Search result for

(59 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -未-, *未*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みらい, mirai] (n) อนาคต
[みまん, miman] (n) ไม่เต็ม ไม่ครบ เช่น 14歳満 แปลว่า อายุไม่ครบ 14 ปี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まつ, matsu] ท้าย,ปลาย (เช่น 3月末 ปลายเดือน3)
収収益[みしゅうりえき, mishuurieki] รายได้ค้างรับ
払利息[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
処分[みしょぶん, mishobun] ยังไม่ได้จัดสรร
成年[みせいねん, miseinen] (n ) ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みれん, miren] Thai: อาลัยอาวรณ์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[未, wèi, ㄨㄟˋ] not yet; 8th terrestrial branch
Radical: Decomposition: 一 (yī )  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來

Japanese-English: EDICT Dictionary
[み, mi] (n) eighth sign of Chinese zodiac (The Ram, 1pm-3pm, south-southwest, June); (P) [Add to Longdo]
[み, mi] (pref) not yet; un- [Add to Longdo]
[まだ(P);いまだ, mada (P); imada] (adj-na,adv) (1) (uk) as yet; hitherto; still; (2) not yet (with negative verb); (P) [Add to Longdo]
だき;き;夙[まだき, madaki] (adv) (uk) a very short while ago; very early (e.g. in the morning) [Add to Longdo]
だし[いまだし, imadashi] (n) something to be desired [Add to Longdo]
だしも[まだしも, madashimo] (adv) (uk) rather; better; (P) [Add to Longdo]
だに;今だに(iK)[いまだに, imadani] (adv) still; even now; until this very day [Add to Longdo]
だ嘗て;だ曾て[いまだかつて, imadakatsute] (exp) (uk) not until now (with neg. verb); never yet [Add to Longdo]
[まだまだ, madamada] (adv) (uk) still some way to go before the goal; still more to come; much more; not yet [Add to Longdo]
央柳;美容柳[びようやなぎ;びょうやなぎ(ik);ビヨウヤナギ;ビョウヤナギ(ik), biyouyanagi ; byouyanagi (ik); biyouyanagi ; byouyanagi (ik)] (n) (uk) Chinese hypericum (Hypericum monogynum) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「U.F.Oとは何を表しているの」「確認飛行物体のことだと思う」"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."
18歳満の方の入場は禁じます。Entrance is restricted to those above 18.
18歳満の方は入場できません。Children under 18 are not admitted.
2つの問題が解決のままであった。Two problems remained unsolved.
5歳満の小人は、入場料は要りません。There is no admission fee for children under five.
UFOは確認飛行物体を表す。UFO stands for unidentified flying object.
X記号は数学ではたいてい知数を表す。The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.
あなたの来に乾杯!To your future!
お葬式で、亡人は黒いスーツ、帽子そして手袋をしてとてもしっかりとして見えた。At the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.
クッキーは5歳満だ。Cookie is under 5 years old.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] not yet; did not; have not; not; 8th earthly branch: 1-3 p.m., 6th solar month (7th July-6th August), year of the Sheep [Add to Longdo]
[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unfinished; outstanding (business); unfulfilled [Add to Longdo]
亡人[wèi wáng rén, ㄨㄟˋ ㄨㄤˊ ㄖㄣˊ, ] a widow (a widow's way of referring to herself in former times) [Add to Longdo]
[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending [Add to Longdo]
来学[wèi lái xué, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] future studies [Add to Longdo]
来业绩[wèi lái yè jì, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] future yield (of investment) [Add to Longdo]
便[wèi biàn, ㄨㄟˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] not in a position to do so; I can't do it without authorization [Add to Longdo]
[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, ] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate) [Add to Longdo]
[wèi guān, ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] minor (old usage, person under 20) [Add to Longdo]
出货[wèi chū huò, ㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, / ] not yet dispatched [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference [Add to Longdo]
規定[みきてい, mikitei] unspecified [Add to Longdo]
使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium [Add to Longdo]
使用有効期間[みしようゆうこうきかん, mishiyouyuukoukikan] non-usable period [Add to Longdo]
収集データ[みしゅうしゅうデータ, mishuushuu de-ta] uncollected data [Add to Longdo]
処理[みしょり, mishori] new [Add to Longdo]
知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state [Add to Longdo]
定義[みていぎ, miteigi] undefined [Add to Longdo]
定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior [Add to Longdo]
定義値[みていぎち, miteigichi] undefined value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[み, mi] noch_nicht [Add to Longdo]
亡人[みぼうじん, miboujin] Witwe [Add to Longdo]
刊行[みかんこう, mikankou] unveroeffentlicht [Add to Longdo]
[みこん, mikon] unverheiratet [Add to Longdo]
完成[みかんせい, mikansei] unvollendet [Add to Longdo]
[みてい, mitei] unbestimmt, unentschieden, schwebend [Add to Longdo]
[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
[みらい, mirai] Zukunft [Add to Longdo]
[みけつ, miketsu] schwebend, Untersuchungs- [Add to Longdo]
決囚[みけつしゅう, miketsushuu] Untersuchungsgefangener [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top