Search result for

regulate

(50 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regulate-, *regulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regulate[VT] ควบคุม (ทางวิศวกรรม), See also: ดูแล, Syn. control, manage
regulate[VT] วางระเบียบ (ทางกฎหมาย), See also: กำหนด, บัญญัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regulate(เรก'กิวเลท) vt. ควบคุม,ดูแล,ปรับ,ทำให้เป็นระเบียบ,วางระเบียบ,กำหนด,บัญญัติ, See also: regulative adj. regulatory adj., Syn. control,adjust,rule

English-Thai: Nontri Dictionary
regulate(vt) วางระเบียบ,ออกกฎ,บังคับ,กำหนด,ตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regulateวางระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Initiating Spyware ICE. Returning to regulated power grid.** เริ่มสปายแวร์ ICE ** กลับไปที่หน่วยไฟฟ้าปรกติ WarGames: The Dead Code (2008)
They are sponges that regulate the flow of water.ฟองน้ำควบคุมการไหลของน้ำ Home (2009)
The hormones in it will help you regulate your period.ใช้ฮอร์โมนบรรเทารอบเดือน Dare (2009)
It's the part of the brain that regulates sleep.นั่นคือส่วนของสมอง ที่ควบคุมการหลับ Dream Logic (2009)
The bio-chip plugs directly into the thalamus, which not only regulates sleep, it also works as a relay tower to the cerebral cortex, which also controls motor function.ไบโอชิปฝังลงตรงลงไป ที่สมองส่วนธาลามัส ไม่เพียงแค่กำกับ การนอนหลับ มันยังทำงานเป็นเหมือน เสาทวนสัญญาณ Dream Logic (2009)
Sure, because nobody will come in and make them regulate the stench.แน่นอน เพราะไม่มีใครเข้าไปดูและควบคุมกลิ่นรบกวนนั่น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
That's highly regulated.หาไม่ได้ง่ายๆนะ The Bishop Revival (2010)
That's the part of the brain that regulatesเป็นสมองส่วนที่ควบคุม The Uncanny Valley (2010)
I also bought scented soaps, pantyhose, Midol, calcium chews and what is apparently a yogurt specifically designed to regulate the female bowel.ผมยังซื้อสบู่กลุ่นหอม ถุงน่อง ยาแก้ปวดประจำเดือน แคลเซียมเม็ด และโยเกิร์ต ที่ดูเหมือนผลิตมาเพื่อให้ ผู้หญิงถ่ายคล่องโดยเฉพาะ The Plimpton Stimulation (2010)
Handsome regulates the neighborhood!พ่อรูปหล่อ จัดระเบียบผู้โดยสารหน่อย Samaritan (2010)
All bear hunting is strictly regulated by the state.พรานล่าหมีทุกคน เคารพกฎของรัฐอย่างเคร่งครัด Trollhunter (2010)
I'm sure it's regulated.ผมแน่ใจว่า มันจะต้องขออนุญาตใช้ Sense Memory (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regulateDuring warm weather, sweating helps man regulate his body temperature.
regulateHong Kong is the least regulated economy in Asia.
regulatePrices were strictly regulated during the war.
regulateRice prices are regulated by the government.
regulateTraffic light are used to regulate traffic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรับอากาศ[V] regulate the room temperature, Syn. ติดแอร์, Example: ถึงแม้ในห้องทำงานจะปรับอากาศเอาไว้เย็นฉ่ำแต่คนในห้องก็ยังรู้สึกร้อนอยู่, Thai definition: ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
กำกับ[V] control, See also: regulate, oversee, supervise, superintend, Syn. คุม, ควบคุม, ดูแล, Example: คุณแม่ต้องกำกับการใช้จ่ายเงินของลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
จัดระเบียบ[v. exp.] (jat rabīep) EN: regulate ; organize ; reform ; put order into   
จัดระเบียบใหม่[v. exp.] (jat rabīep mai) EN: reregulate   
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge   FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
ปรับ[v.] (prap) EN: improve ; better ; upgrade ; level ; fine ; adjust ; regulate   FR: ajuster ; équilibrer ; égaliser ; mettre au point ; régler ; réguler
ปรับอากาศ[v.] (prap-akāt) EN: air-condition ; regulate the room temperature ; apply air-conditioning   FR: climatiser

CMU English Pronouncing Dictionary
REGULATE    R EH1 G Y AH0 L EY2 T
REGULATED    R EH1 G Y AH0 L EY2 T AH0 D
REGULATES    R EH1 G Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regulate    (v) (r e1 g y u l ei t)
regulated    (v) (r e1 g y u l ei t i d)
regulates    (v) (r e1 g y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
官制[かんせい, kansei] (n) government-regulated organization or facility, etc. (organisation) [Add to Longdo]
管理社会[かんりしゃかい, kanrishakai] (n) controlled society; regulated society [Add to Longdo]
規則正しい;規則正い(io)[きそくただしい, kisokutadashii] (adj-i) regular; well-regulated; systematic [Add to Longdo]
性風俗関連特殊営業[せいふうぞくかんれんとくしゅえいぎょう, seifuuzokukanrentokushueigyou] (n) sex establishment (as regulated by a specific Japanese law) [Add to Longdo]
整った[ととのった, totonotta] (adj-f) well-ordered; in good order; well-featured; well-regulated; (P) [Add to Longdo]
統制品[とうせいひん, touseihin] (n) controlled or regulated item [Add to Longdo]
無規律[むきりつ, mukiritsu] (adj-na,n) lawless; unregulated [Add to Longdo]
野放しにする[のばなしにする, nobanashinisuru] (exp,vs-i) (1) to send cattle out grazing; (2) to leave at large (a criminal); to leave unregulated; to leave something to take care of itself or something [Add to Longdo]
野放図;野放途[のほうず, nohouzu] (adj-na,n) unregulated; unruly; wild; unbridled [Add to Longdo]
律する[りっする, rissuru] (vs-s) (1) to judge (on the basis of); (2) to regulate; to decide [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǔn, ㄗㄨㄣˇ, ] regulate; restrain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regulate \Reg"u*late\ (-l[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Regulated}
   (-l[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n. {Regulating}.] [L.
   regulatus, p. p. of regulare, fr. regula. See {Regular}.]
   1. To adjust by rule, method, or established mode; to direct
    by rule or restriction; to subject to governing principles
    or laws.
    [1913 Webster]
 
       The laws which regulate the successions of the
       seasons. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The herdsmen near the frontier adjudicated their own
       disputes, and regulated their own police.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in good order; as, to regulate the disordered state
    of a nation or its finances.
    [1913 Webster]
 
   3. To adjust, or maintain, with respect to a desired rate,
    degree, or condition; as, to regulate the temperature of a
    room, the pressure of steam, the speed of a machine, etc.
    [1913 Webster]
 
   {To regulate a watch} or {To regulate a clock}, to adjust its
    rate of running so that it will keep approximately
    standard time.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To adjust; dispose; methodize; arrange; direct; order;
     rule; govern.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regulate
   v 1: fix or adjust the time, amount, degree, or rate of;
      "regulate the temperature"; "modulate the pitch" [syn:
      {regulate}, {modulate}]
   2: bring into conformity with rules or principles or usage;
     impose regulations; "We cannot regulate the way people
     dress"; "This town likes to regulate" [syn: {regulate},
     {regularize}, {regularise}, {order}, {govern}] [ant:
     {deregulate}]
   3: shape or influence; give direction to; "experience often
     determines ability"; "mold public opinion" [syn: {determine},
     {shape}, {mold}, {influence}, {regulate}]
   4: check the emission of (sound) [syn: {baffle}, {regulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top