Search result for

ฎีกา

(57 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฎีกา-, *ฎีกา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฎีกา[N] Supreme Court, Syn. ศาลฎีกา, Example: เขาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา, Thai definition: ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา[N] petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา[N] request for treasury payment, Example: รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง, Count unit: ฎีกา, Thai definition: ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง, Notes: (บาลี)
ฎีกา[N] statement for payment, See also: bill, Thai definition: ใบเรียกเก็บเงิน, Notes: (บาลี), (โบราณ)
ฎีกา[N] letter of invitation to a Buddhist monk, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์, Notes: (บาลี)
ฎีกา[N] subscription for Buddhist temple funds, Syn. ใบบอกบุญ, Example: มัคทายกนำใบฎีกามาให้พ่อ, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบบอกบุญเรี่ยไร, Notes: (บาลี)
ฎีกา[N] request for treasury payment, Example: รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง, Count unit: ฎีกา, Thai definition: ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง, Notes: (บาลี)
ฎีกา[N] petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา[N] Supreme Court, Syn. ศาลฎีกา, Example: เขาทำงานอยู่ที่ศาลฎีกา, Thai definition: ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา[N] petition to the Supreme Court, Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์, Example: เขาจะรอจนกว่าจะถึงวันอ่านคำตัดสินคำร้องฎีกาของลูกชายเขา, Thai definition: การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฎีกาน. คำอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง
ฎีกาชื่อคัมภีร์หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์อรรถกถา
ฎีกาหนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์
ฎีกาใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง
ฎีกาใบบอกบุญเรี่ยไร
ฎีกาคำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
ฎีกาชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งเรียกว่า ศาลฎีกา
ฎีกาการคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
ฎีกาใบเรียกเก็บเงิน.
ฎีกาก. ยื่นคำร้องขอหรือคำคัดค้านต่อศาลฎีกา เช่น คดีนี้จะฎีกาหรือไม่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา Lucky Thirteen (2008)
I'm lied to a hundred times a day. Petitioned, lobbied.มีคนโกหกข้าวันละเป็นร้อย ทั้งถวายฎีกา ทั้งวิ่งเต้น The Other Boleyn Girl (2008)
it's called Earth Crust Displacement Theory.มันเรียกว่า ทฤษฎีการ เคลื่อนตัวของเปลือกโลก 2012 (2009)
We're burning up millions in ordinance, we're getting nowhere with this guy.เพื่อกำจัดเค้า เรากำลังเผากฤษฎีกาเป็นล้าน ๆ ไม่มีทางไหนที่เราจะรับมือกับชายคนนี้ได้ Law Abiding Citizen (2009)
Teddy, if you let me go, I can petition for leniency.ฉันคิดว่าฉันทำได้ เท็ดดี้ ถ้านายปล่อยฉันไป ฉันยื่นฎีกาลดโทษให้นายได้นะ Rates of Exchange (2009)
It's not a place for chancers and wide boys.ไม่ใช่ศาลฎีกา หรือที่รับเลี้ยงเด็ก Episode #3.5 (2009)
So much for the vehicular rape theory.ห่างไกลจากทฤษฎีการข่มขืนด้วยยานพาหนะลิบลับ Roadkill (2009)
Simple quantum suicide theory.ควอนตัมง่ายๆ ทฤษฎีการฆ่าตัวตาย Playing Cards with Coyote (2009)
I've been meaning to thank you for your notes on my paper disproving quantum brain dynamic theory.ฉันตั้งใจจะขอบใจเธอ ที่่เขียนโน้ตในรายงานของฉัน ซึ่งหักล้างทฤษฎีการทำงานของสมอง ด้วยควอนตัม The Maternal Congruence (2009)
You are in fact a Mr. Scott... who postulated the theory of transwarp beaming?ที่จริงแล้วคุณคือคุณสก็อต ผู้คิดค้นทฤษฎีการบีมขณะวาป Star Trek (2009)
The Camerlengo is just a priest here. The former pope's chamberlain.Camerlengo II เป็นง่ายๆใบฎีกา, มหาดเล็กเป็นของสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
Once again, the Cardinals have failed to reach consensus, and the Catholic Church remains without a leader.Camerlengo II เป็นง่ายๆใบฎีกา, มหาดเล็กเป็นของสันตะปาปา. แต่เป็นสิทธิของสันตะปาปาอำนาจหน้าที่แก่เขา ในขณะที่แต่งตั้งใหม่สันตะปาปาจัด? Angels & Demons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: petition to the crown ; appeal   FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition   FR: appel devant la Cour suprême
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment   

English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petition[N] คำร้อง, See also: ฎีกา, คำร้องเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent)
appellor(อะเพล'เลอร์) n. ผู้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
cosmogony(คอซมอก'กะนี) n. ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาล., See also: cosmogonic adj. ดูcosmogony cosmogonist n. ดูcosmogony
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย
edict(เอด,'ดิคทฺ) n. คำสั่ง,กฤษฎีกา,คำประกาศ,พระบรมราชโองการ., See also: edital adj. ดูedict, Syn. decree
fiat(ไฟ'เอิท,ไฟ'แอท) n. คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ,คำพิพากษา vt. ตี,ชก,ต่อย
firman(เฟอร์'เมิน) n. คำสั่ง,ประกาศิต,กฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ , (-pl. firmans)
laissez faire(เลสเซแฟรฺ') n. ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด,ทฤษฎีการไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น., See also: laissez-faire adj. ดูlaissez faire laisser-faire adj. ดูlaissez faire, Syn. laisser faire
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander

English-Thai: Nontri Dictionary
chancery(n) ศาล,ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
decree(vt) ประกาศพระราชกฤษฎีกา,สั่ง,บัญชา,พิพากษา
edict(n) คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
ordinance(n) คำสั่ง,กฎ,เทศบัญญัติ,พระราชกฤษฎีกา
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top