ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reproach

R IY0 P R OW1 CH   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reproach-, *reproach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reproach[VT] ตำหนิ, See also: กล่าวโทษ, ว่ากล่าว, Syn. blame, criticize
reproach[VT] ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้ขายหน้า, Syn. disgrace
reproach[N] การตำหนิ, See also: การว่ากล่าว, การต่อว่า, Syn. blame, rebuke
reproach[N] สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ข้อตำหนิ
reproacher[N] ผู้ทำให้เสื่อมเสีย
reproachful[ADJ] เต็มไปด้วยคำตำหนิ, Syn. censorious, scolding
reproach for[PHRV] ด่าว่า, See also: ดุด่า, แสดงความผิดหวังหรือเสียใจต่อการทำผิด, Syn. tell off
reproachable[ADJ] ซึ่งทำให้เสื่อมเสีย
reproach with[PHRV] ตำหนิ, See also: จับผิด, หาข้อบกพร่องด้วย, Syn. tell off
reproachfully[ADV] อย่างกล่าวตำหนิ, See also: โดยทำให้เสื่อมเสีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reproach(รีโพรช') vt.,n. (การ) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ,ติเตือน,ประณาม,ทำให้ถูกตำหนิ,ทำให้ขายหน้า,ข้อตำหนิ,สิ่งที่ทำให้ขายหน้า,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย, See also: reproachable adj. reproachableness n. reproachably adv. reproacher n. reproachingly adv.
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful

English-Thai: Nontri Dictionary
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reproach(vt) ไม่พอใจ,ติเตียน,ต่อว่า,ตำหนิ,ดุด่า,ประณาม
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
irreproachable(adj) ไม่มีข้อครหา,ไม่มีตำหนิ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, don't reproach yourself for these medieval conditions.Oh, ฉันขา โอ๊ย Hop (2011)
- I don't think Colonel Young is so far above reproach as you seem to think he is.- ฉันไม่คิดผู้พันยังค์ เพื่อให้ไกลกว่าตำหนิที่คุณดูเหมือนจะคิดว่าเขาเป็น Justice (2009)
Look, your work has been beyond reproach exemplary.ว่าผลงานของคุณนั้นดีเยี่ยม Pathology (2008)
And no reproach on the subject of fortuneและจะไม่ต้องพูดถึง เรื่องทรัพย์สิน Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reproachFather reproached me for my rudeness.
reproachHe looked back reproachfully.
reproachHe reproached me for carelessness.
reproachLately, he reproaches me.
reproachShe reproached me for not answering the letter.
reproachShe reproach me with laziness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อนว่า[V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
คำด่า[N] abuse, See also: reproach, vilification, scolding, Example: หนังสือพิมพ์ใช้คำด่าในการเขียนข่าวแรงจนเกินไป, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำหยาบคายชั่วช้าใช้ว่าผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
คำติเตียน[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
คำตำหนิ[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำติเตียน, Ant. คำชม, Example: ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง
ปากหมา[ADJ] abusive, See also: reproaching, Example: ไพลินพูดตรงๆ ไม่เป็นแล้วหรือพอพูดตรงๆ ก็ถูกหาว่าเป็นคนปากหมาอีก, Thai definition: ชอบกล่าวแต่เรื่องที่จะทำให้เดือดร้อนหรือเสียหาย
ตอด[V] reproach, See also: satirize, ridicule, dress someone down, mock, blame, rebuke, Syn. เหน็บแนม, พูดถากถาง, Example: ทั้งคู่พูดตอดเล็กตอดน้อยกันตลอดเวลาที่มีโอกาส, Thai definition: อาการพูดว่าเหน็บแนม
ติติง[V] reproach, See also: censure, reprove, blame, reprimand, criticize, blame, Syn. ทักท้วง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: ทำไมไม่ติติงไปที่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลบ้างล่ะ, Thai definition: ทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด
ก่น[V] reproach, See also: abuse, curse, swear, Syn. ด่าว่า, ด่า, แช่ง
ดุด่า[V] scold, See also: reproach, blame, rebuke, reprimand, Syn. ว่ากล่าว, ตำหนิ, ด่า, ด่าทอ, ด่าว่า, บริภาษ, Example: เขาถูกดุด่าเพราะมาสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ด้วงแมง[n.] (duangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch   FR: reproche [m] ; grief [m]
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at   FR: crier ; faire du vacarme
คำด่า[n.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding   FR: juron [m] ; blasphème [m]
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame   
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle   
ไม่มีข้อบกพร่อง[adj.] (mai mī khø bokphrǿng) EN: flawless ; irreproachable   
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni

CMU English Pronouncing Dictionary
REPROACH    R IY0 P R OW1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reproach    (v) rˈɪprˈoutʃ (r i1 p r ou1 ch)
reproached    (v) rˈɪprˈoutʃt (r i1 p r ou1 ch t)
reproaches    (v) rˈɪprˈoutʃɪz (r i1 p r ou1 ch i z)
reproachful    (j) rˈɪprˈoutʃfəl (r i1 p r ou1 ch f @ l)
reproaching    (v) rˈɪprˈoutʃɪŋ (r i1 p r ou1 ch i ng)
reproachfully    (a) rˈɪprˈoutʃfəliː (r i1 p r ou1 ch f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叱责[chì zé, ㄔˋ ㄗㄜˊ, / ] reproach, #107,615 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorwurf {m}; Vorhaltung {f} | vorwurfsvoller Blick | über jeden Vorwurf erhaben sein | jdn. mit Vorwürfen überhäufenreproach | look of reproach | to be above reproach; to be beyond reproach | to heap reproaches on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
詰責[きっせき, kisseki] (n,vs) (obsc) reproach; reprove; reprimand [Add to Longdo]
恨みがましい[うらみがましい, uramigamashii] (adj-i) reproachful; resentful; spiteful [Add to Longdo]
恨み言;怨み言;怨言[うらみごと;えんげん(怨言), uramigoto ; engen ( en gen )] (n) grudge; complaint; reproach [Add to Longdo]
恨めしい;怨めしい;怨しい(io);恨しい(io)[うらめしい, urameshii] (adj-i) reproachful; hateful; bitter [Add to Longdo]
恨めし気に[うらめしげに, urameshigeni] (adv) reproachfully [Add to Longdo]
自責[じせき, jiseki] (n,vs) self-condemnation; self-reproach; (P) [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
頂門の一針[ちょうもんのいっしん, choumonnoisshin] (n) painful reproach (like a needle stuck in one's scalp) [Add to Longdo]
点の打ち所がない;点の打ち所が無い[てんのうちどころがない, tennouchidokoroganai] (adj-i) (obsc) above reproach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reproach \Re*proach"\ (r?-pr?ch"), v. t. [imp. & p. p.
   {Reproached} (-pr?cht"); p. pr. & vb. n. {Reproaching}.] [F.
   reprocher, OF. reprochier, (assumed) LL. reproriare; L. pref.
   re- again, against, back + prope near; hence, originally, to
   bring near to, throw in one's teeth. Cf. {Approach}.]
   1. To come back to, or come home to, as a matter of blame; to
    bring shame or disgrace upon; to disgrace. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I thought your marriage fit; else imputation,
       For that he knew you, might reproach your life.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To attribute blame to; to allege something disgraceful
    against; to charge with a fault; to censure severely or
    contemptuously; to upbraid.
    [1913 Webster]
 
       If ye be reproached for the name of Christ. --1
                          Peter iv. 14.
    [1913 Webster]
 
       That this newcomer, Shame,
       There sit not, and reproach us as unclean. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Mezentius . . . with his ardor warmed
       His fainting friends, reproached their shameful
       flight.
       Repelled the victors.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To upbraid; censure; blame; chide; rebuke; condemn;
     revile; vilify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reproach \Re*proach"\, n. [F. reproche. See {Reproach}, v.]
   [1913 Webster]
   1. The act of reproaching; censure mingled with contempt;
    contumelious or opprobrious language toward any person;
    abusive reflections; as, severe reproach.
    [1913 Webster]
 
       No reproaches even, even when pointed and barbed
       with the sharpest wit, appeared to give him pain.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Give not thine heritage to reproach. --Joel ii. 17.
    [1913 Webster]
 
   2. A cause of blame or censure; shame; disgrace.
    [1913 Webster]
 
   3. An object of blame, censure, scorn, or derision.
    [1913 Webster]
 
       Come, and let us build up the wall of Jerusalem,
       that we be no more a reproach.    --Neh. ii. 17.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disrepute; discredit; dishonor; opprobrium; invective;
     contumely; reviling; abuse; vilification; scurrility;
     insolence; insult; scorn; contempt; ignominy; shame;
     scandal;; disgrace; infamy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reproach
   n 1: a mild rebuke or criticism; "words of reproach"
   2: disgrace or shame; "he brought reproach upon his family"
   v 1: express criticism towards; "The president reproached the
      general for his irresponsible behavior" [syn: {reproach},
      {upbraid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top