ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trumpet

T R AH1 M P AH0 T   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trumpet-, *trumpet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trumpet[N] แตร
trumpet[N] เสียงแตร
trumpet[VT] ป่าวประกาศ
trumpet[VI] เป่าแตร
trumpet[VI] แผดเสียงเหมือนแตร
trumpeter[N] คนเป่าแตร, See also: ทหารที่เป่าแตร
trumpeter[N] คนป่าวประกาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trumpet(ทรัม'พิท) n. แตร vi.,vi. เป่าแตร,เปล่งเสียงร้องคล้ายเสียงแตร, Syn. fanfare,blast
trumpeter(ทรัม'พิเทอะ) n. คนเป่าแตร,ผู้ป่าวประกาศ,ผู้ประกาศยกย่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
trumpet(n) แตรเดี่ยว,ทรัมเปต
trumpet(vi) ป่าวประกาศ,(ช้าง)ร้อง
trumpet(vt) เป่าแตร,เป่าทรัมเปต
trumpeter(n) คนเป่าแตร,คนป่าวประกาศ
strumpet(n) นางโลม,หญิงโสเภณี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trumpetทรัมเป็ต [TU Subject Heading]
Trumpet musicดนตรีบรรเลงทรัมเป็ท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
YOu're the new trumpet man aren't you?มือทรัมเป็ตที่เป่ายี่ห้อคอนน์ ใช่มั้ย The Legend of 1900 (1998)
(drum and trumpet intro)(drum and trumpet intro) Shall We Dance (2004)
We were promised trumpets to announce the count's arrival.มีคนสัญญาไว้ว่าจะมีทรัมเป็ท เพื่อต้อนรับการมาถึงของท่านเคานท์ Robots (2005)
I am a silver Stradivarius trumpet played by a Pulitzer Prize winner.ฉันเป็นคนเล่นเครื่องทรัมเป็ตสีเงิน และได้รับรางวัลชนะเลิศพูลิเซอร์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Got horns, trumpets Rhythm and flutesGot horns, trumpets Rhythm and flutes American Pie Presents: Band Camp (2005)
[ Trumpets ](เสียงช้างร้อง) Prey (2007)
I need somewhere to practice me trumpet without the neighbors complaining.ผมต้องหาที่ซ้อมแทรมเป็ต แบบไม่มีใครมาบ่นซะด้วย. Cassandra's Dream (2007)
You may feel differently when the trumpets call.แล้วเธอจะรู้เมื่อเวลานั้นมาถึง The Ex-Files (2008)
From now on, you'll be going to a trumpet school.ตั้งแต่นี้ คุณต้องไปที่โรงเรียนสอนทรัมเปต Beethoven Virus (2008)
We're going to pick the trumpet through an audition, so...เรากำลังกลับไปเล่นทรัมเป็ต โดยการทดสอบ, ดังนั้น Beethoven Virus (2008)
...and then you can tell the audience that our solo trumpet is out giving parking tickets.แล้วเธอบอกคนฟังไปว่า คนเป่าทรัมเป็ตโซโล่กำลังออกไปแจกบัตรจอดรถอยู่ Beethoven Virus (2008)
Played the trumpet with me in the division band.เคยเล่นทรัมเป็ตในวงโยฯมาด้วยกัน Basilone (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trumpetI often heard him playing the melody on the trumpet.
trumpetTed likes playing the trumpet.
trumpetThe trumpets sounded the retreat.
trumpetWill you try to trumpet?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตรลำโพง[N] trumpet, See also: clarion, Syn. แตรฝรั่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: แตรที่มีปลายบานอย่างดอกลำโพง เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากของฝรั่ง
ทรัมเป็ต[N] trumpet, See also: clarion, brass wind, horn, bugle, Example: นักเรียนฝึกเป่าทรัมเป็ตเพื่อไปบรรเลงในงานประกวดวงดนตรี, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแตรประเภทหนึ่ง มีเสียงแหลม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū phan thip) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree   
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine   
คนเป่าแตร[n.] (khon pao traē) EN: trumpeter ; trumpet player   FR: trompettiste [m]
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow   FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn   FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
เป่าแตร[v. exp.] (pao traē) EN: blow the horn ; to play on a trumpet ; blow the trumpet   FR: jouer de la trompette
แผด[v.] (phaet) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell   FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
เพกา [n.] (phēkā) EN: Indian Trumpet Flower ; Broken bone ; Damocles tree   
พวงแสด[n.] (phūangsaēt) EN: Orange trumpet ; Flame flower ; Fire-cracker vine   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUMPET T R AH1 M P AH0 T
TRUMPETS T R AH1 M P AH0 T S
TRUMPETED T R AH1 M P AH0 T IH0 D
TRUMPETER T R AH1 M P AH0 T ER0
TRUMPETING T R AH1 M P AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trumpet (v) trˈʌmpɪt (t r uh1 m p i t)
trumpets (v) trˈʌmpɪts (t r uh1 m p i t s)
trumpeted (v) trˈʌmpɪtɪd (t r uh1 m p i t i d)
trumpeter (n) trˈʌmpɪtər (t r uh1 m p i t @ r)
trumpeters (n) trˈʌmpɪtəz (t r uh1 m p i t @ z)
trumpeting (v) trˈʌmpɪtɪŋ (t r uh1 m p i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小号[xiǎo hào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄠˋ, / ] trumpet, #19,033 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabeldurchführungstrompete {f}trumpet gland [Add to Longdo]
Trompetenverschraubung {f} [techn.]trumpet gland [Add to Longdo]
Trompeterparadieskrähe {f} [ornith.]Trumpet Bird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
エリンギ[, eringi] (n) king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii); king oyster mushroom [Add to Longdo]
トランペッター[, toranpetta-] (n) trumpeter [Add to Longdo]
トランペット[, toranpetto] (n) trumpet; (P) [Add to Longdo]
トランペットウィンソック[, toranpettouinsokku] (n) {comp} Trumpet Winsock [Add to Longdo]
トランペットスカート[, toranpettosuka-to] (n) trumpet skirt [Add to Longdo]
ヘラヤガラ[, herayagara] (n) trumpetfish (Aulostomus chinensis) [Add to Longdo]
ペット[, petto] (n) (1) pet; (2) (abbr) trumpet; (P) [Add to Longdo]
ラッパ吹き;らっぱ吹き;喇叭吹き[ラッパふき(ラッパ吹き);らっぱふき(らっぱ吹き;喇叭吹き), rappa fuki ( rappa fuki ); rappafuki ( rappa fuki ; rappa fuki )] (n) (1) (See 喇叭手) bugler; trumpeter; (2) blowing one's own horn [Add to Longdo]
言い広める;言広める[いいひろめる, iihiromeru] (v1,vt) to spread word of; to trumpet; to bruit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランペットウィンソック[とらんぺっとういんそっく, toranpettouinsokku] Trumpet Winsock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trumpet \Trump"et\, n. [F. trompette, dim. of trompe. See
   {Trump} a trumpet.]
   1. (Mus.) A wind instrument of great antiquity, much used in
    war and military exercises, and of great value in the
    orchestra. In consists of a long metallic tube, curved
    (once or twice) into a convenient shape, and ending in a
    bell. Its scale in the lower octaves is limited to the
    first natural harmonics; but there are modern trumpets
    capable, by means of valves or pistons, of producing every
    tone within their compass, although at the expense of the
    true ringing quality of tone.
    [1913 Webster]
 
       The trumpet's loud clangor
       Excites us to arms.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A trumpeter. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. One who praises, or propagates praise, or is the
    instrument of propagating it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That great politician was pleased to have the
       greatest wit of those times . . . to be the trumpet
       of his praises.            --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach) A funnel, or short, fiaring pipe, used as a guide
    or conductor, as for yarn in a knitting machine.
    [1913 Webster]
 
   {Ear trumpet}. See under {Ear}.
 
   {Sea trumpet} (Bot.), a great seaweed ({Ecklonia buccinalis})
    of the Southern Ocean. It has a long, hollow stem,
    enlarging upwards, which may be made into a kind of
    trumpet, and is used for many purposes.
 
   {Speaking trumpet}, an instrument for conveying articulate
    sounds with increased force.
 
   {Trumpet animalcule} (Zool.), any infusorian belonging to
    Stentor and allied genera, in which the body is
    trumpet-shaped. See {Stentor}.
 
   {Trumpet ash} (Bot.), the trumpet creeper. [Eng.]
 
   {Trumpet conch} (Zool.), a trumpet shell, or triton.
 
   {Trumpet creeper} (Bot.), an American climbing plant ({Tecoma
    radicans}) bearing clusters of large red trumpet-shaped
    flowers; -- called also {trumpet flower}, and in England
    {trumpet ash}.
 
   {Trumpet fish}. (Zool.)
    (a) The bellows fish.
    (b) The fistularia.
 
   {Trumpet flower}. (Bot.)
    (a) The trumpet creeper; also, its blossom.
    (b) The trumpet honeysuckle.
    (c) A West Indian name for several plants with
      trumpet-shaped flowers.
 
   {Trumpet fly} (Zool.), a botfly.
 
   {Trumpet honeysuckle} (Bot.), a twining plant ({Lonicera
    sempervirens}) with red and yellow trumpet-shaped flowers;
    -- called also {trumpet flower}.
 
   {Trumpet leaf} (Bot.), a name of several plants of the genus
    {Sarracenia}.
 
   {Trumpet major} (Mil.), the chief trumpeter of a band or
    regiment.
 
   {Trumpet marine} (Mus.), a monochord, having a thick string,
    sounded with a bow, and stopped with the thumb so as to
    produce the harmonic tones; -- said to be the oldest bowed
    instrument known, and in form the archetype of all others.
    It probably owes its name to "its external resemblance to
    the large speaking trumpet used on board Italian vessels,
    which is of the same length and tapering shape." --Grove.
 
   {Trumpet shell} (Zool.), any species of large marine univalve
    shells belonging to Triton and allied genera. See
    {Triton}, 2.
 
   {Trumpet tree}. (Bot.) See {Trumpetwood}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trumpet \Trump"et\, v. t. [imp. & p. p. {Trumpeted}; p. pr. &
   vb. n. {Trumpeting}.] [Cf. F. trompeter.]
   To publish by, or as by, sound of trumpet; to noise abroad;
   to proclaim; as, to trumpet good tidings.
   [1913 Webster]
 
      They did nothing but publish and trumpet all the
      reproaches they could devise against the Irish.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trumpet \Trump"et\, v. i.
   To sound loudly, or with a tone like a trumpet; to utter a
   trumplike cry.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trumpet
   n 1: a brass musical instrument with a brilliant tone; has a
      narrow tube and a flared bell and is played by means of
      valves [syn: {cornet}, {horn}, {trumpet}, {trump}]
   v 1: proclaim on, or as if on, a trumpet; "Liberals like to
      trumpet their opposition to the death penalty"
   2: play or blow on the trumpet
   3: utter in trumpet-like sounds; "Elephants are trumpeting"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 trumpet
  trumpet

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top