Search result for

(73 entries)
(0.0397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半-, *半*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はんぷん, ] (n adv) ครึ่ง
[はんけい, hankei] (n) รัศมี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[hanken] (n) ครึ่งหนึ่งของตั๋ว, ใบฝากของ, ใบเสร็จรับเงิน หรืออื่นๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐาน , See also: R. stub
部族[はんぶぞく, hanbuzoku] (n) ลูกครึ่ง
[はんぷん, hanpun] ึีครึ่งนาที
[はん, han] ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, ครึ่งเดียว
[はんとう, hantou] (n) คาบสมุทร
金属[はんきんぞく, hankinzoku] (n ) กึ่งโลหะ , See also: R. metalloid

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[半, bàn, ㄅㄢˋ] half; semi-, incomplete
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A cow 牛 splitting 丷 wood in half

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n,n-pref) (1) half; semi-; (n,n-suf) (2) half-past; (n) (3) (See 丁・ちょう・4) odd number; (4) (arch) unit of land area (595.8 m^2); (P) [Add to Longdo]
々(P);[はんはん, hanhan] (n,adj-no) half and half; fifty-fifty; (P) [Add to Longdo]
か月[はんかげつ, hankagetsu] (n) half a month [Add to Longdo]
か年[はんかねん, hankanen] (n) half a year [Add to Longdo]
[なかば, nakaba] (n-adv,n) middle; half; semi; halfway; partly; (P) [Add to Longdo]
ば過ぎ[なかばすぎ, nakabasugi] (n) beyond the middle [Add to Longdo]
ば紛れで;ばまぐれで[なかばまぐれで, nakabamagurede] (exp) half due to luck [Add to Longdo]
ば眠っている;なかば眠っている[なかばねむっている, nakabanemutteiru] (exp,v1) to be half asleep [Add to Longdo]
べそ;ベソ[はんべそ(べそ);はんベソ(ベソ), hanbeso ( nakabe so ); han beso ( han beso )] (n) half-crying; being on the verge of crying [Add to Longdo]
ギレ;切れ[はんギレ(ギレ);はんぎれ(切れ), han gire ( han gire ); hangire ( han kire )] (n) (sl) (See キレる) looking furious; looking like one's about to blow their top [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] half; semi-; incomplete; (after a number) and a half [Add to Longdo]
世纪[bàn shì jì, ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] half century [Add to Longdo]
中腰[bàn zhōng yāo, ㄅㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄠ, ] middle; halfway [Add to Longdo]
乳糖血症[bàn rǔ táng xuè zhèng, ㄅㄢˋ ㄖㄨˇ ㄊㄤˊ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, ] galactosemia [Add to Longdo]
人马[bàn rén mǎ, ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ, / ] centaur (mythology) [Add to Longdo]
人马座[Bàn rén mǎ zuò, ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Centaurus (constellation) [Add to Longdo]
以上[bàn yǐ shàng, ㄅㄢˋ ㄧˇ ㄕㄤˋ, ] more than half [Add to Longdo]
保留复制[bàn bǎo liú fù zhì, ㄅㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄨˋ ㄓˋ, / ] semiconservative replication [Add to Longdo]
[bàn xìn bàn yí, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄢˋ ㄧˊ, ] half-believe, half-doubt [Add to Longdo]
[bàn ge, ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙, / ] half of sth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What time is it?" "It is ten thirty."「何時ですか」「10時です」
There's many a slip between the cup and the lip. [Proverb]100里を行く者は99里をばとする。 [Proverb]
I'm going to take the 10:30 train.10時の電車に乗ります。
It's almost half past eleven.11時近くですよ。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統領によって署名されていた。
The first class begins at 8:30.1時間目は8時に始まります。
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ分残っていることを心に留めよ。
I have an appointment with him for five-thirty.5時に彼と会う約束がある。
It'll arrive in Chicago at 6:30.6時にシカゴに着きます。
Dinner will be ready by six thirty.6時までには、夕食の用意ができているだろう。
Come home by 6:30.6時までには帰ってきてね。
I thought you had to get up by 7:30.7時には起きなければいけなかったんじゃないの。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Six months ago, I started living under the same roof with five women.[JA] 僕は年前から 5人の女たちと ひとつ屋根の下で 暮らしている Appeal (2017)
I carefully, and occasionally forcefully, manipulated them.[CN] 在年内 将害怕死亡的无名小说家 改造成染上杀意的畅销小说家 Confrontation (2017)
YUKI KOBAYASHI, 24[CN] 我从年前开始 和这五个女人开始了同居生活 Appeal (2017)
That's true. He is quite dull.[JA] 確かに 中途端ですね Absolute (2017)
Keisuke, thanks to you, I was able to enjoy the last six months.[JA] 景介(けいすけ)さん 景介さんのおかげで 楽しい年間でした Disbanded (2017)
Thanks to the involvement of these five women.[CN] 我从年前开始 和这五个女人开始了同居生活 Affection (2017)
Do I really look like I'm single?[CN] 已经过了年 同居生活还蛮开心的 Absolute (2017)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[CN] 我从年前开始和五个女人 开始了同居生活 Disbanded (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women.[JA] 僕は年前から 5人の女と ひとつ屋根の下で 暮らしていた Confrontation (2017)
Yesterday afternoon, at an apartment in Kita Ward, middle-aged male and female were stabbed dozens of times, and ending up being killed.[CN] 我从年前开始 和收到不明人士所寄出的邀请函的 五个女人 开始了同居生活 Reason (2017)
Her reason for doing it was something I could never possibly understand.[CN] 这年来 我和五个女人同住在一个屋檐下 Emotions (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women who received invitations to come here from an unknown source.[JA] 僕は年前から 差出人不明の招待状を 受け取った— 5人の女たちと Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder [Add to Longdo]
加算機[はんかさんき, hankasanki] half adder [Add to Longdo]
[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]
角カナ[はんかくかな, hankakukana] half width kana (characters) [Add to Longdo]
減算器[はんげんさんき, hangensanki] half subtracter [Add to Longdo]
[はんご, hango] half-word [Add to Longdo]
導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]
二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX [Add to Longdo]
二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なかば, nakaba] Haelfte, Mitte [Add to Longdo]
[はんぶん, hanbun] Haelfte, halb [Add to Longdo]
[はんしゅう, hanshuu] Halbkreis, halbe_Runde [Add to Longdo]
[はんかんはんみん, hankanhanmin] halbstaatlich [Add to Longdo]
導体[はんどうたい, handoutai] Halbleiter [Add to Longdo]
[はんとう, hantou] Halbinsel [Add to Longdo]
[はんとし, hantoshi] ein_halbes_Jahr [Add to Longdo]
[はんけい, hankei] Halbmesser, Radius [Add to Longdo]
[はんき, hanki] Halbmast [Add to Longdo]
[はんげん, hangen] Reduzierung_auf_die_Haelfte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top