Search result for

innate

(51 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innate-, *innate*
Possible hiragana form: いんなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innate[ADJ] โดยกำเนิด, Syn. inborn, natural, inherent, Ant. learned
innately[ADV] โดยกำเนิด, See also: แต่กำเนิด, Syn. naturally, inherently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innate(อิน'เนท,อินเนท') adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,แต่ดั้งเดิม,ในตัว,โดยสันดาน., See also: innateness n., Syn. inborn
paripinnateadj. คล้ายขนนก,ซึ่งแผ่ออกด้านข้างเท่ากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
innate(adj) โดยกำเนิด,โดยธรรมชาติ,โดยสันดาน,แต่ดั้งเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
innate๑. -สืบทอด (ทางกรรมพันธุ์)๒. -สันดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
innate๑. ติดที่ปลาย [ก้านชูอับเรณู]๒. ฝัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
innateสชาติกะ, แต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innate ideaสชาติกมโนภาพ, มโนภาพแต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innate immunity; immunity, inheritedภูมิคุ้มกันสืบทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innateเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ, สันดาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Chic, you have an innate sensuality quite uncommon in a man, I've entered you both in the competition along with John,And Chic, you have an innate sensuality quite uncommon in a man, ป้าใส่ชื่อคุณเข้าแข่งขัน ร่วมกับจอห์นด้วยนะ Shall We Dance (2004)
Whether by innate character, or the oath you took to defend the Constitution, or the weight of history that falls upon you.ไม่ว่าส่วนตัวท่านจะคิดอย่างไร แต่ท่านปฏิญาณที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญ หรือให้ประวัติศาสตร์สูญหายไปเพราะท่าน National Treasure: Book of Secrets (2007)
So confident of her innate royalty, she is completely unafraid to handle whatever disgusting creature...และเธอยังมีความมั่นใจอย่างธรรมชาติ เธอไม่เคยกลัวอะไรเลยสักนิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่หน้าขยะแขยง Princess Protection Program (2009)
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer Episode #1.13 (2009)
Shall I call it my innate instinct?เรียกว่าสัญชาติญาณแต่เกิดของฉันดีกว่า My Fair Lady (2009)
Everything you think and feel, Chuck, even your innate reflexes have to change.ทุกอย่างที่เธอคิด รู้สึก ชัค แม้แต่ปฏิกิริยาตอบสนอง ก็ต้องไม่เหมือนเดิม Chuck Versus the Fake Name (2010)
We all, I think, have some innate feeling that we understand time.เราทุกคนผมคิดว่า มีบางส่วนทำให้เกิดความ รู้สึกว่าเราเข้าใจเวลา Is Time Travel Possible? (2010)
People have an innate curiosity to see things in order to confirm them.คนเรามีความสงสัยมาตั้งแต่เกิด ว่าต้องได้เห็น เพื่อจะที่จะเชื่อมัน Proof (2011)
"Geiers have an innate ability to move through trees,"ความสามารถโดยกำเนิดของไกเออร์คือ เคลื่อนที่ทะลุต้นไม้ได้ Organ Grinder (2012)
She just always had this innate goodness.อแมนด้าแค่มีความดีโดยกำเนิดมาตลอด Forgiveness (2012)
And yet I have this innate need to protect them.และยังให้ผมต้องคอยปกป้องพวกเขา Sin (2013)
It's not unusual for a talented witch to manifest four, even five innate gifts once she starts to flower.มันก็ไม่ประหลาดหรอก สำหรับแม่มดที่มีความสามารถ ที่แสดงให้เห็นซัก 4 หรือไม่ก็ 5 เป็นพรสวรรค์แต่กำเนิด The Replacements (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
innateGauss had an innate talent for mathematical problems.
innateGenerosity is innate in some people.
innateHe has an innate love of adventure.
innateSeen close-up, things have a way of showing their defects, their innate ugliness.
innateShe has an innate love of adventure.
innateThat habit is acquired, not innate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่กำเนิด[ADV] congenially, See also: innately, by birth, Syn. โดยกำเนิด, Example: เด็กเหล่านี้หูหนวกแต่กำเนิด, Thai definition: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด, เป็นมาตั้งแต่เกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality   FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INNATE    IH2 N EY1 T
INNATELY    IH2 N EY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innate    (j) (i1 n ei1 t)
innately    (a) (i1 n ei1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽状複葉[うじょうふくよう, ujoufukuyou] (n) pinnate compound leaf [Add to Longdo]
羽状脈[うじょうみゃく, ujoumyaku] (n) pinnately venation [Add to Longdo]
気稟[きひん, kihin] (n) innate character; temperament; disposition [Add to Longdo]
習得観念[しゅうとくかんねん, shuutokukannen] (n) (obsc) (See 生得観念) acquired idea (as opposed to innate); acquired ideas [Add to Longdo]
生得[せいとく;しょうとく, seitoku ; shoutoku] (n) (1) one's nature or personality; (adj-no) (2) inherent; innate [Add to Longdo]
生得観念[せいとくかんねん, seitokukannen] (n) innate idea; innate ideas [Add to Longdo]
生得的[せいとくてき, seitokuteki] (adj-na) innate; inherent; natural; inborn [Add to Longdo]
先天[せんてん, senten] (n) inherent; innate [Add to Longdo]
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]
善性[ぜんせい, zensei] (n) innate goodness of man [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天生[tiān shēng, ㄊㄧㄢ ㄕㄥ, ] innate; natural [Add to Longdo]
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, / ] innate talent; gift; flair; native resource; dowry [Add to Longdo]
秉性[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, ] innate character; natural disposition; attitude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innate \In*nate"\, v. t.
   To cause to exit; to call into being. [Obs.] "The first
   innating cause." --Marston.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innate \In"nate\ ([i^]n"n[asl]t or [i^]n*n[=a]t"; 277), a. [L.
   innatus; pref. in- in + natus born, p. p. of nasci to be
   born. See {Native}.]
   1. Inborn; native; natural; as, innate vigor; innate
    eloquence.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) Originating in, or derived from, the
    constitution of the intellect, as opposed to acquired from
    experience; as, innate ideas. See {A priori}, {Intuitive}.
    [1913 Webster]
 
       There is an innate light in every man, discovering
       to him the first lines of duty in the common notions
       of good and evil.           --South.
    [1913 Webster]
 
       Men would not be guilty if they did not carry in
       their mind common notions of morality, innate and
       written in divine letters.      --Fleming
                          (Origen).
    [1913 Webster]
 
       If I could only show, as I hope I shall . . . how
       men, barely by the use of their natural faculties,
       may attain to all the knowledge they have, without
       the help of any innate impressions; and may arrive
       at certainty without any such original notions or
       principles.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Joined by the base to the very tip of a filament;
    as, an innate anther. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   {Innate ideas} (Metaph.), ideas, as of God, immortality,
    right and wrong, supposed by some to be inherent in the
    mind, as a priori principles of knowledge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 innate
   adj 1: not established by conditioning or learning; "an
       unconditioned reflex" [syn: {unconditioned}, {innate},
       {unlearned}] [ant: {conditioned}, {learned}]
   2: being talented through inherited qualities; "a natural
     leader"; "a born musician"; "an innate talent" [syn:
     {natural}, {born(p)}, {innate(p)}]
   3: present at birth but not necessarily hereditary; acquired
     during fetal development [syn: {congenital}, {inborn},
     {innate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top