ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oppose

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oppose-, *oppose*
Possible hiragana form: おっぽせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oppose(vt) ต่อต้าน, See also: ัไม่ยอมรับ, Syn. obstruct, withstand, check, Ant. endorse, agree
oppose(vi) ต่อต้าน, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. resist, obstruct, Ant. concur, consent
opposed(adj) ซึ่งต่อต้าน, Syn. averse, opposite, against
oppose to(phrv) คัดค้าน (มักใช้รูป passive voice), See also: ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oppose(อะโพซ') v. ต่อต้าน, คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย, เป็นปรปักษ์, See also: opposer n. opposingly adv. opposed, opposing adj., Syn. check, resist

English-Thai: Nontri Dictionary
oppose(vt) ขัดขวาง, คัดค้าน, ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์

WordNet (3.0)
oppose(v) be against; express opposition to
oppose(v) contrast with equal weight or force, Syn. counterbalance
oppose(v) be resistant to, Syn. controvert, contradict
fight(v) fight against or resist strongly, Syn. fight down, defend, oppose, fight back
pit(v) set into opposition or rivalry, Syn. match, play off, oppose
react(v) act against or in opposition to, Syn. oppose

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Oppose

v. t. [ imp. & p. p. Opposed p. pr. & vb. n. Opposing. ] [ F. opposer. See Ob-, Pose, and cf.2d Appose, Puzzle, n. Cf.L. opponere, oppositum. ] 1. To place in front of, or over against; to set opposite; to exhibit. [ 1913 Webster ]

Her grace sat down . . .
In a rich chair of state; opposing freely
The beauty of her person to the people. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To put in opposition, with a view to counterbalance or countervail; to set against; to offer antagonistically. [ 1913 Webster ]

I may . . . oppose my single opinion to his. Locke. [ 1913 Webster ]

3. To resist or antagonize by physical means, or by arguments, etc.; to contend against; to confront; to resist; to withstand; as, to oppose the king in battle; to oppose a bill in Congress. [ 1913 Webster ]

4. To compete with; to strive against; as, to oppose a rival for a prize. [ 1913 Webster ]

I am . . . too weak
To oppose your cunning. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To combat; withstand; contradict; deny; gainsay; oppugn; contravene; check; obstruct. [ 1913 Webster ]

Oppose

v. i. 1. To be set opposite. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To act adversely or in opposition; -- with against or to; as, a servant opposed against the act. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

3. To make objection or opposition in controversy. [ 1913 Webster ]

Opposeless

a. Not to be effectually opposed; irresistible. [ Obs. ] “Your great opposeless wills.” Shak. [ 1913 Webster ]

opposer

n. One who opposes; an opponent; an antagonist; an adversary. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is totally opposed...เขาไม่ใช่คนแบบนั้น The Lawnmower Man (1992)
One side in alabaster, the opposing side in soapstone. What do you think?ด้านหนึ่งในเศวตศิลาด้านตรงข้ามในสบู่ สิ่งใดที่คุณคิดว่า? The Shawshank Redemption (1994)
The guards on the opposing teams all remembered to bring their W-2s.ยามที่ทีมฝ่ายตรงข้ามทุกความทรงจำที่จะนำ W-2s ของพวกเขา The Shawshank Redemption (1994)
No nation would dare oppose you.จะไม่มีประเทศใดกล้างัดกับท่าน The Great Dictator (1940)
-...as opposed to killing one another.แทนที่จะเข่นฆ่ากันและกันด้วย Oh, God! (1977)
All opposed.ทั้งหมดตรงข้าม? 2010: The Year We Make Contact (1984)
All opposed?ใครคัดค้านครับ? Mannequin (1987)
And your late colleague opposed it, didn't he?พนักงานของคุณคงจะเสียเวลามามากแล้ว Gattaca (1997)
The Jesuits oppose Louis' wars... and the starvation that results.พวกเยซูอิตต่อต้านสงครามของหลุยส์ กับผลลัพธ์ที่ผู้คนต้องอดอยาก The Man in the Iron Mask (1998)
As opposed to a bitter, self-righteous hag who has no friends?ตรงข้ามกับ ยายทึนทึก หัวดื้อ ที่ไม่มีเพื่อนงั้นสิ? 10 Things I Hate About You (1999)
- As opposed to Planet Look At Me, Look At Me.ตรงข้ามกับดาว"มองฉันสิ มองฉันสิ" 10 Things I Hate About You (1999)
All those opposed to chafing please say "aye."ใครที่ไม่เห็นด้วย โปรดพูดว่า อาย Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opposeA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
opposeA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
opposeAt first I thought I liked the plan, but on second thought I decided to oppose it.
opposeDoes anymore oppose the new plan?
opposeDon't oppose him.
opposeEvery one opposed it, but Mary and John got married all the same.
opposeEveryone opposed it, but Sally and Bob got married all the same.
opposeEveryone opposed it, but they got married all the same.
opposeHe is opposed to carrying out the new plan.
opposeHe is opposed to the new pain.
opposeHe opposed the plan.
opposeHe opposed the plan to the last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งขืน(v) resist, See also: oppose, defy, be obstinate, rebel, Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ, Ant. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ, Example: ข้าราชการบางคนแข็งขืน ไม่ทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ, Thai Definition: ไม่ยอมตาม
ขัดขา(v) oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: ถึงเขาจะเป็นใคร ดิฉันก็เอาผิดได้ และไม่เคยกลัวว่าจะไปขัดขาใคร
ขัดแข้งขัดขา(v) oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: กรณีที่ไปขัดแข้งขัดขากับบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดัง เป็นประเด็นที่เขาออกมาโต้แย้งเพื่อความบริสุทธิ์
ขัดแย้ง(v) oppose, See also: resist, withstand, disagree, be in conflict, Syn. ขัดกัน, แย้งกัน, Ant. เห็นด้วย, Example: ฝ่ายค้านขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลอยู่เสมอเมื่อรัฐสภาเปิดอภิปรายเรื่องงบประมาณ, Thai Definition: ไม่ลงรอยกัน, ไม่เห็นพ้องต้องกัน
ค้าน(v) oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง, Example: ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน
คัดค้าน(v) oppose, See also: object, disagree, protest, Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง, Example: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น, Thai Definition: ไม่เห็นด้วย
แย้ง(v) oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ค้าน, ติง, ท้วงติง, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก
ฝืน(v) oppose, See also: withstand, rebuff constrain, Syn. จำใจ, ฝืนใจ, Example: ฉันรู้ว่าเขาอิ่มแล้ว แต่ก็ต้องฝืนกินเพราะไม่อยากให้คนทำกับข้าวเสียใจ, Thai Definition: ต้องจำใจทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำ
ต่อสู้(v) resist, See also: oppose, fight, Syn. ต่อต้าน, Example: ชาวภูเก็ตลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างแข็งกร้าวกับขบวนการคัดค้านการตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์
ต้าน(v) resist, See also: oppose, withstand, stop, hinder, thwart, impede, block, Syn. ต่อต้าน, โต้, ขัดขวาง, Example: ทหารของฝ่ายไทยต้านทหารที่ลักลอบเข้ามา เมื่อหลบกระสุนปืนใหญ่, Thai Definition: ยันหรือรับไว้เพื่อไม่ให้ล้ำแนวเข้ามา เช่น ต้านข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
ค้าน[khān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent  FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขัด[khat] (v) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock  FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัด[khat] (v) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to  FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดกัน[khat kan] (v, exp) EN: conflict  FR: s'opposer
คัดค้าน[khatkhān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban  FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดข้อง[khatkhøng] (v) EN: object ; dissent ; have objections  FR: objecter ; opposer
ขัดตาทัพ[khattāthap] (v) EN: oppose for a time
ขัดแย้ง[khatyaēng] (v) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict  FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขืน[kheūn] (v) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter  FR: s'opposer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
oppose
opposed
opposes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oppose
opposed
opposes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对立[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ,   /  ] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical #9,008 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, / ] oppose; to attack #126,050 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] oppose #420,179 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) { Buddh } (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) #353 [Add to Longdo]
形式[けいしき, keishiki] (n) (1) (See 形式張る) form (as opposed to substance); formality; (2) method; system; style; (3) (See ファイル形式) format; mode; appearance; form (something takes); (4) math expression; (P) #1,072 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) (1) body; (2) oneself; (3) one's place; one's position; (4) main part; meat (as opposed to bone, skin, etc.); wood (as opposed to bark); blade (as opposed to its handle); container(as opposed to its lid); (P) #1,869 [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) #1,871 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) { Buddh } (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P) #3,287 [Add to Longdo]
肉(P);宍[にく(肉)(P);しし, niku ( niku )(P); shishi] (n) (1) flesh; (2) meat; (3) (にく only) the physical body (as opposed to the spirit); (4) (にく only) thickness; (5) (にく only) (See 印肉) ink pad; (P) #3,833 [Add to Longdo]
客観[きゃっかん(P);かっかん;かくかん, kyakkan (P); kakkan ; kakukan] (n, adj-no) object (as opposed to subject); (P) #4,963 [Add to Longdo]
国語[こくご, kokugo] (n) (1) national language; (2) (See 国語科) Japanese language (often as a school subject); (3) native Japanese words (as opposed to loanwords); (P) #5,373 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top