Search result for

visés

(359 entries)
(0.1528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visés-, *visés*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา visés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *visés*)
English-Thai: Longdo Dictionary
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
IED Improvised Explosive Devices (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
improvised explosive device (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
Please kindly be advised for the approval.จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vise    [N] เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น, Syn. vice
vise    [VI] หนีบจับ
advise    [VT] แจ้ง, See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว, Syn. inform, notify
advise    [VI] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise    [VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
devise    [VT] คิดขึ้นใหม่, See also: ประดิษฐ์ขึ้นใหม่, Syn. design, plot, plan contrive
revise    [VT] แก้ไข, See also: ชำระ, ตรวจแก้, Syn. correct, modify, update
revise    [VT] ทบทวน, Syn. go over, review, study
revise    [N] สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข, Syn. amendment, proof
advised    [ADJ] ซึ่งพิจารณามาแล้ว, Syn. thought out, considered, well-considered
adviser    [N] ที่ปรึกษา, See also: ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. advisor
devisee    [N] ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
previse    [VT] ทำนาย, See also: คาดไว้ล่วงหน้า
televise    [VI] ถ่ายทอดโทรทัศน์, Syn. send, communicate
televise    [VT] ถ่ายทอดโทรทัศน์, Syn. send, communicate
vivisect    [VI] ผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisect    [VT] ผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisect    [VT] ชำแหละ
advise of    [PHRV] แจ้งให้ทราบ, See also: ให้ข้อมูล, Syn. inform, fill in, notify, tell, tip off
advise on    [PHRV] แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง, See also: แนะให้ปฏิบัติ, ให้ความเห็น, Syn. advise about
advisedly    [ADV] อย่างพิจารณาแล้ว, Syn. thoughtfully, consciously, intentionally
improvise    [VT] แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน, See also: แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรียม, Syn. ad-lib, extemporize
improvise    [VI] แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน, See also: แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรียม, Syn. ad-lib, extemporize
supervise    [VI] ตรวจตรา, See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ, Syn. oversee, control, manage, superintend
supervise    [VT] ตรวจตรา, See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ, Syn. oversee, control, manage, superintend
unadvised    [ADJ] ไม่ได้รับการตักเตือน, See also: ไม่ได้รับการปรึกษา, ไม่ได้รับการแนะนำ
advisement    [N] การพิจารณาอย่างละเอียด, See also: การคิดอย่างรอบคอบ
advise with    [PHRV] ปรึกษาหารือ, See also: ปรึกษา, Syn. consult with
ill-advised    [ADJ] ไม่รอบคอบ, See also: ไม่เลินเล่อ, สุขุม, Syn. foolish, ill-considered, ill-judged, imprudent, imprudent, unwise
ill-advised    [ADJ] ไม่สมเหตุสมผล
vivisection    [N] การผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisection    [N] การชำแหละ
advise about    [PHRV] แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง, See also: แนะให้ปฏิบัติ, Syn. advise on
well-advised    [ADJ] รอบคอบ, See also: ฉลาด, สุขุม (ไม่ใส่เครื่องหมาย hyphen (-) เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา), Syn. prudent, wise
vivisectional    [ADJ] เกี่ยวกับการชำแหละ
vivisectionist    [N] ผู้ชำแหละ
vivisectionally    [N] โดยการชำแหละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvisectionการตัดเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
revised rateอัตราตรวจชำระใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
antivivisectionistผู้ต้านการทดลองในสัตว์ [มีความหมายเหมือนกับ zoophile ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviseการยกที่ดินให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviseeผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divisee, firstผู้รับพินัยกรรมลำดับแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divisee, nextผู้รับพินัยกรรมลำดับถัดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first deviseeผู้รับพินัยกรรมลำดับแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
next deviseeผู้รับพินัยกรรมลำดับถัดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revised editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ [นิวเคลียร์]
Supervised studyการนิเทศการศึกษา [TU Subject Heading]
Chemotherapy, Intermittent Supervisedระบบยาแบบควบคุมเว้นระยะ,การใช้ยาแบบเว้นระยะในการควบคุม [การแพทย์]
Fluoroscopes, Televisedเครื่องถ่ายภาพรังสีชนิดดูได้ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
devisee(ดิไวซี') n. ผู้ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ,ทะลึ่ง,ไม่บังควร,อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
improvise(อิม' พระไวซ) vt., vi. กระทำหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด., See also: improviser n., Syn. extemporize, devise
revise(รีไวซ') vi.,n. (การ) แก้ไขใหม่,ปรับปรุงใหม่,เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ใหม่,ตรวจปรู๊ฟแก้ไขใหม่,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่, See also: revisability n. revisable,revisible adj. reviser,revisor n., Syn. edit,alter
revised editionn. ฉบับแก้ไขปรับปรุง
supervise(ซูเพอะไวซ) vt. ดูแล,ควบคุม,จัดการ,อำนวยการ,ตรวจตรา, Syn. oversee
televise(เทล'ลีไสฺ') vt.,vi. ถ่ายทอดโทรทัศน์
vise(ไวสฺ) n. คีมจับ,ที่จับ,ที่หนีบ,เครื่องหนีบ. vt. จับให้แน่นยึดให้แน่น, See also: viselike adj.
vivisect(วิฟ'วิเซคทฺ) vt.,vi. ผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา,ชำแหละ,กระทำศัลยกรรม., See also: vivisector n. vivisection (วิฟ'วิเซค'เชิน) n. การผ่าตัด (ร่างของสัตว์) ,การชำแหละ,ศัลยกรรม,การผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา. vivisectional adj. vivisectio
well-advised(เวล'แอดไวซดฺ') adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ,ฉลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
improvise(vt) กระทำโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด
revise(vt) แก้ไขใหม่,ทบทวน,ตรวจแก้ใหม่,ปรับปรุงใหม่
supervise(vt) ควบคุม,ดูแล,อำนวยการ,จัดการ,ตรวจตรา
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ
vise(n) การตรวจประทับตรา
vise(n) เครื่องกลึง,เครื่องหนีบ,คีมจับ
vivisection(n) การผ่าตัด,ศัลยกรรม,การชำแหละ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา    [N] controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา    [N] adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
สังคายนาย    [V] revise, See also: correct, put in order, clear up, sort out, Syn. สังคายนา, สะสาง, ปฏิรูป, ชำระ, ปรับปรุง, Example: การแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยหยิบยกขึ้นมาสังคายนายใหม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
สั่งเสีย    [V] admonish, See also: exhort, urge, advise, Syn. เตือน, กำชับ, Example: แม่สั่งเสียลูกๆ ให้ดูแลสวนให้ดีในระหว่างที่แม่ไม่อยู่, Thai definition: บอกให้เข้าใจ
อำนวยการ    [V] direct, See also: manage, administer, give orders, supervise, Syn. สั่งการงาน, สั่งงาน, Example: พระองค์ทรงเป็นทั้งบรรณาธิการและอำนวยการหนังสือพิมพ์ ที่ออกโดยคนไทยฉบับแรกนี้
ผู้ชี้แนะ    [N] adviser, See also: consultant, counselor, mentor, Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ, Example: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น
เกลา    [V] edit, See also: revise, correct, improve, Syn. แก้ไข, แต่ง, Example: บรรณาธิการเกลาสำนวนในต้นฉบับใหม่
ร้อยกรอง    [V] revise, See also: correct, alter, change, edit, review, Syn. สังคายนา, Thai definition: ตรวจชำระให้ถูกต้อง
สร้างสรรค์    [V] create, See also: invent, make, originate, devise, formulate, Syn. คิดค้น, ประดิษฐ์, Ant. ทำลาย, Example: เขาได้รับเกียรติว่าเป็นศิลปินดีเด่นแห่งรัฐในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะที่มีผลงานยอดเยี่ยม, Thai definition: สร้างให้มีให้เป็นขึ้น
คุม    [V] take care, See also: watch over, oversee, take charge of, control, guard, protect, supervise, Syn. ดูแล, ควบคุม, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่, Thai definition: คอยกำกับดูแล
ผู้ออกแบบ    [N] designer, See also: creator, architect, planner, deviser, Example: ในการออกแบบคอมพายเลอร์นั้น ผู้ออกแบบอาจกำหนดให้ขบวนการทำงานของคอมพายเลอร์ตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ทำเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประดิษฐ์รูปลักษณะ, ผู้ประดิษฐ์แบบ
มุขมนตรี    [N] king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
ตักเตือน    [V] warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
ทบทวน    [V] repeat, See also: go over, revise, Syn. ทวน, ทวนทบ, Example: ผู้เข้าสอบควรทบทวนข้อสอบก่อนออกจากห้องสอบ, Thai definition: ย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
ทัดทาน    [V] prohibit, See also: advise against, oppose, object to, resist, protest, Syn. ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, Example: แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้
ทักท้วง    [V] protest, See also: protest, remonstrate with, advise against, object to, oppose, admonish, Syn. ทัดทาน, คัดค้าน, ท้วง, ต้านไว้, แย้ง, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, สนับสนุน, Example: ในการประชุม มีสมาชิกบางคนทักท้วงข้อเสนอเรื่องการสร้างโรงงาน, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองว่ายังไม่เห็นด้วย
ทวนทบ    [V] review, See also: correct, brush up, revise, go over (something) again, recapitulate, Syn. ทบทวน, ย้อนกลับ, ย้อน, ทำซ้ำ, Example: เขาทวนทบวิชาที่เรียนมาอยู่หลายรอบ, Thai definition: ย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
ประดิษฐ์    [V] invent, See also: create, make up, devise, fabricate, build, set up, coin (word), Syn. ตั้งขึ้น, จัดทำขึ้น, สร้างขึ้น, คิดทำขึ้น, แต่งขึ้น, คิดค้น, สรรค์สร้าง, Example: มนุษย์ประดิษฐ์มีดหรือขวานขึ้นมาเพื่อช่วยผ่อนแรงในการตัดแยกวัตถุ
ปฏิภาณกวี    [N] improviser, See also: ready poet, impromptu poet, improvisor, Example: ศรีปราชญ์เป็นปฏิภาณกวี, Count unit: คน, Thai definition: กวีผู้มีความสามารถในการใช้ปฏิภาณแต่งกลอนสด
ปรับ    [V] adjust, See also: revise, improve, better, Syn. แก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน, Example: กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน, Thai definition: ทำให้อยู่ในสภาพหรือลักษณะที่เหมาะสม
มนตรี    [N] counselor, See also: adviser, high government official, Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ชำระ    [V] revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ตรวจแก้, สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง, Example: คณะกรรมการชำระพจนานุกรมเล่มเดิมอยู่เพื่อนำมาพิมพ์ใหม่
ชี้ช่อง    [V] advise, See also: direct, guide, suggest, Syn. แนะลู่ทาง, แนะนำ, ชี้ช่องทาง, บอกช่องทาง, Example: เขาชี้ช่องให้เราเห็นว่าเราจะทำเงินได้อย่างไร
ชี้แนะ    [V] suggest, See also: instruct, give directions, advise, direct, counsel, Syn. นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ, Example: อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด
กำกับ    [V] control, See also: regulate, oversee, supervise, superintend, Syn. คุม, ควบคุม, ดูแล, Example: คุณแม่ต้องกำกับการใช้จ่ายเงินของลูก
คนแนะนำ    [N] adviser, See also: suggester, Syn. ผู้แนะนำ, Example: รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ
แก้ [V] solve, See also: rectify, correct, revise, alter, Syn. ไข, คลี่คลาย, Example: ในปัจจุบันมีงานวิจัยอยู่มากมายหลายชิ้นที่มุ่งแก้ปัญหาการวิเคราะห์ความหมาย, Thai definition: ทำให้หมดข้อสงสัย, อธิบายให้เข้าใจ
แก้ไข [V] amend, See also: revise, improve, edit, rectify, correct, alter, Syn. แก้, ดัดแปลง, ปรับปรุง, Example: มีข่าวว่าอังกฤษและจีนจะแก้ไขสนธิสัญญาการเช่าเกาะฮ่องกง, Thai definition: ทำส่วนเสียให้ดีขึ้น
แจ้ง [V] inform, See also: tell, advise, notify, Syn. บอก, Example: น้องไปแจ้งข่าวดีแก่แม่
ที่ปรึกษา    [N] adviser, See also: consultant, counselor, counselor, advisor, Count unit: คน, ท่าน
บอก    [V] advise, See also: suggest, recommend, teach, Syn. แนะนำ, สอน, Example: อย่าบอกหนังสือสังฆราช
สะสาง    [V] revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ชำระสะสาง, สังคายนา, สาง, Example: รัฐบาลกรุงวอชิงตันอยากจะสะสางปัญหาทั้งหมดที่ตั้งใจไว้, Thai definition: ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง
ให้คำปรึกษา [V] give counsel, See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise, Ant. ขอคำปรึกษา, Example: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต, Thai definition: ให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษา [V] give counsel, See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise, Ant. ขอคำปรึกษา, Example: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต, Thai definition: ให้คำแนะนำ
กุนซือ    [N] consultant, See also: advisor, adviser, Syn. ที่ปรึกษา, Example: ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างระดมกุนซือเข้าช่วยในศึกอภิปรายครั้งนี้, Notes: (จีน)
ผู้ให้คำปรึกษา    [N] consultant, See also: adviser
เหนี่ยวรั้ง [V] dissuade someone from doing something, See also: deter, discourage, advise someone not to do something, Syn. ชะลอ, ประวิง, Example: คำพูดของเขามีน้ำหนักเหนี่ยวรั้งการตัดสินใจของฉันไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งออกเป็น [v. exp.] (baeng øk pen) FR: se diviser en
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
ฉบับปรับปรุงแก้ไข[n. exp.] (chabap prapprung kaēkhai) EN: revised edition   
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เดียงสา[adj.] (dīengsā) EN: worldly wisdom ; sensible   FR: sensé ; avisé ; raisonnable
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise   FR: prendre soin ; veiller sur
แฟรงค์สวิส[n.] (fraēng Sawis) EN: Swiss franc (currency)   FR: franc suisse (devise) [m]
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām sonjai kap …) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...   FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
หาร[X] (hān) EN: divided by ; ÷   FR: divisé par ; ÷
หาร[v.] (hān) EN: divide   FR: diviser
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift   FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จัดอย่างกะทันหัน[v. exp.] (jat yāng kathanhan) EN: improvise   
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor   FR: viseur (d'un appareil photographique) [m] ; moniteur [m]
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise   FR: inciter
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve   FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter   FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
แก้งบประมาณ[n. exp.] (kaē ngoppramān) EN: revise a budget   FR: réviser un budget
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
คำขวัญ[n.] (khamkhwan) EN: slogan ; motto ; catchword ; wishing speech ; watchword ; encouraging speech   FR: slogan [m] ; devise [f]
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
คติพจน์[n.] (khatiphot) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword   FR: devise [f] ; mot d'ordre [m]
คนควบคุม[n. exp.] (khon khūapkhum) EN: supervisor   FR: superviseur [m] ; superviseuse [f]
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge   FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of)   FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
คุมงาน[v. exp.] (khum ngān) EN: supervise work ; oversee   
ควบคุม[v.] (khwop khum) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend   FR: contrôler
กีบ[n.] (kīp) EN: kip (Laotian currency)   FR: kip [m] (devise laotienne)
กลับใจ[n. exp.] (klapjai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf   FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
กระจกมองหลัง[X] (krajok møng lang) EN: rearview mirror   FR: rétroviseur [m]
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach   FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
แลเห็น[v.] (laēhen) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot   FR: apercevoir ; aviser
ละครวัยรุ่น[n. exp.] (lakhøn wairun) EN: teen soap   FR: série télévisée pour les ados [f] ; comédie à l'eau de rose [f]
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target   FR: viser ; pointer
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official   FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target   FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on   FR: viser ; ambitionner
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide   FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
เงิน[n.] (ngoen) EN: money ; currency   FR: argent [m] ; monnaie [f] ; devise [f] ; blé (fam.) [m] ; pognon (fam.) [m] ; fric (fam.) [m]
เงินไทย[n. exp.] (ngoen Thai) EN: Thai currency   FR: devise thaïe [f] ; monnaie thaie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VISE    V AY1 S
ADVISE    AE0 D V AY1 Z
REVISE    R IY0 V AY1 Z
REVISE    R IH0 V AY1 Z
DEVISE    D IH0 V AY1 S
DEVISE    D IH0 V AY1 Z
ADVISE    AH0 D V AY1 Z
REVISED    R IY0 V AY1 Z D
REVISED    R IH0 V AY1 Z D
ADVISED    AE0 D V AY1 Z D
REVISES    R IH0 V AY1 Z AH0 Z
REVISES    R IY0 V AY1 Z AH0 Z
DEVISES    D IH0 V AY1 Z AH0 Z
DEVISED    D IH0 V AY1 Z D
ADVISED    AH0 D V AY1 Z D
ADVISER    AE0 D V AY1 Z ER0
ADVISES    AE0 D V AY1 Z AH0 Z
ADVISERS    AE0 D V AY1 Z ER0 Z
TELEVISE    T EH1 L AH0 V AY2 Z
GENOVISE    JH EH1 N AH0 V IY0 Z
VISEGRAD    V IH1 S AH0 G R AE2 D
SUPERVISE    S UW1 P ER0 V AY2 Z
TELEVISED    T EH1 L AH0 V AY2 Z D
UNREVISED    AH0 N R IY0 V AY1 Z D
ADVISER'S    AH0 D V AY1 Z ER0 Z
IMPROVISE    IH2 M P R AH0 V AY1 Z
IMPROVISE    IH1 M P R AH0 V AY2 Z
ADVISEDLY    AE0 D V AY1 Z AH0 D L IY0
ADVISEDLY    AH0 D V AY1 Z AH0 D L IY0
ADVISERS'    AE2 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISEMENT    AH0 D V AY1 Z M AH0 N T
IMPROVISED    IH1 M P R AH0 V AY2 Z D
SUPERVISES    S UW1 P ER0 V AY2 Z AH0 Z
SUPERVISED    S UW1 P ER0 V AY2 Z D
UNSUPERVISED    AH0 N S UW1 P ER0 V AY2 Z D
VIVISEPULTURE    V IH1 V IY0 S EH1 P AH0 L CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advise    (v) (@1 d v ai1 z)
devise    (v) (d i1 v ai1 z)
revise    (v) (r i1 v ai1 z)
advised    (v) (@1 d v ai1 z d)
adviser    (n) (@1 d v ai1 z @ r)
advises    (v) (@1 d v ai1 z i z)
devised    (v) (d i1 v ai1 z d)
devises    (v) (d i1 v ai1 z i z)
mavises    (n) (m ei1 v i s i z)
revised    (v) (r i1 v ai1 z d)
reviser    (n) (r i1 v ai1 z @ r)
revises    (v) (r i1 v ai1 z i z)
advisers    (n) (@1 d v ai1 z @ z)
pelvises    (n) (p e1 l v i s i z)
revisers    (n) (r i1 v ai1 z @ z)
televise    (v) (t e1 l i v ai z)
vivisect    (v) (v i2 v i s e1 k t)
advisedly    (a) (@1 d v ai1 z i d l ii)
improvise    (v) (i1 m p r @ v ai z)
misadvise    (v) (m i2 s @ d v ai1 z)
supervise    (v) (s uu1 p @ v ai z)
televised    (v) (t e1 l i v ai z d)
televises    (v) (t e1 l i v ai z i z)
unadvised    (j) (uh2 n @ d v ai1 z d)
unrevised    (j) (uh2 n r i v ai1 z d)
vivisects    (v) (v i2 v i s e1 k t s)
improvised    (v) (i1 m p r @ v ai z d)
improvises    (v) (i1 m p r @ v ai z i z)
misadvised    (v) (m i2 s @ d v ai1 z d)
misadvises    (v) (m i2 s @ d v ai1 z i z)
supervised    (v) (s uu1 p @ v ai z d)
supervises    (v) (s uu1 p @ v ai z i z)
vivisected    (v) (v i2 v i s e1 k t i d)
ill-advised    (j) - (i2 l - @ d v ai1 z d)
unadvisedly    (a) (uh2 n @ d v ai1 z @ d l ii)
vivisecting    (v) (v i2 v i s e1 k t i ng)
vivisection    (n) (v i2 v i s e1 k sh @ n)
unsupervised    (j) (uh1 n s uu1 p @ v ai z d)
vivisections    (n) (v i2 v i s e1 k sh @ n z)
well-advised    (j) - (w e2 l - @ d v ai1 z d)
vivisectionist    (n) (v i2 v i s e1 k sh @ n i s t)
vivisectionists    (n) (v i2 v i s e1 k sh @ n i s t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勧める[すすめる, susumeru] Thai: ชี้แนะ English: to advise
改める[あらためる, aratameru] Thai: แก้ไขใหม่ English: to revise

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[, adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
キーアドバイザー[, ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser [Add to Longdo]
スーパーバイザ(P);スーパーバイザー;スーパバイザ[, su-pa-baiza (P); su-pa-baiza-; su-pabaiza] (n) superviser; (P) [Add to Longdo]
バイス[, baisu] (n) vice; vise [Add to Longdo]
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor [Add to Longdo]
ブラッシュアップ[, burasshuappu] (n,vs) brush up (i.e. polish up, revise) [Add to Longdo]
リバイズドエディション[, ribaizudoedeishon] (n) revised edition [Add to Longdo]
案出[あんしゅつ, anshutsu] (n) (1) contrivance; (vs) (2) to invent; to devise; to think out [Add to Longdo]
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something [Add to Longdo]
一計を案じる[いっけいをあんじる, ikkeiwoanjiru] (exp,v1) (See 一計) to devise a plan; to work out a plan [Add to Longdo]
河内音頭[かわちおんど, kawachiondo] (n) narrative style of Bon dance song from eastern Osaka (often with improvised lyrics) [Add to Longdo]
俄(P);俄か[にわか, niwaka] (adj-na,n) sudden; abrupt; unexpected; improvised; offhand; (P) [Add to Longdo]
俄仕立て[にわかじたて, niwakajitate] (exp) extemporary; improvised; extemporaneous [Add to Longdo]
俄造り[にわかづくり, niwakadukuri] (n) makeshift; improvised [Add to Longdo]
改む[あらたむ, aratamu] (v5m,vt) (abbr) (See 改める) to revise; to change [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
改正法[かいせいほう, kaiseihou] (n) revised law [Add to Longdo]
改訂増補[かいていぞうほ, kaiteizouho] (n) revised and enlarged (edition) [Add to Longdo]
改訂版(P);改定版(iK)[かいていばん, kaiteiban] (n) revised edition; (P) [Add to Longdo]
改版[かいはん, kaihan] (n,vs) revision; revised edition [Add to Longdo]
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P) [Add to Longdo]
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor [Add to Longdo]
監視下[かんしか, kanshika] (adj-no) supervised; under surveillance [Add to Longdo]
関白[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser) [Add to Longdo]
急拵え;急ごしらえ[きゅうごしらえ, kyuugoshirae] (adj-na,n) hastily made; improvised preparation [Add to Longdo]
軍事顧問[ぐんじこもん, gunjikomon] (n) military adviser; military advisor [Add to Longdo]
憲法を改正する[けんぽうをかいせいする, kenpouwokaiseisuru] (exp,vs-i) to revise the constitution; to amend the constitution [Add to Longdo]
検する[けんする, kensuru] (vs-s,vt) to inspect; to supervise [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) [Add to Longdo]
顧問[こもん, komon] (n,adj-no) adviser; advisor; consultant; (P) [Add to Longdo]
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer [Add to Longdo]
喉元思案[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]
巧む[たくむ, takumu] (v5m,vt) to devise; to plot; to plan [Add to Longdo]
考え出す[かんがえだす, kangaedasu] (v5s) to think out; to devise; to invent; to begin to think; to come up with a plan [Add to Longdo]
再訂版[さいていはん;さいていばん, saiteihan ; saiteiban] (n) second revised edition [Add to Longdo]
再投稿[さいとうこう, saitoukou] (n,vs) redraft; redraught; revised contribution; repost (e.g. to a newsgroup) [Add to Longdo]
策する[さくする, sakusuru] (vs-s,vt) to devise a plan; to work out a plot [Add to Longdo]
参与[さんよ, sanyo] (n,vs,adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P) [Add to Longdo]
仕組む[しくむ, shikumu] (v5m,vt) to devise; to arrange; to plan; to plot [Add to Longdo]
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence [Add to Longdo]
指導員[しどういん, shidouin] (n) instructor; advisor; adviser [Add to Longdo]
取り締まる(P);取締まる[とりしまる, torishimaru] (v5r,vt) to manage; to control; to supervise; to crack down on; (P) [Add to Longdo]
手を加える[てをくわえる, tewokuwaeru] (exp,v1) (1) to perform some process; to apply some treatment; (2) to revise; to correct [Add to Longdo]
修整版[しゅうせいはん, shuuseihan] (n) revised version [Add to Longdo]
修正申告[しゅうせいしんこく, shuuseishinkoku] (n,vs) (filing) revised (income tax) return [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
修正[xiū zhèng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ, ] to revise; to amend [Add to Longdo]
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, ] amendment; revised draft [Add to Longdo]
修订[xiū dìng, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ, / ] revise [Add to Longdo]
修订版[xiū dìng bǎn, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄢˇ, / ] revised edition; revised version [Add to Longdo]
六韬[liù tāo, ㄌㄧㄡˋ ㄊㄠ, / ] Six secret teachings, military classic attributed to Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙, adviser of King Wen of Zhou 周文王 [Add to Longdo]
再读[zài dú, ㄗㄞˋ ㄉㄨˊ, / ] to read again; to revise [Add to Longdo]
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, / ] to advise; to urge; to try to persuade; exhort [Add to Longdo]
劝勉[quàn miǎn, ㄑㄩㄢˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] to advise; to encourage [Add to Longdo]
劝告[quàn gào, ㄑㄩㄢˋ ㄍㄠˋ, / ] to advise; to urge; to exhort; exhortation; advice [Add to Longdo]
劝导[quàn dǎo, ㄑㄩㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] to advise; to attempt to convince [Add to Longdo]
劝戒[quàn jiè, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] to warn; to admonish; to advise against sth [Add to Longdo]
劝教[quàn jiào, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] to advise and teach; to persuade and instruct [Add to Longdo]
劝说[quàn shuō, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄨㄛ, / ] persuade; persuasion; advise [Add to Longdo]
劝课[quàn kè, ㄑㄩㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] to encourage and supervise (esp. state officials promoting agriculture) [Add to Longdo]
劝阻[quàn zǔ, ㄑㄩㄢˋ ㄗㄨˇ, / ] to advise against; to dissuade [Add to Longdo]
参议[cān yì, ㄘㄢ ㄧˋ, / ] (formal) counsel; advise [Add to Longdo]
国语罗马字[guó yǔ luó mǎ zì, ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄗˋ, / ] "Gwoyeu romatzyh" romanization system for Chinese devised by Zhao Yuanren in 1926 [Add to Longdo]
增订[zēng dìng, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ, / ] revise and enlarge [Add to Longdo]
增订本[zēng dìng běn, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ, / ] revised and enlarged edition [Add to Longdo]
夹板[jiā bǎn, ㄐㄧㄚ ㄅㄢˇ, / ] splint; clamp; vise (as torture instrument) [Add to Longdo]
夹棍[jiā gùn, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄣˋ, / ] leg vise (torture instrument) [Add to Longdo]
夹紧[jiā jǐn, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ, / ] clamp; vise [Add to Longdo]
奉劝[fèng quàn, ㄈㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] advise; advised [Add to Longdo]
审改[shěn gǎi, ㄕㄣˇ ㄍㄞˇ, / ] to check and revise [Add to Longdo]
审订[shěn dìng, ㄕㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] to revise; to examine and revise [Add to Longdo]
复习[fù xí, ㄈㄨˋ ㄒㄧˊ, / ] to revise; to review [Add to Longdo]
忠告[zhōng gào, ㄓㄨㄥ ㄍㄠˋ, ] advice; advise [Add to Longdo]
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] adviser; advising professor [Add to Longdo]
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign [Add to Longdo]
播映[bō yìng, ㄅㄛ ˋ, ] to broadcast a film; to televise [Add to Longdo]
改动[gǎi dòng, ㄍㄞˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to alter; to modify; to revise [Add to Longdo]
改写[gǎi xiě, ㄍㄞˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] to revise; to edit [Add to Longdo]
改稿[gǎi gǎo, ㄍㄞˇ ㄍㄠˇ, 稿] to revise a manuscript [Add to Longdo]
改编[gǎi biān, ㄍㄞˇ ㄅㄧㄢ, / ] to adapt; to rearrange; to revise [Add to Longdo]
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, / ] change of appearance; to revise one's point of view [Add to Longdo]
改订[gǎi dìng, ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] to revise (text, plan etc) [Add to Longdo]
文种[Wén Zhǒng, ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] Wen Zhong (-467 BC), adviser to the state of Yue during Spring and Autumn period [Add to Longdo]
新修[xīn xiū, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄡ, ] revise; revised [Add to Longdo]
李德[Lǐ Dé, ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Otto Braun (1900-1974), Comintern adviser to the Chinese communist party 1932-1939 [Add to Longdo]
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls [Add to Longdo]
凑合[còu hé, ㄘㄡˋ ㄏㄜˊ, / ] to bring together; to make do in a bad situation; to improvise; passable; not too bad [Add to Longdo]
温习[wēn xí, ㄨㄣ ㄒㄧˊ, / ] to review; to revise [Add to Longdo]
演播[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, ] broadcast performance; televised or podcast lecture [Add to Longdo]
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, ] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] hard; strong; solid; firm; to supervise; to inspect; jail; prison [Add to Longdo]
监察[jiān chá, ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ, / ] to supervise [Add to Longdo]
监督[jiān dū, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, / ] to control; to supervise; to inspect [Add to Longdo]
监管[jiān guǎn, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] to oversee; to take charge of; to supervise; to administer; supervisory; supervision [Add to Longdo]
监制[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, / ] supervise the manufacture of; supervise the shooting of films [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修整版[しゅうせいはん, shuuseihan] revised version [Add to Longdo]
修正版[しゅうせいばん, shuuseiban] revised version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
生体解剖[せいたいかいぼう, seitaikaibou] Vivisektion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top