ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barrister

B AE1 R IH0 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barrister-, *barrister*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrister(n) ทนายความ, See also: ทนาย, Syn. lawyer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrister(บาร์'ริสเทอะ) n. ทนายความ, See also: barristerial adj. ดูbarrister, Syn. lawyer

English-Thai: Nontri Dictionary
barrister(n) ทนายความ, หมอความ, นักกฎหมาย, เนติบัณฑิต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Barrister(n) เนติบริกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำศาลในระบบคอมมอนลอว์ มีหน้าที่ว่าความในศาลและให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อศาล, Syn. Advocate

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I rather like the idea of an Indian barrister in South Africa.ผมชอบความคิดทนายอินเดีย ในแอฟริกาใต้นะ Gandhi (1982)
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ Gandhi (1982)
Oh, and bring your lovely little barrister with you.โอ้ และเอาทนายแสนสวย น่ารักมากับคุณด้วย Married to the Job (2012)
That barrister was rubbish.ทนายนั่น งี่เง่า Pilot (2012)
My father is a stockbroker, my sister is a barrister and my brother is an accountant.พ่อของผมเป็นนายหน้า, น้องสาวของฉันเป็นทนายความ และพี่ชายของฉันเป็นนักบัญชี Rush (2013)
In Britain, solicitor and barrister are two quite different functions.ในสหราชอาณาจักร, ทนายความ และทนายความ มีสองฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน Denial (2016)
I've explained to Deborah the difference between barrister and solicitor.ผมเคยอธิบายให้เดโบราห์ที่ แตกต่างกัน ระหว่างทนายความและ ทนายความ Denial (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนติบัณฑิต[nētibandit] (n) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney  FR: avocat [ m ] ; licencié en droit [ m ]
ทนาย[thanāi] (n) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor  FR: avocat [ m ] ; avocate [ f ] ; juriste [ m, f ] ; conseiller [ m ] ; conseillère [ f ] ; représentant [ m ]
ทนายความ[thanāikhwām] (n) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)  FR: avocat [ m ] ; avocate [ f ] ; juriste [ m, f ] ; [ m ] ; défenseur [ m ] ; avoué [ m ] ; notaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BARRISTER B AE1 R IH0 S T ER0
BARRISTER B EH1 R IH0 S T ER0
BARRISTERS B AE1 R IH0 S T ER0 Z
BARRISTERS B EH1 R IH0 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barrister (n) bˈærɪstər (b a1 r i s t @ r)
barristers (n) bˈærɪstəz (b a1 r i s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsanwalt { m } (vor Gericht) | Rechtsanwälte { pl }barrister [ Br. ]; advocate [ Sc. ]; attorney [ Am. ] | barristers [Add to Longdo]
Rechtsbeistand { m }barrister at law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリスター;バリスタ[barisuta-; barisuta] (n) (1) varistor; (2) barrister; (3) (usu. バリスタ) barista (ita [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barrister \Bar"ris*ter\, n. [From {Bar}, n.]
   Counselor at law; a counsel admitted to plead at the bar, and
   undertake the public trial of causes, as distinguished from
   an attorney or solicitor. See {Attorney}. [Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barrister
   n 1: a British or Canadian lawyer who speaks in the higher
      courts of law on behalf of either the defense or
      prosecution

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top