {use}, {usage}, {utilization}, {utilisation}, {employment},
     {exercise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top