ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extemporize

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extemporize-, *extemporize*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extemporize (v) ˈɪkstˈɛmpəraɪz (i1 k s t e1 m p @ r ai z)
extemporized (v) ˈɪkstˈɛmpəraɪzd (i1 k s t e1 m p @ r ai z d)
extemporizes (v) ˈɪkstˈɛmpəraɪzɪz (i1 k s t e1 m p @ r ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extemporize \Ex*tem"po*rize\, v. i. [imp. & p. p.
   {Extemporized}; p. pr. & vb. n. {Extemporizing}.]
   To speak extempore; especially, to discourse without special
   preparation; to make an offhand address.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extemporize \Ex*tem"po*rize\, v. t.
   To do, make, or utter extempore or off-hand; to prepare in
   great haste, under urgent necessity, or with scanty or
   unsuitable materials; as, to extemporize a dinner, a costume,
   etc.
   [1913 Webster]
 
      Themistocles . . . was of all men the best able to
      extemporize the right thing to be done. --Jowett
                          (Thucyd. ).
   [1913 Webster]
 
      Pitt, of whom it was said that he could extemporize a
      Queen's speech              --Lord
                          Campbell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extemporize
   v 1: manage in a makeshift way; do with whatever is at hand;
      "after the hurricane destroyed our house, we had to
      improvise for weeks" [syn: {improvise}, {extemporize}]
   2: perform without preparation; "he extemporized a speech at the
     wedding" [syn: {improvise}, {improvize}, {ad-lib},
     {extemporize}, {extemporise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top