ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protect

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protect-, *protect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protect(vt) ป้องกัน, See also: ปกป้อง, คุ้มครอง, อารักขา, Syn. guard, shield
protect(vt) ตั้งภาษีสินค้านำเข้าเพื่อคุ้มครองสินค้าในประเทศ
protector(n) ผู้ปกป้อง, See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์, Syn. defender, guardian, sponsor, safeguard
protectant(n) สารเคลือบป้องกันสนิม
protecting(adj) ซึ่งปกป้อง, See also: ซึ่งป้องกัน, Syn. protective
protection(n) การปกป้อง, See also: การป้องกัน, Syn. assurance, safeguard, safekeeping, Ant. insecurity
protection(n) คนหรือสิ่งที่คุ้มครอง
protection(n) ค่าคุ้มครอง
protection(n) ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง
protective(adj) ซึ่งปกป้อง, Syn. protecting, shielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน, พิทักษ์, รักษา, อารักขา, คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
protect modeภาวะอารักขาหมายถึง แนวกั้น หรือแนวอารักขาในส่วนของแรม (RAM) ที่เป็น 386 หรือสูงกว่านั้น เพื่อไม่ให้มีการสับสนกัน เมื่อมีการปฏิบัติการมากกว่าสองโปรแกรมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมระบบดอส (DOS) และวินโดว์ (Windows) ยังไม่สามารถใช้ภาวะอารักขานี้ได้ แต่จะใช้ได้ใน Windows NT และ OS/2
protected storageหน่วยเก็บมีการอารักขาหมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ เฉพาะเมื่อรู้คำหลัก (keyword) เราจะใช้หน่วยเก็บนี้เมื่อต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ
protecting(โพรเทค'ทิง) adj. ซึ่งป้องกัน, ซึ่งคุ้มครอง., See also: protectingness n.
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน, การคุ้มครอง, การพิทักษ์, การอารักขา, ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง, เอกสารคุ้มครอง, หนังสือเดินทาง, ค่าคุ้มครอง, ค่าอารักขา, Syn. security, defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
protective(พระเทค'ทิฟว) adj. ซึ่งป้องกัน, ซึ่งคุ้มครอง, ซึ่งอารักขา, เกี่ยวกับprotectionism, See also: protectiveness n., Syn. guiding, assisting
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน, ผู้คุ้ม-ครอง, ผู้พิทักษ์, ผู้อุปถัมภ์, เครื่องป้องกัน, อุปกรณ์ป้องกัน, ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ, ผู้อารักขา
protectory(พระเทค'ทะรี) n. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า, สถานสงเคราะห์เด็กยากจน

English-Thai: Nontri Dictionary
protect(vt) ป้องกัน, อารักขา, คุ้มกัน, พิทักษ์, รักษา
protection(n) การป้องกัน, การอารักขา, การคุ้มกัน, การคุ้มครอง
protective(adj) เป็นการป้องกัน, เป็นการอารักขา, เป็นการคุ้มกัน
protector(n) ผู้ป้องกัน, ผู้อารักขา, ผู้คุ้มกัน, ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา, ความคุ้มกัน, ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protected childบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected goodsของที่ได้รับความคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected personบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง, บุคคลที่ได้รับการอารักขา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected person; person, protectedบุคคลสำคัญที่ต้องอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected recordระเบียนอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protected riskภัยคุ้มกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected stateรัฐในอารักขา [ ดู protectorate ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected state; protectorateรัฐในอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected storageหน่วยเก็บมีการอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protecting grilleตะแกรงคุ้มภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protected areasเขตคุ้มครอง [TU Subject Heading]
protected state, protectorateรัฐในอารักขา [การทูต]
Protectionการคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Protection factorปัจจัยการป้องกัน, พีเอฟ, ปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ, Example: [นิวเคลียร์]
Protection Forestป่าป้องกันภัย, Example: พื้นที่ป่าที่ได้กำหนดไว้ให้ทำหน้าที่ป้องกัน ภัย หรือรักษาความสมดุลของธรรมชาติ เช่น เป็นป่าป้องกันแหล่งต้นน้ำลำธาร ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันดินพัง และบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยและลมพายุ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งพันธุกรรมของทั้งพืชและ สัตว์ เป็นต้น ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่าเป็นป่าอนุรักษ์ อันได้แก่ ป่าต้นน้ำลำธาร อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า [สิ่งแวดล้อม]
Protection of civiliansการพิทักษ์สิทธิพลเรือน [TU Subject Heading]
Protectionismลัทธิปกป้อง [TU Subject Heading]
Protectionismลัทธิคุ้มครองการค้า, Example: นโยบายของรัฐบาลที่นำภาษี โควต้า และมาตรการจำกัดสินค้านำเข้า มาใช้เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายใน ประเทศสามารถอยู่รอดได้ ไม่ต้องแข่งขันกับสอนค้าชนิดเดียวกัน จากต่างประเทศ นักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายเสรีนิยมมักมองลัทธิคุ้มครองการค้าว่าก่อให้เกิดผลเสีย หายต่อประเทศโดยส่วนรวม เช่นรัฐบาลให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ โดยการตั้งภาษีสินค้านำเข้าในอัตราสูงมากหรือห้ามนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ ผลประโยชน์จะตกกับผู้ประกอบรถยนต์เพียงกลุ่มเดียว แต่ผู้บริโภคทั้งประเทศจะเสียผลประโยชน์โดยต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผล [สิ่งแวดล้อม]
protectionismลัทธิการคุ้มครองทางการค้า, Example: เป็นนโยบายที่มุ่งปกป้องสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศเพื่อมิให้ถูกแข่งขันจากสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ รัฐบาลจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกีดกันสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ตั้งกำแพงภาษี การกำหนดโควต้าการนำเข้า รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ผู้ผลิตภายในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Protective coatingsสารเคลือบผิวป้องกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't worry, darling, I'll be back in time to protect you from her.แต่ไม่ต้องกลัว ผมจะรีบกลับมาคุ้มครองคุณทันเวลา Rebecca (1940)
I'll sleep better knowing my good friend is by my side to protect me.ฉันคงหลับสบายขึ้น... ...ที่ได้รู้ว่าเพื่อนที่แสนดี... ...อยู่ข้างๆ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm the Corleones' attorney. These men are hired to protect Vito Corleone.ฉันทนายความ Corleones ' คนเหล่านี้ได้รับการว่าจ้างเพื่อปกป้องวีโต้คอร์เลโอเน The Godfather (1972)
-We must protect ourselves.- We must protect ourselves. The Godfather (1972)
We've got to protect our phoney-baloney jobs, gentlemen.เราต้องปกป้องงานไว้ Blazing Saddles (1974)
But the thorns protect them, don't they?- แต่หนามปกป้องดอกไม้นี่ The Little Prince (1974)
Her mother died trying to protect herแม่ของเธอ .ยากลำบากที่ตายที่จะปกป้องของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Some piece of information which I can use to protect you from them.ข้อมูลบางอย่าง ที่ผมสามารถใช้ปกป้องคุณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I don't have the men to protect you not in a Muslim house, not this quarter.ผมไม่มีจนท.มาอารักขาคุณ ไม่ใช่ในถิ่นของมุสลิม ไม่ใช่แถบนี้ Gandhi (1982)
Every little piece was an individual animal... with a built-in desire to protect its own life.It'll try and survive. Crawl away from a hot needle the same. The Thing (1982)
May God forgive us and protect us.ขอให้พระเจ้ายกโทษให้เราและ ปกป้องเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
I promise you, Sir Evelyn Blount, that I will do all in my power... to protect him from this abuse.ฉันสัญญาว่าคุณเซอร์ เอฟลึน เบลอท ที่ฉันจะทำทั้งหมดในอำนาจของฉัน ... เพื่อปกป้องเขาจากการละเมิดนี้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protectA mother must protect her child's teeth from decay.
protectBirds, for instance, have a special protective device.
protectCritics are just crying wolf about protectionism.
protectEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
protectEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
protectHe made an admirable speech about protecting the environment.
protectHe put on sunglasses to protect his eyes from ultraviolet rays.
protectHe rose to his feet to protect the people in the small town.
protectHe stood close to her and tried to protect her from the typhoon.
protectI acted to protect myself from a similar destiny.
protectI am responsible for her protection.
protectI believe it my duty to protect these children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดป้อง(v) cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai Definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ออกตัว(v) defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai Definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
คุ้มกะลาหัว(v) protect, See also: safeguard, guard, shield, defend, Syn. คุ้มหัว, คุ้มกบาล, Example: มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว, Thai Definition: มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย, Notes: (ปาก)
เขตคุ้มครอง(n) protectorate, Example: กรมป่าไม้เสนอให้เปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการเขตคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติ, Count Unit: เขต, Thai Definition: บริเวณที่กำหนดไว้สำหรับป้องกันรักษา
หล่อ(v) protect (with water or oil), See also: lubricate, Example: คุณแม่หล่อน้ำมันไว้ที่ฐานของตู้กับข้าว เพื่อป้องกันมด, Thai Definition: ขังน้ำ หรือน้ำมันไว้ เพื่อรักษาหรือป้องกันสิ่งอื่น
คุ้มครองรักษา(v) protect, See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield, Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา, Example: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้, Thai Definition: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้
เกี้ยวนวม(n) protector, Thai Definition: เกี้ยวที่ใส่หัวและนวมที่สวมคอ
คุ้ม(v) protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, รักษา, Example: เขารอดกลับมาได้เพราะบารมีของเจ้าพ่อคุ้มไว้
คุ้ม(v) protect, See also: look after, watch over, guard
คุ้มกัน(v) protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง, Example: บริเวณพรมแดนของทั้ง 2 ฝ่ายมีทหารคุ้มกันอย่างเข้มแข็ง, Thai Definition: คุ้มครองป้องกันให้ปลอดจากภัยอันตราย, ปลอดพ้นจากข้อผูกพันบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [ f ]
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[ārakkhā] (n) EN: custody ; protection ; guard  FR: protection [ f ]
อารักขา[ārakkhā] (v) EN: protect ; guard ; take care ; defend  FR: protéger ; sauvegarder
ใบบุญ[baibun] (n) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit  FR: protection [ f ]
บัง[bang] (v) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct  FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บริบาล[børibān] (n) EN: conservator ; keeper ; protector  FR: gardien [ m ]
ฝากตัว[fāktūa] (v) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody  FR: placer sous la protection de
เจ้าที่[jao thī] (n, exp) EN: spirit of the area ; protecting spirit of a place  FR: esprit du lieu [ m ] ; esprit local [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
protect
protects
protected
protectee
protector
protectees
protecting
protection
protective
protectors

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protect
protects
protected
protector
protecting
protection
protective
protectors
protections
protectively

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, / ] protect #2,783 [Add to Longdo]
屏障[píng zhàng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄤˋ,  ] protective screen #13,048 [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] protection; shade #38,780 [Add to Longdo]
守护神[shǒu hù shén, ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄕㄣˊ,    /   ] protector God; patron saint #42,515 [Add to Longdo]
保护者[bǎo hù zhě, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ,    /   ] protector #53,816 [Add to Longdo]
保护剂[bǎo hù jì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄐㄧˋ,    /   ] protective agent #56,450 [Add to Longdo]
保护色[bǎo hù sè, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄙㄜˋ,    /   ] protective coloration; camouflage #65,284 [Add to Longdo]
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ,    /   ] protectorate #69,950 [Add to Longdo]
保护主义[bǎo hù zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] protectionism [Add to Longdo]
保护模式[bǎo hù mó shì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ,     /    ] protected mode [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzschalter { m }protect switch; protective switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) #733 [Add to Longdo]
防衛[ぼうえい, bouei] (n, vs) defense; defence; protection; self-defense; self-defence; (P) #1,556 [Add to Longdo]
防御(P);防禦[ぼうぎょ, bougyo] (n, vs, adj-no) defense; defence; safeguard; protection; (P) #2,984 [Add to Longdo]
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r, vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P) #3,330 [Add to Longdo]
守護[しゅご;すご(ok), shugo ; sugo (ok)] (n, vs, adj-no) (1) protection; safeguard; (n) (2) shugo (Kamakura or Muromachi period military governor) #4,744 [Add to Longdo]
防ぐ(P);禦ぐ;拒ぐ[ふせぐ, fusegu] (v5g, vt) to defend (against); to protect; to prevent; (P) #5,029 [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] (n, vs, adj-no) prevention; precaution; protection against; (P) #6,089 [Add to Longdo]
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札, 守り袋) amulet; charm; talisman; (P) #7,570 [Add to Longdo]
守り(P);守[もり, mori] (n) (1) babysitting; babysitter; (2) protecting; keeping; keeper; (P) #7,570 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
データ保護[データほご, de-ta hogo] data protection [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection [Add to Longdo]
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
プロテクトモード[ぷろてくともーど, purotekutomo-do] protected mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protect \Pro*tect"\, v. t. [imp. & p. p. {Protected}; p. pr. &
   vb. n. {Protecting}.] [L. protectus, p. p. of protegere,
   literally, to cover in front; pro before + tegere to cover.
   See {Tegument}.]
   To cover or shield from danger or injury; to defend; to
   guard; to preserve in safety; as, a father protects his
   children.
   [1913 Webster]
 
      The gods of Greece protect you!     --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To guard; shield; preserve. See {Defend}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protect
   v 1: shield from danger, injury, destruction, or damage;
      "Weatherbeater protects your roof from the rain"
   2: use tariffs to favor domestic industry

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top