ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rebuke

R IY0 B Y UW1 K   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebuke-, *rebuke*
Possible hiragana form: れぶけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebuke[VT] ดุด่า, See also: ประณาม
rebuke[VT] การดุด่า, See also: การประณาม, Syn. comeuppance, reprimand
rebuker[N] คนที่ดุด่า, See also: ผู้ประณาม
rebuke for[PHRV] ประณาม, See also: ด่าว่ารุนแรง, Syn. tell off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand

English-Thai: Nontri Dictionary
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
rebuke(vt) ตำหนิ,ว่ากล่าว,ต่อว่า,ประณาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19."และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3: 21 Grams (2003)
While there has been no official rebuke of the terrorists' demands, statements from the White House appear to confirm the president's position is unchanged, and that the treaty will be signed within the hour, as scheduled.มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน. ว่าจะไม่ยกเลิกการลงนาม มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน. Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I rebuke you in the name of Jesus.I rebuke you in the name of Jesus. I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rebukeHe took it for an implied rebuke.
rebukeHe was rebuked for writing such a rough report.
rebukeHe who rebukes the world is rebuked by the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่ากล่าว[V] reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
โขกสับ[V] rebuke, See also: nag, peck at, scold severely, Syn. กดขี่, ข่มเหง, ข่มเหงรังแก, Example: คุณนายบ้านนั้นโขกสับลูกจ้างอย่างไร้ความปรานี, Thai definition: ด่าว่าข่มขี่, ด่าเอาว่าเอาอย่างไม่ปรานี
คุ[V] scold, See also: rebuke, chide, reprove, reprimand, censure, admonish, reproach, Syn. ดุ, Example: ผมถูกคุณพ่อคุเอาใหญ่, Notes: (ปาก)
กระหนาบ[V] rebuke, See also: reprimand, reprove, Example: เขาถูกครูใหญ่คอยกระหนาบอยู่เสมอจึงไม่กล้านอกลู่นอกทาง, Thai definition: พูดหรือขมขู่ให้กลัวไม่กล้าทำนอกลู่นอกทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
สวด[v.] (sūat) EN: reprove ; rebuke   
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task   FR: reprocher ; critiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
REBUKE R IY0 B Y UW1 K
REBUKE R IH0 B Y UW1 K
REBUKED R IH0 B Y UW1 K T
REBUKED R IY0 B Y UW1 K T
REBUKES R IY0 B Y UW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebuke (v) rˈɪbjˈuːk (r i1 b y uu1 k)
rebuked (v) rˈɪbjˈuːkt (r i1 b y uu1 k t)
rebukes (v) rˈɪbjˈuːks (r i1 b y uu1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tadel {m}; Rüge {f}; Zurechtweisung {f}; Vorwurf {m} | Tadel {pl}; Rügen {pl}; Zurechtweisungen {pl}; Vorwürfe {pl}rebuke | rebukes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
詰る[なじる, najiru] (v5r,vt) to rebuke; to scold; to tell off [Add to Longdo]
厳責[げんせき, genseki] (n,vs) strong reprimand; rebuke [Add to Longdo]
叱り飛ばす[しかりとばす, shikaritobasu] (v5s,vt) to rebuke strongly; to tell off [Add to Longdo]
叱り付ける;叱りつける[しかりつける, shikaritsukeru] (v1,vt) to rebuke; to scold harshly [Add to Longdo]
叱責[しっせき, shisseki] (n,vs,adj-no) reprimand; rebuke [Add to Longdo]
叱咤(oK)[しった, shitta] (n,vs) scolding; rebuke; reprimand [Add to Longdo]
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish [Add to Longdo]
非を諭す[ひをさとす, hiwosatosu] (exp,v5s) to rebuke someone (e.g. for faults) [Add to Longdo]
問責[もんせき, monseki] (n,vs) blame; censure; reproof; reprimand; rebuke; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rebuke \Re*buke"\ (r[-e]*b[=u]k"), v. t. [imp. & p. p. {Rebuked}
   (r[-e]*b[=u]kt"); p. pr. & vb. n. {Rebuking}.] [OF.
   rebouquier to dull, blunt, F. reboucher; perhaps fr. pref.
   re- re- + bouche mouth, OF. also bouque, L. bucca cheek; if
   so, the original sense was, to stop the mouth of; hence, to
   stop, obstruct.]
   To check, silence, or put down, with reproof; to restrain by
   expression of disapprobation; to reprehend sharply and
   summarily; to chide; to reprove; to admonish.
   [1913 Webster]
 
      The proud he tamed, the penitent he cheered,
      Nor to rebuke the rich offender feared. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To reprove; chide; check; chasten; restrain; silence.
     See {Reprove}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rebuke \Re*buke"\ (r[-e]*b[=u]k"), n.
   1. A direct and pointed reproof; a reprimand; also,
    chastisement; punishment.
    [1913 Webster]
 
       For thy sake I have suffered rebuke. --Jer. xv. 15.
    [1913 Webster]
 
       Why bear you these rebukes and answer not? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Check; rebuff. [Obs.] --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {To be without rebuke}, to live without giving cause of
    reproof or censure; to be blameless.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rebuke
   n 1: an act or expression of criticism and censure; "he had to
      take the rebuke with a smile on his face" [syn: {rebuke},
      {reproof}, {reproval}, {reprehension}, {reprimand}]
   v 1: censure severely or angrily; "The mother scolded the child
      for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the
      Prime Minister"; "The customer dressed down the waiter for
      bringing cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to
      task}, {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture},
      {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold},
      {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out},
      {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top