ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oppose

AH0 P OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oppose-, *oppose*
Possible hiragana form: おっぽせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oppose(vt) ต่อต้าน, See also: ัไม่ยอมรับ, Syn. obstruct, withstand, check, Ant. endorse, agree
oppose(vi) ต่อต้าน, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. resist, obstruct, Ant. concur, consent
opposed(adj) ซึ่งต่อต้าน, Syn. averse, opposite, against
oppose to(phrv) คัดค้าน (มักใช้รูป passive voice), See also: ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oppose(อะโพซ') v. ต่อต้าน, คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย, เป็นปรปักษ์, See also: opposer n. opposingly adv. opposed, opposing adj., Syn. check, resist

English-Thai: Nontri Dictionary
oppose(vt) ขัดขวาง, คัดค้าน, ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No nation would dare oppose you.จะไม่มีประเทศใดกล้างัดกับท่าน The Great Dictator (1940)
The Jesuits oppose Louis' wars... and the starvation that results.พวกเยซูอิตต่อต้านสงครามของหลุยส์ กับผลลัพธ์ที่ผู้คนต้องอดอยาก The Man in the Iron Mask (1998)
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose it.ขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน The Corporation (2003)
We're friends. It's also our understanding that you oppose the death penalty.และพวกเราก็เข้าใจด้วยว่าท่านต่อต้านการลงโทษประหารชีวิต Pilot (2005)
Are you still going to oppose me?นั่นมันสองเท่าของฉันเลย! Shimokita Glory Days (2006)
If there is anyone that opposes this, please speak.ถ้ามีใครในที่นี้คัดค้าน ก็ขอให้พูดมา Episode #1.41 (2006)
General Gwak-Gwang opposes this as he is afraid of Sang Gwang-Gul's potential power, but Sang Gwang-Gul is giving lavish gifts and putting in place his plans.นายพลก๊อกกวางได้คัดค้านเรื่องนี้เพราะกลัวว่า นายพลซางกองกูลจะมีอำนาจที่เข้มแข็ง แต่นายพลซางกองกูลกำลังให้ของขวัญล้ำค่าและให้เขาเข้ามาร่วมในแผนการ Episode #1.8 (2006)
Anyone who opposes Kira is my enemy.ใครที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคิระ ก็คือศัตรูของชั้น Death Note: The Last Name (2006)
12% of the electorate strongly opposes me.มีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง 12% ที่เกลียดผม Chapter Four 'Collision' (2006)
Even those who oppose the plan to invade Sangalaถึงแม้ว่าจะมีการคัดค้านการบุกแซงกาลา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Even if we are to oppose the will of God.แม้มันจะเป็นการต่อต้านพระเจ้าก็ตาม Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
But there is a minority who actively oppose Surrogatesแต่มีคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านเซอร์โรเกท Surrogates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opposeA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
opposeA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
opposeAt first I thought I liked the plan, but on second thought I decided to oppose it.
opposeDoes anymore oppose the new plan?
opposeDon't oppose him.
opposeEvery one opposed it, but Mary and John got married all the same.
opposeEveryone opposed it, but Sally and Bob got married all the same.
opposeEveryone opposed it, but they got married all the same.
opposeHe is opposed to carrying out the new plan.
opposeHe is opposed to the new pain.
opposeHe opposed the plan.
opposeHe opposed the plan to the last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งขืน(v) resist, See also: oppose, defy, be obstinate, rebel, Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ, Ant. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ, Example: ข้าราชการบางคนแข็งขืน ไม่ทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ, Thai Definition: ไม่ยอมตาม
ขัดขา(v) oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: ถึงเขาจะเป็นใคร ดิฉันก็เอาผิดได้ และไม่เคยกลัวว่าจะไปขัดขาใคร
ขัดแข้งขัดขา(v) oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: กรณีที่ไปขัดแข้งขัดขากับบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดัง เป็นประเด็นที่เขาออกมาโต้แย้งเพื่อความบริสุทธิ์
ขัดแย้ง(v) oppose, See also: resist, withstand, disagree, be in conflict, Syn. ขัดกัน, แย้งกัน, Ant. เห็นด้วย, Example: ฝ่ายค้านขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลอยู่เสมอเมื่อรัฐสภาเปิดอภิปรายเรื่องงบประมาณ, Thai Definition: ไม่ลงรอยกัน, ไม่เห็นพ้องต้องกัน
ค้าน(v) oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง, Example: ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน
คัดค้าน(v) oppose, See also: object, disagree, protest, Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง, Example: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น, Thai Definition: ไม่เห็นด้วย
แย้ง(v) oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ค้าน, ติง, ท้วงติง, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก
ฝืน(v) oppose, See also: withstand, rebuff constrain, Syn. จำใจ, ฝืนใจ, Example: ฉันรู้ว่าเขาอิ่มแล้ว แต่ก็ต้องฝืนกินเพราะไม่อยากให้คนทำกับข้าวเสียใจ, Thai Definition: ต้องจำใจทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำ
ต่อสู้(v) resist, See also: oppose, fight, Syn. ต่อต้าน, Example: ชาวภูเก็ตลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างแข็งกร้าวกับขบวนการคัดค้านการตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์
ต้าน(v) resist, See also: oppose, withstand, stop, hinder, thwart, impede, block, Syn. ต่อต้าน, โต้, ขัดขวาง, Example: ทหารของฝ่ายไทยต้านทหารที่ลักลอบเข้ามา เมื่อหลบกระสุนปืนใหญ่, Thai Definition: ยันหรือรับไว้เพื่อไม่ให้ล้ำแนวเข้ามา เช่น ต้านข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
ค้าน[khān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent  FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขัด[khat] (v) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock  FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัด[khat] (v) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to  FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดกัน[khat kan] (v, exp) EN: conflict  FR: s'opposer
คัดค้าน[khatkhān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban  FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดข้อง[khatkhøng] (v) EN: object ; dissent ; have objections  FR: objecter ; opposer
ขัดตาทัพ[khattāthap] (v) EN: oppose for a time
ขัดแย้ง[khatyaēng] (v) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict  FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขืน[kheūn] (v) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter  FR: s'opposer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OPPOSE AH0 P OW1 Z
OPPOSED AH0 P OW1 Z D
OPPOSES AH0 P OW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oppose (v) ˈəpˈouz (@1 p ou1 z)
opposed (v) ˈəpˈouzd (@1 p ou1 z d)
opposes (v) ˈəpˈouzɪz (@1 p ou1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对立[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical #9,008 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, / ] oppose; to attack #126,050 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] oppose #420,179 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) { Buddh } (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) #353 [Add to Longdo]
形式[けいしき, keishiki] (n) (1) (See 形式張る) form (as opposed to substance); formality; (2) method; system; style; (3) (See ファイル形式) format; mode; appearance; form (something takes); (4) math expression; (P) #1,072 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) (1) body; (2) oneself; (3) one's place; one's position; (4) main part; meat (as opposed to bone, skin, etc.); wood (as opposed to bark); blade (as opposed to its handle); container(as opposed to its lid); (P) #1,869 [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) #1,871 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) { Buddh } (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P) #3,287 [Add to Longdo]
肉(P);宍[にく(肉)(P);しし, niku ( niku )(P); shishi] (n) (1) flesh; (2) meat; (3) (にく only) the physical body (as opposed to the spirit); (4) (にく only) thickness; (5) (にく only) (See 印肉) ink pad; (P) #3,833 [Add to Longdo]
客観[きゃっかん(P);かっかん;かくかん, kyakkan (P); kakkan ; kakukan] (n, adj-no) object (as opposed to subject); (P) #4,963 [Add to Longdo]
国語[こくご, kokugo] (n) (1) national language; (2) (See 国語科) Japanese language (often as a school subject); (3) native Japanese words (as opposed to loanwords); (P) #5,373 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oppose \Op*pose"\ ([o^]p*p[=o]z"), v. i.
   1. To be set opposite. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To act adversely or in opposition; -- with against or to;
    as, a servant opposed against the act. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make objection or opposition in controversy.
    [1913 Webster] opposed

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oppose \Op*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Opposed}; p. pr. & vb.
   n. {Opposing}.] [F. opposer. See {Ob-}, {Pose}, and cf.2d
   {Appose}, {Puzzle}, n. Cf.L. opponere, oppositum.]
   1. To place in front of, or over against; to set opposite; to
    exhibit.
    [1913 Webster]
 
       Her grace sat down . . .
       In a rich chair of state; opposing freely
       The beauty of her person to the people. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in opposition, with a view to counterbalance or
    countervail; to set against; to offer antagonistically.
    [1913 Webster]
 
       I may . . . oppose my single opinion to his.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To resist or antagonize by physical means, or by
    arguments, etc.; to contend against; to confront; to
    resist; to withstand; as, to oppose the king in battle; to
    oppose a bill in Congress.
    [1913 Webster]
 
   4. To compete with; to strive against; as, to oppose a rival
    for a prize.
    [1913 Webster]
 
       I am . . . too weak
       To oppose your cunning.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To combat; withstand; contradict; deny; gainsay; oppugn;
     contravene; check; obstruct.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oppose
   v 1: be against; express opposition to; "We oppose the ban on
      abortion"
   2: fight against or resist strongly; "The senator said he would
     oppose the bill"; "Don't fight it!" [syn: {fight}, {oppose},
     {fight back}, {fight down}, {defend}]
   3: contrast with equal weight or force [syn: {oppose},
     {counterbalance}]
   4: set into opposition or rivalry; "let them match their best
     athletes against ours"; "pit a chess player against the
     Russian champion"; "He plays his two children off against
     each other" [syn: {pit}, {oppose}, {match}, {play off}]
   5: act against or in opposition to; "She reacts negatively to
     everything I say" [syn: {react}, {oppose}]
   6: be resistant to; "The board opposed his motion" [syn:
     {oppose}, {controvert}, {contradict}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top