ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oversee

OW1 V ER0 S IY2   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oversee-, *oversee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oversee[VT] ตรวจสอบ, See also: ตรวจดู, มองเห็น, แอบเห็น, Syn. superintend, supervise
oversee[VT] ตรวจตรา, See also: สำรวจ, Syn. supervise
oversee[VT] เฝ้าสังเกตอย่างไม่เปิดเผย
overseen[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ oversee
overseer[N] ผู้ตรวจสอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oversee(โอ'เวอะซี) vt. คุมงาน,ควบคุม,ตรวจตรา,สำรวจ,มองลงสู่เบื้อล่าง, Syn. direct
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor

English-Thai: Nontri Dictionary
oversee(vt) ตรวจตรา,ดูแล,ควบคุม,มองข้าม,เผลอ
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overseerผู้ดูแลทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overseerผู้ควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the top, the Commandant, who oversees the camp routine.สุดยอดแล้วก็คือ ผู้บัญชาการ ผู้ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างในแคมป์ Night and Fog (1956)
The SS watches them and oversees them.ผู้คุมจึงคอยสอดส่องดูแล อย่างทั่วถึงโดยตลอด Night and Fog (1956)
Jay Twistle in the main office, he oversees Witter Resources.เจย์ ทวิสเซิลดูแลฝ่ายบุคคลวิทเทอร์ The Pursuit of Happyness (2006)
um, hey, I need a resident to help me out in the clinic to oversee the new interns while I'm workinon this patient.อืม,เฮ้,ผมต้องการเรซิเดนท์ มาช่วยที่คลีนิค จะหาอินเทิร์นใหม่ไปให้ เพราะฉันกำลังดูผู้ป่วยอยู่ Love/Addiction (2007)
All procedures will be discussed and overseen by an upper level.ทุกกระบวนการต้องได้รับการอธิบายและควบคุมโดยคนที่มีความชำนาญ Love/Addiction (2007)
I will personally oversee your security detail, Mr. St. Nigel.ฉันจะดูแลการรักษาความปลอดภัยของคุณด้วยตัวเองคุณเซนต์ไนเจล American Duos (2007)
Loomis has now been appointed by Judge Masterson to oversee Myers' care while incarcerated here at Smith's Grove.ลูมิสตอนนี้ได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้พิพากษามาสเตอร์สัน ให้มาคอยดูแลไมเออร์ ขณะที่ถูกขังไว้ที่สมิทสโกรฟ Halloween (2007)
Go now. Oversee the sale of the Horses.ไปเถอะ ระวังตัวด้วย War (2007)
"if you need something to do, why not oversee the remodel of our new ski chalet?"ถ้ามีอะไรอยากทำ ก็ไปกระท่อมสกีอันใหม่ของเราสิ Opening Doors (2008)
I-I got everything under control up here, but I need you to oversee stevens with the pre-ops in the clinic.ผมคุมที่อบ่างบนนี้หมดแล้ว แต่ชั้นอยากให้เธอไปช่วย สตีเว่น ที่คลีนิค Here Comes the Flood (2008)
We oversee the meal plans, chaperone the social events, make sure the girls stay out of trouble.ดูแลเรื่องอาหารการกิน ก็ค่อยดูแลการออกงาน ให้แน่ใจว่าเค้าไม่มีปัญหา The House Bunny (2008)
I was overseeing the wrong planet.ชั้นมาผิดดาวรึงัย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตรวจ[N] inspector, See also: overseer, investigator, examiner
หัวหน้าคนงาน[N] foreman, See also: overseer, Example: เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว, Thai definition: ผู้ควบคุมคนงาน
หัวหน้างาน[N] foreman, See also: overseer, chief, boss, Ant. ลูกน้อง, Example: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน, Thai definition: ผู้ควบคุมงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee   FR: observer
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge   FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
คุมงาน[v. exp.] (khum ngān) EN: supervise work ; oversee   
ควบคุม[v.] (khwop khum) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend   FR: contrôler
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller   
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve   FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; réviser ; superviser ; tester

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSEE    OW1 V ER0 S IY2
OVERSEEN    OW1 V ER0 S IY2 N
OVERSEER    OW1 V ER0 S IY1 ER0
OVERSEES    OW1 V ER0 S IY2 Z
OVERSEERS    OW2 V ER0 S IY1 ER0 Z
OVERSEEING    OW1 V ER0 S IY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oversee    (v) ˌouvəsˈiː (ou2 v @ s ii1)
overseen    (v) ˌouvəsˈiːn (ou2 v @ s ii1 n)
overseer    (n) ˈouvəsɪəʴr (ou1 v @ s i@ r)
oversees    (v) ˌouvəsˈiːz (ou2 v @ s ii1 z)
overseers    (n) ˈouvəsɪəʴz (ou1 v @ s i@ z)
overseeing    (v) ˌouvəsˈiːɪŋ (ou2 v @ s ii1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监视[jiān shì, ㄐㄧㄢ ㄕˋ, / ] oversee; watch over, #8,543 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] overseer; steppe, #228,584 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学生会[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities) [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
現場監督[げんばかんとく, genbakantoku] (n) field overseer; site foreman [Add to Longdo]
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs) [Add to Longdo]
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer [Add to Longdo]
総理[そうり, souri] (n,vs) prime minister; leader; overseer (of national affairs); president; (P) [Add to Longdo]
蔵元[くらもと, kuramoto] (n) sake brewer; warehouse overseer [Add to Longdo]
中臣祓;中臣の祓[なかとみのはらえ, nakatominoharae] (n) (arch) (See 大祓) grand purification ceremony (so-called because it was overseen by the Nakatomi family) [Add to Longdo]
目付[めつけ, metsuke] (n) censor; overseer; inspector (Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oversee \O`ver*see"\, v. t. [imp. {Oversaw}; p. p. {Overseen};
   p. pr. & vb. n. {Overseeing}.] [AS. ofers['e]on to survey, to
   despise. See {Over}, and {See}.]
   [1913 Webster]
   1. To superintend; to watch over; to direct; to look or see
    after; to overlook[2].
    [1913 Webster]
 
   2. To omit or neglect seeing; to overlook[5]. [archaic]
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To see unintentionally or unexpectedly; -- the visual
    analogy to {overhear}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oversee \O`ver*see"\, v. i.
   To see too or too much; hence, to be deceived. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The most expert gamesters may sometimes oversee.
                          --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      Your partiality to me is much overseen, if you think me
      fit to correct your Latin.        --Walpole.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oversee
   v 1: watch and direct; "Who is overseeing this project?" [syn:
      {oversee}, {supervise}, {superintend}, {manage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top