ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consciously

K AA1 N SH AH0 S L IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consciously-, *consciously*, conscious
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consciously (adv) อย่างตั้งใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cellular memory based on the theory that all living tissues have the capacity to remember cellular memory explains how energy and information from a donor's tissue can transfer, consciously or unconsciously, to the recipientซิดนี่ คุณเวล ซิดนี่ นี่ พอล เธออยู่ในนั้นไหม? The Eye (2008)
There's this other species that you can't consciously communicate with, and you're both experiencing a thing that's purely for joy beyond the level of survival.ในการจัดการรวมกลุ่ม ร่วมประชุม ร่วมมือกัน แต่เหมือนว่าพวกเขาก็ไม่ ประสบความสำเร็จสักอย่าง The Cove (2009)
But, on the other hand, if you consciously try to smile the motor center issues an order saying, "SMILE NOW!" to force a smile and it takes control of the muscles.แต่ถ้ากรณีที่เธอพยายามตั้งใจยิ้ม จะเป็นสมองส่วนกลางที่จะส่งคำสั่ง ยิ้มสิ! .. Episode #1.7 (2009)
Imagine you're designing a building. You consciously create each aspect.ลองนึกภาพคุณกำลังออกแบบอาคาร คุณมีสติสร้างรายด้าน Inception (2010)
So consciously or unconsciously,งั้น มีสำนึก หรือ จิตใต้สำนึก The Internet Is Forever (2010)
Consciously or not, Randy Slade revealed clues as to his partner's identity when he detonated his bomb.ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ สเลดเปิดเผยร่องรอย ตัวตนของคู่หูเขา ตอนที่เขาจุดระเบิด Painless (2011)
You know, older buildings like this emit a low enough frequency that you can't consciously hear.รู้ไหม ตึกเก่าแบบนี้ ส่งเสียงความถี่ต่ำ กว่าที่คุณจะรับรู้ได้ Self Fulfilling Prophecy (2011)
Even if consciously he doesn't want to,แม้ว่าในส่วนลึกของจิตใจแล้วเขาไม่ต้องการจะทำ O Come, All Ye Faithful (2012)
Maybe it's some evidence, some... artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive.บางทีมันก็ มันอาจจะเป็นหลักฐาน เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นของมิติที่สูงกว่า ซึ่งเราไม่สามารถรับรู้ได้ Interstellar (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่รู้สึกตัว[adv.] (dōi mai rūseuk tūa) EN: unconsciously   
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūtūa) EN: unconsciously ; unawarely   FR: inconsciemment
สลบไสล[adv.] (salopsalai) EN: like tops ; unconsciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSCIOUSLY K AA1 N SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consciously (a) kˈɒnʃəsliː (k o1 n sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking [Add to Longdo]
知らず知らず(P);知らず識らず;不知不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P) [Add to Longdo]
貧乏揺すり;貧乏ゆすり[びんぼうゆすり, binbouyusuri] (n,vs) shaking or tapping (usu. one's foot) unconsciously; fidgeting (esp. of the legs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consciously \Con"scious*ly\, adv.
   In a conscious manner; with knowledge of one's own mental
   operations or actions.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consciously
   adv 1: with awareness; "she consciously played with the idea of
       inviting them" [ant: {unconsciously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top