ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旅-, *旅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[旅, lǚ, ㄌㄩˇ] journey, trip; to travel
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 方 traveling with a pack 氏 on his back,  Rank: 950

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄩˇ, ] trip; travel, #3,415 [Add to Longdo]
[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, / ] trip; journey; tourism; travel; tour, #845 [Add to Longdo]
[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ, ] traveler; tourist, #3,135 [Add to Longdo]
[lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, ] travel, #3,422 [Add to Longdo]
行社[lǚ xíng shè, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄜˋ, ] travel agency, #6,058 [Add to Longdo]
游业[lǚ yóu yè, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄧㄝˋ, / ] tourism industry, #7,846 [Add to Longdo]
[lǚ guǎn, ㄌㄩˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] hotel, #9,832 [Add to Longdo]
[lǚ tú, ㄌㄩˇ ㄊㄨˊ, ] journey; trip, #10,552 [Add to Longdo]
[lǚ chéng, ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ, ] journey; trip, #11,639 [Add to Longdo]
游者[lǚ yóu zhě, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, / ] tourist; traveler; visitor, #16,450 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
行者[りょこうしゃ, ryokousha] (n) นักท่องเที่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たびひと, tabihito] (n) นักเดินทาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination
立つ[たびだつ, tabidatsu] Thai: ออกเดินทาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょ, ryo] (n,vs) travel; trip; journey; (P) [Add to Longdo]
[りょ, ryo] (n) 500-man battalion (Zhou-dynasty Chinese army) [Add to Longdo]
する[たびする, tabisuru] (vs-s) to travel; to take a trip [Add to Longdo]
の空[たびのそら, tabinosora] (exp) away from home; while travelling [Add to Longdo]
の恥は掻き捨て;の恥はかき捨て[たびのはじはかきすて, tabinohajihakakisute] (exp) (id) Once over the border, one may do anything [Add to Longdo]
は心世は情け[たびはこころよはなさけ, tabihakokoroyohanasake] (exp) (id) In traveling, companionship; in life, kindness [Add to Longdo]
は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life [Add to Longdo]
[たびごろも, tabigoromo] (n) travel clothes [Add to Longdo]
烏;[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region [Add to Longdo]
稼ぎ[たびかせぎ, tabikasegi] (n,vs) working away from home [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Have you ever read Gulliver's Travels?「ガリバー行記」を読んだことがありますか。
"Do you like traveling?" "So I do."行が好きですか」「その通りです」
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば行の費用としては十分だろう。
I would like to travel alone.1人で行がしたいものだ。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに海外行にでたいと思う人も多い。
Let's make it about a three-day trip.3日ほどの行と見ておきましょう。
In late August, they set off on a long journey for breeding.8月下旬に彼らは繁殖のために長いに出発します。
According to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.ABCニュースによれば、もう一機のジェット客機が、中近東でハイジャックされたそうだ。
I'm a holder of ABC Travel Insurance.ABC海外行障害保険を持っています。
It is dangerous for you to travel to a foreign country by yourself.あなたが一人で外国に行するのは危険だ。
Your sister didn't go on a trip, did she?あなたのお姉さんは行に行かなかったのですね。
You were so nice to me, and I had a really pleasant trip. Thanks so much.あなたの親切のおかげで快適なができ、とても感謝しています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is no hotel in our village. Stay here.[CN] 我们村可没 馆,你就呆在这儿吧 Seduction (1929)
As a matter of fact, I... I wanted to get hold of you, Mr. Blake.[JA] 私すぐに に出ますから Too Late for Tears (1949)
We could rent rooms down there.[CN] 我们都可以在下面地下室开小馆了 The Blue Angel (1930)
Now you go back to the hotel.[CN] 現在快回館去吧。 Applause (1929)
I don't want to go back to the hotel with Hitch.[CN] 我不想跟Hitch回 Applause (1929)
Bon voyage![JA] いいを! D.O.A. (1949)
Hey, uh... you folks been away? Oh, no.[JA] ご行帰りですか? Too Late for Tears (1949)
Trip? ![CN] 行? Your Place or Mine (1998)
You just drop a little anouncement that you're going away not tomorrow, or next week, or next month, but today.[JA] 突然 だなんて それもいきなり今日よ D.O.A. (1949)
"No living soul rides ln this cart." "By the time I arrive it is too late for a doctor."[CN] "在这辆马车里,没有活人能够行 当我来见一个病人时,就已经太晚 而不能叫另一个医生了" The Phantom Carriage (1921)
- Well, have a nice time Frank.[JA] じゃあ を楽しんできな D.O.A. (1949)
"A Salvation Army station had been set up here in town." "And it was ready for use on New Year's Eve."[CN] "在镇子里的这个地方,建起了一个 救世军的社,社是在除夕开的业" The Phantom Carriage (1921)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たび, tabi] Reise [Add to Longdo]
[たびびと, tabibito] Reisender, Wanderer [Add to Longdo]
[たびさき, tabisaki] Reiseziel [Add to Longdo]
[りょけん, ryoken] Reisepass [Add to Longdo]
[りょかく, ryokaku] Passagier, Fahrgast, Reisender [Add to Longdo]
[りょしゅう, ryoshuu] Einsamkeit_waehrend_einer_Reise, innere_Unruhe_waehrend_einer_Reise [Add to Longdo]
立つ[たびだつ, tabidatsu] eine_Reise_antreten [Add to Longdo]
[りょこう, ryokou] Reise [Add to Longdo]
行者[りょこうしゃ, ryokousha] Reisender [Add to Longdo]
[りょひ, ryohi] Reisekosten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top