ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disdainful

D IH0 S D EY1 N F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disdainful-, *disdainful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disdainful(adj) ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม, See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ, Syn. snobbish, scornful, Ant. respectful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ) ., Syn. contemptuous, aloof

English-Thai: Nontri Dictionary
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น, วางปึ่ง, ซึ่งดูถูก, หยิ่ง, จองหอง, ไว้ตัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May you abstain from such disdainful behavior.ท่านจงอย่าได้ทำการดูหมิ่นอย่างนี้ Episode #1.4 (2010)
I should've known it was you from the sound of that disdainful silence.ฉันน่าจะเดาออกว่าเป็นเธอ จากเสียงเงียบหยิ่งยะโสนั่น Gone Maybe Gone (2012)
You were quite disdainful of that type in classดูคุณไม่ค่อยชอบการดูถูก ตอนที่สอน Sisters of Dinah (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียดหยัน(adv) disdainfully, See also: contemptuously, slightly, scornfully, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: อดีตคู่หมั้นชายตามองคนรักเก่าอย่างเหยียดหยัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยโส[yasō] (adj) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing  FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier
เหยียดหยัน[yīet-yan] (adv) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully  FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISDAINFUL D IH0 S D EY1 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disdainful (j) dˈɪsdˈɛɪnfəl (d i1 s d ei1 n f @ l)
disdainfully (a) dˈɪsdˈɛɪnfəliː (d i1 s d ei1 n f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちん[chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful [Add to Longdo]
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp, adj-f) arrogant; insolent; disdainful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disdainful \Dis*dain"ful\, a.
   Full of disdain; expressing disdain; scornful; contemptuous;
   haughty.
   [1913 Webster]
 
      From these
      Turning disdainful to an equal good.   --Akenside.
   -- {Dis*dain"ful*ly}, adv. -- {Dis*dain"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disdainful
   adj 1: expressing extreme contempt [syn: {contemptuous},
       {disdainful}, {insulting}, {scornful}]
   2: having or showing arrogant superiority to and disdain of
     those one views as unworthy; "some economists are disdainful
     of their colleagues in other social disciplines"; "haughty
     aristocrats"; "his lordly manners were offensive"; "walked
     with a prideful swagger"; "very sniffy about breaches of
     etiquette"; "his mother eyed my clothes with a supercilious
     air"; "a more swaggering mood than usual"- W.L.Shirer [syn:
     {disdainful}, {haughty}, {imperious}, {lordly},
     {overbearing}, {prideful}, {sniffy}, {supercilious},
     {swaggering}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top