ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

threadbare

TH R EH1 D B EH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -threadbare-, *threadbare*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
threadbare(adj) เก่าจนหมดขน (เสื้อผ้า), See also: เก่ามาก, Syn. shabby, seedy, ragged

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
threadbare(เธรด'แบร์) adj. เก่าแก่, ขาดกระรุ่งกะริ่ง, กร่อน, น่าเบื่อหู, แร้นแค้น, ยากจน, สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ, See also: threadbareness n., Syn. ragged, worn

English-Thai: Nontri Dictionary
threadbare(adj) เป็นขุย(ผ้า), สึก, กะรุ่งกะริ่ง, เก่าแก่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The threadbare silk?- เห็นไหม เธอกลับมาเป็นตัวเธออีกแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
We're here because the fabric of integrity has been so abused and mangled that it is little more than a threadbare memory.เรามาที่นี่เนื่องจากความหมายของคำว่าซื่อสัตย์ ได้ถูกทำลายและบิดพลิ้ว จนแทบไม่หลงเหลืออยู่ใน ความทรงจำที่เลือนราง Duplicity (2009)
They're discolored, threadbare and reek of industrial bleach.สีมันซีดหมดแล้ว แล้วกลิ่นก็เหมือนพวกโรงงาน Nice Is Different Than Good (2009)
Sir, I assure you, The hotel has been retrofitted for earthquakes. I know it looks threadbare right now, โรงแรมตั้งเสริมสำหรับการเกิดแผ่นดินไหว เราจะปรับปรุงในปีถัดไป San Andreas Quake (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
threadbareHe was wearing a threadbare suit.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THREADBARE TH R EH1 D B EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
threadbare (j) θrˈɛdbɛəʳr (th r e1 d b e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fadenscheinig { adj } | fadenscheiniger | am fadenscheinigstenthreadbare | more threadbare | most threadbare [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Threadbare \Thread"bare`\, a.
   1. Worn to the naked thread; having the nap worn off;
    threadbare clothes. "A threadbare cope." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Worn out; as, a threadbare subject; stale topics and
    threadbare quotations. --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 threadbare
   adj 1: repeated too often; overfamiliar through overuse;
       "bromidic sermons"; "his remarks were trite and
       commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer";
       "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn
       axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'" [syn:
       {banal}, {commonplace}, {hackneyed}, {old-hat},
       {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
       {tired}, {trite}, {well-worn}]
   2: having the nap worn away so that the threads show through;
     "threadbare rugs"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top