ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teach

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teach-, *teach*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teach(vt) สอน (วิชา), See also: ให้การศึกษา, Syn. educate, instruct
teach(vi) สอน (วิชา), See also: ให้การศึกษา, Syn. educate, instruct
teach(vt) สั่งสอน, See also: สอนสั่ง, อบรม
teach(n) ครู (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชี้ให้เห็นความทุกข์ทรมานจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้กลัวที่จะทำ
teacher(n) ผู้สอน, See also: ครู, คุณครู, อาจารย์, Syn. instructor, tutor
teacher(n) สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้
teaching(n) วิชาชีพการสอน, Syn. schooling, pedagogy
teaching(n) เรื่องที่สอน, See also: สิ่งที่สอน
teaching(adj) ที่ใช้ในการสอน
teaching(adj) ที่เป็นผู้สอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teach(ทีช) vt., vi. สอน, สั่งสอน, สอนหนังสือ, อบรม, ให้การศึกษา., Syn. instruct, educate
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน, ครู, อาจารย์., See also: teachership n.
teaching(ทิช'ชิง) n. การสอน, อาชีพการสอน, อาชีพครู, เรื่องที่สอน, สิ่งที่สอน, , See also: teachings ทฤษฎี, หลักการ, Syn. pedagogy, education
teachtextเป็นโปรแกรมการบรรณาธิกรณ์ข้อความ (text editing program) ง่าย ๆ ที่ใช้ในเครื่องแมคอินทอชเท่านั้น ปกติ จะใช้โปรแกรมนี้อ่านและแสดงแฟ้มที่ชื่อ README ทั้งหลาย
schoolteachingn. อาชีพครู, การสอนหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
teach(vi, vt) อบรม, สั่งสอน, สอนหนังสือ
teachable(adj) สอนง่าย, อบรมได้, เชื่อฟัง, คล้อยตาม
teacher(n) ครู, อาจารย์, ผู้สั่งสอน
teaching(n) การสอน, อาชีพครู
schoolteacher(n) อาจารย์, ครู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teaching machineเครื่องช่วยสอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Teacher effectivenessสัมฤทธิผลของครู [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Teacher participation in administrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของครู [TU Subject Heading]
Teacher-Librariansครูบรรณารักษ์ [TU Subject Heading]
Teacher-principal relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่ [TU Subject Heading]
Teacher-student relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน [TU Subject Heading]
Teachersครู [TU Subject Heading]
Teachers and communityครูกับชุมชน [TU Subject Heading]
Teachers college graduatesบัณฑิตคุรุศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
teach(vi) สอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You must teach me. Actually, I'm trying to find out exactly what your wife does do.ต้องสอนผมหน่อยเเล้ว ไอ้น้อง ฉันก็แค่อยากรู้ว่าเมียนายสนใจอะไรบ้าง Rebecca (1940)
I'll teach you to try to put the blame on me.ฉันจะสอนคุณไม่ พยายามที่จะโยนความผิดกับ ฉัน นั่นเป็นช่วงเวลาที่น่ารังเกียจ How I Won the War (1967)
As a pitch, it will teach you perseverance. 21, 22...21, 22 How I Won the War (1967)
Teach you team spirit.และคุณจะไม่ได้รับการบันทึก How I Won the War (1967)
It's safer to teach you English!It's safer to teach you English! The Godfather (1972)
Don't you, young man try to teach this assemblage the role of the Deity.อย่าดีกว่าพ่อหนุ่ม อย่าพยายามสอนองค์ประชุมนี้ ถึงหน้าที่พระองค์ท่าน Oh, God! (1977)
We don't teach you how to dance here, because we presume our students already know how.เราจะไม่สอนวิธีเต้นให้เธอ, เพราะว่า เราถือว่านักเรียนของเรารู้จักเต้นเป็นแล้ว. Suspiria (1977)
But we are going to teach him, Bubba.แต่เราจะไปสอนเขา บับบะ Mad Max (1979)
They're getting the hang of it. When we re-enlist, I'll teach them baseball.พวกเขาเริ่มหลงใหลมันแล้ว เมื่อเรา คัดตัวใหม่ ผมจะสอนเบสบอลให้พวกเขา Airplane! (1980)
In Special Forces, we teach our people to stay alive in the line of duty.ในกองพิเศษเราสอนคนจะมีชีวิตอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ First Blood (1982)
Ba will have to teach you to spin too.บาจะสอนให้เธอปั่นด้ายด้วย Gandhi (1982)
I'll teach you all our foolishness.ฉันจะสอนความโง่ของเราให้ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teachAccording to our teacher, she entered the hospital.
teachAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
teachAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
teachA good teacher must be patient with his pupils.
teachA great scholar is not necessarily a good teacher.
teachAll students looked up to their homeroom teacher.
teachAll teachers were young and loved teaching.
teachAll the class waited for the new teacher.
teachAll the students look up to their homeroom teacher.
teachAll the students respect their home room teacher.
teachAll things considered, he is a good teacher.
teachAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานสอน(n) teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
หล่อหลอม(v) preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai Definition: อบรมและพร่ำสอน
ดัดหลัง(v) teach someone a lesson, Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน, Example: การห้ามซื้อขายริงกิตนอกประเทศก็เท่ากับดัดหลังนักเก็งกำไรค่าเงินหาเงินสกุลริงกิต
ว.ค.(n) teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
วค.(n) teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
อ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อ.จ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อจ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อุปกรณ์การเรียนการสอน(n) teaching aid, See also: educational aid
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [ m, f ] ; enseignant [ m ] ; enseignante [ f ] ; maître [ m ] ; maîtresse [ f ]
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [ m ] ; enseignante [ f ]
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บรมครู[børommakhrū] (n) EN: great teacher
ฝึกสอน[feuksøn] (v) EN: teach
ฝึกสอน[feuksøn] (v) EN: practise teaching
การฝึกสอน[kān feuksøn] (n) EN: practice of teaching
การอบรม[kān oprom] (n) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill  FR: formation [ f ] ; éducation [ f ]
การสอน[kān søn] (n) EN: teaching  FR: enseignement [ m ]
การสอนภาษา[kān søn phāsā] (n, exp) EN: language teachning  FR: enseignement des langues [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TEACH
TEACHER
TEACHEY
TEACHES
TEACHES
TEACHOUT
TEACHING
TEACHERS
TEACHERS'
TEACHER'S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teach
teacher
teaches
teach-in
teachers
teaching
teach-ins
teachable
teachings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老师[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ,   /  ] teacher #795 [Add to Longdo]
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] teacher and student; education #1,074 [Add to Longdo]
教师[jiào shī, ㄐㄧㄠˋ ㄕ,   /  ] teacher #1,220 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] teach #1,347 [Add to Longdo]
教材[jiào cái, ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ,  ] teaching material #4,325 [Add to Longdo]
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ,   /  ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University) #11,698 [Add to Longdo]
讲课[jiǎng kè, ㄐㄧㄤˇ ㄎㄜˋ,   /  ] teach; lecture #13,613 [Add to Longdo]
教研室[jiào yán shì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄢˊ ㄕˋ,   ] teaching and research section #13,928 [Add to Longdo]
教员[jiào yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄩㄢˊ,   /  ] teacher; instructor #18,822 [Add to Longdo]
教职工[jiào zhí gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ,    /   ] teaching and administrative staff #20,981 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
教授[きょうじゅ, kyouju] (n, vs, adj-no) (1) professor; (2) teaching; instruction; (P) #746 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
[かど(P);もん(P), kado (P); mon (P)] (n, n-suf) (1) gate; (2) (もん only) branch of learning based on the teachings of a single master; (3) (もん only) (biological) division; (ctr) (4) (もん only) counter for cannons; (P) #1,127 [Add to Longdo]
教員[きょういん, kyouin] (n) teaching staff; (P) #1,466 [Add to Longdo]
先生[せんせい, sensei] (n) (1) teacher; master; doctor; (suf) (2) with names of teachers, etc. as an honorific; (P) #1,811 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P) #2,184 [Add to Longdo]
教師[きょうし, kyoushi] (n, adj-no) teacher (classroom); (P) #2,403 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teach \Teach\ (t[=e]ch), v. t. [imp. & p. p. {Taught} (t[add]t);
   p. pr. & vb. n. {Teaching}.] [OE. techen, imp. taughte,
   tahte, AS. t[=ae]cean, imp. t[=ae]hte, to show, teach, akin
   to t[=a]cn token. See {Token}.]
   1. To impart the knowledge of; to give intelligence
    concerning; to impart, as knowledge before unknown, or
    rules for practice; to inculcate as true or important; to
    exhibit impressively; as, to teach arithmetic, dancing,
    music, or the like; to teach morals.
    [1913 Webster]
 
       If some men teach wicked things, it must be that
       others should practice them.     --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct, as an instructor; to manage, as a preceptor; to
    guide the studies of; to instruct; to inform; to conduct
    through a course of studies; as, to teach a child or a
    class. "He taught his disciples." --Mark ix. 31.
    [1913 Webster]
 
       The village master taught his little school.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. To accustom; to guide; to show; to admonish.
    [1913 Webster]
 
       I shall myself to herbs teach you.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       They have taught their tongue to speak lies. --Jer.
                          ix. 5.
    [1913 Webster]
 
   Note: This verb is often used with two objects, one of the
      person, the other of the thing; as, he taught me Latin
      grammar. In the passive construction, either of these
      objects may be retained in the objective case, while
      the other becomes the subject; as, I was taught Latin
      grammar by him; Latin grammar was taught me by him.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To instruct; inform; inculcate; tell; guide; counsel;
     admonish. See the Note under {Learn}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teach \Teach\, v. i.
   To give instruction; to follow the business, or to perform
   the duties, of a preceptor.
   [1913 Webster]
 
      And gladly would he learn, and gladly teach. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The priests thereof teach for hire.   --Micah iii.
                          11.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Teach
   n 1: an English pirate who operated in the Caribbean and off the
      Atlantic coast of North America (died in 1718) [syn:
      {Teach}, {Edward Teach}, {Thatch}, {Edward Thatch},
      {Blackbeard}]
   v 1: impart skills or knowledge to; "I taught them French"; "He
      instructed me in building a boat" [syn: {teach}, {learn},
      {instruct}]
   2: accustom gradually to some action or attitude; "The child is
     taught to obey her parents"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top