Search result for

architect

(107 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -architect-, *architect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
architect[N] ผู้สร้าง, See also: ผู้สรรค์สร้าง, Syn. creator, originator
architect[N] สถาปนิก, See also: ผู้ออกแบบอาคาร, นักออกแบบอาคาร, Syn. designer
architecture[N] สถาปัตยกรรม, See also: งานสถาปัตยกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
architect(อาร์'คิเทคทฺ) n. นักสถาปนิก
architectonic(อาร์คิเทค'โทนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหลักหรือกฎของสถาปัตยกรรม
architectonics(อาร์คิเทคทอน'นิคซฺ) n. สถาปัตยกรรม, วิชาการก่อสร้าง
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
micro channel architecturช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กใช้ตัวย่อว่า MCA หมายถึง ช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กซึ่งบริษัทไอบีเอ็มสร้างไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่น PS/2 โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูล ทำได้รวดเร็วและง่าย กล่าวคือเพียงแต่เสียบแผ่นวงจรลงในช่องเสียบ MCA นี้เท่านั้น
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
architect(n) สถาปนิก
architectural(adj) ในเชิงสถาปัตยกรรม
architecture(n) สถาปัตยกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
architectonicสถาปัตยลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
architectureสถาปัตยกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
architecture; computer architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
architecture; computer architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Architectsสถาปนิก [TU Subject Heading]
Architectural acousticsสวนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural criticismการวิจารณ์สถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural designการออกแบบสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural drawingการเขียนแบบสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural drawingการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม (Architectural drawing) หมายถึง การเขียนแบบทางเทคนิคหรือภาพสเก็ตซ์ของโครงการก่อสร้างที่จัดทำโดยสถาปนิกหรือบริษัทสถาปนิก ภาพวาดนี้จะแสดงให้เห็นทุกขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างรวมถึงข้อกำหนดที่ใช้โดยผู้รับเหมาเพื่อการประมูล การซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมนั้น จะเป็นการเขียนแบบในลักษณะภาพฉาย หรือ ภาพ 2 มิติ เป็นส่วนใหญ่ และ มีการใช้สัญลักษณ์ด้วย โดยสถาปนิกจะออกแบบและเขียนแบบ สำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย งบประมาณการก่อสร้าง และการใช้งานอย่างคุ้มค่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Architectural firmsบริษัทสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural photographyการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural practiceการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectureสถาปัตยกรรม
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was an architect.ฉันเป็นสถาปนิก Not Cancer (2008)
You gave up architecture after you could see?คุณยอมแพ้สถาปัตยกรรม หลังจากคุณมองเห็น Not Cancer (2008)
Omar Sadiki. He's Jordanian. He's an architect.โอมาร์ ซาดิกิ คนจอร์แดน เป็นสถาปนิก Body of Lies (2008)
An architect named Omar Sadiki.สถาปนิกชื่อโอมาร์ ซาดิกิ Body of Lies (2008)
In a secret location, architects, scientists and engineers met... and concluded that there was only one hope for our future:ภายในเขตหวงห้าม,ที่เหล่าสถาปนิก, นักวิทยาศาสตร์ และนักวิศวะกรใช้ร่วมประชุม ได้ข้อสรุปว่า นั่นเป็นความหวังเดียวของอนาคต City of Ember (2008)
Yeah. I studied to be an architect, actually.อืม ก็ใช่ จริงๆแล้วผมจบสถาปัตย์ฯมา 500 Days of Summer (2009)
It's a big seller. I meant as an architect.มันขายดีมากเลย ฉันหมายถึงในฐานะสถาปนิก 500 Days of Summer (2009)
Please. I don't know anything about architecture.เถอะนะ ฉันไม่รู้อะไร เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเลย 500 Days of Summer (2009)
"The Architecture of Happiness.""สถาปัตยกรรมแห่งความสุข" 500 Days of Summer (2009)
Tom could be a really great architect if he wanted to be.จริงๆแล้วทอม สามารถเป็นสถาปนิกที่เก่งมากๆได้เลย ถ้าเค้าอยากจะเป็นน่ะนะ 500 Days of Summer (2009)
It's the perfect combination of classic architecture and understated elegance.เป็นการผสมกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมคลาสสิก กับความหรูหราที่ล้ำลึก Did You Hear About the Morgans? (2009)
He was part of the team that developed its underlying architecture.เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ที่พัฒนา ซึ่งเป็นรากแห่งสถาปัตยกรรม Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
architectA famous architect built this house.
architectAn architect should not pretend to be an artist.
architectBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
architectDespite adversity, the architect achieved worldwide fame.
architectFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.
architectHe is as great an architect as ever lived.
architectHe said his father was an architect and that he wanted to be one too.
architectI call architecture frozen music.
architectI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
architectIn 1995, Anode received architecture's most prestigious award.
architectIt is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.
architectIt is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปัตยกรรมศาสตร์[N] architecture, See also: architectural science, Syn. สถาปัตย์, Example: สถาบันผลิตสถาปนิกที่มีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากลขึ้นมากมาย, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง
สถาปนิก[N] architect, Syn. นักออกแบบ, คนเขียนแบบ, Count unit: คน
สถาปัตยกรรม[N] architecture
สถาปัตย์[N] architecture, Syn. สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: ลูกชายคนสุดท้องของเขากำลังเรียนสถาปัตย์ อยู่ที่จุฬา, Thai definition: ศิลปะ หรือวิชาที่ว่าด้วยการก่อสร้าง
สถาปนิก[N] architect, Example: สถาปนิกเป็นผู้กำหนดรูปบ้าน อันได้แก่ ทรวดทรงของบ้านและการจัดห้องต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ออกแบบก่อสร้างในทางสถาปัตยกรรม, Notes: (สันสกฤต)
สถาปัตยกรรม[N] architecture, See also: edifice, structure, Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง, Notes: (สันสกฤต)
ถาวรวัตถุ[N] permanent structure, See also: architecture, permanent thing, article or building which is permanent, durable and indestr, Example: งานการกุศลครั้งนั้นจัดขึ้นเพื่อหาเงินสร้างถาวรวัตถุในพระศาสนา, Count unit: ชนิด, ประเภท, อย่าง, Thai definition: สิ่งที่ก่อสร้างเพื่อให้มั่นคง ยั่งยืน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan   FR: plan d'architecte [m]
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม[n. exp.] (kān økbaēp thāng sathāpattayakam) EN: architecture design   
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม[adj.] (kīokap sathāpattayakam) EN: architectural   FR: architectural
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser   FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม[n. exp.] (rūpbaēp thāng sathāpattayakam) EN: architectural styles   FR: style architectural [m]
สถาปนิก[n.] (sathāpanik) EN: architect   FR: architecte [m]
สถาปัตยกรรม[n.] (sathāpattayakam) EN: architecture ; edifice ; structure   FR: architecture [f] ; structure [f]
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ [n. exp.] (sathāpattayakam Baisaēnthai) EN: Byzantine architecture   FR: architecture byzantine [f]
สถาปัตยกรรมไบแซนทีน [n. exp.] (sathāpattayakam Baisaēnthīn) EN: Byzantine architecture   FR: architecture byzantine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHITECT    AA1 R K AH0 T EH2 K T
ARCHITECTS    AA1 R K AH0 T EH2 K T S
ARCHITECT'S    AA1 R K AH0 T EH2 K T S
ARCHITECTURE    AA1 R K AH0 T EH2 K CH ER0
ARCHITECTURAL    AA2 R K AH0 T EH1 K CH ER0 AH0 L
ARCHITECTURES    AA1 R K AH0 T EH2 K CH ER0 Z
ARCHITECTURALLY    AA2 R K AH0 T EH1 K CH ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
architect    (n) (aa1 k i t e k t)
architects    (n) (aa1 k i t e k t s)
architecture    (n) (aa1 k i t e k ch @ r)
architectural    (j) (aa2 k i t e1 k ch @ r @ l)
architecturally    (a) (aa2 k i t e1 k ch @ r @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
アーキテクチャ(P);アーキテクチャー;アーキテクチュア;アキテクチャ[, a-kitekucha (P); a-kitekucha-; a-kitekuchua ; akitekucha] (n) architecture; (P) [Add to Longdo]
アーキテクチャラル;アーキテクチュラル[, a-kitekuchararu ; a-kitekuchuraru] (n) architectural [Add to Longdo]
アーキテクト[, a-kitekuto] (n) architect [Add to Longdo]
エンタープライズXアーキテクチャ[エンタープライズエックスアーキテクチャ, enta-puraizuekkusua-kitekucha] (n) {comp} Enterprise X Architecture [Add to Longdo]
オープンアーキテクチャ[, o-pun'a-kitekucha] (n) {comp} open architecture [Add to Longdo]
クライアントサーバアーキテクチャ[, kuraiantosa-baa-kitekucha] (n) {comp} client-server architecture [Add to Longdo]
クローズドアーキテクチャ[, kuro-zudoa-kitekucha] (n) {comp} closed architecture [Add to Longdo]
グリーンアーキテクチャー[, guri-n'a-kitekucha-] (n) green architecture [Add to Longdo]
ゴシック建築[ゴシックけんちく, goshikku kenchiku] (n) Gothic architecture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建筑学[jiàn zhù xué, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] architectural; architecture [Add to Longdo]
建筑师[jiàn zhú shī, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄕ, / ] architect [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
システムアーキテクチャ[しすてむあーきてくちゃ, shisutemua-kitekucha] system architecture [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture [Add to Longdo]
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
階層アーキテクチャ[かいそうアーキテクチャ, kaisou a-kitekucha] layered architecture [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Architect \Ar"chi*tect\ ([aum]r"k[i^]*t[e^]kt), n. [L.
   architectus, architecton, Gr. ? chief artificer, master
   builder; pref. 'archi- (E. archi-) + ? workman, akin to ?
   art, skill, ? to produce: cf. F. architecte, It. architetto.
   See {Technical}.]
   1. A person skilled in the art of building; one who
    understands architecture, or makes it his occupation to
    form plans and designs of buildings, and to superintend
    the artificers employed.
    [1913 Webster]
 
   2. A contriver, designer, or maker.
    [1913 Webster]
 
       The architects of their own happiness. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A French woman is a perfect architect in dress.
                          --Coldsmith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 architect
   n 1: someone who creates plans to be used in making something
      (such as buildings) [syn: {architect}, {designer}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 architect [ɑrʒitɛkt]
   architect
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 arch
 
 1. (kıs.) archaic, archaism, architect.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top