ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prudent

P R UW1 D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prudent-, *prudent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prudent(adj) รอบคอบ, See also: ที่ระมัดระวัง, Syn. cautious, careful
prudent(adj) ประหยัด, See also: ที่ระมัดระวังในการใช้เงิน, Syn. cautious
prudently(adv) อย่างรอบคอบ, See also: อย่างระมัดระวัง, Syn. carefully, wisely
prudently(adv) อย่างประหยัด, See also: อย่างมัธยัสถ์
prudential(adj) รอบคอบ, Syn. advisory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prudent(พรู'เดินทฺ) adj. รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, ฉลาด, มองการณ์ไกล, ฉลาด, ประหยัด, มัธยัสถ์.
prudential(พรูเดน'เชิล) adj. รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, มองการณ์ไกล., See also: prudentialness n., Syn. cautious
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise

English-Thai: Nontri Dictionary
prudent(adj) รอบคอบ, ระมัดระวัง, สุขุม, พิถีพิถัน, ฉลาด
prudential(adj) ฉลาด, รอบคอบ, ระมัดระวัง, สุขุม, มองการณ์ไกล
imprudent(adj) ไม่ฉลาด, ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ไม่รอบคอบ, ไม่สุขุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The prudent thing is not to quibble over details.เมื่อพลังธรรมชาติบอกให้คุณ ทำอะไรบางอย่าง... สิ่งที่ควรทำคือการไม่ละเลยรายละเอียด Field of Dreams (1989)
Perhaps it would be prudent to first teach the students to block unfriendly spells, professor.มันคงดีกว่า ถ้าเริ่มด้วยการสอนนักเรียน ให้สกัดคาถาที่ไม่เป็นมิตร ศจ. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Why isn't that just prudent planning?มันอาจเป็นอะไรที่แยบยลกว่านั้น The Chronicles of Riddick (2004)
The prudent hunter treads silently to capture the prey.นักล่าที่ฉลาด ต้องย่างก้าวอย่างเงียบๆในการจะจับเหยื่อ... The King and the Clown (2005)
Ten million was wired to your account in Montenegro with a contingency for 5 more if I deem it a prudent investment.สิบล้านถูกส่งเข้าบัญชีคุณในมอนเตเนโกร มีสำรองอีก 5 ล้าน ฉันจะพิจารณาอนุมัติอีกที หากเห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า Casino Royale (2006)
Perhaps for the same reasons you find it prudent to meet in a carriage.คงเพราะเหตุผลเดียวกับที่ต้องแอบมาพบกันในนี้ The Illusionist (2006)
Might it not be prudent to get the committee to consider issuing a "D notice"?มันอาจจะไม่ฉลาดนักที่จะให้คณะกรรมการ มาแก้ต่างให้เพื่อปกป้องความลับของชาติ The Bank Job (2008)
My advisorare telling me the most prudent course of action is to try to initiate communication with Juma.ที่ปรึกษาของผมบอกว่า ทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ คือการเริ่มเจรจากับจูม่า Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
In choosing this career, there is one thing you must do, whether you like it or not, being prudent and cautious.ในการเลือกอาชีพนี้ มีเพียงสิ่งเดียวที่คุณต้องทำ แม้ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม รอบคอบและระวัง Prosecutor Princess (2010)
I should not be more prudent to call off this attack.จะรอบคอบกว่าไม๊ถ้าท่านเลื่อนการต่อสู้ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Lord Arryn gave wise and prudent advice, but I fear His Graceลอร์ดแอรินเสนอความเห็นที่ ฉลาดและรอบคอบ แต่เกรงว่าฝ่าบาท Lord Snow (2011)
I thought it prudent to spend the night.ผมเลยคิดอย่างรอบคอบว่า\ควรจะนอนที่นี่ Nor'easter (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prudentHe is young, and yet he is prudent.
prudentIndeed he is still young, but he is very prudent.
prudentIndeed he is young, but he is prudent.
prudentIt was prudent of you to save money.
prudentYou also must be very prudent, to keep that hidden.
prudentYou should be prudent in deciding which way to go.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุ่มลึก(adj) prudent, Syn. สุขุม, Example: เขาเป็นผู้นำที่มีบุคลิกลุ่มลึกน่าเกรงขามแก่ผู้พบเห็น, Thai Definition: ที่มีความสุขุมละเอียดอ่อนหรือมีปัญญารอบคอบ
สุขุม(adj) prudent, See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: เขาอาศัยนิสัยใจคออันสุขุมเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์จนกระทั่งสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่, Thai Definition: เกี่ยวกับการคิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม(adv) prudently, See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: แผนการนี้ได้ถูกวางไว้อย่างสุขุมโดยท่านแม่ทัพ, Thai Definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[bābin] (adj) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious  FR: imprudent ; casse-cou
เบาความ[baokhwām] (v) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
หุนหัน[hunhan] (adj) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered  FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
ลุ่มลึก[lum leuk] (adj) EN: prudent
ประมาท[pramāt] (x) EN: negligent ; careless ; imprudent  FR: négligent ; sans soin ; inattentif
ระมัดระวัง[ramatrawang] (adj) FR: circonspect ; prudent
ระวัง[rawang] (x) EN: be careful ! ; beware  FR: attention ! ; soyez prudent(s) ! ; prenez garde ! ; méfiez-vous !

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRUDENT P R UW1 D AH0 N T
PRUDENTE P R AH1 D IH0 N T
PRUDENTLY P R UW1 D AH0 N T L IY0
PRUDENTIAL P R UW0 D EH1 N SH AH0 L
PRUDENTRUST P R UW1 D AH0 N T R AH2 S T
PRUDENTIAL'S P R UW0 D EH1 N SH AH0 L Z
PRUDENTIALBACHE P R UW0 D EH2 N T IY0 AE1 L B AE0 CH
PRUDENTIALBACHE P R UW0 D EH1 N SH AH0 L B AE0 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prudent (j) prˈuːdnt (p r uu1 d n t)
prudently (a) prˈuːdntliː (p r uu1 d n t l ii)
prudential (j) prˈuːdˈɛnʃl (p r uu1 d e1 n sh l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审慎[shěn shèn, ㄕㄣˇ ㄕㄣˋ,   /  ] prudent; cautious #20,005 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besonnen; klug { adj } | besonnener | am besonnenstenprudent | more prudent | most prudent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手[へた, heta] (adj-na, n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P) #11,812 [Add to Longdo]
口重[くちおも, kuchiomo] (adj-na, n) slow of speech; prudent [Add to Longdo]
口重い[くちおもい, kuchiomoi] (adj-i) slow of speech; prudent [Add to Longdo]
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent [Add to Longdo]
行き届く(P);行きとどく[いきとどく(P);ゆきとどく, ikitodoku (P); yukitodoku] (v5k, vi) to be scrupulous; to be attentive; to be prudent; to be complete; to be thorough; (P) [Add to Longdo]
細心[さいしん, saishin] (adj-na, n, adj-no) meticulous; careful; discreet; scrupulous; prudent; (P) [Add to Longdo]
思慮深い[しりょぶかい, shiryobukai] (n) prudent [Add to Longdo]
自重自戒[じちょうじかい, jichoujikai] (n, vs) being prudent and cautious; caution oneself against [Add to Longdo]
慎重居士[しんちょうこじ, shinchoukoji] (n) very cautious person; very prudent person; very discreet person [Add to Longdo]
大事を取る;大事をとる[だいじをとる, daijiwotoru] (exp, v5r) to take care doing something; to be prudent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prudent \Pru"dent\, a. [L. prudens, -entis, contr. from
   providens: cf. F. prudent. See {Provident}.]
   1. Sagacious in adapting means to ends; circumspect in
    action, or in determining any line of conduct; practically
    wise; judicious; careful; discreet; sensible; -- opposed
    to {rash}; as, a prudent man; dictated or directed by
    prudence or wise forethought; evincing prudence; as,
    prudent behavior.
    [1913 Webster]
 
       Moses established a grave and prudent law. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Frugal; economical; not extravagant; as, a prudent woman;
    prudent expenditure of money.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cautious; wary; circumspect; considerate; discreet;
     judicious; provident; economical; frugal.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prudent
   adj 1: careful and sensible; marked by sound judgment; "a
       prudent manager"; "prudent rulers"; "prudent hesitation";
       "more prudent to hide than to fight" [ant: {imprudent}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 prudent /pʀydɑ̃/ 
  prudent; reasonable; sensible; careful; cautious

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top