ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำขอ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำขอ-, *คำขอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอ[N] request, See also: appeal, demand, Syn. คำร้อง, Example: การขอลิขสิทธิ์ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สามารถขอตรวจและยื่นคำขอได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อขอให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ยื่น, Notes: (กฎหมาย)
คำขอ[N] petition to the crown, See also: petition to the court, appeal to the court, Syn. คำร้องขอ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: คำซึ่งคู่ความขอให้ศาลมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
คำขอโทษ[N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดี๋ยวก่อนคำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ประเดี๋ยวก่อน ก็ว่า.
ประเดี๋ยวก่อนคำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง, เดี๋ยวก่อน ก็ว่า.
ยังก่อนคำขอร้องให้รั้งรอไว้ก่อน เช่น ยังก่อน อย่าเพิ่งกิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demandคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
requestคำขอ, คำร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poverty affidavitคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application, ex parteคำขอฝ่ายเดียว (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex parte applicationคำขอฝ่ายเดียว (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proposalคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
applicationคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
application by motionคำขอโดยทำเป็นคำร้อง (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motion for new trialคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ [ดู application for a new trial] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application for a new trialคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ [ดู motion for new trial] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ
ใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
International Patent Applicationคำขอรับสิทธิบัตรเดียว ที่สามารถยื่นในระดับนานาชาติ 142 ประเทศ, คำขอรับสิทธิบัตรเดียว ที่สามารถยื่นในระดับนานาชาติ 142 ประเทศ
ตามข้อตกลง PCT โดยผ่านจากหมายเลขเดียว ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิบัตรของแต่ละประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Plant Application (Patent) คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ พืชประเภทที่มีการขยายพันธ์แบบไร้เพศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Motions (Law)คำขอ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No request is too extremeไม่มีคำขอเป็นมากเกินไป Pinocchio (1940)
My word.คำของฉัน แล้วประกันจะไม่ได้ How I Won the War (1967)
No Sicilian can refuse any request on his daughter's wedding day.ไม่มีซิซิลีสามารถปฏิเสธคำขอในวันแต่งงานของลูกสาวของเขาใด ๆ The Godfather (1972)
Your words remind her of her motherคำของคุณ .เตือนของของเธอ .แม่ของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The father's word is compassionคำของพ่อคือความสงสาร Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Just take my word for it, get in!เพียงแค่ใช้คำของฉันมันจะ ได้รับใน! Mad Max (1979)
what about the army's request for spraying subsidies?แล้วคำขอรับเงินอุดหนุน การพ่นยาในปารากวัยล่ะคะ? Spies Like Us (1985)
their request for subsidies was not Paraguayan, as it were.ไม่มีใช่มั้ย? คำขอรับเงินอุดหนุน ไม่ได้มาจากชาวปารากวัย Spies Like Us (1985)
#We found her rosary on the ground #เราเจอสร้อยประคำของเธอบนพื้น An American Tail (1986)
Go back to Mommy and Daddy and listen. Maybe you'll hear one in your dreams.กลับไปเป็นลูกแหง่ให้พ่อแม่โอ๋เถอะไป ฝันไปเถอะว่าจะได้ยินคำขอโทษ Dirty Dancing (1987)
I give you my word. He'll be here.ลิตรให้คุณคำของฉัน เขาจะอยู่ที่นี่ Bloodsport (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขอ[n.] (khamkhø) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition   FR: demande [f] ; requête [f]
คำขอร้อง[n.] (khamkhørøng) EN: request ; application   
คำขออภัย[n. exp.] (khamkhø aphai) EN: apology   
คำขอโทษ[n. exp.] (khamkhøthōt) EN: excuse ; pardon ; apology   FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apology[N] คำขอโทษ, See also: การขอโทษ, การขอขมา, การขออภัย, Syn. excuse, regrets
appeal[N] คำขอร้อง
invocation[N] คำขอร้อง, See also: การอ้อนวอน, Syn. appeal, petition, supplication
petition[N] คำอ้อนวอน, See also: คำขอร้อง, Syn. prayer, request, supplication
plea[N] คำร้อง, See also: คำขอ, คำขอร้อง, คำวิงวอน, Syn. request, overture
proposal[N] คำขอแต่งงาน, Syn. offer, overture, proposition
wish[N] คำขอร้องอย่างสุภาพ (คำเป็นทางการ), Syn. desire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anadiplosis(แอนนะไดโพล' ซิส) n. การซ้ำคำของอนุประโยคหรือประโยค
apology(อะพอล'โลจี) n. การขออภัย,การขอโทษ,คำขอโทษหรือขออภัย, Syn. plea, excuse)
behest(บิเฮสทฺ') n. คำสั่ง,คำขอร้อง,พระบรมราชโองการ, Syn. command
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
request(รีเควสทฺ') n. การขอร้อง,ความต้องการ,คำขอร้อง,คำเรียกร้อง,คำอ้อนวอน,สิ่งที่ขอร้อง,ความต้องการ -Phr. (at (by) request ตามคำขอร้อง) vt. ขอร้อง,เรียกร้อง,อ้อนวอน,ขอ,ถามหา, See also: requester n., Syn. desire,wish,appeal
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
invitation(n) คำเชิญ,คำขอร้อง,บัตรเชิญ,การเชิญ
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ
request(n) คำร้อง,การขอร้อง,คำขอ,การเรียกร้อง,ความต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
詫び[わび, wabi] (n) คำขอโทษ, See also: R. 詫び言

German-Thai: Longdo Dictionary
niemand(pron.) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: R. Erfordernis, Frage, Bedarf

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top