ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半-, *半*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[半, bàn, ㄅㄢˋ] half; semi-, incomplete
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A cow 牛 splitting 丷 wood in half,  Rank: 513

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] half; semi-; incomplete; (after a number) and a half, #844 [Add to Longdo]
[bàn nián, ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] half a year, #1,987 [Add to Longdo]
[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, ] half, #1,994 [Add to Longdo]
[bàn chǎng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] half of a game or contest; half-court, #2,796 [Add to Longdo]
[bàn ge, ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙, / ] half of sth, #3,224 [Add to Longdo]
[shàng bàn nián, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] first half (of a year), #3,291 [Add to Longdo]
[bàn tiān, ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] half of the day; a long time; quite a while, #4,406 [Add to Longdo]
[bàn yè, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, ] midnight; in the middle of the night, #4,558 [Add to Longdo]
决赛[bàn jué sài, ㄅㄢˋ ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ, / ] semifinals, #6,497 [Add to Longdo]
[dà bàn, ㄉㄚˋ ㄅㄢˋ, ] more than half; greater part; most, #7,740 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はんぷん, ] (n adv) ครึ่ง
[はんけい, hankei] (n) รัศมี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[hanken] (n) ครึ่งหนึ่งของตั๋ว, ใบฝากของ, ใบเสร็จรับเงิน หรืออื่นๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐาน , See also: R. stub
部族[はんぶぞく, hanbuzoku] (n) ลูกครึ่ง
[はんぷん, hanpun] ึีครึ่งนาที
[はん, han] ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, ครึ่งเดียว
[はんとう, hantou] (n) คาบสมุทร
金属[はんきんぞく, hankinzoku] (n ) กึ่งโลหะ , See also: R. metalloid

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n,n-pref) (1) half; semi-; (n,n-suf) (2) half-past; (n) (3) (See 丁・ちょう・4) odd number; (4) (arch) unit of land area (595.8 m^2); (P) [Add to Longdo]
々(P);[はんはん, hanhan] (n,adj-no) half and half; fifty-fifty; (P) [Add to Longdo]
か月[はんかげつ, hankagetsu] (n) half a month [Add to Longdo]
か年[はんかねん, hankanen] (n) half a year [Add to Longdo]
[なかば, nakaba] (n-adv,n) middle; half; semi; halfway; partly; (P) [Add to Longdo]
ば過ぎ[なかばすぎ, nakabasugi] (n) beyond the middle [Add to Longdo]
ば紛れで;ばまぐれで[なかばまぐれで, nakabamagurede] (exp) half due to luck [Add to Longdo]
ば眠っている;なかば眠っている[なかばねむっている, nakabanemutteiru] (exp,v1) to be half asleep [Add to Longdo]
べそ;ベソ[はんべそ(べそ);はんベソ(ベソ), hanbeso ( nakabe so ); han beso ( han beso )] (n) half-crying; being on the verge of crying [Add to Longdo]
ギレ;切れ[はんギレ(ギレ);はんぎれ(切れ), han gire ( han gire ); hangire ( han kire )] (n) (sl) (See キレる) looking furious; looking like one's about to blow their top [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What time is it?" "It is ten thirty."「何時ですか」「10時です」
There's many a slip between the cup and the lip. [Proverb]100里を行く者は99里をばとする。 [Proverb]
I'm going to take the 10:30 train.10時の電車に乗ります。
It's almost half past eleven.11時近くですよ。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統領によって署名されていた。
The first class begins at 8:30.1時間目は8時に始まります。
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ分残っていることを心に留めよ。
I have an appointment with him for five-thirty.5時に彼と会う約束がある。
It'll arrive in Chicago at 6:30.6時にシカゴに着きます。
Dinner will be ready by six thirty.6時までには、夕食の用意ができているだろう。
Come home by 6:30.6時までには帰ってきてね。
I thought you had to get up by 7:30.7時には起きなければいけなかったんじゃないの。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the ship would shake like it was gonna split in two.[CN] 船好像也能被劈成兩 Applause (1929)
Two accidental deaths in 12 hours?[JA] 日で事故死が2件? And Then There Were None (1945)
He'll be here at 8:30.[JA] 8時に来ます He Walked by Night (1948)
Hansan...[JA] さーん Bye Bye Mr. Perfect (2016)
- Half?[JA] 分? The Legend of Hercules (2014)
Why is your mom sleeping that way?[CN] 我算你价就好了 Episode #1.2 (2004)
A half?[CN] 张床? Bagpipes (2009)
10 drops in half a glass of water.[JA] コップ量の水に10滴だ And Then There Were None (1945)
It's funny Martin showed up at 7:00, when he told you he wouldn't be there till 8:30.[JA] 8時と言ったのに 7時に来たのは変だな He Walked by Night (1948)
Damned be the deed half done! Will you forsake your friend who gave you his own sister?[CN] 途而廢的事不該讚賞 對與獻出自己妹妹給你的朋友 你會見死不救嗎? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
2.30.[CN] 2点 Pink Flamingos (1972)
Half.[CN] 一 Labor Day (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder [Add to Longdo]
加算機[はんかさんき, hankasanki] half adder [Add to Longdo]
[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]
角カナ[はんかくかな, hankakukana] half width kana (characters) [Add to Longdo]
減算器[はんげんさんき, hangensanki] half subtracter [Add to Longdo]
[はんご, hango] half-word [Add to Longdo]
導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]
二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX [Add to Longdo]
二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なかば, nakaba] Haelfte, Mitte [Add to Longdo]
[はんぶん, hanbun] Haelfte, halb [Add to Longdo]
[はんしゅう, hanshuu] Halbkreis, halbe_Runde [Add to Longdo]
[はんかんはんみん, hankanhanmin] halbstaatlich [Add to Longdo]
導体[はんどうたい, handoutai] Halbleiter [Add to Longdo]
[はんとう, hantou] Halbinsel [Add to Longdo]
[はんとし, hantoshi] ein_halbes_Jahr [Add to Longdo]
[はんけい, hankei] Halbmesser, Radius [Add to Longdo]
[はんき, hanki] Halbmast [Add to Longdo]
[はんげん, hangen] Reduzierung_auf_die_Haelfte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top