ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relevance

R EH1 L AH0 V AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relevance-, *relevance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relevance(เรล'ลิเวินซฺ) , relevancy (เรล'ลิเวินซี) n. ความสัมพันธ์กัน, การเข้าประเด็น, ความเข้าเรื่องกัน, Syn. pertinence

English-Thai: Nontri Dictionary
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน, การเข้าเรื่อง, การเข้าประเด็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't understand the relevance of the question.ฉันไม่เข้าใจความเกี่ยวข้องของคำถาม Contact (1997)
It's only one of a number of theories, but it has particular relevance to us today.มันเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่อง ที่มีรายละเอียดตรงกับปัญหาในทุกวันนี้ Home (2009)
Dr. Kevorkian, that has no relevance here.หมอเควอร์เกี้ยนค่ะเรื่องพวกนั้นมันนอกประเด็น You Don't Know Jack (2010)
Sir, let's keep to the relevance here.แค่อยากให้คุณรู้ไว้ คุณหมอค่ะขอให้พูดอยู่ในประเด็นค่ะ You Don't Know Jack (2010)
The only other thing of potential relevance is Frost's final bon mot...มีเพียงเรื่องเดียวที่จะ เกี่ยวข้ัองกับมากที่สุด คือคำพูดสุดท้ายของฟรอสท์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I have to come up with a report that has some relevance to my own family history.ฉันต้องทำเป็นรายงานขึ้นมา ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับความเป็นมาของครอบครัว Heart Monitor (2011)
What relevance that may have is unclear.อะไรที่เกี่ยวข้องยังไม่มีไม่ชัดเจน Strain (2011)
Relevance of this testimony?เพราะการเบิกความของคดีนี้? Legacy (2012)
Come on, governments lost their relevance after they went belly up.ไม่เอาน่า รัฐบาล แตกแยกกันเอง หลังจากที่พวกเขา หมดอำนาจ A Stitch in Time (2012)
This worn-out superstition has no relevance now.ความเชื่องมงายแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับข้าสักหน่อย The Disir (2012)
You ask an awful lot of questions that have absolutely no relevance to your being able to carry out your duties.คุณถามคำถามมากมาย แน่นอนว่ามันไม่เกี่ยว กับตัวคุณเลย ไม่ใช่หน้าที่ของคุณด้วยซ้ำ Saving Mr. Banks (2013)
Especially with your relevance slipping away.โดยเฉพาะในเวลาที่นายควบคุมอะไรไม่ได้ Into the Wild (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELEVANCE R EH1 L AH0 V AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relevance (n) rˈɛləvəns (r e1 l @ v @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktualität { f }relevance to the current situation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関連(P);関聯[かんれん, kanren] (n, adj-no, vs, suf) relation; connection; relevance; (P) #166 [Add to Longdo]
適切[てきせつ, tekisetsu] (adj-na, n) pertinent; appropriate; adequate; relevance; (P) #1,507 [Add to Longdo]
関連性[かんれんせい, kanrensei] (n) relatedness; associativity; relation; relationship; relevance [Add to Longdo]
散布度[さんぷど, sanpudo] (n) { comp } irrelevance; prevarication; spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] (n) { comp } irrelevance; prevarication; spread [Add to Longdo]
適合率[てきごうりつ, tekigouritsu] (n) (See 再現率) precision; precision ratio; relevance factor; relevance ratio [Add to Longdo]
頓珍漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na, n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relevance \Rel"e*vance\ (r?l"?*vans), Relevancy \Rel"e*van*cy\
   (-van*s?), n.
   1. The quality or state of being relevant; pertinency;
    applicability.
    [1913 Webster]
 
       Its answer little meaning, little relevancy bore.
                          --Poe.
    [1913 Webster]
 
   2. (Scots Law) Sufficiency to infer the conclusion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relevance
   n 1: the relation of something to the matter at hand [syn:
      {relevance}, {relevancy}] [ant: {irrelevance},
      {irrelevancy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top