ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beautify

B Y UW1 T IH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beautify-, *beautify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beautify(vt) ตกแต่ง, See also: ประดับประดา, ทำให้สวยงาม, Syn. decorate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beautify(บิว'ทิไฟ) { beautified, beautifying, beautifies } vt., vi. ทำให้สวย, ทำให้งาม, สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn, Ant. spoil

English-Thai: Nontri Dictionary
beautify(vt) ทำให้สวยงาม, ทำให้งาม, ทำให้สวย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
oh, and, ladies, we have been asked by the city council to beautify the center divider on main street.โอ้สาว ๆ เราได้รับการขอร้องจากสภาของเมือง ให้ทำทางเชื่อมแยกบนถนนหลักให้สวยงามนะ Rose's Turn (2009)
You are distorting the past in order to beautify your work.คุณบิดเบือนความจริง เพื่อให้งานของคุณดูสวยงาม Natalie (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสริมสวย(v) beautify, See also: embellish, prettify, Syn. ปรุงแต่ง, แต่ง, เสริมแต่ง, Example: ทุกวันอาทิตย์ เธอจะไปเสริมสวยที่สถานเสริมความงามแถวสีลม, Thai Definition: ตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น (มักใช้แก่สตรี)
บรรเจิด(v) become pretty, See also: beautify, be splendid, Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, เฉิดฉาย, Ant. อับเฉา, หดหู่, Example: นางฟ้านางเทพธิดาช่างบรรเจิดในใจหมู่บุรุษทั้งหลาย, Thai Definition: งามเด่นเฉิดฉาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำอาง[sam-āng] (adj) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying  FR: élégant ; soigné
เสริมสวย[soēmsūay] (v) EN: beautify ; embellish ; prettify  FR: embellir ; enjoliver
ตกแต่ง[toktaeng] (v) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify  FR: décorer ; orner ; embellir ; rafraîchir
ตบแต่ง[toptaeng] (v) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom,   FR: décorer ; agrémenter ; parer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEAUTIFY B Y UW1 T IH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beautify (v) bjˈuːtɪfaɪ (b y uu1 t i f ai)
beautifying (v) bjˈuːtɪfaɪɪŋ (b y uu1 t i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美容[měi róng, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ, ] beautify #4,219 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンコロジー[kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beautify \Beau"ti*fy\ (b[=u]"t[i^]*f[imac]), v. t. [imp. & p. p.
   {Beautified} (b[=u]"t[i^]*f[imac]); p. pr. & vb. n.
   {Beautifying}.] [Beauty + -fy.]
   To make or render beautiful; to add beauty to; to adorn; to
   deck; to grace; to embellish.
   [1913 Webster]
 
      The arts that beautify and polish life. --Burke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To adorn; grace; ornament; deck; decorate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beautify \Beau"ti*fy\, v. i.
   To become beautiful; to advance in beauty. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beautify
   v 1: make more beautiful [syn: {fancify}, {beautify},
      {embellish}, {prettify}] [ant: {uglify}]
   2: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables
     everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace},
     {embellish}, {beautify}]
   3: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
     "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for the
     special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace}, {ornament},
     {embellish}, {beautify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top