ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

improvised

IH1 M P R AH0 V AY2 Z D   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improvised-, *improvised*, improvis, improvise
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
improvised explosive device (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That was totally improvised.- นั่นไม่มีในบทเลย Rushmore (1998)
On the lighter side of things seems that the crew responsible for the demolition of the old Bailey wanted to give the old girl a grand, albeit improvised, sendoff.ตามรายงานข่าวตอนนี้... ...ดูเหมือนว่าตึกไบลี่ที่พังลง... เป็นการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่เองซึ่ง... V for Vendetta (2005)
I took notes at other meetings, and then I just improvised from there.ฉันเพิ่งจดรายละเอียดจากการประชุมอีกที่นึง แลวฉันก็เลยเอามาจากมัน Just My Luck (2006)
Carina improvised.- คารีน่าทำเสียเรื่อง Chuck Versus the Wookiee (2007)
I improvised.ข้าด้นสดเอา The Hidden Enemy (2009)
And don't test her on that, because that thing about the jukebox... was way too specific to be improvised.และทรอย ใครจะสนว่าทรอยเป็นทุกอย่างที่เขาเล่ามาไหม? บางทีเขาอาจจะเป็น Pilot (2009)
I improvised. I had to.ฉันคิดว่าเรา คงไม่ได้คำตอบใดๆ Revelation Zero: Part 1 (2010)
That box could be an improvised explosive device.กล่องนั่นคงจะเป็นระเบิด Chuck Versus the Tooth (2010)
It appears to be one of Anakin's improvised plans.เหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในแผนสดของอนาคินนะ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
How can it be a plan if it's improvised?มันจะเป็นแผนได้ยังไงกันถ้ามันถูกคิดขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วน? The Zillo Beast Strikes Back (2010)
So I improvised.ต้องดิ้นรนด้นสดเอาเอง The Sorcerer's Apprentice (2010)
You should do that line you improvised.ฉันว่าคุณควรพูดบทที่คุณด้นสดเมื่อเช้า Celebrity Pharmacology 212 (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPROVISED    IH1 M P R AH0 V AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improvised    (v) ˈɪmprəvaɪzd (i1 m p r @ v ai z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
河内音頭[かわちおんど, kawachiondo] (n) narrative style of Bon dance song from eastern Osaka (often with improvised lyrics) [Add to Longdo]
俄(P);俄か[にわか, niwaka] (adj-na,n) sudden; abrupt; unexpected; improvised; offhand; (P) [Add to Longdo]
俄仕立て[にわかじたて, niwakajitate] (exp) extemporary; improvised; extemporaneous [Add to Longdo]
俄造り[にわかづくり, niwakadukuri] (n) makeshift; improvised [Add to Longdo]
急拵え;急ごしらえ[きゅうごしらえ, kyuugoshirae] (adj-na,n) hastily made; improvised preparation [Add to Longdo]
即興詩[そっきょうし, sokkyoushi] (n) improvised poem [Add to Longdo]
即席[そくせき, sokuseki] (n,adj-no) extempore; impromptu; improvised; ad-lib; off-the-cuff; instant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Improvise \Im`pro*vise"\, v. t. [imp. & p. p. {Improvised}; p.
   pr. & vb. n. {Improvising}.] [F. improviser, it.
   improvvisare, fr. improvviso unprovided, sudden, extempore,
   L. improvisus; pref. im- not + provisus foreseen, provided.
   See {Proviso}.]
   1. To compose, recite, or sing extemporaneously, especially
    in verse; to extemporize; also, to play upon an
    instrument, or to act, extemporaneously.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring about, arrange, do, or make, immediately or on
    short notice, without previous preparation and with no
    known precedent as a guide.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Charles attempted to improvise a peace. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. To invent, or provide, offhand, or on the spur of the
    moment; as, he improvised a hammer out of a stone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 improvised
   adj 1: done or made using whatever is available; "crossed the
       river on improvised bridges"; "the survivors used jury-
       rigged fishing gear"; "the rock served as a makeshift
       hammer" [syn: {improvised}, {jury-rigged}, {makeshift}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top