ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -層-, *層*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, céng, ㄘㄥˊ] layer, floor, story, stratum
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] body

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[céng, ㄘㄥˊ, / ] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.) #815 [Add to Longdo]
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, / ] basic level; grass-roots unit #2,832 [Add to Longdo]
高层[gāo céng, ㄍㄠ ㄘㄥˊ, / ] high level; high class #3,517 [Add to Longdo]
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, / ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase #3,599 [Add to Longdo]
层面[céng miàn, ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] plane; level #4,587 [Add to Longdo]
阶层[jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, / ] hierarchy #6,431 [Add to Longdo]
层层[céng céng, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ, / ] layer upon layer #8,857 [Add to Longdo]
底层[dǐ céng, ㄉㄧˇ ㄘㄥˊ, / ] underlayer #12,264 [Add to Longdo]
双层[shuāng céng, ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ, / ] double tier; double decker #12,547 [Add to Longdo]
上层[shàng céng, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ, / ] upper layer #13,895 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[そうべつ, soubetsu] (n) แยกตามระดับชั้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n, n-suf) (1) layer; seam; bed; stream; class; (2) { math } sheaf; (ctr) (3) storey (of a building); story; floor #2,238 [Add to Longdo]
位学[そういがく, souigaku] (n) stratigraphy [Add to Longdo]
[そううん, souun] (n) stratus [Add to Longdo]
[そうか, souka] (n, vs, adj-no) (1) layering; stratification; (2) { math } sheafification [Add to Longdo]
管理[そうかんり, soukanri] (n) { comp } layer-management [Add to Longdo]
[そうぐん, sougun] (n) (geol) group [Add to Longdo]
序学[そうじょがく, soujogaku] (n) stratigraphy [Add to Longdo]
[そうじょう, soujou] (n, adj-no) stratified [Add to Longdo]
積雲[そうせきうん, sousekiun] (n) stratocumulus [Add to Longdo]
[そうそう, sousou] (n) facies [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階建の超高ビルが突然爆発炎上した。
High-rises are going up all over the place.あたり一帯に超高ビルが建っています。
I liked you even more when I met you.あなたと会って、より一あなたのことが、好きになりました。
Every time you read a book, you will be the better for it.あなたは本を読むたびに一向上するだろう。
The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.いくもの卸業者の存在が特色である日本の流通機構は、複雑でコストもかかる。
The destruction of the ozone layer affects the environment.オゾンの破壊は環境に影響を及ぼす。
We should do more to protect the ozone layer from further damage.オゾンをこれ以上の破壊から守るために私たちはもっと多くのことをすべきだ。
Father loved Ken all the more because he was his only son.ケンは1人息子なので、父親は一可愛がった。
This debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.ここで現在行われているオゾンの将来についての論議は、ほとんどが利益追求と政治中心のものです。
This tape recorder will make it easier for us to learn English.このテープレコーダーは私たちが英語を学ぶのを一楽にしてくれるだろう。
This chart illustrates the function of ozone layer.この図はオゾンの機能を説明している。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A lady, but she has a great love for the chase.[JP] 狩りが大お好きなようで War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Demolish this and build two storeys[CN] 毀了重建一個兩樓房 The Cloud-Capped Star (1960)
He's at Window 15, upper level.[CN] 他在上15號窗口,快點 North by Northwest (1959)
Been in the ice for thousands of years and the meat was still good.[CN] 它在冰裏上千萬年了 可它的肉仍然完好 East of Eden (1955)
Three jobs just waiting for you and you're researching hot air in the atmosphere[CN] 三份工作等著你呢... ...而你現在正在大氣裏 研究熱空氣啊 The Cloud-Capped Star (1960)
Seems to control two high-rise apartment buildings, the elevator systems, the electrical... I mean, who could do that?[JP] ビル2つのエレベータや 電気系統を扱えるとはー Someone's Watching Me! (1978)
We were white-collar poor, middle-class poor, the kind of people who can't quite keep up with the Joneses and die a little every day because they can't.[JP] もっと悲惨な... 中流下だったからよ 人並みでいられず 毎日苦しんだ Too Late for Tears (1949)
Skyscraper![JP] Kin-dza-dza! (1986)
Caressed by the wind[CN] 風兒在沙 Les Visiteurs du Soir (1942)
They dream of two storeys[CN] 他們夢想做兩樓房 The Cloud-Capped Star (1960)
Assistant bookkeeper, Room 23, Building C, third floor.[CN] 助理簿記員, C號樓三23號房. Grand Hotel (1932)
I'm saying, why does it have to mean everything?[JP] 俺が言いたいのは、何であれがそんなに 大なことだったのかってことさ。 When Harry Met Sally... (1989)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[そう, sou] layer [Add to Longdo]
管理[そうかんり, soukanri] layer-management [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] SCHICHT [Add to Longdo]
[そううん, souun] Schichtwolke, Stratuswolke [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top