ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

支持

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -支持-, *支持*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支持[zhī chí, ㄓ ㄔˊ, ] to be in favor of; to support; to back; support; backing; to stand by, #283 [Add to Longdo]
支持[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, ] supporter, #11,629 [Add to Longdo]
支持[zhī chí lǜ, ㄓ ㄔˊ ㄌㄩˋ, ] support level; popularity rating, #17,390 [Add to Longdo]
多种语言支持[duō zhǒng yǔ yán zhī chí, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄓ ㄔˊ, / ] multilingual support [Add to Longdo]
支持[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, ] degree of support; percentage of vote [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
支持[しじ, shiji] (n,vs,adj-no) (1) support; holding up; propping; (2) support; backing; endorsing; (P) [Add to Longdo]
支持基盤[しじきばん, shijikiban] (n) one's support (power) base; the base of one's support in an electorate [Add to Longdo]
支持[しじこう, shijikou] (n) bearing pile [Add to Longdo]
支持[しじしゃ, shijisha] (n) supporter (e.g. of the arts) [Add to Longdo]
支持[しじそう, shijisou] (n) base support (e.g. for a party in an election); substrate; load bearing layer; supporting layer [Add to Longdo]
支持団体[しじだんたい, shijidantai] (n) support group [Add to Longdo]
支持[しじりつ, shijiritsu] (n) approval rating [Add to Longdo]
支持療法[しじりょうほう, shijiryouhou] (n) supportive care; supportive therapy [Add to Longdo]
支持[しじりょく, shijiryoku] (n) bearing capacity [Add to Longdo]
支持力係数[しじりょくけいすう, shijiryokukeisuu] (n) bearing capacity factor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I dared to support his opinion.あえて彼の意見を支持した。
I'm on your side.あなたを支持します。
(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.キング牧師と彼の支持者は脅迫された。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。
All in favor of this proposition will please say Aye.この提議を支持される方は賛成とおっしゃって下さい。
This data supports the hypothesis.これらのデータはその仮説を支持している。
Sally didn't exactly agree with Bill, but she supported him.サリーは必ずしもビルと同意見ではなかったが、ビルを支持した。
When the scandal broke, the Congressman's constituents were seething.スキャンダルが発覚したとき、その下院議員の支持者たちは激怒しました。
The company stands for free trade.その会社は自由貿易を支持している。
The teacher affirmed the decision of the student council.その教師は学生自治委員会の決定を支持した。
There are few, if any, supporters of the plan.その計画の支持者は、たとえあるにしてもほとんどない。
The plan was supported by practically all the attendants.その計画はほとんどすべての出席者に支持された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Certainly, for the king.[CN] 支持国王没错 The Leopard (1963)
He was a useless, old coward, but the Freys supported us.[JA] 役に立たない臆病な老人だった しかし、フレイは俺達を支持した Dragonstone (2017)
Sekou, we took a look at your website, and you've been openly critical of America and supportive of its sworn enemies.[JA] あなたのウェブ見たわよ おおっぴらにアメリカを批判しているわね 敵を支持していると思われるわ The Man in the Basement (2017)
I'd at least like to know why you couldn't support me.[JA] なぜ私を支持してくれなかったのか それだけは知りたいわね The Return (2017)
What are you doing? Subsidising the revolution now?[CN] 你这是干嘛 当作支持革命吗 The Leopard (1963)
Attempt to provide material support to a foreign terrorist organization.[JA] テロ組織に金銭的な支持を したことです The Man in the Basement (2017)
I'm okay with that. Half the country can't stand me.[JA] 大丈夫よ 国の半分は私を支持してないわ The Return (2017)
If this support is forthcoming, we will be true to our generous southern nature and give back on a political plane in equal measure what we've received from the government.[CN] 如果得到了支持, 我們會展現我們南方人康阮的本色, 在政治層面給予回報, Hands Over the City (1963)
If one common wall supports two buildings, the demolition permit should not have been granted without ordering precautionary measures necessary to stabilize the adjacent building... which was occupied, let's not forget.[CN] 假如兩幢樓房共用一堵牆, 又沒有必要的預防措施 來支持臨牆的穩固, Hands Over the City (1963)
it's... er... College girl. Going to college.[CN] 你得原谅我母亲,她现阶段不支持教育 Love with the Proper Stranger (1963)
And if Jon doesn't come back, you'll need their support... so you can work together to give you what you really want.[JA] それにジョンが帰らなかったら― 彼等の支持が必要・・・ そうやって協力して あなたが本当に欲しいものを得る Eastwatch (2017)
A Falconeri should be with us, for the king.[CN] 法康利人应该与我们一起支持国王 The Leopard (1963)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
支持[しじ, shiji] Unterstuetzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top