ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

originate

ER0 IH1 JH AH0 N EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -originate-, *originate*
Possible hiragana form: おりぎなて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
originate(vi) เริ่มต้นขึ้น, See also: กำเนิดขึ้น, เกิดขึ้น, Syn. begin, initiate, Ant. end, finish
originate(vt) ประดิษฐ์, See also: ประดิษฐ์คิดค้น, Syn. create, introduce
originate in(phrv) มีสาเหตุจาก, See also: เกิดขึ้นจาก
originate from(phrv) มาจาก, See also: ริเริ่มจาก
originate with(phrv) เริ่มจาก (บางคน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
originate(อะริจ'จะเนท) vi. บังเกิดจาก, เริ่มจาก. vt. ริเริ่ม, ก่อให้เกิด., See also: originable adj. origination n. originator n., Syn. initiate, create

English-Thai: Nontri Dictionary
originate(vi, vt) ริเริ่ม, เริ่ม, ประดิษฐ์ขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These abilities don't originate in the blood.ความสามารถไม่ได้อยู่ในเลือด Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Well, something like this could only originate in Hollywood, Bill.จะว่าไปแล้ว อะไรแบบนี้ คงจะเริ่มได้เฉพาะที่ฮอลลีวู๊ด 2012 (2009)
Where did the charge originate from?กระแสไฟเริ่มจากที่ตรงไหน? Bolt Action (2009)
Appear to originate in this handดูเหมือนจะเริ่มจากที่มือของเขา Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
They originate from the Netherlands.เป็นต้นกำเนิด จากเนเธอร์แลนด์ Dog Eat Dog (2011)
From now on, two victors maybe crowned if both originate from the same district.ตั้งแต่นี้ไปสามารถมีผู้ชนะได้ 2 คน The Hunger Games (2012)
Okay, now triangulate those 42 signals, and let's see which one originates closest to that parking structure.ตรวจสอบทั้ง 42 สาย ดูว่าสายไหนที่ โทรใกล้เคียงกับลานจอดรถนั่นมากที่สุด Pandora (2012)
Those anonymous emails didn't originate in Powell's laptop.อีเมล์ที่ไม่ระบุชื่อคนส่งพวกนั้น ไม่ได้มีต้นตอ มาจากแล็ปท้อปของพาวเวลล์ Root Cause (2012)
The chance to originate the role of the Wicked Witch on Broadway, but it would mean being away from home six nights a week, two matinees.การที่จะได้แสดง เป็นแม่มดร้ายคนแรกของบรอดเวย์ แต่มันหมายถึงการไม่ได้อยู่บ้าน Once Upon a Crime (2012)
Signs of a violent struggle, originates in the living room.มีร่องรอยของการต่อสู้ขัดขืนในห้องนั่งเล่น Saturn Returns (2012)
They appeared to originate out of accounts affiliated with Hezbollah, but... someone had electronically spoofed the transfers.พวกแสดงการสร้าง นอกเหนือจากบัญชีการร่วมของ Hezbollah, \ แต่... ช่างอิเล็กทรอนิกส์บางคนตบตาเรื่องเคลื่อนย้ายนั้น Relevance (2013)
Besides, my company adapted its code, but it didn't originate with Decima.นอกจากนั้น บริษัทของผม ก็เป็นผู้ดัดแปลงรหัสนั้นขึ้นมา แต่มันก็ไม่ได้ถูกคิดค้นจาก เดซิม่า Zero Day (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
originateDemocracy originated in Ancient Greece.
originateFreud originated psychoanalysis.
originateI must know where these quotations originate.
originateShe originated a new way of playing jazz on the shamisen.
originateThat custom originated with the American Indians.
originateThe agonies of the machine age do not originate from the machines as such.
originateThe custom originated in China.
originateThe quarrel originated in rivalry between the two countries.
originateThe theory of relativity originated with Einstein.
originateThe theory originated with a twenty-eight year old physicist.
originateThis style of costume originated in Paris.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีรากฐาน(v) base, See also: originate, ground, Syn. มีพื้นฐาน, Example: การกระทำของมนุษย์บางอย่างมีรากฐานมาจากความซับซ้อนของจิตใจ
สืบสาย(v) be descended from, See also: originate, Syn. สืบเชื้อสาย, สืบสกุล, Example: สมเด็จพระจักรพรรดิของเขาสืบสายมาจากเทพเจ้าโดยตรง, Thai Definition: สืบต่อวงศ์ตระกูล
สืบสายโลหิต(v) be descended from, See also: originate, Syn. สืบสายเลือด, Example: ท่านสืบสายโลหิตมาจากพระเจ้าตากสิน
ถือกำเนิด(v) born, See also: originate, Syn. เกิด, เสด็จพระราชสมภพ, ประสูติ, สมภพ, Ant. ตาย, Example: สุจินดาถือกำเนิดในครอบครัวทหาร, Thai Definition: มีชีวิตขึ้น
บังเกิด(v) originate, See also: arise, Syn. เกิดขึ้น, มีขึ้น, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตได้บังเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกร
ก่อกำเนิด(v) initiate, See also: originate, Syn. เกิด, ก่อเกิด, Example: ความรู้ก่อกำเนิดมาจากการปฏิบัติ
กำเนิด(v) originate, See also: have an originate, Syn. เกิด, Example: กำเนิดพระแม่คงคานี้ปรากฎตีพิมพ์ในหนังสือศิลปะอินเดียเกือบจะทุกเล่ม, Thai Definition: เกิดมีขึ้นมา
มาจาก(v) originate, See also: come from, Example: ฝูงนกพวกนี้มาจากฝั่งทะเลทางตอนใต้, Thai Definition: มีถิ่นกำเนิดหรือแหล่งที่มาจาก
ก่อหวอด(v) originate, See also: brew, ferment, Syn. ริเริ่ม, ก่อการ, Ant. จบสิ้น, ยุติ, Example: ความกดดันได้เพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานได้ก่อหวอดประท้วงขึ้นตามจุดต่างๆ, Thai Definition: เริ่มจับกลุ่มเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กำเนิด(v) give birth to, See also: originate, establish, found, set up, Example: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นในประเทศจีน คือ สามีหย่า เพราะภรรยาให้กำเนิดบุตรเป็นหญิง, Thai Definition: ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate  FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
ให้กำเนิด[hai kamnoēt] (v, exp) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up  FR: donner naissance à ; enfanter
กำเนิด[kamnoēt] (v) EN: originate ; be born  FR: provenir ; naître
ก่อ[kø] (v) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute  FR: commencer ; débuter ; instituer
เกิด[koēt] (v) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate  FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
ก่อการ[køkān] (v) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate  FR: initier ; susciter
มาจาก[mā jāk] (v, exp) EN: be from ; come from ; originate  FR: venir de ; provenir de ; être originaire de ; être issu de
ริเริ่ม[riroēm] (v) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first  FR: initier ; entreprendre
เริ่มต้น[roēmton] (v) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize  FR: commencer ; débuter
สรรค์[san] (v) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate  FR: créer ; construire ; décorer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORIGINATE ER0 IH1 JH AH0 N EY2 T
ORIGINATED ER0 IH1 JH AH0 N EY2 T AH0 D
ORIGINATED AO0 R IH1 JH AH0 N EY2 T IH0 D
ORIGINATES ER0 IH1 JH AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
originate (v) ˈərˈɪʤɪnɛɪt (@1 r i1 jh i n ei t)
originated (v) ˈərˈɪʤɪnɛɪtɪd (@1 r i1 jh i n ei t i d)
originates (v) ˈərˈɪʤɪnɛɪts (@1 r i1 jh i n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起始[qǐ shǐ, ㄑㄧˇ ㄕˇ,  ] originate #16,070 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基づく(P);基付く;基く(io)[もとづく, motoduku] (v5k, vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P) #2,471 [Add to Longdo]
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1, vt, aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P) #2,901 [Add to Longdo]
オリジネートモード[orijine-tomo-do] (n) { comp } originate mode [Add to Longdo]
基ずく[もとずく(ik), motozuku (ik)] (v5k) (See 基づく) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from [Add to Longdo]
国字[こくじ, kokuji] (n) (1) country's official writing system; native script; (2) (See 仮名・かな) kana; (3) (See 漢字) kanji that originated in Japan (as opposed to China) [Add to Longdo]
秋田蘭画[あきたらんが, akitaranga] (n) short-lived school of Dutch-style painting that originated in the Akita feudal domain during the middle of the Edo period [Add to Longdo]
端を発する[たんをはっする, tanwohassuru] (exp, vs-s) (often 〜に端を発する) to originate with; to start with; to stem from [Add to Longdo]
的を得る[まとをえる, matowoeru] (exp, v1) (col) (prob. originated as a misuse of 的を射る but now in common use) (See 的を射る) to be to the point; to be pertinent [Add to Longdo]
渡来神[とらいしん, toraishin] (n) (See 渡来) deity that originated on the Asian mainland, particulalry the Korean Peninsula, during the Yayoi or Kofun Periods (e.g. Ame no Hiboko) [Add to Longdo]
東遊び;東遊[あずまあそび, azumaasobi] (n) (arch) Azuma-asobi (ancient Japanese dance suite that originated in eastern Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Originate \O*rig"i*nate\, v. i.
   To take first existence; to have origin or beginning; to
   begin to exist or act; as, the scheme originated with the
   governor and council.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Originate \O*rig"i*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Originated}; p.
   pr. & vb. n. {Originating}.] [From {Origin}.]
   To give an origin or beginning to; to cause to be; to bring
   into existence; to produce as new.
   [1913 Webster]
 
      A decomposition of the whole civil and political mass,
      for the purpose of originating a new civil order.
                          --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 originate
   v 1: come into existence; take on form or shape; "A new
      religious movement originated in that country"; "a love
      that sprang up from friendship"; "the idea for the book
      grew out of a short story"; "An interesting phenomenon
      uprose" [syn: {originate}, {arise}, {rise}, {develop},
      {uprise}, {spring up}, {grow}]
   2: bring into being; "He initiated a new program"; "Start a
     foundation" [syn: {originate}, {initiate}, {start}]
   3: begin a trip at a certain point, as of a plane, train, bus,
     etc.; "The flight originates in Calcutta"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top