Search result for

(64 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -付-, *付*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふひょう, fuhyou] (n) ตารางแนบ
[ふそく, fusoku] กฏเกณฑ์เพิ่มเติม
[ふか, fuka] การเพิ่มเติม
[ふそく, fusoku] ภาคผนวก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ける[つける, tsukeru] Thai: กำหนด
ける[つける, tsukeru] Thai: เปิด(ไฟ)
[ふぞく, fuzoku] Thai: หน่วยงานย่อยที่สังกัดในเครือข่ายขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ใหญ่กว่า English: attached to (vs)
[ふぞく, fuzoku] Thai: อยู่ในความควบคุมของ English: belonging to
[ふぞく, fuzoku] Thai: เป็นของ English: affiliated
き合う[つきあう, tsukiau] Thai: ไปเป็นเพื่อน English: to associate with
[つく, tsuku] Thai: ติด English: to adjoin
[つく, tsuku] Thai: ติดมาด้วย
け加える[つけくわえる, tsukekuwaeru] Thai: เสริม English: to add

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[付, fù, ㄈㄨˋ] give, deliver, pay, hand over; entrust
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] To hand 寸 something over to someone 亻 

Japanese-English: EDICT Dictionary
[づけ, duke] (n-suf) dated (e.g. a letter); date of effect (e.g. a rule change) [Add to Longdo]
いていく;いて行く;いてゆく;ついて行く[ついていく(いていく;いて行く;ついて行く);ついてゆく(いて行く;いてゆく;ついて行く), tsuiteiku ( tsui teiku ; tsui te iku ; tsuite iku ); tsuiteyuku ( tsui te iku ; tsu] (v5k-s) to accompany; to follow [Add to Longdo]
いてくる(P);いて来る(P)[ついてくる, tsuitekuru] (vk) (uk) to follow; to come along with one; to accompany; (P) [Add to Longdo]
いてる(P);いている(P)[ついてる(いてる)(P);ついている(いている)(P), tsuiteru ( tsui teru )(P); tsuiteiru ( tsui teiru )(P)] (exp,v1) (1) (uk) (See く・つく・1) to be attached; to have; to be in a state; (v1) (2) (See く・つく・13) to be lucky; to be in luck; (P) [Add to Longdo]
いて行ける[ついていける, tsuiteikeru] (exp,v1) to follow; to keep in pace with; to understand [Add to Longdo]
かせる[つかせる, tsukaseru] (v1) to direct someone toward ... [Add to Longdo]
かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse [Add to Longdo]
かぬ事[つかぬこと, tsukanukoto] (exp,n) abrupt (awkward) question [Add to Longdo]
[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See おき) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) [Add to Longdo]
きが悪い;ツキが悪い[つきがわるい(きが悪い);ツキがわるい(ツキが悪い), tsukigawarui ( tsuki ga warui ); tsuki gawarui ( tsuki ga warui )] (exp) (1) (ant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
日本人は友人とき合う時はとても丁寧だ。The Japanese are most polite when dealing with friends.
入院の受窓口はどこですか。Where is the admission's office?
熱帯の太陽は容赦なくぎらぎら照りけた。The tropical sun glared down relentlessly.
馬の前に荷車をけるな。Don't put the cart before the horse.
けで払いますよ。I'll pay double the price.
彼があまり速く歩くので、彼女はいて行けなかった。He walked so fast that she couldn't keep up with him.
彼がいつ部屋を出ていったのか気がかなかった。I didn't notice When he had left the room.
彼が嘘をいていないことを保証します。He assures us that he didn't attach a false statement.
彼が気くと、公園で横になっていた。When he came to, he was lying in the park.
彼が毎日日記をけているのに刺激されて、私も英語で日記をけることにしました。He writes a daily journal, and that inspired me to try doing the same thing, but in English.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, ] to pay; to hand over to [Add to Longdo]
之一叹[fù zhī yī tàn, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄊㄢˋ, / ] to dismiss with a sigh (成语 saw); a hopeless case [Add to Longdo]
之一叹[fù zhī yī tàn, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄊㄢˋ, / ] to dismiss with a sigh (成语 saw); a hopeless case [Add to Longdo]
之一炬[fù zhī yī jù, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄐㄩˋ, ] to put to the torch (成语 saw); to commit to the flames; to burn sth down deliberately [Add to Longdo]
之一笑[fù zhī yī xiào, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄒㄧㄠˋ, ] to dismiss sth with a laugh (成语 saw); to laugh it off [Add to Longdo]
之丙丁[fù zhī bǐng dīng, ㄈㄨˋ ㄓ ㄅㄧㄥˇ ㄉㄧㄥ, ] to burn down (成语 saw) [Add to Longdo]
之度外[fù zhī dù wài, ㄈㄨˋ ㄓ ㄉㄨˋ ㄨㄞˋ, ] to think nothing of doing sth (成语 saw); to do sth without considering the risks; to leave out of consideration [Add to Longdo]
之东流[fù zhī dōng liú, ㄈㄨˋ ㄓ ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ, / ] to commit to the waters (成语 saw); to lose sth irrevocably [Add to Longdo]
[fù chū, ㄈㄨˋ ㄔㄨ, ] to pay [Add to Longdo]
[fù tuō, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄛ, ] to entrust to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
き分岐[つきぶんき, tsukibunki] conditional branch [Add to Longdo]
[ふか, fuka] addition (vs) [Add to Longdo]
加サービス[ふかサービス, fuka sa-bisu] additional service [Add to Longdo]
加価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] value added network (VAN) [Add to Longdo]
加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]
加価値通信網[ふかかちつうしんもう, fukakachitsuushinmou] Value-Added Network, VAN [Add to Longdo]
加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR [Add to Longdo]
加文字[ふかもじ, fukamoji] additional character [Add to Longdo]
属せず[ふぞくせず, fuzokusezu] not included [Add to Longdo]
[ふばん, fuban] rank suffix [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
き添い[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
き物[つきもの, tsukimono] Zubehoer, Bestandteil [Add to Longdo]
[つく, tsuku] haften, dazugehoeren [Add to Longdo]
ける[つける, tsukeru] befestigen [Add to Longdo]
加価値税[ふかかちぜい, fukakachizei] Mehrwertsteuer [Add to Longdo]
[ふぞく, fuzoku] zugehoerig, Neben- [Add to Longdo]
[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
添い[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
[ふきん, fukin] Naehe, Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top