Search result for

ornes

(784 entries)
(0.043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ornes-, *ornes*, orne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ornes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ornes*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
遊具[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อุมาพร[Umaporn] (name uniq ) Blessing of a God, Angel

English-Thai: Longdo Dictionary
morning(n.) ตอนเช้า
corny(n) เชย, ที่ล้าสมัย เช่น The movie was okay, but the love scene was really corny.
morning sickness(n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)
morning glory(n) ผักบุ้ง
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
born[ADJ] ที่เป็นมาโดยกำเนิด, See also: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
corn[VT] เก็บรักษาและปรุงด้วยเกลือ, Syn. cure, salt, pickle
corn[N] ข้าวโพด
corn[N] ต้นข้าวโพด
corn[N] เมล็ดข้าวโพด, See also: ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์
corn[VT] เลี้ยงด้วยเมล็ดข้าวโพด
corn[N] ตาปลา, See also: หนังแข็ง, ตุ่มหนัง
horn[N] เขา, See also: เขาสัตว์
horn[N] เครื่องเป่าในดนตรีแจ๊ส
horn[N] แตร (รถยนต์)
horn[VT] แทง (ด้วยเขา), See also: ขวิด (ด้วยเขา)
lorn[ADJ] ถูกทอดทิ้ง, See also: โดดเดี่ยว, สันโดษ
morn[N] เวลาเช้า (ทางวรรณคดี), See also: รุ่งอรุณ, รุ่งเช้า, Syn. morning, a.m.
torn[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ tear
worn[VT] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา wear
worn[ADJ] ซึ่งใช้จนเก่า, See also: ซึ่งใช้จนเสื่อม, Syn. frayed, shabby, threadbare, Ant. brand new, new, unused
acorn[N] ผลต้นโอ๊ก
adorn[VT] ตกแต่ง, See also: แต่ง, ทรงเครื่อง, ประดิดประดอย, ประดับ, ประดับประดา, Syn. beautify, embellish, ornament
borne[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ bear
corny[ADJ] ที่ล้าสมัย, Syn. old-fashioned, trite
horny[ADJ] คล้ายเขาสัตว์
horny[ADJ] ซึ่งมีความต้องการทางเพศ, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ, Syn. concupiscent, libidinous, lustful
horny[ADJ] ที่ทำมาจากเขาสัตว์, See also: ที่ทำด้วยเขาสัตว์
horny[ADJ] หยาบคล้ายเขาสัตว์, See also: กระด้างคล้ายเขาสัตว์
scorn[N] การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. contempt, disdain, mockery, sarcasm
scorn[VT] ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, Syn. disdain
sworn[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ swear
sworn[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ swear
thorn[N] หนาม, Syn. barb, spine
thorn[N] พืชมีหนาม, See also: พืชไม้หนาม
thorn[N] อุปสรรค, See also: ขวากหนาม, ความยุ่งเหยิง, สิ่งที่ทำให้ยุ่งยาก
cornea[N] กระจกตา, See also: แก้วตา
corner[N] การเตะมุม, See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner[N] การผูกขาด
corner[ADJ] ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner[VT] ต้อนเข้ามุม, Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner[VT] ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: ทำให้จนตรอก
corner[N] ที่สงบเงียบ
corner[VT] ผูกขาด, See also: ควบคุม
corner[ADJ] เพื่อให้วางเข้ามุม
corner[N] มุม, Syn. angle
corner[VI] เลี้ยวตรงมุม
corner[N] สถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. difficulty, tight spot
corner[N] สิ่งที่ทำมาเพื่อให้วางเข้ามุม
corner[N] หัวถนน, See also: หัวต่อถนน, จุดที่ถนนสองสายมาบรรจบกัน
cornet[N] แตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. horn, trumpet
horned[ADJ] ซึ่งมีเขา
hornet[N] แตน (เป็นแมลงในตระกูล Vespidae), See also: ต่อ
inborn[ADJ] โดยกำเนิด, See also: แต่แรกเกิด, แต่กำเนิด, Syn. native, innate, inbred
ornate[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, Syn. elaborate, decorated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
acorn(เอ' คอร์น) n ผลต้นโอ๊ก
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament)
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
alphorn(แอลพ' ฮอร์น) n. alpenhorn
althorn(แอลทฺ' ฮอร์น) n. แตรดนตรีชนิดหนึ่ง (cornet family)
alto horn(แอล' โทฮอร์น) =althorn
attorn(อะเทอร์น') vi. ยอมรับเจ้าของที่ดินคนใหม่. -vt. ย้าย. -attornment n.
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
born(บอร์น) adj. กำเนิด,แต่กำเนิด,โดยกำเนิด -Phr. (born yesterday ไร้เรียงสา,ไร้ประสบการ) -Conf. borne
borne(บอร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ bear -Conf. born
borneo(บอร์'เนียว) n. เกาะบอร์เนียว., See also: Bornean adj.,n. ดูBorneo
broomcornn. ต้นที่มีใบยาว ใช้ทำไม้กวาด
california(แคลลิฟอร์'เนีย) n. ชื่อมลรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ -Californian adj.,n.
capricorn(แคพ'ริคอร์น) n. กลุ่มดาวแพะ
careworn(แคร์'วอร์น) adj. มีอาการกังวล, Syn. worried
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
corn(คอร์น) {corned,corning,corns} n. ข้าวโดยทั่วไป (อังกฤษ) ,ข้าวโพด (สหรัฐ) ,ข้าวโอ๊ต (สก๊อตแลนด์) ,คำพูดน่าเบื่อหู,ตาปลา,หนังหดแข็ง,ตุ่มหนัง vt. ใส่เกลือในเมล็ดข้าว,ดองเค็ม,แช่เกลือ
corn chandlern. พ่อค้าขายข้าวปลีก
corn dodgern. ขนมปังข้าวโพด
corn loftn. ฉางข้าว
corncob(คอร์น'คอบ) รวงข้าวโพด,ซังข้าวโพด
cornea(คอร์'เนีย) n. กระจกตา,แก้วตา, See also: corneal adj. ดูcornea
corneal oacificationแก้วตาเป็นฝ้า
corned(คอร์นดฺ) adj. แช่เกลือ
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
cornet(คอร์'เนท) n. แตรทองเหลืองขนาดเล็ก
cornetist(คอร์เนท'ทิสทฺ) n. คนเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. cornettist
cornfed(คอร์น'เฟด) adj. ซึ่งเลี้ยงด้วยพืชประเภทข้าว,อยู่ดีกินดี
cornflakes(คอร์น'เฟลคซฺ) n.,pl. แผ่นข้าวโพดสำหรับผสมกับน้ำนมกินเป็นอาหารมื้อเช้า
cornhusking(คอร์น'ฮัสคิง) n. การเอาเปลือกข้าวโพดออก
cornice(คอร์'นิส) n. บัว,บัวเพดาน,กระบังลวดลายเหนือหรือใต้ประตูหน้าต่าง,ชายคา. vt. ใส่บัว,ใส่บัวเพดาน,ใส่ชายคา
corniche(คอร์'นิช) n. ถนนที่วกเวียนตามหน้าผาหรือภูเขา
cornicle(คอร์'นิเคิล) n. ส่วนที่ยื่นคล้ายเขาเล็ก ๆ ปุ่ม
corniculate(คอร์นิค'ยะเลท) adj. คล้ายเขาสัตว์,เป็นปุ่ม
cornsilkn. ไหมข้าวโพด
cornu(คอร์'นู) n.,เขา (สัตว์) ,ส่วนที่คล้ายเขา
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
cornuted(คอร์นู'ทิด) adj. มีเขา,เป็นรูปเขา,เป็นมุม,
cornuto(คอร์นู'โท) n. สามีของหญิงที่มีชู้
corny(คอร์'นี) adj. ล้าสมัย,ซ้ำซาก,เปิ่น,เป็นตาปลา
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
footwornadj. สืบเนื่องจากการเดินมาก,ปวดเท้า,เท้าบวม

English-Thai: Nontri Dictionary
acorn(n) ลูกโอ๊ก
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
born(adj) โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด
born(vt) pp ของ bear
borne(vt) pp ของ bear
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
corn(n) ข้าวโพด
corn(vt) แช่เกลือ,ดองเค็ม
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม
firstborn(adj) หัวปี,เป็นคนแรก
forborne(vi) pp ของ forbear
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง
fornication(n) การผิดผี,การเป็นชู้,การผิดประเวณี
forsworn(vt) pp ของ forswear
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
horn(n) แตรรถยนต์,เขาสัตว์
hornet(n) ตัวต่อ
hornpipe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง,แตรเขาสัตว์
horny(adj) มีเขา,แข็งเหมือนเขาสัตว์,เป็นเขาสัตว์
inborn(adj) มีมาแต่กำเนิด,ตั้งแต่เกิด,โดยกำเนิด
leghorn(n) ไก่เล็กฮอน
lorn(adj) ถูกละทิ้งไป,สันโดษ,โดดเดี่ยว
lovelorn(adj) อกหัก,พลัดพราก,ถูกทอดทิ้ง
morn(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
morning(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
newborn(adj) เพิ่งเกิดใหม่,แรกเกิด
ornament(vt) ประดับ,ทำให้สวย,ตกแต่ง,เสริมแต่ง
ornamental(adj) เป็นเครื่องประดับ,เกี่ยวกับเครื่องประดับ
ornamentation(n) การประดับ,การตกแต่ง,การเสริมแต่ง
ornate(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ฉูดฉาด
ornithology(n) นกวิทยา
outworn(adj) สึกหรอ,ขาดวิ่น,พ้นสมัย,ล้าสมัย,เก่าแก่
popcorn(n) ข้าวโพดคั่ว
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ
scornfully(adv) อย่างสบประมาท,อย่างเหยียดหยาม,อย่างดูถูก,อย่างรังเกียจ
shoehorn(n) ช้อนใส่รองเท้า
shorn(vt) pp ของ shear
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน
sworn(vi) pp ของ swear
thorn(n) หนาม,ต้นไม้ที่มีหนาม,ความยุ่งยาก,หอกข้างแคร่
thorny(adj) มีหนาม,ยุ่งยาก,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก
torn(vt) pp ของ tear

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pericorneal; perikeratic-รอบกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perikeratic; pericorneal-รอบกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phthisis corneaeกระจกตาแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pornographyเรื่องเร้ากามารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pornographyงานลามก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulp hornยอดโพรงฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
psittacosis; ornithosisไข้นก, ไข้นกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster, cornยาแผ่นปิดตาปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
letter of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leucoma of the corneaแผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ walleye ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
live-bornที่เกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
live-born childทารกที่เกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reflex, cornealรีเฟล็กซ์กระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, unconditioned; reflex, inbornรีเฟล็กซ์โดยกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, inborn; reflex, unconditionedรีเฟล็กซ์โดยกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spine; thornหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
solitary coral; cup coral; horn coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sickness, morning; nausea gravidarumอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbornตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbornทารกตายคลอด, ตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillborn childทารกตายคลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swornสาบานยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
single-glut square cornerรอยต่อมุมฉากชิ้นเสริมเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
subornation of perjuryการสร้างพยานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
State's attorneyอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincter, cornual; sphincter, tubalหูรูดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincter, tubal; sphincter, cornualหูรูดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ornamentลายวิจิตร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ornithosis; psittacosisไข้นก, ไข้นกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airborne infectionการติดเชื้อจากอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airborne magnetometer; aerial magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attorney at lawทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney in factผู้รับมอบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, power ofหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, State'sอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney-at-lawทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อธิบดีกรมอัยการ (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน)๓. ที่ปรึกษากฎหมายแห่งมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อัยการแผ่นดิน (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air horn๑. แตรลม๒. ท่ออากาศเข้าคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acornผลเปลือกแข็งมีกาบรูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
albite-epidote-hornfels faciesชุดลักษณ์แอลไบต์-เอพิโดต-ฮอร์นเฟลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adornmentการประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscess, cornealฝีกระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ unguis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerial magnetometer; airborne magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attorneyผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornithologyปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Baby cornข้าวโพดฝักอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybrid cornข้าวโพดพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Longhorn (Computer operating system)ลองฮอร์น (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corneaกระจกตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cornข้าวโพด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Canned cornข้าวโพดกระป๋อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sweet cornข้าวโพดหวาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tornadoeทอร์นาโด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ornithologistนักปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corn oilน้ำมันข้าวโพด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anklets (Ornaments)กำไลข้อเท้า [TU Subject Heading]
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Attorneys generalอัยการสูงสุด [TU Subject Heading]
Baby cornข้าวโพดฝักอ่อน [TU Subject Heading]
Canned cornข้าวโพดกระป๋อง [TU Subject Heading]
Child pornographyเด็กในสื่อลามก [TU Subject Heading]
Children and pornographyเด็กกับสื่อลามก [TU Subject Heading]
Clemens, Samuel Langhorne, 1835-1910คลีเมนส์, แซมมวล แลงฮอร์น, ค.ศ. 1835-1910 [TU Subject Heading]
Cornข้าวโพด [TU Subject Heading]
Corn as feedข้าวโพดที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Corn industryอุตสาหกรรมข้าวโพด [TU Subject Heading]
Corn oilน้ำมันข้าวโพด [TU Subject Heading]
Corncobsซังข้าวโพด [TU Subject Heading]
Corneaกระจกตา [TU Subject Heading]
Corneal Topographyรายละเอียดเฉพาะส่วนกระจกตา [TU Subject Heading]
Corneal transplantationการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา [TU Subject Heading]
Corneal ulcerแผลที่กระจกตา [TU Subject Heading]
Cornmilkน้ำนมข้าวโพด [TU Subject Heading]
CornSheel (Computer program language)คอร์นเชลล์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Cornstarch industryอุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด [TU Subject Heading]
Decoration and ornamentการตกแต่งและการประดับ [TU Subject Heading]
Decoration and ornament, Rusticการตกแต่งและการประดับแนวชนบท [TU Subject Heading]
Garden ornaments and furnitureสิ่งตกแต่งสวนและเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Genetic diseases, Inborn ; Genetic disorders ; Hereditary diseasesโรคพันธุกรรม [TU Subject Heading]
Government attorneysอัยการ [TU Subject Heading]
Hornbillsนกเงือก [TU Subject Heading]
Infant, Newbornทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Infant, Newborn, Diseasesโรคของทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Internet pornographyสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Los Angeles (California)ลอส แองเจลิส (แคลิฟอร์เนีย) [TU Subject Heading]
Metabloism, Inborn errorsโรคเมตะบอลิสม์ผิดปกติแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental fish tradeอุตสาหกรรมปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental fishesปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental plant industryอุตสาหกรรมไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental rocksหินประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental shrubsไม้พุ่มประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental treesต้นไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Phrachetiyavisakhabujanusornsakonlokprakadborvornbujawanvisakhaพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์สกลโลกประกาศบวรบูชาวันวิสาขะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
around the corner (Idiom ) ใกล้เข้ามาแล้ว , บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า Trip is around the corner.
See also: S. imminent,
Ch_mungkorndang[wor ra nuh see dang] (n ) โจรจกหะมอย, หัวหน้าแก๊งเด็กติ๋มก่อนสี่ทุ่ม
corn syrup (n ) แบะแซ
corniceไม้คิ้ว ไม้บัว
corning wareแก้ว , เครื่องแก้ว
cornstalk (n name ) ซังข้าวโพด
flowering and ornamental plantsไม้ดอกไม้ประดับ
foodborne illness (n ) อาหารเป็นพิษ
See also: S. food poisoning, foodborne disease,
Giornata[จอร์นาตา] (n ) งานเขียนบนปูนเปียกที่เขียนเสร็จในแต่ละวัน (เกี่ยวกับวิธีเขียนจิตรกรรมฝาผนัง)
See also: R. Buon fresco
Good Morning (vt ) สวัสดีตอนเช้า
hawthorne effect[ฮาวธอร์น] (n) 1. การบิดเบือนผลการวิจัยเนื่องจากการตอบแบบสอบถาม -> A distortion of research results caused by the response of subjects to the special attention they receive from researchers [แปลจาก www.onelook.com] 2. The effect (usually positive or beneficial) of being under study, upon the persons being studied; their knowledge of the study often influences their behaviour. [www.onelook.com]
Kasikornbank (org ) ธนาคารกสิกรไทย
Korney or korny (adj) ซุกซน
time-worn (adj ) ที่ใช้มานมนาน, ใช้บ่อยเกินไป
้hornwormตัวอ่อนของผีเสื้อราตรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They don't. I ran up there this morning.ไม่ได้ส่งจ้ะ , ฉันไปซื้อมาเมื่อเช้านี้ Con-Heir (2012)
Morning.อรุณสวัสดิ์ Checkmate (2012)
You don't need to make it sound like a porno.เธอไม่ต้องพูดงั้นก็ได้ ทำอย่างกะหนังโป๊ไปได้ It Girl, Interrupted (2012)
If what's-his-name really is 16, you'll be in prison right there next to me for recording and distributing child pornography.แล้วอะไรละถ้าเขาอายุ16จริงๆ คุณก็จะไปอยู่ในคุก ไปอยู่ในนั้นกับฉัน เพราะการบันทึกและแพร่กระจายสื่อลามก It Girl, Interrupted (2012)
I got a call from an agent this morning.ฉันได้รับโทรศัพท์จากตัวแทนเมื่อเช้านี้ It Girl, Interrupted (2012)
Good morning.อรุณสวัสดิ์ Salon of the Dead (2012)
And yet, with all our tablets and smartphones, there are still some people who like to get their morning dish the old-fashioned way.และแน่นอน ตั้งแต่แท็บเล็ทและสมาร์ทโฟน แต่ก็ยังมีบางคนที่ชอบ ที่จะรับข่าวสารยามเช้าง่ายๆ Despicable B (2012)
Do you know the date he was born or where you were on that date?หรือว่าวันเกิดของเขา แล้วคุณอยู่ที่ไหนในวันนั้น Salon of the Dead (2012)
My father finally came forward, and, um, I just spent the morning with him.พ่อของฉันเพิ่งปรากฎตัว และฉันเพิ่งใช้เวลาเมื่อเช้ากับเขา Despicable B (2012)
Hey, mom. Where was Rufus this morning?เฮ้ แม่คะ รูฟัสอยู่ไหนคะ Despicable B (2012)
So as I was cleaning out my closet this morning,หลังจากที่เมื่อเช้าฉันจัดตู้เสื้อผ้าของฉัน Despicable B (2012)
Remember what we said this morning?จำได้ไหมที่เราคุยกันเมื่อเช้า? Raiders of the Lost Art (2012)
She spent the morning with her father?เธอใช้เวลาตอนเช้ากับพ่อของเธอหรอ? Despicable B (2012)
You haven't wanted to spend this much time with me since I wrote a term paper on British punk rock and the subculture of scorn.พ่อไม่เคยอยากจะใ้ช้เวลาอยู่กับผมเลย ตั้งแต่ที่ผมต้องทำรายงาน ในวงพังก์ร็อคอังกฤษ และวัฒนธรรมที่น่ารังเกียจ Despicable B (2012)
Take a look at the date in the corner.ดูวันที่ตรงมุมรูปสิ Raiders of the Lost Art (2012)
It's right before you were born.มันเป็นเวลาก่อนนายเกิด Raiders of the Lost Art (2012)
This morning, it felt like we were-- we were in such a good place.ฉันรู้สึกว่าเราเคย อยู๋ในสถานการณ์ที่ดี Raiders of the Lost Art (2012)
She spent the morning with him.เธอเจอเขาเมื่อเช้า ฉันคิดว่าเรื่องทั้งหมด Despicable B (2012)
And--and then Nate just told me that Lola spent the morning with her father.แต่แล้วหนูเห็นพ่ออยู่กับดลล่า และเนทบอกหนู โลล่าอยู่กับพ่อเธอเมื่อเช้านี้ Despicable B (2012)
Take a look at the date in the corner.ลองดูวันที่ที่มุมรูปดู Despicable B (2012)
It's right before you were born.มันก่อนที่คุณจะเกิด Despicable B (2012)
If you sign over power of attorney to me,ถ้าคุณเซนมอบอำนาจให้ผม Despicable B (2012)
Y-yeah, yeah, that's exactly what I was telling Blair this morning.ค ครับ ครับ นั่นคือสิ่งที่ผมบอก แบลร์เช้าวันนี้ Raiders of the Lost Art (2012)
And, uh, my van is just around the corner.อ้า รถฉันอยู่ตรงหัวมุมถนนนั่น Raiders of the Lost Art (2012)
The right sleeve of an internet porn addict, the breathing pattern of an untreated heart condition.ติดหนังโป๊ หายใจแบบคนมีปัญหาโรคหัวใจ A Scandal in Belgravia (2012)
You'll be fine in the morning. Just sleep.นายจะรู้สึกดีขึ้นในตอนเช้า พักผ่อนเถอะ A Scandal in Belgravia (2012)
It can't be your birthday, no disrespect, but you were born in the '80s and 8's barely used, so...มันไม่ใช่วันเกิดคุณ ไม่ได้หยาบคายนะ.. คุณเกิดยุค 80 แต่เลข 8 แทบไม่ได้ใช้เลย งั้น.. A Scandal in Belgravia (2012)
"Good morning. I like your funny hat."อรุณสวัสดิ์ ฉันชอบหมวกตลกๆใบนั้นของคุณจัง" A Scandal in Belgravia (2012)
I wish you could have worn the antlers.ฉันอยากให้คุณสวมเขากวางจัง A Scandal in Belgravia (2012)
First thing in the morning, me and the wife, back together, sorted.ครับ ผมจะไปเช้าพรุ่งนี้กับภรรยา เรากลับมาดีกันแล้ว A Scandal in Belgravia (2012)
There's a barrel of Dornish wine on the sledge.มีไวน์จากดอร์นิชมาเป็นถังๆ อยู่บนเลื่อนหิมะโน่น The North Remembers (2012)
The King has no trueborn sons.พระราชาไม่มีโอรสที่แท้จริงเลย The North Remembers (2012)
I was born in a place like this.ข้าเกิดในสถานที่ประมาณนี้แหละ The North Remembers (2012)
"...that my brother Robert left no trueborn heirs, the boy Joffrey, the boy Tommen, and the girl Myrcella being born of incest between Cersei Lannister and her brother Jaime Lannister."... ว่าโรเบิร์ตพี่ชายของข้า ไม่ได้เหลือลูกชายที่แท้จริงไว้เลย เด็กชายจอฟฟรี เด็กชายทอมมิน The North Remembers (2012)
Send copies of that letter to every corner of the Realm, from the Arbor to the Wall.ส่งสำเนาจดหมายนั่น ไปให้ทั่วทุกมุมของอาณาจักร ตั้งแต่อาเบอร์ จนถึงกำแพง The North Remembers (2012)
- this morning, Your Grace.- เมื่อเช้านี้ ฝ่าบาท The North Remembers (2012)
Some people are fortunate enough to be born into the right family.คนบางคนโชคดี ได้เกิดมาในตระกูลที่เหมาะสม The North Remembers (2012)
I smile and cry at same time all morning, and not even wedding yet.ฉันยิ้มและก็ร้องไห้ตลอดเช้า งานแต่งงานก็ยังไม่เริ่ม G.G. (2012)
There's a king in every corner now.มีพระราชาอยู่ทุกมุมเมืองแล้วตอนนี้ The North Remembers (2012)
One is done in a dark corner, the other with light-reflecting powder.อันหนึ่งทำในมุมมืด ส่วนอีกอันใช้แป้งช่วยกระจายแสง The End of the Affair? (2012)
In the morning, but first we celebrate with a duet of "Endless Love."ในตอนเช้า แต่ตอนนี้เรามาฉลองด้วยกันดีกว่า ให้กับ "รักที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย" The End of the Affair? (2012)
You know, that might work for you at 3:00 in the morning in the lower east side, but it's Gossip Girl.คุณรู้มั้ยฉันต้องทำงานให้คุณตั้งแต่ตี3 ที่โลเวอร์อีสไซด์ แต่นี่คือกอสซิปเกิร์ล Father and the Bride (2012)
Just put that up there in the corner and make it color and see what I like.วางไว้ตรงนั้นแหละ ตรงเคาท์เตอร์ ลองใส่สีลงไปตรงนั้นนะ แล้วเอามาให้ผมดู Father and the Bride (2012)
I received a call from princess Beatrice this morning.เบียทริซโทหาฉันเมื่อเช้า Father and the Bride (2012)
You should have worn an actual tiara.เธอควรจะระวังผ้าคลุมศีรษะ Father and the Bride (2012)
Uh, well, I actually talked to Blair this morning, and she wants us to stay together until the wedding, just so Louis doesn't suspect anything.อ้อ,เอ่อ,ผมคุยกับแบลร์เมื่อเช้านี้ และเธออยากให้เราอยู่ด้วยกันจนกว่าจะถึงงานแต่งงาน เพื่อที่หลุยส์จะได้ไม่สงสัยอะไร Father and the Bride (2012)
You tell me. I saw you with Humphrey this morning.เธอบอกฉันสิ ฉันเจอเธอกับฮัมฟรีย์เมื่อเช้านี้ G.G. (2012)
I saw how you were looking at him this morning.ฉันเห็นสายตาที่เธอ มองเขาเมื่อเช้านี้ G.G. (2012)
No, and I'm--I'm so torn.ไม่ ฉัน พลาด The End of the Affair? (2012)
But it's possible the water I've been continuously pouring for you all morning came from the tap at a Bass Resort bathroom in Mexico.มันน่าจะเป็นน้ำ ที่ผมเติมให้คุณเรื่อยๆ ตลอดทั้งเช้า ซึ่งมันมาจากก็อกน้ำ ที่ห้องน้ำของแบสรีสอร์ทในแม็กซิโก G.G. (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orn1980 was the year when I was born.
ornA baby boy was born to them.
ornA baby deer can stand as soon as it is born.
ornA baby was born to them.
ornA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
ornAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
ornA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
ornAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
ornA cloud of hornets set at the children.
ornA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
ornA dreadful accident happened on the corner.
ornAlex names objects, like "walnut," "paper" and "corn.
ornAll the furniture in the room was all worn out.
ornAlthough he was born in England, he speaks English very badly.
ornAlthough it looked like rain this morning, it has turned out fine.
ornA morning appointment is better for me.
ornA morning erection: Will it last only until I take a leak? [XXX]
ornA Mr Brown came this morning.
ornAmy walks to the station every morning.
ornAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
ornAnd, they've already torn up the garden.
ornAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
ornA newborn baby is liable to fall ill.
ornAnn was in a hurry this morning.
ornAn ox is taken by the horns and a man by word.
ornAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
ornAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
ornA rifle shot broke the peace of the early morning.
ornA rose has thorns on it stem.
ornAs a matter of fact, I have had nothing since this morning.
ornAs a rule, he arrives at the office about eighty-thirty in morning.
ornAs a rule, he arrives at the office about nine thirty in the morning.
ornAs a rule I get up at six o'clock, but yesterday morning I got up at eight.
ornAs a rule, I get up late, but this morning was different.
ornAs daylight is torn.
ornAs far as the eye could see, nothing could be seen expect cornfields.
ornAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
ornAs I got the train this morning, I met an old friend of mine.
ornAs is usual, Bob came to school late this morning.
ornA son was born to the couple.
ornA soon as man is born he begins to die.
ornAs soon as man is born he begins to die.
ornAs soon as man is born, he begins to die.
ornAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
ornAs the baby was born, the Tanaka had to hire a part-timer.
ornAs usual he got up early in the morning and jogged.
ornAs we went around the corner, the lake came in sight.
ornAs we went around the corner, the lake came into view.
ornAt home, because of his reddish hair and freckles, his mother scornfully named him "carrot" and had everybody else call him that.
ornAt last we reached California.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสบประมาท[N] contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
ทองคำรูปพรรณ[N] gold ornament, See also: gold decoration, Syn. ทองรูปพรรณ, Example: ราคาทองคำรูปพรรณในขณะนี้ขึ้นไปถึงบาทละ 6,000 บาท, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ
ถูกต้อน[V] be cornered, See also: be driven, be herded, Syn. ไล่ต้อน, Example: ฝูงแกะกำลังถูกต้อนให้ขึ้นไปตามไหล่เขา, Thai definition: ถูกรุกไล่ให้ถอยไปเรื่อยๆ เพื่อให้จนมุม
ไล่ต้อน[V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
อ่อนระทวย[V] be feeble, See also: be weary, be tired, be worn out, be exhausted, Syn. ระทวย, สิ้นแรง, Example: ร่างกายของเธออ่อนระทวยลงเมื่อทราบว่าลูกชายสุดที่รักสิ้นลมหายใจแล้ว, Thai definition: อ่อนใจ อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
อส.[N] Office of the Attorney General, Syn. สำนักงานอัยการสูงสุด
คำปรามาศ[N] contempt, See also: disdain, scorn, derision, Syn. คำดูแคลน, คำดูถูก, คำดูถูกดูแคลน, Ant. คำยกย่องชมเชย, Example: คำปรามาสของเขาทำให้ผมมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง, Count unit: คำ
ความหวังลมๆ แล้งๆ[N] forlorn hope, Example: ผมได้แต่ตั้งความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าสักวันหนึ่งท่านคงเข้าใจผม, Thai definition: สิ่งที่คาดหวังซึ่งเลื่อนลอย ไม่ทราบว่าจะเป็นไปดังที่หวังหรือไม่
หนังลามก[N] pornographic film/movie, Syn. ภาพยนตร์ลามก, Example: รัฐบาลห้ามมิให้นำหนังลามกเข้ามาฉายในประเทศ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์ที่มีเรื่องส่อไปในทางน่ารังเกียจ (มักใช้ในเรื่องเพศ)
หนังสือโป๊[N] pornographic book, See also: porno book, obscene book, Syn. หนังสือลามก, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือโป๊, Count unit: เล่ม
คนอ่อนหัด[N] greenhorn, Syn. ไก่อ่อน, Example: บริษัทของเราไม่มีนโยบายรับคนอ่อนหัดเข้ามาทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่มีความสามารถในเรื่องนั้น
ภาพลามก[N] pornography, Syn. ภาพอนาจาร, ภาพถ่ายลามก, ภาพลามกอนาจาร, Example: เดี๋ยวนี้ภาพลามกมีให้เห็นอย่างเปิดเผยใน อินเทอร์เน็ต, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพน่าบัดสีเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นในด้านความดีงาม
อรุณสวัสดิ์[N] Good morning, Example: อรุณสวัสดิ์ผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการนี้อยู่, Thai definition: คำกล่าวทักทายกันยามพบกันในตอนเช้า
เกิดก่อนกำหนด[V] preborn, See also: premature, Syn. คลอดก่อนกำหนด, Example: ลูกสาวคนแรกเกิดก่อนกำหนด 2 เดือนแต่ก็แข็งแรงดี, Thai definition: กำเนิดขึ้นมาก่อนถึงระยะเวลาที่หมายไว้
สันดาน[N] inborn trait, Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ, นิสัย
ไม้ประดับ[N] garden tree, See also: ornamental plants, Example: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล, Thai definition: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
ผู้รับมอบอำนาจ[N] attorney, Ant. ผู้มอบอำนาจ, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
หนังสือมอบอำนาจ[N] power of attorney, See also: proxy, Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ, Example: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน
เช้านี้[N] this morning, Syn. เช้าวันนี้, Ant. เย็นนี้, Example: จิตใจของเธอในเช้านี้เบิกบาน เพราะมีโอกาสได้สัมผัสกับลูกน้อยอย่างแท้จริง, Thai definition: เวลาเช้าของวันนี้
โปเก[ADJ] worn-out, See also: deteriorated, Syn. ชำรุด, โทรม, เก่าแก่, Example: แกกัดฟันจูงจักรยานโปเกของแกเข้ามาทิ้งแหมะลงข้างศาลา, Thai definition: ที่เก่าแก่จนใช้การได้ไม่ดี, Notes: (ปาก)(จีน)
ไก่อ่อน[N] greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง[N] old servant, See also: slave since childhood, one born in slavery, Syn. ข้าเก่า, คนเก่าคนแก่, Example: ทุกวันนี้คนรับใช้ที่เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงสูญพันธุ์ไปแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่อยู่ด้วยกันมานานในฐานะรับใช้จนไว้วางใจได้, Notes: (สำนวน)
แท้ง[V] miscarry, See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely, Syn. ตายในท้อง, ตายในครรภ์, Example: มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสในขณะตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการรักษา บุตรในครรภ์อาจจะแท้งหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์, Thai definition: สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
ใบมอบฉันทะ[N] power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน
มารหัวขน[N] child born by unmarried parents, See also: unwanted child, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ, Notes: (ปาก)
มุม[N] corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
ราศีมกร[N] Capricorn, Syn. ราศีมังกร, มังกร, Example: การที่สามารถจัดรัฐบาลได้สำเร็จ อาจเป็นเพราะเสาร์ได้ย้ายไปอยู่ราศีมกรแล้วก็ได้, Thai definition: ชื่อดาวราศีที่ 10, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สหชาติ[N] persons born on the same day or in the same year, Syn. สหชาต, Thai definition: ผู้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน, ผู้เกิดร่วมปีนักษัตรในรอบเดียวกัน, Notes: (บาลี)
สุดท้อง[ADJ] youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย
หนาม[N] thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
อนาจาร[V] be lewd, See also: be pornographic, be obscene, be immoral, Syn. ลามก, ลามกอนาจาร, Example: พลเมืองดีช่วยเหลือเนตรนารีให้รอดพ้นอันตรายจากการถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย และกระทำอนาจาร, Thai definition: น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาหารเช้า[N] breakfast, See also: morning meal, Syn. ข้าวเช้า, Ant. อาหารเย็น, อาหารค่ำ, ข้าวเย็น, Example: อาหารเช้าควรรับประทานในระหว่าง 7-8 น., Thai definition: อาหารมื้อแรกของวัน
ไร้ญาติขาดมิตร[V] have no kith and kin, See also: find oneself in a forlorn position, Example: ป้าช่วยนั้นดูเหมือนจะไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีใครไว้พึ่งพายามเจ็บป่วย, Thai definition: ไม่มีญาติพี่น้อง หรือไม่มีเพื่อนฝูงที่สามารถให้ความช่วยเหลือและพึ่งพาได้
ล้า[V] be exhausted, See also: be tired, be fatigued, be weary, be worn out, Syn. อ่อนล้า, เหนื่อยล้า, เหนื่อยอ่อน, Example: แกเหวี่ยงลงไปข้างแพจากท่าทีร้อนรนจนค่อยๆ ล้า, Thai definition: รู้สึกว่ากำลังน้อยลงหลังจากที่ใช้นาน
ลามก[ADJ] pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
ว้าเหว่[V] feel lonely, See also: feel lonesome, be forlorn, be friendless, Syn. เปล่าเปลี่ยว, Example: เมื่อมาอยู่กับพ่อ น้อยยิ่งเหงาและว้าเหว่มากกว่าเดิมเสียอีก, Thai definition: รู้สึกเปลี่ยวใจ
วางกับดัก[V] trap, See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner, Example: พวกมิจฉาชีพชอบวางกับดักล่อนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่เป็นประจำ, Thai definition: วางแผนใช้กลลวงเพื่อหลอกล่อให้ตายใจ
ไว้ตัว[ADJ] conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
สนิม[N] decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
สร้อย[N] necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
สึกกร่อน[V] be worn away / down, See also: be eroded, be corroded, Syn. สึก, Example: ฟันของเขาสึกกร่อนจนเหลือแต่โคน
หมอกฎหมาย[N] expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
หยามหน้า[V] insult, See also: view with contempt, scorn, Syn. หยามน้ำหน้า, ดูถูกเหยียดหยาม, Example: อย่าหยามหน้ากันให้มากนัก, Thai definition: ดูหมิ่นเกียรติ
หิน[ADJ] hard, See also: difficult, intricate, thorny, complicated, Syn. ยาก, Ant. ง่าย, Example: เธอรับเล่นละครเป็นครั้งแรกก็ได้รับบทหินซะแล้วคือการร้องไห้ตลอดทั้งเรื่อง, Notes: (ปาก)
เหงาใจ[V] feel lonely, See also: be lonesome, be friendless, be forlorn, be abandoned, Syn. เหงาหงอย, Example: พ่อรู้สึกเหงาใจมากเวลาแม่ไม่อยู่
เหนื่อย[V] be tired, See also: be fatigued, be worn out, be exhausted, be weary, Syn. เหน็ดเหนื่อย, อิดโรย, Example: หุ่นยนต์ไม่เหมือนคนมันไม่รู้จักเหนื่อย และไม่รู้จักเบื่อ, Thai definition: รู้สึกอ่อนแรงลง
เหนื่อยล้า[V] be weary, See also: be tired, be fatigued, be worn out, be exhausted, Syn. เหนื่อย, ล้า, เมื่อยล้า, อ่อนล้า, Example: ท่านนายกฯ เดินตามริมสนามกอล์ฟด้วยระยะทางถึง 5 กิโลเมตรทำเอาผู้ติดตามเหนื่อยล้าจนเหงื่อโทรมกาย, Thai definition: เชื่องช้าลงกว่าเดิมเพราะหย่อนหรือขาดแรงกำลัง
อัยการ[N] prosecutor, See also: prosecuting attorney, Example: ทนายจำเลยค้านคำถามของอัยการในการพิจารณคดีที่ศาล, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้
มหาวิทยาลัยศิลปากร[N] Silpakorn University, Example: เขาทำงานอยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อรุณสวัสดิ์[n. exp.] (arun sawat) EN: good morning   
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchantha) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy   
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot   FR: klaxonner
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy   FR: morose ; morne
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney   FR: procuration [f] ; mandat [m]
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon   FR: matin [m]
เช้า ๆ[n. exp.] (chāo-chāo) EN: early in the morning   FR: de bon matin
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้านี้[n. exp.] (chāo nī) EN: this morning   FR: ce matin ; aujourd'hui matin
เช้าสายบ่ายเย็น[adv.] (chāo sāi bāi yen) EN: morning, afternoon and night   
เช้าวันนี้ [X] (chāo wannī) EN: this morning   
เช้าวานนี้[X] (chāo wānnī) EN: yesterday morning   
เช้าวันรุ่งขึ้น[X] (chāo wan rung kheun) EN: next morning   
ชาต[v.] (chāta = chāt) EN: be born   
ฉีก[v.] (chīk) EN: be torn ; be worn out   
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: ornemental roof points shaped like the head of the Garuda (snake)   
ช้อนรองเท้า[n.] (chøn-røngthāo) EN: shoehorn   FR: chausse-pied [m]
ดาวประกายพรึก[n. exp.] (dāo prakāiphreuk) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [f] ; Venus
ดาวรุ่ง[n. exp.] (dāo rung) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [m] ; Vénus
เด็กแดง[n. exp.] (dek daēng) EN: new born baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กเกิดใหม่[n. exp.] (dek koēt mai) EN: newborn baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กอ่อน[n.] (dek-øn) EN: new-born baby ; baby ; infant   FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กแรกเกิด[n. exp.] (dek raēkkoēt) EN: newborn baby ; babe   FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
โดยสันดาน[adj.] (dōi sandān) EN: inborn   FR: inné
ด้วงม่วง[n.] (duang muang) EN: Long-horned Beetle ?   
ด้วงหนวดพู่[n.] (duang nūat phū) EN: long-horned beetle   
ด้วงหนวดยาว [n. exp.] (duang nūat yāo) FR: longicorne [m] ; capricorne [m] ; cérambycidé [m]
ด้วงหนวดยาว [n. exp.] (duang nūat yāo) EN: Long-horned beetle ?   
อึ่งกรายหมอบุญส่ง[n. exp.] (eung krāi Mø Bunsong) EN: Boonsong's Horned Toad   
ฟ้าประดิษฐ์ [n. exp.] (fā pradit) EN: Ground-morning glory   
หินชาติ[adj.] (hinnachāt) EN: lowborn ; of low birth ; baseborn   
หอดูดาวสิรินธร[n. prop.] (Hødūdāo Sirinthøn) EN: Sirindhorn Observatory   
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn   
หอยจุ๊บแจง[n. exp.] (høi jupjaēng) FR: bigorneau [m]
ห้องนั่งเล่น[n.] (hǿng nanglen) EN: living room ; parlour ; sitting room ; morning room   FR: salon [m] ; salle de séjour [f] ; séjour [m]
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly   FR: obstinément
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner   FR: coin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORN    AO1 R N
ORNA    AO1 R N AH0
HORN    HH AO1 R N
PORN    P AO1 R N
CORN    K AO1 R N
KORN    K AO1 R N
ZORN    Z AO1 R N
ORNE    AO1 R N
WORN    W AO1 R N
DORN    D AO1 R N
BORN    B AO1 R N
TORN    T AO1 R N
HORNY    HH AO1 R N IY0
SCORN    S K AO1 R N
BORNE    B AO1 R N
LORNE    L AO1 R N
SPORN    S P AO1 R N
KORNS    K AO1 N Z
ORNDA    AO1 R N D AH0
CORNS    K AO1 R N Z
HORNE    HH AO1 R N
MORNA    M AO1 R N AH0
ORNER    AO1 R N ER0
THORN    TH AO1 R N
CORNE    K AO1 R N
BORNS    B AO1 R N Z
SHORN    SH AO1 R N
DOORN    D AO1 R N
SWORN    S W AO1 R N
FORNI    F AO1 R N IY0
NORNA    N AO1 R N AH0
ABORN    AH0 B AO1 R N
HORNS    HH AO1 R N Z
ACORN    EY1 K AO0 R N
ADORN    AH0 D AO1 R N
LORNA    L AO1 R N AH0
TORNO    T AO1 R N OW0
PORNO    P AO1 R N OW0
BJORN    B Y AO1 R N
GORNY    G AO1 R N IY0
CORNY    K AO1 R N IY0
HORNBY    HH AO1 R N B IY0
HORN'S    HH AO1 R N Z
ACHORN    AE1 K ER0 N
ADORNA    AA0 D AO1 R N AH0
GORNTO    G AO1 R N T OW0
HORNED    HH AO1 R N D
AMBORN    AH0 M B AO1 R N
CORNEL    K AO1 R N AH0 L
HORNAK    HH AO1 R N AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
born    (v) (b oo1 n)
corn    (v) (k oo1 n)
horn    (v) (h oo1 n)
lorn    (j) (l oo1 n)
morn    (n) (m oo1 n)
porn    (n) (p oo1 n)
torn    (v) (t oo1 n)
worn    (v) (w oo1 n)
Lorna    (n) (l oo1 n @)
acorn    (n) (ei1 k oo n)
adorn    (v) (@1 d oo1 n)
borne    (v) (b oo1 n)
corns    (v) (k oo1 n z)
corny    (j) (k oo1 n ii)
horns    (v) (h oo1 n z)
horny    (j) (h oo1 n ii)
morns    (n) (m oo1 n z)
scorn    (v) (s k oo1 n)
shorn    (v) (sh oo1 n)
sworn    (v) (s w oo1 n)
thorn    (n) (th oo1 n)
Thorne    (n) (th oo1 n)
acorns    (n) (ei1 k oo n z)
adorns    (v) (@1 d oo1 n z)
cornea    (n) (k oo1 n i@)
corned    (v) (k oo1 n d)
corner    (v) (k oo1 n @ r)
cornet    (n) (k oo1 n i t)
dehorn    (v) (d ii2 h oo1 n)
horned    (v) (h oo1 n d)
hornet    (n) (h oo1 n i t)
inborn    (j) (i2 n b oo1 n)
ornate    (j) (oo1 n ei1 t)
ornery    (j) (oo1 n @ r ii)
reborn    (j) (r ii2 b oo1 n)
scorns    (v) (s k oo1 n z)
suborn    (v) (s @1 b oo1 n)
thorns    (n) (th oo1 n z)
thorny    (j) (th oo1 n ii)
unborn    (j) (uh2 n b oo1 n)
unworn    (j) (uh1 n w oo1 n)
Einhorn    (n) (ai1 n h oo n)
Cornell    (n) (k oo n e1 l)
Hornsea    (n) (h oo1 n z ii)
Livorno    (n) (l i1 v oo1 n ou)
Runcorn    (n) (r uh1 ng k oo n)
adorned    (v) (@1 d oo1 n d)
corncob    (n) (k oo1 n k o b)
corneas    (n) (k oo1 n i@ z)
corners    (v) (k oo1 n @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
今朝[けさ, kesa] Thai: เช้าวันนี้ English: this morning
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning
朝寝[あさね, asane] Thai: นอนตื่นสาย English: sleeping late in the morning
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: กลับมาเกิดใหม่ English: to be born again
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning

German-Thai: Longdo Dictionary
das Korn(n) |das, pl. Körner| เมล็ดธัญพืช หรือ ก้อนกรวดทราย
Korn(n) |der, nur Sg.| เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แรงมากทำมาจากธัญพืช
zornig(adj) โกรธ, รู้สึกโกรธ เช่น Er ist immer noch zornig auf mich. เขายังโกรธฉันอยู่, See also: S. böse, sauer,
Vorname(n) |der, pl. Vornamen| ชื่อหน้า, See also: Related: Nachname, Spitzname

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว
Goldkehlpitta [ornith.] (n ) นกชนิดหนึ่งขนาดกลาง หัวสีดำ มีหงอนสีน้ำเงิน ใต้ท้องสีดำสลับเหลือง ส่วนหลังสีน้ำตาลอ่อน ตัวเมียมีหงอนสีน้ำตาล สวยงามมาก เรียกชื่อตาม English ornithologist ชื่อ John Henry Gurney

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horn {n}horn [Add to Longdo]
Kaka [ornith.]Kaka [Add to Longdo]
Kakapo {m} [ornith.]Kakapo [Add to Longdo]
Tui [ornith.]Parson Bird [Add to Longdo]
Abschreibungsstornierung {f}amortization cancellation [Add to Longdo]
Abtreibungspille {f}morning-after pill [Add to Longdo]
Aceraceae {pl}; Ahorngewächse {pl} [bot.]aceraceae [Add to Longdo]
Adler {m} [ornith.] | Adler {pl}eagle | eagles [Add to Longdo]
unerlaubte Änderungen vornehmen (an)to tamper (with) [Add to Longdo]
Ahorn {m} [bot.]maple [Add to Longdo]
Ahornholz {n}maplewood [Add to Longdo]
Ahorn...acer [Add to Longdo]
Ahornsirup {m} [cook.]maple syrup [Add to Longdo]
Ährenkranz {m}garland of corn [Add to Longdo]
Alphorn {n}alphorn [Add to Longdo]
Ammer {f} [ornith.]bunting [Add to Longdo]
Amsel {f}; Schwarzdrossel {f} [ornith.] | Amseln {pl}blackbird | blackbirds [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Anfängerin {f} | Anfänger {pl} | blutiger Anfänger [übtr.]beginner | beginners | absolute beginner; raw recruit; greenhorn [Add to Longdo]
Angeber {m}tinhorn [coll.] [Am.] [Add to Longdo]
Annullierungskosten {pl}; Stornokosten {pl}cancellation charges; cancellation expenses [Add to Longdo]
Anregung {f}; Ansporn {m}motivation [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Antrieb {m}; Ansporn {m} | Anreize {pl}; Antriebe {pl} | finanzieller Anreiz | materieller Anreiz | wirtschaftliche Anreizeincentive | incentive | financial incentive | material incentive | economic incentives [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Ansporn {m}; Reiz {m}; Antrieb {m}; Anregung {f} | Anreize {pl}; Anregungen {pl}; Stimuli {pl}stimulus | stimuli [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Ansporn {m}inducement [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Ansporn {m}; Anregung {f} | Anreize {pl}; Anregungen {pl} | die Wirtschaft belebenfillip | fillips | to give a fillip to the economy [Add to Longdo]
Ansporn {m}spur [Add to Longdo]
Anstifter {m} | Anstifter {pl}suborner | suborners [Add to Longdo]
Anstiftung {f} | Anstiftungen {pl}subornation | subornations [Add to Longdo]
Anwalt {m} | Anwälte {pl}attorney | attorneys [Add to Longdo]
Anwaltschaft {f}attorneyship [Add to Longdo]
Anwaltsgebühren {pl}attorney fees [Add to Longdo]
Armseligkeit {f}poorness [Add to Longdo]
Armut {f}poorness [Add to Longdo]
Auerhuhn {n}; Auerhahn {m} [ornith.] | Auerhühner {pl}; Auerhähne {pl}wood grouse | wood grouses [Add to Longdo]
Aufweitdorn {m} [techn.]expanding mandrel [Add to Longdo]
Ausschmückung {f}ornamentation [Add to Longdo]
Ausschusslehrdorn {m}no-go plug gauge [Add to Longdo]
Balken {m}; Holm {m}; Dorn {m}arbor [Add to Longdo]
über den Berg kommen [übtr.]to turn the corner [fig.] [Add to Longdo]
Bergahorn {m}; Platane {f} [bot.]sycamore [Am.] [Add to Longdo]
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed [Add to Longdo]
Bevollmächtigte {m,f}; Bevollmächtigterattorney [Add to Longdo]
Bevollmächtigung {f}power of attorney [Add to Longdo]
Bockshornklee {m} [bot.]fenugreek [Add to Longdo]
Bockshornkleesamen {m}fenugreek seed [Add to Longdo]
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer [Add to Longdo]
Bordcomputer {m} in Raum- oder Luftfahrzeugenairborne computer [Add to Longdo]
Borniertheit {f}localism [Add to Longdo]
Bussard {m} [ornith.] | Bussarde {pl}buzzard | buzzards [Add to Longdo]
Cornflakes {pl}; Maisflocken {pl}corn flakes [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RAPEEPORN[ระ-พี-พร] (n ) สิ่งมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ มีความเป็นปัจเจกสูง ชอบทานมาม่าดิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
おは[, oha] (int) (abbr) (See お早う) Good morning!; Hi! [Add to Longdo]
おはよっす[, ohayossu] (exp) (See お早う) G'morning; Hi! [Add to Longdo]
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
お早う(P);御早う[おはよう, ohayou] (int) (uk) (abbr) (from お早く) (See お早うございます,早い) Good morning; (P) [Add to Longdo]
お早うございます[おはようございます, ohayougozaimasu] (int) (uk) (pol) (See お早う) good morning; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
へたばる[, hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
へばる[, hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
へぼ[, hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[, boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
ぼろっちい;ボロっちい[, borocchii ; boro cchii] (adj-i) (sl) (See ぼろい) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[, boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
よれよれ[, yoreyore] (adj-na,n) worn-out; shabby; seedy; wrinkled-up [Add to Longdo]
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アダルトショップ[, adarutoshoppu] (n) sex shop; adult shop; porn shop [Add to Longdo]
アフリカの角[アフリカのつの, afurika notsuno] (n) horn of Africa [Add to Longdo]
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei [Add to Longdo]
アメリカ山法師;亜米利加山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida) [Add to Longdo]
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
アルペンホルン[, arupenhorun] (n) alpenhorn (ger [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, ] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ, ] focus; with complete devotion; stubbornly [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
一把死拿[yī bǎ sǐ ná, ㄧ ㄅㄚˇ ㄙˇ ㄋㄚˊ, ] stubborn; inflexible [Add to Longdo]
一清早[yī qīng zǎo, ㄧ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, ] early in the morning [Add to Longdo]
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest [Add to Longdo]
三藩市[Sān fān shì, ㄙㄢ ㄈㄢ ㄕˋ, ] San Francisco (California) [Add to Longdo]
上午[shàng wǔ, ㄕㄤˋ ˇ, ] morning [Add to Longdo]
上半晌[shàng bàn shǎng, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] forenoon; morning; a.m. [Add to Longdo]
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] incest; immorality; depravity; fornication [Add to Longdo]
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, / ] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈) [Add to Longdo]
今晨[jīn chén, ㄐㄧㄣ ㄔㄣˊ, ] this morning [Add to Longdo]
仔畜[zǐ chù, ㄗˇ ㄔㄨˋ, ] newborn animal [Add to Longdo]
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔 [Add to Longdo]
伯克利[Bó kè lì, ㄅㄛˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ, ] Berkeley (California) [Add to Longdo]
似鸟恐龙[sì niǎo kǒng lóng, ㄙˋ ㄋㄧㄠˇ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] ornithischian; bird-like dinosaur [Add to Longdo]
佩洛西[Pèi luò xī, ㄆㄟˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ, 西] Nancy Pelosi (1940-), US Democrat politician from California, speaker of US House of Representatives from 2007 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] ornamental cap [Add to Longdo]
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] forlorn [Add to Longdo]
修饰[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, / ] to decorate; to adorn; to do up; (grammar) to modify [Add to Longdo]
倔强[jué jiàng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] stubborn; obstinate; unbending [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] stubborn [Add to Longdo]
俭朴[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, / ] simple and unadorned [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] lazy; tired out, worn fatigued [Add to Longdo]
先天[xiān tiān, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] inborn; innate; natural [Add to Longdo]
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康 [Add to Longdo]
全国鸟类学会[quán guó niǎo lèi xué huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Ornithological Society [Add to Longdo]
兵连祸结[bīng lián huò jié, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] ravaged by successive wars; war-torn; war-ridden [Add to Longdo]
再生[zài shēng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] to be reborn; to regenerate [Add to Longdo]
冰片[bīng piàn, ㄅㄧㄥ ㄆㄧㄢˋ, ] borneol [Add to Longdo]
凌晨[líng chén, ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ, ] early in the morning [Add to Longdo]
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
出世[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to enter the world (i.e. to be born); to be reborn (in Christianity) [Add to Longdo]
出生[chū shēng, ㄔㄨ ㄕㄥ, ] to be born [Add to Longdo]
初生之犊不怕虎[chū shēng zhī dú bù pà hǔ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓ ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, / ] A new-born calf has no fear of the tiger (成语 saw). The fearlessness of youth. [Add to Longdo]
初露头角[chū lù tóu jiǎo, ㄔㄨ ㄌㄨˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. to first show one's horns (成语 saw); fig. a first show of emerging talent; first sign of emerging talent; budding genius [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder [Add to Longdo]
刺儿[cì r, ㄘˋ ㄖ˙, / ] a thorn; fig. to ridicule sb; fig. sth wrong [Add to Longdo]
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing [Add to Longdo]
前半天[qián bàn tiān, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半天儿[qián bàn tiān r, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 前半天, morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半晌[qián bàn shǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半晌儿[qián bàn shǎng r, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 前半晌, morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
刚愎自用[gāng bì zì yòng, ㄍㄤ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄩㄥˋ, / ] stubborn [Add to Longdo]
加利福尼亚[Jiā lì fú ní yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] California [Add to Longdo]
加利福尼亚大学[Jiā lì fú ní yà Dà xué, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of California [Add to Longdo]
加利福尼亚州[Jiā lì fú ní yà zhōu, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] California [Add to Longdo]
加利福尼亚理工学院[Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology (Caltech) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポルノサイト[ぽるのさいと, porunosaito] porno site (WWW) [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
地上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
上品[じょうひん, jouhin] -fein, vornehm, elegant [Add to Longdo]
偏狭[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] oeffentliche_Entruestung, gerechter_Zorn [Add to Longdo]
前後[ぜんご, zengo] etwa, ungefaehr, vorn_und_hinten [Add to Longdo]
[れい, rei] ANSPORN, FLEISS [Add to Longdo]
励ます[はげます, hagemasu] aufmuntern, ermuntern, anspornen [Add to Longdo]
名門[めいもん, meimon] beruehmte_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
喜怒[きど, kido] Freude_und_Zorn, Gefuehle [Add to Longdo]
富貴[ふうき, fuuki] Reichtum_und_Ehre, reich_und_vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
怒る[おこる, okoru] zornig_werden, aergerlich_werden [Add to Longdo]
怒気[どき, doki] -Zorn [Add to Longdo]
憤慨[ふんがい, fungai] Entruestung, -Zorn [Add to Longdo]
憤然と[ふんぜんと, funzento] aufgebracht, entruestet, zornig [Add to Longdo]
拍車[はくしゃ, hakusha] Sporn, Sporen (beim Reiten) [Add to Longdo]
春画[しゅんが, shunga] obszoenes_Bild, Pornographie [Add to Longdo]
激怒[げきど, gekido] heftiger_Zorn, -Wut, grosse_Wut [Add to Longdo]
煙突[えんとつ, entotsu] Schornstein [Add to Longdo]
督励[とくれい, tokurei] ermutigen, anspornen [Add to Longdo]
短気[たんき, tanki] heftiges_Temperament, Jaehzorn [Add to Longdo]
穀倉[こくそう, kokusou] Getreidespeicher, Kornkammer [Add to Longdo]
穂波[ほなみ, honami] Wellen_im_Kornfeld [Add to Longdo]
米粒[こめつぶ, kometsubu] Reiskorn [Add to Longdo]
[つぶ, tsubu] -Korn [Add to Longdo]
粒状[りゅうじょう, ryuujou] kornfoermig, koernig [Add to Longdo]
義憤[ぎふん, gifun] gerechter_Zorn [Add to Longdo]
装飾[そうしょく, soushoku] Ornament, Verzierung, Dekoration [Add to Longdo]
[つの, tsuno] -Horn [Add to Longdo]
角笛[つのぶえ, tsunobue] -Horn, Jagdhorn, Waldhorn [Add to Longdo]
角膜[かくまく, kakumaku] Hornhaut (des Auges) [Add to Longdo]
[ろう, rou] MANN, EHEMANN, (Suffix bei maennl.Vornamen) [Add to Longdo]
門閥[もんばつ, monbatsu] Abstammung, gute_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
霧笛[むてき, muteki] Nebelhorn [Add to Longdo]
高尚[こうしょう, koushou] -edel, vornehm, verfeinert [Add to Longdo]
高潔[こうけつ, kouketsu] -edel, vornehm [Add to Longdo]
鼓舞[こぶ, kobu] Ermunterung, Aufmunterung, Ansporn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top