ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forlorn

F ER0 L AO1 R N   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forlorn-, *forlorn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forlorn[ADJ] เหงาหงอยและสิ้นหวัง, Syn. lonely, miseable, unhappy, Ant. cheerful, happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful

English-Thai: Nontri Dictionary
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since I am forlornตั้งชั้นรู้สึกโดดเดี่ยว Oldboy (2003)
One seems so forlorn without them.พ่อแม่เฝ้าแต่คิดถึง Pride & Prejudice (2005)
Of my forlorn Ioneliness.ของความโดดเดี่ยว และอ้างว้างของข้า The King and the Clown (2005)
He looked so forlorn.ดูเหมือนเขาถูกทอดทิ้ง Would I Think of Suicide? (2009)
♪ No milk today My love has gone away The bottle stands forlorn ♪ ♪ A symbol of the dawn No milk today It seems a common sight ♪ ♪ But people passing by Don't know the reason why... ♪" no milk today my love has gone away the bottle stands forlorn " " a symbol of the dawn no milk today it seems a common sight " " but people passing by don't know the reason why... " So (2010)
♪ The bottle stands forlorn A symbol of the dawn. ♪" the bottle stands forlorn a symbol of the dawn. " So (2010)
He's different from you, Gun Wook. He seems forlorn and pitiable.เขาแตกต่างจากคุณ, กอนวุค เขาดูจะโดดเดี่ยวและน่าสมเพช Episode #1.9 (2010)
you look positively forlorn.ใช่ เจ้าดูเหงาหงอยเหลือเกิน The Old Gods and the New (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forlornShe looks sorrowful and forlorn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวังลมๆ แล้งๆ[N] forlorn hope, Example: ผมได้แต่ตั้งความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าสักวันหนึ่งท่านคงเข้าใจผม, Thai definition: สิ่งที่คาดหวังซึ่งเลื่อนลอย ไม่ทราบว่าจะเป็นไปดังที่หวังหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหวังลมๆ แล้งๆ[n. exp.] (khwāmwang lom-lom laēng-laēng) EN: forlorn hope   
ว้าง[adj.] (wāng) EN: lonely ; forlorn ; desolate   
วิเวกวังเวง[adj.] (wiwēkwangwēng) EN: deserted ; lonely ; forlorn ; desolate   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORLORN    F ER0 L AO1 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forlorn    (j) fˈəlˈɔːn (f @1 l oo1 n)
forlornly    (a) fˈəlˈɔːnliː (f @1 l oo1 n l ii)
forlornness    (n) fˈəlˈɔːn-nəs (f @1 l oo1 n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] forlorn, #41,612 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] forlorn; vexed; disappointed, #53,647 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰陰[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) forlorn; dark and desolate [Add to Longdo]
孤軍[こぐん, kogun] (n) lone (isolated) force; forlorn force [Add to Longdo]
荒涼落莫[こうりょうらくばく(uK), kouryourakubaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) (arch) scene looking desolate and forlorn [Add to Longdo]
寂然[せきぜん(P);じゃくねん, sekizen (P); jakunen] (n,adj-t,adv-to) (1) lonely; desolate; (2) (じゃくねん only) forlornness; desolation; (P) [Add to Longdo]
秋風落莫[しゅうふうらくばく, shuufuurakubaku] (n) forlorn and helpless; lonely and desolate [Add to Longdo]
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P) [Add to Longdo]
心寂しい;うら寂しい;心淋しい[うらさびしい, urasabishii] (adj-i) lonesome; lonely; forlorn [Add to Longdo]
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see [Add to Longdo]
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see [Add to Longdo]
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forlorn \For*lorn"\, a. [OE., p. p. of forlesen to lose utterly,
   AS. forle['o]san (p. p. forloren); pref. for- + le['o]san (in
   comp.) to lose; cf. D. verliezen to lose, G. verlieren, Sw.
   f["o]rlora, Dan. forloren, Goth. fraliusan to lose. See
   {For-}, and {Lorn}, a., {Lose}, v. t.]
   1. Deserted; abandoned; lost.
    [1913 Webster]
 
       Of fortune and of hope at once forlorn. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Some say that ravens foster forlorn children.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute; helpless; in pitiful plight; wretched;
    miserable; almost hopeless; desperate.
    [1913 Webster]
 
       For here forlorn and lost I tread.  --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       The condition of the besieged in the mean time was
       forlorn in the extreme.        --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       She cherished the forlorn hope that he was still
       living.                --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   {A forlorn hope} [D. verloren hoop, prop., a lost band or
    troop; verloren, p. p. of verliezen to lose + hoop band;
    akin to E. heap. See {For-}, and {Heap}.] (Mil.), a body
    of men (called in F. {enfants perdus}, in G. {verlornen
    posten}) selected, usually from volunteers, to attempt a
    breach, scale the wall of a fortress, or perform other
    extraordinarily perilous service; also, a desperate case
    or enterprise.
 
   Syn: Destitute, lost; abandoned; forsaken; solitary;
     helpless; friendless; hopeless; abject; wretched;
     miserable; pitiable.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forlese \For*lese"\, v. t. [p. p. {Forlore}, {Forlorn}.] [OE.
   forlesen. See {Forlorn}.]
   To lose utterly. [Obs.] --haucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forlorn \For*lorn"\, n.
   1. A lost, forsaken, or solitary person.
    [1913 Webster]
 
       Forced to live in Scotland a forlorn. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A forlorn hope; a vanguard. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Our forlorn of horse marched within a mile of the
       enemy.                --Oliver
                          Cromvell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forlorn
   adj 1: marked by or showing hopelessness; "the last forlorn
       attempt"; "a forlorn cause"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top