ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฎีกา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฎีกา-, *ฎีกา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฎีกา(n) Supreme Court, Syn. ศาลฎีกา, Example: เขาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา, Thai Definition: ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) request for treasury payment, Example: รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง, Count Unit: ฎีกา, Thai Definition: ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) statement for payment, See also: bill, Thai Definition: ใบเรียกเก็บเงิน, Notes: (บาลี), (โบราณ)
ฎีกา(n) letter of invitation to a Buddhist monk, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) subscription for Buddhist temple funds, Syn. ใบบอกบุญ, Example: มัคทายกนำใบฎีกามาให้พ่อ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบบอกบุญเรี่ยไร, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) request for treasury payment, Example: รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง, Count Unit: ฎีกา, Thai Definition: ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง, Notes: (บาลี)
ฎีกา(n) petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) Supreme Court, Syn. ศาลฎีกา, Example: เขาทำงานอยู่ที่ศาลฎีกา, Thai Definition: ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) petition to the Supreme Court, Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์, Example: เขาจะรอจนกว่าจะถึงวันอ่านคำตัดสินคำร้องฎีกาของลูกชายเขา, Thai Definition: การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฎีกาน. คำอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง
ฎีกาชื่อคัมภีร์หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์อรรถกถา
ฎีกาหนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์
ฎีกาใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง
ฎีกาใบบอกบุญเรี่ยไร
ฎีกาคำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
ฎีกาชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งเรียกว่า ศาลฎีกา
ฎีกาการคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
ฎีกาใบเรียกเก็บเงิน.
ฎีกาก. ยื่นคำร้องขอหรือคำคัดค้านต่อศาลฎีกา เช่น คดีนี้จะฎีกาหรือไม่.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.ผมเริ่มด้วยกายกรรมเพื่อสุขภาพง่ายๆ จนถึงทักษะการแข่งขันพื้นฐาน และในที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันขั้นสูง Airplane! (1980)
I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery.ผมว่าความในลอนดอน และทำงานในศาลฎีกา Gandhi (1982)
His Supreme Highness, guardian of Pankot tradition, the Maharaja of Pankot, เขาศาลฎีกาเสด็จ, ผู้ปกครองของ Pankot ประเพณี มหาราชาแห่ง Pankot, Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
When they made the decision we lost by five to four and Chief Justice Warren said sure some of these are big issues but we think this is a small decision.เมื่อศาลตัดสิน เราแพ้ไป 5-4 และประธานศาลฎีกาวอร์เรนบอกว่า จริงอยู่ เรื่องพวกนี้เป็นประเด็นใหญ่ The Corporation (2003)
Seven years later the U.S. Patent office issued a one sentence decree you can patent anything in the world that's alive except a full birth human being.7 ปีต่อมา สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ออกกฤษฎีกาประโยคเดียวว่า คุณสามารถจดสิทธิบัตรอะไรก็ได้ในโลกที่มีชีวิต The Corporation (2003)
Under the tone of educational decree #23 as it acted by the ministerภายใต้กฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่ 23 โดยท่านรัฐมนตรี Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I don't want help.รู้จักกายามั้ย ทฤษฎีกายา Burning House of Love (2008)
"Theory of Murder" by Fuboku Kosakai"ทฤษฎีการฆาตรกรรม"จากฟูโบกุ โกโซกาอิ Goth (2008)
Yesterday, the Vermont Supreme Court ruled that limiting marriage betweenonlyhumanmen and women is unconstitutional, effectively legalizing vampire marriage in the state.เมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาเวอร์มอนต์ ได้มีการ ประกาศใช้กฎหมายการแต่งงานระหว่าง บุคคลและแวมไพร์ ให้มีสิทธิแต่งงานได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ You'll Be the Death of Me (2008)
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา Lucky Thirteen (2008)
I'm lied to a hundred times a day. Petitioned, lobbied.มีคนโกหกข้าวันละเป็นร้อย ทั้งถวายฎีกา ทั้งวิ่งเต้น The Other Boleyn Girl (2008)
it's called Earth Crust Displacement Theory.มันเรียกว่า ทฤษฎีการ เคลื่อนตัวของเปลือกโลก 2012 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[dīkā] (n) EN: petition to the crown ; appeal  FR: pétition [ f ] ; supplique [ f ] ; requête [ f ]
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
ฎีกา[dīkā] (n) EN: voucher ; request for a treasury payment

English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม <a href=http://www.krisdika.go.th/>http://www.krisdika.go.th/</a>

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petition(n) คำร้อง, See also: ฎีกา, คำร้องเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent
appellor(อะเพล'เลอร์) n. ผู้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา, ที่เก็บเอกสารทางราชการ, ที่ทำการของเสนาบดี, ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
cosmogony(คอซมอก'กะนี) n. ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาล., See also: cosmogonic adj. ดูcosmogony cosmogonist n. ดูcosmogony
decree(ดีครี') n. คำสั่ง, คำบัญชา, คำพิพากษา, พระราชกฤษฎีกา, ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง, บัญชา, พิพากษา, ประกาศใช้กฎหมาย
edict(เอด, 'ดิคทฺ) n. คำสั่ง, กฤษฎีกา, คำประกาศ, พระบรมราชโองการ., See also: edital adj. ดูedict, Syn. decree
fiat(ไฟ'เอิท, ไฟ'แอท) n. คำสั่ง, พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการ, คำพิพากษา vt. ตี, ชก, ต่อย
firman(เฟอร์'เมิน) n. คำสั่ง, ประกาศิต, กฤษฎีกา, พระบรมราชโองการ , (-pl. firmans)
laissez faire(เลสเซแฟรฺ') n. ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด, ทฤษฎีการไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น., See also: laissez-faire adj. ดูlaissez faire laisser-faire adj. ดูlaissez faire, Syn. laisser faire
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง, อาณัติ, อาณัติปกครอง, คำสั่ง, อำนาจที่ได้รับมอบหมาย, ประกาศิต, กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ, มอบอาณัติปกครอง, ให้อำนาจ, ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander

English-Thai: Nontri Dictionary
chancery(n) ศาล, ศาลฎีกา, ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล
decree(n) กฎ, พระราชกฤษฎีกา, คำสั่ง, คำบัญชา, ประกาศิต, คำพิพากษา
decree(vt) ประกาศพระราชกฤษฎีกา, สั่ง, บัญชา, พิพากษา
edict(n) คำสั่ง, คำประกาศ, คำประกาศิต, พระบรมราชโองการ, พระราชกฤษฎีกา
mandate(n) คำสั่ง, อำนาจที่ได้รับมอบหมาย, อาณัติ, กฤษฎีกา, ประกาศิต
ordinance(n) คำสั่ง, กฎ, เทศบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา
petition(n) การร้องเรียน, ฎีกา, คำร้อง, การอุทธรณ์, การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์, ผู้ร้องเรียน, ผู้ถวายฎีกา, ผู้ร้องทุกข์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top