ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suborn

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suborn-, *suborn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suborn[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน
suborner[N] ผู้ติดสินบน
subornation[N] การติดสินบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suborn(ซะบอร์น') vt. ให้สินบน,ตัดสินบน,ยุยงส่งเสริม,ชักนำให้เป็นพยานเท็จ. -subornation n., See also: subornative adj. suborner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subornation of perjuryการสร้างพยานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ้อมพยาน[v. exp.] (søm phayān) EN: suborn a witness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suborn    (v) sˈəbˈɔːn (s @1 b oo1 n)
suborns    (v) sˈəbˈɔːnz (s @1 b oo1 n z)
suborned    (v) sˈəbˈɔːnd (s @1 b oo1 n d)
suborning    (v) sˈəbˈɔːnɪŋ (s @1 b oo1 n i ng)
subornation    (n) sˌʌbɔːnˈɛɪʃən (s uh2 b oo n ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suborn \Sub*orn"\, v. t. [imp. & p. p. {Suborned}; p. pr. & vb.
   n. {Suborning}.] [F. suborner, L. subornare; sub under,
   secretly + ornare to furnish, provide, equip, adorn. See
   {Ornament}.]
   1. (Law) To procure or cause to take a false oath amounting
    to perjury, such oath being actually taken. --Sir W. O.
    Russell.
    [1913 Webster]
 
   2. To procure privately, or by collusion; to procure by
    indirect means; to incite secretly; to instigate.
    [1913 Webster]
 
       Thou art suborned against his honor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those who by despair suborn their death. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suborn
   v 1: incite to commit a crime or an evil deed; "He suborned his
      butler to cover up the murder of his wife"
   2: procure (false testimony or perjury)
   3: induce to commit perjury or give false testimony; "The
     President tried to suborn false witnesses"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top